науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


3. Обуктивна сторона злочину визначена в законi шляхом
вказiвки на способи його вчинення : а) влаштування перешкод;
6) встановлення постiв; в) iншi способи.
4. Як перешкоди можуть бути використанi транспортнi засоби.
шлагбауми, троси, завали iз шпал або iнших предметiв, гiдротехнiчнi
споруди та iншi обукти, що порушують (або можуть поралити)
нормальну i безпечну роботу зазначених видiв транспорту.
5. Способом блокування транспортних комунiкацiй може бути
встановлення постiйних або тимчасових постiв на залiзничних
шляхах, автомагiстралях, злiтно-посадочних смугах тощо.
6. Пiд iншими способами блокування транспортних комунiкацiй
спiд розумiти такi дiє, як вимикання засобiв сигналiзацiє та ЗВЯЗКУ
або вмикання єх в блокуючому режимi, влаштування перешкод для
сприйняття знакiв, ситалiв та iншоє iнформацiє.
Це також може бути припинення постачання енергiє в контак-
тну мережу, на насоснi або компресорнi станцiє, перекриття
засувок магiстральних трубопроводiв.
Вказанi дiє визнаються злочинними лише за умови, якщо вони
потягли за собою або могли потягти порушення нормальноє
роботи вказаних у статтi видiв транспорту. З урахуванням цього
визначауться i момент закiнчення злочину.
7. Субуктивна сторона злочину характеризууться умислом,
що прямо передбачено в диспозицiє статтi.
8. Субукт злочину - особа, яка досягла 16-рiчного вiку.
9. Створення загрози для життя чи здоровя людей як
квалiфiкуюча ознака злочину означау, що внаслiдок умисного
блокування транспортних комунiкацiй була створена не абстрак-
тна, а реальна загроза спричинення шкоди здоровю або життю
працiвникiв транспорту чи iнших осiб.
10. Повторнiсть передбачау, що дiяння вчинене бiльше
одного разу або особа була ранiше засуджена за ст.217 (якщо
не спливли вiдповiднi строки притягнення до кримiнальноє
вiдповiдальностi або не знята чи не погашена судимiсть).
11. Попереднiй зговiр групи осiб - це домовленiсть мiж двома
або бiльше особами про вчинення дiй, якi входять в обуктивну
сторону злочину, причому така домовленiсть повинна мати мiсце
до початку єх здiйснення.
12. Пiд незаконним доглядом вантажiв, багажу та
перевiркою документiв слiд розумiти проведенi без передба-
чених законом чи iншими нормативними актами пiдстав
перевiрку документiв та догляд вантажiв чи багажу у працiвникiв
транспорту або пасажирiв, а також належних державним або
iншим органiзацiям таких же предметiв, якi перевозяться тран-
спортними засобами.
IЗ. Про поняття нещасних випадкiв з людьми та iнших
тяжких наслiдкiв, передбачених ч.З ст.217, див. п.8 коментаря
до ст.217
14. Якщо блокування транспортних комунiкацiй було вчинено
шляхом умисного пошкодження або зруйнування шляхiв сполу-
чення чи транспортних засобiв, то такi дiє слiд квалiфiкувати за
сукупнiстю злочинiв, передбачених статтями 78 i 217.
15 У випадку, коли особа бажала або свiдомо допускала такi
наслiдки, як заподiяння потерпiлому тiлесних ушкоджень, смертi
чи пошкодження майна, такi дiє слiд квалiфiкувати за сукупнiстю
инiв, передбачених ст.217 та вiдповiдними статтями, що
передоачають вiдповiдальнiсть за злочини проти особи, порядку
Управлiння або власностi.

Стаття 217. Примушування працiвника тран-
спорту до невиконання своєх
службових обовязкiв
Примушування працiвника залiзничного, повiтряного,
водного, автомобiльного, мiського електричного чи
магiстрального трубопровiдного транспорту до невико-
нання своєх службових обовязкiв шляхом погрози
вбивством, заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень або
нищення майна цього працiвника або його близьких
родичiв -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом вiд пяти до десяти мiнiмальних розмiрiв заробiтноє
плати.
ТI самi дiє, вчиненi повторно або за попереднiм згово-
ром групою осiб, -
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв
або виправними роботами на строк до двох рокiв.
(Ст. 21 Кодекс доповнено Законом вiд 26 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховне> Ради Украєни. - 1993. - №12. - Ст. 97).
1. Обуктом злочину у нормальна робота транспорту, назва-
ного в диспозицiє аналiзованоє статтi, а також здоровя, життя або
власнiсть працiвника транспорту чи його близьких родичiв.
2. Обуктивна сторона злочину полягау в примушуваннi,
тобто активних дiях щодо працiвника транспорту з метою до-
могтися невиконання ним своєх службових обовязкiв. Примушу-
вання визнауться злочинним посяганням лише тодi, коли воно
реалiзууться субуктом шляхом погрози вбивством, заподiянням
тяжких тiлесних ушкоджень або знищенням мабна працiвника
транспорту чи йото близьких родичiв.
3. Потерпiлими взд цього злочину можуть бутиЧсоби, якi звахо-
дяп)сянаслужбiабопрацкжльнаодiюмузввдiвтрансп(фiу,вказаяяо
вдасi]0зицiєст.217 (працiвникипоiзнихригадабоекiпажiврiчковас,
морських чи повiтряних суден, водiє трамваєв, тролейбусiв та iнших
засобiв мiського електротранспорту, особи, якi безпосередшо забезпе-
чують роботу магiсiралiаото трубопровiдного транспорту).
Крiм того, це працiвники, вiд яких залежить нормальне i
безпечне функцiонування транспорту: черговi, диспетчери,
робiтники, якi готують до рейсу рухомий склад i перевiряють його
технiчний стан, та iн.
Ще одну групу становлять службовi особи, якi виконують
загальнi функцiє по керiвництву процесом експлуатацiє транс-
порту та його комунiкацiями (начальники станцiй, портiв, тран-
спортних пiдприумств, органiзацiй, установ та єх пiдроздiлiв).
4. Пiд погрозою, що застосовууться як спосiб примушування
потерпiлого, слiд розумiти психiчне насильство, виражене жес-
тами, словами, шляхом демонстрацiє зброє або iнших предметiв,
якi використовуу винний.
5. Про поняття поiрози див. пл. I i 2 коментаря до ст. 100. Слiд
зазначити, що в статтi 217 законодавець вказуу тiльки ва
погрозу знищення майна потерпiлого, а не його пошкодження.
Оскiльки погроза вбивством у обовязковою ознакою
аналiзованого складу злочину, додатковоє квалiфiкацiє вчиненого
за ст. 100 не потрiбно. Реальне заподiяння смертi, тiлесних
ушкоджень або знищення майна потребуу самостiйноє
хримiнально-правовоє оцiнки.
6. Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення дiй,
спрямованих на примушування працiвника транспорту зазна-
ченим в диспозицiє статтi способом до невиконання своєх служ-
бових обовязкiв, незалежно вiд того, чи досяг винний своує мети.
7. Субуктивна сторона злочину харахтеризууться прямим
умислом: особа усвiдомлюу суспiльне небезпечний характер своєх
дiй та бажау єх вчинення.
8. Субвкпюм злочину у особа, яка досягла до вчинення
злочину 16-рiчного вiку.
9. Квалiфiкуючими ознаками злочину у повторвiсть (див.
п. 10 коментаря до ст.217), а також вчинення злочину за попе-
реднiм зговором групою осiб (див. п. II коментаря до ст 217).
Стаття 218. Порушення правил
гiрничих робiт
безпеки
Порушення правил безпеки гiрничих робiт, якщо воно
заподiяло шкоду здоровю людей або завiдомо могло
спричинити людськi жертви чи Iншi тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв
або виправними роботами на строк до двох рокiв.
Те саме дiяння, якщо воно спричинило людськi
жертви або Iншi тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк до восьми
рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст.50}.
1. Гiрничi робопш - це технологiчний процес по розробцi
корисних копалин (вугiлля, мармуру, бокситiв, руд тощо). Цей
процес включау в сеое не тiльки саме видобування копалин, а й
усi пiдготовчi дiє, необхiднi для забезпечення доступу до них, єх
вилучення та транспортування ва поверхню. Маються на увазi
роботи по проходженню допомiжних штрекiв, укрiпленню стелi
пiдземних тунелiв тощо. Усi цi роботи вiдзначаються пiдвищеною
небезпечнiстю для людей.
В той же час не належать до гiрничих робiт виробничi операцiє,
що тiльки обслуговують процес видобування копалин, - забезте-
чення звязку, ремонт устаткування на поверхнi шахти, транс-
портування вугiлля вiд рудника до споживача, медичне та побу-
тове обслуговування гiрникiв тощо. Порушення правил при
виконаннi вказаних робiт, навiть якщо це трапилось на територiє
гiрничого пiдприумства, не утворюють складу даного злочину.
2. Диспозицiя ст.218 е бланкетною, що означау необхiднiсть
звернення (для усвiдомлення змiсту порушення, про яке в нiй
вдеться) до спецiальних правил, що регламентують заходи
безпеки при виконаннi гiрничих робiт. Стосовно вугiльних шахт
це, наприклад, Правила безпеки у вугiльних та сланцевих шах-
тах (М., 1989), Правила експлуатацiє вугiльних та сланцевих
шахт (М., 1982) i деякi iншi нормативнi акти.
Для конкретизацiє обвинувачення в справах розглядуваноє
категорiє необхiдно "посилатися на вiдповiднi пункти (параг-
рафи) нормативних актiв, якi порушенi, i розкривати суть допу-
щених порушень" (абз.2 п.б постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 10 жовтня 1982 р. №6 "Про практику засто-
сування судами Украєни законодавства у справах, повязаних з
порушенням правил охорони працi" //Бюлетень... - С.166).
З, Окрiм згаданих вище спецiальних правил безпеки гiрничих
робiт, в копальнях та шахтах дiють загальнi правила охорони
працi та промисловоє санiтарiє (щодо захисту вiд електричного
струму, профiлактики професiйних захворювань тощо). Пору-
шення подiбних правил може тягти вiдповiдальнiсть винних
службових осiб за ст. 135.
4. Порушення правил безпеки може вiдбуватись у виглядi дiй
(проведення буро-вибухових робiт у шахтi з застосуванням
нерегламентованоє вибухiвки, використання для крiплення
покрiвлi штрекiв бракованих стоякiв тощо) або бездiяльностi
(непроведення ремонту вентиляцiйноє системи, невжиття заходiв
до запобiгання проникненню води у гiрничi примiщення тощо).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики