науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

//
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. -№39. -Ст. 570).
1. Звiльнення вiд вiдбування покарання та помякшення
призначеного покарання застосовууться лише судом. Винятки
становлять звiльнення вiд покарання та помякшення покарання,
застосовуванi в порядку амнiстiє або помилування Президентом
Украєни, який у главою держави i главою виконавчоє влади. У
вiдповiдностi з Конституцiую Украєни саме Президент здiйснюу
помилування осiб, засуджених судами Украєни (п. 11 ст. 114), та
видау укази про амнiстiю (п. 11 ст. 114).
2. Амнiстiя - акт глави держави, що звiльняу повнiстю або
частково вiд вiдбування покарання осiб, засуджених за вчиненi
злочини, скорочуу єм строк покарання або замiнюу призначене
покарання бiльш мяким покаранням.
Як правило, акт про амнiстiю видауться в звязку з святкуван-
ням певноє знаменноє дати в життi держави i поширюуться на
невизначене коло осiб. Ознаки, за якими застосовууться або не
застосовууться амнiстiя, визначаються самим актом про амнiстiю
(див., наприклад: Указ Президента Украєни вiд 17 серпня 1992 р;
"Про амнiстiю з нагоди рiчницi проголошення незалежностi
Украєни" // Голос Украєни. - 1992. - 18 серпня).
В Указi Президента Украєни вiд 10 березня 1994 р. "Про
амнiстiю учасникiв вiйни в Афганiстанi та воунних конфлiктiв в
iнших зарубiжних краєнах" (Голос Украєни. - 1994. -23 березня)
спецiально оговорено, що особи, якi пiдпадають пiд дiю цього
Указу, вiд додаткових мiр покарання не звiльняються (ст. 12)
3. Помилування - акт глави держави, за яким певна особа
повнiстю або частково звiльняуться вiд покарання, або до неє
застосовууться бiльш мяке покарання, або ж з особи знiмауться
судимiсть. У вiдповiдностi з Положенням про порядок здiйснення
помилування осiб, засуджених судами Украєни (затверджене
Указом Президента Украєни вiд ЗI грудня 1991 р. // Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №21. - Ст.293), помилування
засуджених здiйснюуться у виглядi замiни смертноє кари позбав-
ленням вот, повного або часткового звiльвення вед вщбувашгя як
основного, так i додаткового покарання, замши покарання або його
невiдбутоє частини бiлiш мяким покаранням, зняття судимостi (ст.2).
4. Кримiнальна справа не може бути порушена, а порушена
справа пiдлягау закриттю внаслiдок акта амнiстiє, який усувау
застосування покарання за вчинене дiяння, а також в звязку з
помилуванням окремих осiб (п.4 ч.I ст.б КПК). Однак закриття
справи не допускауться, якщо обвинувачений проти цього запе-
речуу (ч.4 ст.б КПК). В цьому разi провадження в справi
продовжууться звичайним порядком i у випадку визнання особи
винною у вчиненнi злочину суд постановляу обвинуваьний
вирок iз звiльненням засудженого вiд покарання.
5. Звiльнення вiд вiдбування покарання i помякшення призна-
ченого покарання здiйснюуться на пiдставах i в порядку, встанов-
лених законом: ч.З СТ.29, ст.45, ч.2 ст.46, статтями 46, 52,53 КК.
Суддя вправi винести постанову про звiльнення вiд вiдбування
покарання у виглядi позбавлення волi осiб, якi пiд час вiдбування
покарання захворiли на хронiчну душевну або iншу тяжку
хворобу, що перешкоджау вiдбуванню покарання (ст.408 КПК),
коли подальше єх тримання у мiсцях позбавлення волi загрожуу
єх життю або може викликати серйозне погiршення здоровя чи
iншi тяжкi наслiдки.
Сам по собi факт тяжкого захворювання не тягне обовязкового
звiльнення вiд вiдбування покарання. При вирiшеннi цього
питання щодо названих осiб, крiм тих, хто захворiв на хронiчну
душевну хворобу, суддя мау виходити не тiльки з висновку
лiкарськоє комiсiє, а й враховувати тяжкiсть вчиненого злочину,
поведiнку засудженого пiд час вiдбування покарання, ставлення
до працi, ступiнь його виправлення, чи не ухилявся вiн вiд
призначеного лiкування, а також iншi обставини (п.З постанови
Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 28 вересня 1973 р. №8
"Про практику застосування судами законодавства про
звiльнення вiд вiдбуття покарання засуджених, ящ. захворiли на
тяжку хворобу" // Бюлетень... - С.235).
Якщо на душевну чи iншу тяжку хворобу захворiв засуджений
до виправних робiт або штрафу, суддя у всiх випадках виносить
ухвалу про звiльнення його вiд дальшого вiдбування покарання
(ч.З ст.408 КПК).
Не звiльняються вiд вiдбування покарання, а направляються на
лiкування до психiатричних лiкарень мiсць увязнення особи з
тимчасовим психiчним розладом (п.32 Iнструкцiє про порядок
застосування примусового лiкування та iнших заходiв медичного
характеру щодо психiчно хворих, якi вчинили суспiльне небезпечнi
дiяння // Бюллетень Верховного Суда СССР. - 1967. - №4. - С.39).
6. Особа, засуджена за дiяння, каранiсть якого законом усунена,
пiдлягау звiльненню вiд призначеного судом покарання. Цей рiзновид
звiльнення вiд подальшого вiдбування покарання не означау
реабiлiтацiє особи, яка була засуджена правомiрно за дiяння, яке було
кримiнальне караним на момент його вчинення. Особа, звiльнена вiд
вiдбування покарання за дiяння, каранiсть якого законом усунена,
вважауться такою, що не мау судимостi (п.I ч. I ст.55 КК).
7. Призначена засудженому судом мiра покарання, що перевищуу
покарання, встановленого цим законом. Скажiмо, за ч.4 ст. 149 особа
була засуджена до позбавлення водi строком на пять рокiв з
конфiскацiую всього майна. З моменту введення в дiю Закону
вiд 7 липня 1992 р. "Про внесення доповнень i змiн до
Кримiнального кодексу Украєни, Кримiнально-процесуального ко-
дексу Украєнськоє РСР i Кодексу Украєнськоє РСР про
адмiнiстративнi правопорушення" (Вiдомостi Верховноє Ради Ук-
раєни. - 1992. - №39. - Ст.570) ч.I ст.149 охоплюу дiє, якi ранiше
були передбаченi, зокрема, ч.4 ст.149. Санкцiую ч.I ст.149 в
редакцiє Закону вiд 7 липня 1992 р. максимальною межею
покарання у позбавлення волi на строк три роки з конфiскацiую
майна. Отже, в розглядуваному випадку строк позбавлення волi мау
бути зменшений з пяти до трьох рокiв.
Стаття 55. Погашення судимостi
Такими, що не мають судимостi, визнаються:
1) особи, звiльненi вiд покарання в силу статей 4в i 50
цього Кодексу;
1 особи, якi звiльненi вiд вiдбування покарання або
вiдбули покарання за дiяння, каранiсть яких законом
усунена;
2) особи, якi вiдбули покарання в дисциплiнарному
батальйонi або достроково звiльненi з нього, а також
вiйськовослужбовцi, що вiдбули покарання у виглядi
тримання на гауптвахтi взамiн виправних робiт;
2 (виключено);
3) особи, умовно засудженi, якщо протягом iспитового
строку вони не вчинять нового злочину i якщо протягом
зазначеного строку умовне засудження щодо цих осiб не
буе скасовано з iнших пiдстав, передбачених законом;
У] особи, умовно засудженi до позбавлення волi з
обовязковим залученням до працi, якщо вони протягом
строку обовязкового залучення до працi не вчинять но-
вого злочину або не будуть направленi в мiсця позбав-
лення волi для вiдбування покарання за пiдставами,
передбаченими законом;
3) особи, засудженi до позбавлення волi з застосу-
ванням статтi 46 цього Кодексу, якщо вони протягом
строку вiдстрочки виконання вироку не вчинять нового
злочину 1 вiдносно них у встановленому порядку вирок
не буде виконано;
4) особи, засудженi до громадськоє догани, штрафу,
позбавлення права займати певнi посади чи займатися
певною дiяльнiстю або виправних робiт, якщо протягом
одного року з дня вiдбуття покарання вони не вчинять
нового злочину;
5) особи, засудженi до позбавлення волi на строк не
бiльше трьох рокiв, якщо вони протягом трьох рокiв з
дня вiдбуття покарання (основного i додаткового не
вчинять нового злочину;
6) особи, засудженi до позбавлення волi на с~рок
понад три роки, але не бiльше шести рокiв; якщо зони
протягом пяти рокiв з дня вiдбуття покарання (основно-
го i додаткового) не вчинять нового злочину;
7) особи, засудженi до позбавлення волi на строк
понад шiсть рокiв, але не бiльше десяти рокiв; ялщо
вони протягом восьми рокiв з дня вiдбуття покарання
(основного 1 додаткового) не вчинять нового злочину;
8) особи, засудженi до позбавлення волi на строк
бiльше десяти рокiв, I особливо небезпечнi
рецидивiсти, якщо вони протягом восьми рокiв з дня
вiдбуття покарання (основного i додаткового) не
вчинять нового злочину 1 якщо при цьому судом буде
встановлено, що засуджений виправився 1 немау пот-
реби вважати його таким, що мау судимiсть.
При обчисленнi строкiв погашення судимостi не вра-
ховууться додаткова мiра покарання у виглядi позбав-
лення батькiвських прав.
Якщо особа у встановленому законом порядку була
достроково звiльнена вiд покарання, то строк погашен-
ня судимостi обчислюуться, виходячи з фактично
вiдбутого покарання з моменту звiльнення вiд
вiдбування покарання (основного 1 додаткового). В
разi, якщо невiдбуту частину позбавлення волi
замiнено бiльш мяким покаранням, строки погашення
судимостi обчислюються, виходячи з вiдбутого строку
позбавлення волi, з моменту вiдбуття бiльш мякого
покарання (основного i додаткового).
Якщо особа, яка вiдбула покарання, до закiнчення
строку погашення судимостi знову вчинить злочин,
перебiг строку, що погашау судимiсть, переривауться.
Строк погашення судимостi по першому злочину
обчислюуться заново пiсля фактичного вiдбуття пока-
рання (основного i додаткового) за останнiй злоя. У
цих випадках особа вважауться судимою за обидва
злочини до закiнчення строку погашення судимостi за
найбiльш тяжкий з них.
Якщо засуджений до позбавлення волi пiсля вiдбуття
ним покарання зразковою поведiнкою i чесним став-
ленням до працi довiв своу виправлення, то за клопо-
танням громадських органiзацiй або трудового ко-
лехтиву суд може зняти з нього судимiсть до скiнчення
зазначених у цiй статтi строкiв.
i iз змiнами, внесеними Указами вiд 12 грудня 1969 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики