науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Вимагательства хабара не буде, якщо щодо хабародавця мала
мiсце з боку службовоє особи лише проста пропозицiя дати хабар.
16. Обставинами, якi надають злочину квалiфiкованого виду,
у одержання хабара службовою особою, яка займау вiдповiдний
стан, або особою, яка ранiше судилася за хабарництво, або
одержання хабара в особливо великих розмiрах (ч.є ст. 168).
I/. Питання про те, чи слiд вважати службову особу такою,
яка займау вiдповiдальний стан, вирiшууться в залежностi вiд
конкретних обставин справи з урахуванням займаноє посади,
важливостi виконуваних нею службових обовязкiв i функцiй,
прав i повноважень, якими вона надiлена, а також характеру
органiзацiє, де працюу винна особа. До таких осiб вiдносяться,
наприклад, керiвнi працiвники пiдприумств, установ i вiдомств,
оперативнi працiвники контролюючих або ревiзiйних органiв,
осоои покликанi здiйснювати боротьбу iз злочинами
Судова колегiя в кримiнальних справах ЧернiгiвсвЬого (влас-
ного суду при засудженнi за неодноразове одержання хабара
завiдуючою кафедрою педагогiчного iнституту 3. правильно
визнала єє службовою особою, яка займау вiдповiдальний стан,
на тiй пiдставi, що винна керувала науково-дослiдницькою робо-
тою, пiдготовкою аспiрантiв, здiйснювала контроль за процесом
читання лекцiй, займалась дооором кадрiв викладачiв.
18. Ранiше судимою за хабарництво слiд вважати особу, яка
в минулому вже була засуджена за одержання, дачу хабара або
посередництво в хабарництвi, якщо при цьому судимiсть не була
погашена або знята у встановленому законом порядку.
Стаття 169. Посередництво в хабарництвi
Посередництво в хабарництвi -
карауться позбавленням волi на строк вiд двох до
восьми рокiв.
Посередництво в хабарництвi, вчинене неодноразово
бо особою, яка ранiше судилась за хабарництво, чи з
мкооистанням свого службового стану, -
минеться позбавленням волi на строк вiд семи до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
"73 зонами, внесеними Указом вiд 10 вересня 1>62р., За-
мном вiд 6 березня 1992 р. // Вiдомостi Верховна Ради
р - 7962 - №37. - Ст. 461; Вiдомостi Верховне> Ради Ук-
рни. - 1992. - №23. - Ст. 337).
i Цей злочин у видiленим в окремий склад злочину випадок
спiвучастi у формi пособництва.
Посередництво в хабарництвi - це виконання доручення
ародавця або хабарника, яке виявилось в безпосереднiй пере-
дачi предмета хабара. Для наявностi складу злочину не мау
значення, за чиєм дорученням i в iнтересах кого дiяв посередник
. хабародавця чи хабарника або того й iншого одночасно. На
квалiфiкацiю дiй посередника за ст. 169 також не впливау та
обставина, чи отримав вiн вiд хабарника чи хабародавдя винаго-
роду за посередництво.
2. Посередництво полягау в дiє по реалiзацiє умислу, який вже
виник у хабародавця i хабарника на вчинення злочину. Посе-
редник лише передау предмет хабара. Вiн завжди повязаний з
обома учасниками хабарництва безпосередньо або через iнших
осiб. Посередництво слiд вiдрiзняти вiд спiвучастi в ха-
барництвi, яке може виявитись в пiдмовництвi, органiзацiйних
дiях або пособництвi. Це можуть бути дiє, вираженi в збудженi
умислу у особи дати або отримати хабара, в органiзацiє зустрiчi
хабародавця i хабарника, в домовленостi про предмет i розмiр
хабара, про дiє, якi повиннi бути виконанi за хабар.
3. Особа, яка за своую iнiцiативою органiзуу дачу або одер-
жання хабара , пiдмовлюу до цього i одночасно виконуу посе-
редницькi функцiє, несе вiдповiдальнiсть за спiвучасть в дачi або
одержаннi хабара в залежностi вiд спрямованостi умислу, вихо-
дячи з того, в чиєх iнтересах, на чиуму боцi - хабародавця чи
хабапоодержувача - вона дiу. У цих випадках додаткова
квалiфiкацiя дiй особи за ст. 169 не потрiбна (абз.2 п.б постанови
Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 1 квiтня 1983 р. №1 "Про
практику застосування судами Украєни законодавства про
вiдповiдальнiсть за хабарництво" //Бюлетень... -С. 136).
4. Якщо винна особа отримуу вiд iншоє особи грошi чи iншi
цiнностi для передачi службовiй особi як хабар, маючи намiр не
передавати єх, а привласнити, вчинене слiд квалiфiкувати як
шахрайство. Якщо при цьому винний схилив хабародазця до
замаху на дачу хабара, його дiє належить також квалiфiкувати
за статтями 19, 17 i вiдповiдною частиною ст. 170 (п. I? постанови
Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 25 грудня 1?92 р. №12
"Про судову практику в справах про корисливi злочини проти
приватноє власностi").
5. Посередництво в хабарництвi вважауться закiнченим
злочином з моменту прийняття службовою особою хоча б частини
хабара. Якщо запропонований хабар не був прийнятий, дiє
посередника слiд квалiфiкувати як замах на посередництво (див.
п.б постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 1 квiтня
1983 р. №1).
6. З субуктивноє сторони посередництво в хабарництвi
завжди являу собою дiє, вчинюванi з прямим умислом при
наявностi корисливоє або iншоє особистоє зацiкавленостi.
7. Субуктом злочину може бути як приватна, так i службова
особа.
8. Неодноразовiсть при посередництвi в хабарництвi сяiд
розумiти так, як i при одержаннi хабара (див.п.14 коментаря до
ст. 168).
9. Проте, кого слiд вважати ранiше судимим за хабарництво,
див. п.18 коментаря до ст.168.
10. Посередництво в хабарництвi, вчинене з використанням
винним свого службового становища, передбачау
використання службовою особою тих прав i повноважень, якими
вона надiлена саме в звязку iз займаною посадою.
Стаття 170. Дача хабара
Дача хабара -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до
восьми рокiв.
Дача хабара, вчинена неодноразово або особою, яка
ранiше судилась за хабарництво, -
карауться позбавленням волi на строк вiд семи до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна чи без
конфiскацiє.
Особа, яка дала хабар; звiльняуться вiд кримiнальне?
вiдповiдальностi, якщо вiдносно неє мало мiсце вима-
гательство хабара або якщо ця особа пiсля дачi хабара
добровiльно заявила про те, що сталось.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 10 вересня 196?р., За-
коном вiд 6 березня 1992 р: // Вiдомостi Верховна Ради
УРСР. -1962. - №37. - Ст. 461; Вiдомостi Вержовися Ради Ук-
раєни. - 1992. - №23. - Ст. 337).
I. Пiд дачею хабара слiд розумiти передачу особисто або через
посередника службовiй особi матерiальних цiнностей або надання
єй майнових вигод чи послуг майнового характеру за виконання
або невиконання нею в iнтересах хабародавця будь-якоє дiє, яку
ця службова особа повинна була або могла вчинити з використан-
ням свого службового становища.
2. Дача хабара вважауться закiнченим злочином з моменту
прийняття службовою особою хоча б частини хабара. В тих
випадках, коли запропонований хабар не принятий або
вiдхилений, дiє хабародавця слiд квалiфiкувати як замах на дачу
хабара, тобто за ст.17i ст. 170.
3. Керiвники пiдприумств, установ, органiзацiй та єх
п,"ооздiлiв, якi пропонують пiдлеглим по службта iншим особам
дгатися шляхом дачi хабара бажаноє дiє або бездiяльностi,
уть вiдповiдальнiсть як хабародавцi. Особи, якi за вказiвкою
днях керiвникiв вступають в зговiр зi службовими особами про
виконання за хабар тих чи iнших дiй i вручають хабар, повиннi
нести вiдповiдальнiсть як спiвучасники цього злочину. Якщо
названi особи лише передають хабар, знаючи про характер
доручення, єх дiє квалiфiкуються як посередництво в ха-
барництвi. , г
4. Дача хабара може бути повязана iз схиленням службовоє
особи до вчинення таких дiй по службi, якi утворюють iнший
службовий злочин. В цих випадках хабародавець вiдповiдау за
сукупнiстю злочинiв - за дачу хабара i пiдмовництво до злочину,
який вчинений за хабар.
5. З субуктивноє сторони дача хабара передбачау вину
лише у формi прямого умислу. Хабародавець може дiяти з мотивiв
корисливостi, особистоє зацiкавленостi, а також з мiркувань
отримання будь-яких переваг для державних чи громадських
органiзацiй.
6. Субуктом дачi хабара може бути як приватна, так i
службова особа. Наприклад, службова особа передау хабароодер-
жувачу ввiренi єй цiнностi або здiйснюу незаконне грошове
премiювання.
7. Неодноразовiсть при дачi хабара слiд розумiти так, як
неодноразовiсть при одержаннi хабара i посередництвi в ха-
барництвi. Неодноразова дача хабара передбачау вчинення да-
ного злочину не менше двох разiв, якщо при цьому не пройшли
строки давностi притягнення до кримiнальноє вiдровiдальностi.
Одночасна дача хабара кiльком особам, а також дача хабара в
рiзний час однiй i тiй же особi кожен раз за самостiйнi дiє по
службi на користь хабародавця повиннi розглядатися як злочин,
вчинений неодноразово.
8. Про те, кого слiд вважати ранiше судимим за хабарництво,
див. п. 18 коментаря до ст.168.
9. Хабародавець звiльняуться вiд кримiнальноє вiдповiдальностi
при наявностi умов, вказаних в ч.З ст. 170. Звiльнення настау,
якщо у вiдношеннi цiує особи мало мiсце вимагательство хабара
або коли ця особа пiсля дачi хабара добровiльно заявила про
вчинене.
10. Про поняття вимагательства хабара див. п.15 коментаря
до ст.168.
11. Добровiльна заява про дану хабара передбачау звернен-
ня з такою заявою (усною або письмовою) в мiлiцiю, прокура-
туру. суд або в iнший державний орган, яка зроблена хабародав-
цем незалежно вiд мотивiв, але не в звязку з тим, що про
вчинений злочин вже стало вiдомо органам влади. Так, хабаро-
давець звiльняуться вiд кримiнальноє вiдповiдальностi, якщо вiн
добровiльно заявив про дачу ним хабара тому, що хабарник,
отримавши хабара, не вчинив обумовленого дiяння.
Для визнання заяви хабародавця добровiльною i звiльнення
його на цiй пiдставi вiд кримiнальноє вiдповiдальностi не мау
значення, була зроблена ця заява до порушення кримiнальщЯ
справи про хабарництво чи пiсля цього. Суттувим тут у лише те,
щоб заява була зроблена не в звязку з тим, що про дачу хабара
вже стало вiдомо органам влади.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики