науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


17. Вимагательство, вчинене пiд погрозою вбивства або
нанесення тяжких тiлесних ушкоджень, полягау в тому,
шо винний, предявляючи майнову вимогу, погрожуу
потерпiлому тим, що у випадку єє невиконання позбавить
життя або завдасть тяжких тiлесних ушкоджень йому або
близьким йому особам.
Погроза вчинити вбивство, висловлена в процесi вимага-
тельства, повнiстю охоплiдеться диспозицiую ч. 2 ст. 144 i
додатковоє квалiфiкацiє за ст. 100 не потребуу (абз.4 п. IЗ
згаданоє постанови).
18. Як поуднане з насильством, що не е небезпечним для
життя i здоровя, вимагательство слiд квалiфiкувати тодi,
коли мау мiсце реальне застосування такого насильства до
потерпiлого чи близьких йому осiб. Про поняття насильства,
що не у небезпечним для життя i здоровя, див.абз.2 п. 6
коментаря до ст. 141.
Застосування до потерпiлого без його згоди наркотичних
засобiв, отруйних чи сильнодiючих речовин (газiв) з метою
заволодiння його майном належить розглядати як
насильство i залежно вiд того, було воно небезпечним для
життя чи здоровя чи не було, квалiфiкувати такi дiє за ч.2
чи ч 3 ст.144 (п. 11 постанови).
Дiє вимагателя, що полягали у застосуваннi до потерпiлого чи
близьких йому осiб в процесi вимагательства насильства, що не
у небезпечним для життя чи здоровя, повнiстю охоплюються ч.2
ст.144 i додатковоє квалiфiкацiє за iншими статтями КК не
потребують (11.9 постанови). Вказане стосууться i випадкiв за-
стосування такого насильства при невиконаннi вимоги, коли
винний у такий спосiб пiдкрiплюу своє домагання.
19. Вимагательство, поуднане з пошкодженням чи знищен-
ням майна, мау мiсце тодi, коли в звязку з предявленою
майновою вимогою робиться непридатним певне майно, в збере-
женнi якого зацiкавлений потерпiлий. Такi дiє можуть бути
способом пiдкрiплення ранiше висловленоє погрози або ж безпо-
середньо супроводжувати майнову вимогу з метою домогтися єє
виконання.
Для наявностi цiує квалiфiкуючоє ознаки вимагательства не
потрiбно, щоб потерпiлому було завдано значноє шкоди, що
необхiдно при умисному знищеннi або пошкодженнi
iндивiдуального майна громадян (ч. I ст. 145). Для квалiфiкацiє
вимагательства за ч.2 ст.144 достатньо встановити, що мало
мiсце безпосередньо повязане з майновою вимогою
протиправне приведення певного майна у непридатнiсть.
Пленум Верховного Суду Украєни розяснив, що умисне
знищення або пошкодження майна в процесi вимагательст-
ва,якщо воно було вчинено не шляхом пiдпалу чи iншим
загальнонебезпечним способом, повнiстю охоплюуться ч.2
ст. 144, а> разi настання тяжких наслiдкiв -ч.З ст. 144. Частиною
З ст. 144 таке дiяння охоплюуться i у випадку спричиненнi
потерпiлому великоє шкоди. Додатковоє квалiфiкацiє за ч. I чi
ч. 2 ст. 145 в таких випадках не вимагауться.Якщо ж майно було
знищено чи пошкоджено шляхом пiдпалу або iншим загально-
небезпечним спосоОом, дiє винноє особи додатково належить
квалiфiкувати за ч.2 ст. 145 (п. 15 постанови).
20. Про такi квалiфiкуючi вимагательство обставини, як вчине-
ння 600 повторно або за помрмМм зговором групою осiб,
див. пл. 17, 18 коментаря до ст. 140.
21. Частина 3 .ст. 144 як особливо квалiфiкуючi ознаки вима-
гательства називау вчинення його органiзованою групою, або
особливо небезпечним рецидивiстом, або поуднане з насильством,
небезпечним для життя i здоровя, або таке, що завдало ведший
шкоди чи спричинило iншi тяжкi наслiдки.
22. Оскiльки конструкцiя вимагательства така, що вчине-
ння його групою осiб може квалiфiкуватися як за ознакою
вчинення за попереднiм зговором групою осiб (ч.2 ст. 144),_1
так i за ознакою вчинення органiзованою групою (ч.З I
ст. 144), то правильне визначення поняття органiзованоє I
групи i вiдмежування єє вiд групи з попереднiм зговором мау I
вирiшальне значення для квалiфiкацiє вимагательства за
цими ознаками.
Пленум Верховного Суду Украєни розяснив, що "прi
вiдмежуваннi вимагательства, вчиненого за попереднiм зговором
групою осiб, вiд вимагательства, втаненого органiзованою гру-
пою, слiд виходити iз ступеня зорганiзованостi винних. Пiд
органiзованою групою... слiд розумiти стiйке обуднання двох
i бiльше осiб, якi спецiально зорганiзувалися для спiльноє
злочинноє дiяльностi. На наявнiсть цiує квалiфiкуючоє ознаки
можуть, зокрема, вказувати: розроблений (хоча б у загальних I
рисах) i схвалений учасниками групи план злочинноє дiяльностi
або вчинення конкретного злочину, розподiл роЦй, наявнiсть;
органiзатора (керiвника), прикриття своує дiяльностi як своєм> I
силами, так i з допомогою стороннiх осiб (в тому числi i пiдкупо<1
службових осiб шляхом дачi хабарiв), вербування нових членiв,1
наявнiсть загальних правил поведiнки тощо" (п. 26 постанови).
На органiзованiсть групи можуть також вказувати ретельна
пiдготовча дiяльнiсть (вибiр жертви, пiдшукання засобiв i зна-
радь злочину, наприклад, транспорту, зброє), здатнiсть до замiн>
вибулих з рiзних причин (в тому числi й у звязку з притягнев-I
ням до кримiнальноє вiдповiдальностi) учасникiв шляхом пiдборуi
нових, переквалiфiкацiє тих, якi залишились, тривали;11
функцiонування тощо,
Участь в дiяльностi групи представникiв органiв влади i уи
равлiння, правоохоронних органiв, наявнiсть мiжрегiональивI
звязкiв, озброунiсть досить суттуво впливають на визнааЯ
групи органiзованою. В той же час вiдсутнiсть цих ознак ве
виключау такого єє характеру.
Для квалiфiкацiє вимагательства за даною ознакою не мау
дддиення, створювалась група для вчинення тiльки цього чи ще
д iнших злочинiв. Важливо, щоб група, в складi якоє було вчинено
ддгательство, мала сукупнiсть ознак, що характеризують єє як
органiзовану.
При цьому дiє всiх членiв групи незалежно вiд ролi, що викону-
валась, слiд квалiфiкувати за ч.З ст. 144 без посилання на ст. 19.
Якщо органiзована група являу собою озброуну банду,
дiддовiдальнiсть єє членiв, якi вчинили вимагательство, настау за
69. Додатковоє квалiфiкацiє за ч.З ст. 144 у таких випадках не
ддагауться (абз.З п.26 постанови).
23. Про поняття особливо небезпечного рецидивiста див.
п.20 коментаря до ст. 140.
24. Поняття насильство, небезпечне для життя чи здо-
ровя, У складi вимагательства аналогiчне поняттю такого
насильства у складi розбою (див. п.2 коментаря до ст.142).
заподiяння в процесi вимагательства легкого тiлесного ушкод-
ження, що спричинило короткочасний розлад здоровя або ко-
роткочасну втрату працездатностi, середньоє тяжкостi тiлесного
ушкодження, позбавлення волi, вчинене способом, небезпечним
для життя або здоровя потерпiлого, нанесення побоєв, що носили
характер мордування, охоплюуться ч.З ст. 144 i додатковоє
квалiфiкацiє за iншими статтями КК не потребуу (абз.I п. 12
постанови).
Якщо в процесi вимагательства потерпiлому або близьким йому
особам було умисно заподiяно тяжке тiлесне ушкодження або
кого-небудь було умисно вбито, дiє винноє особи належить
квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв - за ч.З ст. 144 (за ознакою
насильства, небезпечного для життя, або спричинення тяжких
наслiдкiв) i вiдповiдною частиною ст.ЮI або п.а" ст.93.
Вбивство з необережностi при вимагательствi повнiстю
охоплюуться ч.З ст. 144 за ознакою спричинення тяжких
наслiдкiв i додатковоє квалiфiкацiє за ст. 98 не потребуу (а6з.5 i
6 п. 12 згаданоє постанови).
25. При вирiшеннi питання про те, чи у заподiяна вимагатель-
ством шкода великою, належить виходити з тих же критерiєв,
що i при визначеннi заподiяння потерпiлому значноє шкоди
внаслiдок крадiжки, грабежу i шахрайства (див. п.16 коментаря
до ст. 140). При цьому слiд мати на увазi, що пiд великою шкодою
належить розумiти як шкоду, заподiяну потерпiлому в звязку з
передачею ним майна вимагателю, так i шкоду, заподiяну
потерпiлому чи близьким йому особам пошкодженням або
знищенням майра (абз.З п.27 постанови).
26. Пiд iншими тяжкими наслiдками стосовно ч.З ст. 144
налехить розумiти смерть або самогубство потерпiлого чи
близьких йому осiб, заподiяння єм тiлесних ушкоджень, що
спричинило втрату будь-якого органу або втрату його функцiй,
душевну хворобу або iнший розлад здоровя, поуднаний з стiйкою
втратою працездатностi не менше, нiж на одну третину, або
переривання вагiтностi чи непоправне знiвечення обличчя, за-
подiяння смертi чи таких же тiлесних ушкоджень третiм особам,
заподiяння останнiм великоє шкоди, а також iншi наслiдки, якi
суд з урахуванням конкретних обставин справи може визнати
тяжкими (п.28 постанови).
27. Оскiльки вимагательство у закiнченим з моменту
предявлення майновоє вимоги, такi квалiфiкуючi ознаки, як
пошкодження чи знищення майна, заподiяння великоє шкоди чi
iнших тяжких наслiдкiв, мають мiсце лише у випадку реального
настання вказаних в законi наслiдкiв. В звязку з цим не можуть
розглздатися як замах на злочин, передбачений ч.2чи ч.З ст.144,
дiє особи, яка, вчиняючи вимагательство, ставила за мету настав-
ня тяжких наслiдкiв, але цiує мети не досягла (п.29 постановi).
28. Вимагательство слiд вiдрiзняти вiд насильницького грабе-
жу i розбою. При вiдмежуваннi вимагательства вiд грабежу чi
розбою належить виходити з того, що при грабежi i розбоє
насильство або погроза його застосування спрямованi на заю-
лодiння майном у момент, єх застосування. При цьому погроза
являу собою такi дiє чи висловлювання, якi виражають намiр
застосувати фiзичне насильство негайно. Дiє, що полягають в
насильствi або в погрозi його застосування, спрямованi ва
одержання майна в майбутньому, а також вимогу передати
майно, поуднану з погрозою застосувати насильство до
потерпiлого або до близьких йому осiб у майбутньому, належить
квалiфiкувати як вимагательство.
Якщо погроза насильством або саме насильство були застосо-
ванi з метою заволодiння майном потерпiлого в момент нападу,
але у звязку з вiдсутнiстю у нього майна вимога про передачу
останнього винною особою була перенесена на майбутну, дiєтатоГ
особи слiд квалiфiкувати залежно вiд характеру погроз чи
насильства як розбiй або як замах на грабiж i за вiдповiдною
частиною ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики