науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


8. Квалiфiкуючими ознаками, у вiдповiдностi з ч.2 ст.177, в
тi ж дiє, поуднанi: а) з обвинуваченням у особливо небезпечному
злочинi проти держави (дiяння, передбаченi статтями 56-60, (Л,
63, 63) чи iншому тяжкому злочинi (перелiк даний у ст.7-
б) з штучним створенням доказiв обвинувачення (пiдкиданН>
потерпiлому предметiв, якi можуть бути прийнятi органами.
розслiдування за речовi докази його вини, виготовлення або
фальсифiкацiя речових та письмових доказiв, пiдготовка
лжесвiдкiв тощо; в) я так само вчиненi з корисливою метою
(отримання вiд заiнтересованих осiб матерiальноє винагороди,
заняття жилоє площi або посади, якi можуть звiльнитись в.разi.
засудження потерпiлого, тощо). .;.-
9. Завiдомо неправдивий донос вiдрiзняуться вiд наклепу
(ст. 125) за такими ознаками: а) обуктом першого злочину т
нормальна дiяльнiсть органiв правосуддя, другого - честь _ i
гiднiсть осоои; б) донос може бути спрямований тiльки до органi>
правосуддя, наклеп - до будь-яких службових i приватних осiб;
в) донос мау мiстити вказiвку на вчинення злочину, наклеп може
торкатися будь-яких вигаданих фактiв, що безпiдставно ганьб-
лять особу; г) донос не обовязково мiстить вказiвку на конкретну
особу, наклеп завжди передбачау таку вказiвку; д) мета доносу
. порушення кримiнальноє справи, наклепу - безпiдставно
зганьбити iншу особу.
Стаття 178. Завiдомо неправдиве показання
Завiдомо неправдиве показання свiдка чи потерпiлого
або завiдомо неправдивий висновок експерта, данi при
проведеннi дiзнання, попереднього слiдства або в судi,
а також завiдомо неправильний переклад, зроблений
перекладачем в тих же випадках, -
караються позбавленням волi на строк до одного року
або виправними роботами на той же строк.
тi ж дiє) поуднанi з обвинуваченням в особливо небез-
печному державному чи Iншому тяжкому злочинi або з
штучним створенням доказiв обвинувачення, а так са-
мо вчиненi з корисливою метою, -
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв,
(iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1983. - №4. - Ст. 50).
I. На всiх стадiях кримiнального процесу потерпiлий поперед-
жауться про вiдповiдальнiсть за давання завiдомо неправдивих
показань (ст. 171 КПК). Щодо свiдка, експерта та перекладача,
то вони попереджаються про вiдповiдальнiсть на всiх стадiях як
кримiнального, так i цивiльного процесу, де вони безпосередньо
беруть участь, свiдок - за вiдмову вiд давання та за давання
завiдомо неправдивих показань (ст. 167 КПК, ст. 182 ЦПК),
експерт - за вiдмову вiд виконання покладених на нього
обовязкiв та за давання завiдомо неправдивого висновку (ст.196
КПК, ст.58 ЦПК), перекладач - за вiдмову вiд виконання
покладених на нього обовязкiв та за завiдомо неправдивий
переклад (ст. 128 КПК, ст. 167 ЦПК). Порушення вказаних
обовязкiв може призвести до судовоє помилки.
2. Вiдповiдальнiсть за ст. 178 настау за давання завiдомо не-
правдивих показань потерпiлим у кримiнальному процесi, а
також за давання завiдомо неправдивих показань свiдком, за
подання завiдомо неправдивого висновку експертом, за
здiйснення завiдомо неправдивого перекладу перекладачем - як
у кримiнальному, так i у цивiльному процесi. Адмiнiстративний
процес не передбачау вiдповiдальностi вказаних осiб за
перелiченi дiє (статтi 269, 272, 273, 274 КАП).
3. Неправдивими у такi показання потерпiлого чи свiдка, якi
перекручують дiйснi обставини, фактичнi данi, що мають дока-
зове значення по справi. Це може полягати у повiдомленнi
вiдомостей, якi не вiдповiдають дiйсностi, у запереченнi чи
замовчуваннi дiйсних фактичних даних. Такi показання можуть
бути данi пiд час допиту, очноє ставки, пiд час предявлення для
спiзнання особи чи предметiв, а також при вiдтвореннi обста-
новки i обставин подiє.
4. Неправдивiсть висновку експерта може виявитиск
невiрному викладеннi ходу експертного дослiдження або Лц
висновкiв, запереченнi встановлених фактiв або замовчуваннi цс, а
також у твердженнi про наявнiсть вигаданих фактiв. Вказане
вiдноситься i до показань експерта на допитi в порядку ст-201 КПК. .
5. Неправдивiсть перекладу може полягати у невiрному I
перекладi з однiує мови на iншу запитань, вiдповiдей, показань,
промов та документiв.
6. Злочин вважауться закiнченим з моменту пiдписуваннi
показань на попередньому слiдствi, давання єх у судовому
засiданнi, поданнi експертом висновку, перекладачем пнсьмвжжо
перекладу чи пiдписування ним протоколу. Якщо вказанi особк .
з якихось причин не були попередженi про вiдповiдальнiсть за
ст. 178 або орали участь у дiях не процесуального характеру,
кримiнальна вiдповiдальнiсть не може наставати.
7. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим.
умислом: особа усвiдомлюу неправдивiсть показань, висновки
або зробленого перекладу i бажау, щоб органи правосуддi
сприймали єх як правдивi. Мотиви такоє поведiнки можуть буя4
будь-якi: бажання допомогти уникнути кримiнальноє
вiдповiдальностi, страх перед помстою з боку певних осiб тощо.
Якщо свiдок чи потерпiлий дають невiрнi показання, експерт -
висновок, перекладач - переклад - у звязку з помилковим..
сприйняттям подiй, фактiв, внаслiдок дефектiв памятi абаi
помилок у дослiдженнi чи при перекладi, кримiнальна I
вiдповiдальнiсть не настау, -i
8. Субуктам злочину можуть бути тiльки особи, якi берут>
участь у кримiнальному чи цивiльному процесi як свiдки, потерпiлi,?
експерти чи перекладачi i якi досягли шiстнадцятирiчного вiку. )
Вiдповiдно до ст. 128 КПК до перекладачiв вiдносяться таижi
особи, якi залучаються до участi у процесi для розяснюванн>
знакiв нiмого чи глухого. Законом не передбаченiє
вiдповiдальнiсть за ст. 178 пiдозрюваного, обвинуваюи)
пiдсудного, спецiалiста, позивача та вiдповiдача.
9. Квалiфiкуючими ознаками злочину (ч.2 ст. 178) у дН
вказанi в ч.I ст.178, якщо вони: а) поуднанi з обвинуваченням]
особливо небезпечному злочинi проти держави (статтi 56-60, 61
63, 63) чи iншому тяжкому злочинi (ст.7). Якщо дiє субукi>1
спрямованi на виправдання особи, яка вчинила вказанi дiяннi
вiдповiдальнiсть настау за ч.I ст.178; б) поуднанi з штучницу
створенням доказiв обвинувачення (подання фальсифжовашсЦ
доказiв, документiв, зговiр свiдкiв про дачу погоджених ие.
правдивих показань тощо). Штучне створення виправдувальняМ
доказiв по будь-якiй справi тягне вiдповiдальнiсть за ч.I ст.178>3
в) вчиненi з корисливою метою (отримання вiд заiнтересоваая
осiб матерiальноє винагороди, жилоє площi засудженого тоiцо
Дiє субукта у цьому разi можуть мати як обвинувальний, таiИ
виправдувальний характер. Фактичне отримання матерiальноє
вигоди для наявностi цiує квалiфiкуючоє ознаки не обовязкове.
i0. Експерти за давання завiдомо неправдивого висновку за
дар несуть вiдповiдальнiсть за сукупнiстю злочинiв - за ч.2
ст.178 i ст. 168. Особа, яка вчинила завiдомо неправдивий донос
дау по порушенiй у звязку з цим справi неправдивi показання,
вiдповiдау лише за ст. 177.
Стаття 179. Вiдмова свiдка вiд дачi показань
або експерта чи перекладача вiд
виконання покладених на них
обовязкiв
Вiдмова свiдка вiд дачi показань або вiдмова експер-
та чи перекладача без поважних причин вiд виконання
покладених на них обовязкiв у судi або при провад-
женнi попереднього слiдства чи дiзнання -
карауться виправними роботами на строк до шести
мiсяцiв або штрафом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
i В редакцiє Указу вiд 4 травня 1990 р. //Вiдомостi Верхов-
на Ради УРСР. - 1990. - №20. - Ст. 313).
I. На всiх стадiях кримiнального та цивiльного процесу попе-
реджаються про вiдповiдальнiсть за вiдмову: а) дати показання
про вiдомi обставини по справi - свiдок; 6) без поважних причин
вiд виконання покладених на них обовязкiв - експерт та перек-
ладач (статтi 71 77, 128 КПК; статтi 182, 58, 167 ЦПК).
2. Вiдмова вiд дачi показань або виконання покладених
обовязкiв полягау у прямiй заявi про це (уснiй чи письмовiй)
свiдка, експерта чи перекладача особi, що провадить дiзнання,
слщчомуабо суддi (суду). Неправдива заява свiдка, що вiн не
обiзнаний у вiдношеннi питань, якi iнтересують правосуддя,
квалiфiкууться за ст.178. Вiдносно експерта та перекладача
мауться на увазi, що вони до вiдмови добровiльно дали згоду взяти
участь у процесi у такiй якостi.
3. Вiдповiдальнiсть експерта та перекладача настау тiльки годi,
кола вiдмова виконувати покладенi на них обовязки була зроблена
без позажних (з погляду державних iнтересiв) причин за наявностi
можливостi єх виконання. Вiдмова, викликана поважними
причинами: експерт посилауться на свою некомпетентнiсть або
недостатнiсть представлених на експертизу матерiалiв (ст.77 КПК),
перекладач доходить висновку, що недостатньо знау мову, з якоє
треба робити переклад, тощо, у випадку пiдтвердження цих
обставин, не тягне кримiнальноє вiдповiдальностi.
4. Злочин вважауться закiнченим з моменту чiтко вираженоє i
зафiксованоє вiдмови.
5 Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
УМИСЛОМ: особа усвiдомлюу, що без поважних причин
умовляуться вiд виконання своєх обовязкiв, i бажау цього.
к-iви злочину можуть бути рiзними: дружнi чи, навпаки,
неприязнi почуття до обвинуваченого або потерпiлого, побою-
вання розправи, корислива заiнтересованiсть тощо.
6. Субуктом злочину можуть бути свiдок, експерт та перек-
ладач, якiдосягли шiстнадцяти рокiв. Потерпiлий, пiдозрюванй,
обвинувачений, цивiльний позивач та цивiльний вiдповiдач за
вiдмову вiд дачi показань вiдповiдальностi не несуть.
Стаття 180. Перешкодження явцi свiдка,
потерпiлого, експерта, примушую
вам> єх де вiдмови вiд дачi пока-
зань чи висновку, пiдкуп цих осiб
або погроза помстою за ранiше
данi показання чи висновок
Перешкодження явцi свiдка, потерпiлого, експертадо
суду, органiв попереднього слiдства чи дiзнання,
примушування Тх до вiдмови вiд дачi показань чи
висновку, до дачi завiдомо неправдивих показань чи
висновку шляхом погрози вбивством, насильством,
знищенням майна цих осiб чи єхнiх близьких родичiв або
розголошення вiдомостей, що ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики