науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Пiдземнi води - це маси води, що знаходяться у товщах
гiрських порiд, верхнiй частинi земноє кори в рiдкому, твердому
i пароподiбному станi.
Джерело - це водний потiк, що тече з глибини землi, ключ.
Гейзери - це джерела, що перiодично викидають фонтани гарячоє
води i пари до висоти 20-40 метрiв i бiльше - один iз проявiв
пiзньоє стадiє вулканiзму.
Воднi джерела - це зосередженi виходи пiдземних вод: дже-
рела, ключi, гейзери.
До водойм належать: рiки, озера, водосховища, води каналiв,
ставки, пiдземнi води, льодовики, притоки рiк, внутрiшнi моря
та iншi внутрiшнi морськi води (лимани, бухти, губи, протоки,
затоки, територiальне море), територiальнi води, тимчасовi водо-
стоки i балки (де, як правило, бувау вода).
4. Обуктивна сторона забруднення водних обуктiв харак-
теризууться такими ознаками: 1) дiянням (дiую чи
бездiяльнiстю); 2) злочинним наслiдком, прямо визначеним у
законi (ст.228); 3) причинним звязком мiж дiянням i наслiдками;
4) засобами вчинення злочину.
Дiяння - це дiя чи бездiяльнiсть, що полягау в забрудненнi
водних обуктiв неочищеними i незнешкодженими стiчними во-
дами, покидьками i вiдходами пiдприумств, установ i органiзацiй
виробничоє чи невиробничоє сфери, що призвели до змiни
фiзичних, хiмiчних або бiологiчних властивостей i складу вод, а
також завдали шкоди здоровю людей, сiльскогосподарському
виробництву чи рибним запасам або створили небезпеку за-
подiяння такоє шкоди.
Засоби вчинення злочину: стiчнi води, покидьки та вiдходи.
Стiчнi води - це води, що використанi у виробничiй чи
невиробничiй сферi (складнi гетерогеннi сумiшi, якi мiстять
домiшки органiчного i мiнерального походження, що перебува-
ють у нерозчинному колоєдному i розчинному станi i одержали
при цьому додатковi домiшки, що змiнили єх попереднiй
хiмiчний, фiзичний, бiологiчний склад чи властивостi, а також
води, що стiкають з територiй населених пунктiв, промислових
пiдприумств та сiльськогосподарських полiв внаслiдок випадання
атмосферних опадiв або поливки вулиць).
Пiд неочшценилш i незнешкоджсними стiчними водами
слiд розумiти використанi у виробничiй i невиробничiй сферах
води, що одержали при цьому додатковi домiшки, якi змiнили єх
попереднiй склад i властивостi, в яких у такi перевищення
нормативiв, що при змiшуваннi єх з придатними обуктами вони
ставлять пiд загрозу здоровя людей, сiльскогосподарське
виробництво або рибнi запаси.
Пiд покидьками слiд розумiти залишки виробничоє чи
невиробничоє сфери, непридатнi для подальшого використання
єх у тому пiдприумствi, установi чи органiзацiє, з яких вони
пiдлягають видаленню.
Вiдходи - це залишки виробничоє чи невиробничоє сфери, якi
придатнi для якоє-небудь iншоє мети, але якi недоцiльно
використовувати для виготовлення продукцiє на пiдприумствах,
в органiзацiях чи установах, де вони стали такими, але можливо
використовувати на iншi господарськi потреби.
5. Пiд заподiянням шкоди здоровю людей розумiуться:
захворювання хоча б однiує людини, що потягло за собою корот-
кочасний розлад здоровя або незначну стiйку втрату працездат-
ностi; зараження епiдемiчним або iнфекцiйним захворюванням
(однiує - трьох осiб), що належать до розряду легких; завдання
шкоди здоровю як окремих осiб, так i здоровю населення (яке
виявилося в пiдвищеннi рiвня захворюваностi серед населення,
в появi шкiдливих спадкових змiн, зменшеннi тривалостi життя,
порушеннi статевих функцiй).
6. До заподiяння шкоди сiльськоiосподарському
виробництву слiд вiднести: 1) приведення до непридатного
стану сiльськогосподарських рослин: польових, овочевих, пло-
дових, ягiдних або лiсних (на незначних площах або в невеликiй
кiлькостi i не на значну суму); 2) приведення дорридатного
чи частково непридатного стану угiдь, на яких вброщуються
сiльськогосподарськi рослини або проводиться випас худоби, на
незначних площах; 3) знищення або приведення в часткову
непридатнiсть урожаю сiльськогосподарських рослин (в не-
великiй кiлькостi i на незначних площах); 4) знищення, пош-
кодження або приведення до непридатностi засобiв виробництва:
посiвного i садивного матерiалу, багаторiчних насаджень, земель,
корму та фуражу (на невеликих площах, у невеликiй кiлькостi
i на незначнi суми), 5) отрууння, захворювання або падiж
невеликоє кiлькостi корiв чи бикiв (волiв), свиней, овець, коней,
оленiв, кролiв, птахiв, бджiл, шовкопряду; 6) знищення, пошкод-
ження, отрууння або зараження продукцiє тваринництва (коли
вона ще не перейшла за призначенням в iншi галузi): молока;
мяса, яуць, меду, хутра, гормонiв тощо в невеликiй кiлькостi i
на незначну суму.
7. Пiд заподiянням шкоди рибним запасам розумiуться
захворювання, отрууння або загибель (не масову) промисловоє
риби або риби для любительського (спортивного) вилову, iкри,
ембрiонiв, личинок, малькiв, змiну смакових якостей риби, що
роблять єє непридатною до вживання в страву, знищення мiсць
нересту, нагульних площ, зимувальних i кормовох баз (зменшен-
ня нерестилищ, нагульних площ), приведення водойм до повноє
або частковоє втрати єх рибогосподарського значення.
8, Тiщзаподiяннямзшiчноєшкодиздоровюлюдей (ч.2 ст.228)
слiд розумiти: завдання тяжких або середньоє тяжкостi тiлесних
ушкоджень; захворювання, небезпечнi для життя або пс-уднанi зi
стiйкою втратою працездатностi чи тривалим розладом здоровя;
виникнення iнфекцiйних або iнших захворювань, що призвели
до втрати працездатностi на тривалий час у значноє кiлькостi
людей; захворювання однiує чи кiлькох осiб на тяжку хворобу,
масове отрууння або захворювання; поширення епiдемiчних чи
iнфекцiйних захворювань серед широкого кола осiб; поява
виродливостей або видимих вiдхилинь у розвитку дiтей; значне
зниження тривалостi життя людей; iстотне пригнiчення iмунноє
системи.
9. Завдання значноє шкоди сiльськогосподарському
виробництву полягау в: 1) приведеннi в непридатний стан
сiльськогосподарських рослин на великих площах, у великiй
кiлькостi чи на значну суму; 2) приведеннi в непридатний або
частково непридатний стан угiдь, на яких вирощуються
сiльськогосподарськi рослини аго проводиться випас худоби, на
значних площах; 3) знищеннi або приведеннi в часткову
непридатнiсть урожаю сiльськогосподарських рослин у великiй
кiлькостi чи на значну суму; 4) знищеннi, пошкодженнi або
приведеннi до непридатностi засобiв виробництва: посiвного i
садивного матерiалу, багаторiчних насаджень, земель, корму,
фуражу на великих площах, у великiй кiлькостi чи на значну
суму тощо.
10. Масова загибель риби: знищення, отрууння риби на
великих площах чи у великiй кiлькостi; знищення бiльшоє
частини або всiує риби у водному обуктi; знищення цiнних порiд
риби; знищення риби, яка мау велику цiннiсть для людини i
народного господарства; отрууння або зараження риби на значну
суму, яке призвело до змiни iє якостi i властивостей, що робить
єє непридатною для вживання.
II. Субуктом забруднення водних обуктiв у особа, яка
досягла 16-рiчного вiку. Дiє службових осiб, якi допустили
внаслiдок зловживання владою чи службовим станом, халатностi
введення в експлуатацiю нових i реконструйованих пiдприумств,
цехiв, агрегатiв, комунальних та iнших обуктiв без очисних
споруд, коли при цьому заподiяно iстотну шкоду державним чи
громадським iнтересам, треба квалiфiкувати за ст. 165 або 167
К К, а при забрудненнi водойм чи атмосферного повiтря i за ст.228
КК (п.5 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
26 сiчня 1990 р. №1 "Про практику розгляду судами справ про
вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про охорону
природи" // Бюлетень:..- С.175).
12. Субуктивна сторона злочину характеризууться виною
умисною i необережною. Але при цьому слiд памятати, що
вчинене забруднення водних обуктiв з прямим умислом залежно
вiд мети, мотивiв та iнших обставин може являти собою бiльп:
небезпечний злочин проти особи, держави або власностi.
IЗ. Обуктом забруднення атмосферного повiтря у суспiльнi
вiдносини, що забезпечують науково обгрунтоване рацiональне
використання, вiдновлення, полiпшення, вiдвернення шкiдливо-
го впливу на навколишну природне середовище i охорону чистоти
атмосферного повiтря як сприятливого середовища iснування
людини, тваринного i рослинного свiту.
14. Предметом злочину у атмосферне повiтря, яке зна-
ходиться у вiдкритому просторi у межах територiє держави
Украєна. Забруднення повiтря всерединi примiщення не може
бути квалiфiковане за ст.228. У законi у окремий злочин
"порушення правил охорони працi" (ст.135), який
виражауться, зокрема, в недотриманнi правил промисловоє
санiтарiє.
15. Обуктивна сторона забруднення атмосферного повiтря
(ч.I ст.228) включау: 1) дiяння (дiя чи бездiяльнiстю);
2) зазначенi в законi наслiдки; 3) причинний звязок мiж дiянням
i наслiдками. Дiяння виражауться в забрудненнi атмосферного
повiтря шкiдливими для здоровя людей вiдходами промислового
виробництва, якi призводять до змiни фiзичних, хiмiчних чи
бiологiчних якостей i складу атмосферного повiтря.
Засоби вчинення злочину - це вiдходи промислового
виробництва. До них слiд вiднести залишки виробничоє сфери,
якi недоцiльно використовувати для виготовлення продукцiє на
пiдприумствi, де вони стали такими, але єх можна використати
для iнших господарських потреб.
16. Пiд забрудненням атмосферного повiЛiр шкiдливими
для здоровя людей вiдходами слiд розумiти таке його забруд-
нення, яке може спричинити шкоду здоровю як окремих осiб,
так i групи людей, що може виявитись у короткочасному розладi
здоровя або частковiй втратi працездатностi, зараженнi
iнфекцiйною хворобою i пiдвищеннi рiвня захворюваностi серед
населення; появi генетичних змiн; скороченнi тривалостi життя;
порушеннi функцiй окремих органiв та систем людини.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики