науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Кримiнальна вiдповiдальнiсть може наста-
вати тiльки тодi, коди воля людини знаходить свiй прояв у єє
суспiльне небезпечному дiяннi. Судять не за думки, а за вольовi дiє.
Тому для злочину, передбаченого ст. 56\ необхiдна наявнiсть не
лише спiльноє волi кiлькох осiб дiяти разом, а й погодження окремих
дiй. Це може бути розроблення хоча 6 в загальних рисах плану
захоплення важливих державних обуктiв або визначення способiв
чи строкiв захоплення влади, пошук чи вербування осiб дяя вчине-
ння збройного нападу на державнi органи влади тощо.
3. Субуктивна сторона злочину включау наявнiсть прямого
умислу i спецiальноє мети - насильницькоє змiни чи повалення
конституцiйного ладу або насильницького захоплення державноє
влади. Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення дiє,
яка направлена на досягнення такоє мети, хоча о сама мета i не
була досягнута. Мотиви вчинення вказаного в ст.56 злочину на
квалiфiкацiю злочину не впливають. Такими мотивами можуть
бути:полiтичний авантюризм, каруризм, помста, корисливiсть,
невдоволення службовим становищем тощо.
4. Субуктом злочину може бути громадянин Украєни, гро-
мадянин iншоє держави або особа без громадянства, яким
виповнилося шiстнадцять рокiв. У випадку, коди громадянин
Украєни вчиняу зазначенi дiє за завданням iноземноє держави
або єє органiв, iноземноє органiзацiє або єх представникiв або
разом з ними, вiн буде вiдповiдати за сукупнiстю злочинiв,
передбачених ст.56 та ст.56. Такi дiє утворюють два злочини -
державну зраду у формi подання допомоги вказаному iноземному
адресату (ст.56) i змову з метою захоплення влади (ст.56).
з. В ч.2 ст.56 передбачена вiдповiдальнiсть за публiчнi
заклики до вказаних в ч. I цiує статтi дiй, а також за розповсюд-
ження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй.
Заклик, про який говориться в ч.2 ст.56, - це активний вплив
(усно чи письмово, з використанням магнiтофона, радiо, телебачення
тощо) на невизначену кiлькiсть людей (слухачiв, читачiв, глядачiв)
або на членiв певноє паргiє,органiзацiє чи iнше угруповання, повяза-
не з схиленням єх до насильницькоє змiни чи насильницького
повалення конституцiйного ладу або до насильницького захоплення
державноє влади. Такий заклик (як особливий вид пiдмовництва до
злочин)) мау бути публiчним. Це означау, що вiн вiдкрито був
звернений до багатьох громадян. Тому заклик окремих, конкретних
осiб до вчинення цього злочину повинен розглядатися за правилами
про пiдмовництво до злочину (4.5 ст. 19 i ст.56 або ч. I ст.17 i ст.56
- при невдалому пiдмовництвi).
Розповсюдження матерiалiв (звернень, листiвок, лозунгiв,
листiв тощо) полягау в доведеннi єх змiсту - заклику до
касяльницькоє змiни чи повалення конституцiйного ладу або до
насильницького захоплення державноє влади - до вiдома невизна-
ченоє або певноє групи людей.Розповсюдження таких матерiалiв
може здiйснюватися шляхом розклеювання єх на стiнах будинкiв,
вiтринах, пiдкидання в примiщення державних органiв чи уста-
нов, пiдприумств чи органiзацiй тощо.
Сам факт розповсюдження матерiалiв з такими закликами ство-
рюу закiнчений злочин, незалежно вiд наслiдкiв зчиненого заклику.
6. Обставинами, що обтяжують злочин, передбачений ч.2 ст,56
(ч.З цiує статтi), у: 1) вчинення публiчних закликiв особою, яка
у представником влади (поняття останнього - див. п.б коментаря
до ст. 164); 2) вчинення цього злочину повторно або 3) за
попереднiм зговором групою осiб.
7. Повторним слiд вважати злочин, вчинений особою, яка ранiше
вчинила такий же злочин, незалежно вiд того, була вона засуджена
за ранiше вчинений злочин чи не була. Повторностi не буде, якщо
винний в один i той же час, в одному i тому ж мiсцi декiлька або
багато разiв звертався з такими закликами до присутнiх.
8. Попереднiй зговiр групи осiб передбачау наявнiсть двох чи
бiльше осiб, якi до вчинення злочину домовилися мiж собою про
спiльне його вчинення.
Стаття 57. Шпигунство
Передача або збирання з метою передачi iноземнiй
державi) iноземнiй органiзацiє або єх представникам
вiдомостей, що становлять державну чи вiйськову
таумницю, вчиненi iноземним громадянином або осо-
бою без громадянства на шкоду iнтересам Украєни, -
караються позбавленням волi на строк вiд десяти до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
Передача або збирання за завданням iноземно?
розвiдки вiдомостей, що не становлять державноє чи
вiйськовоє таумницi, для використання єх на шкоду
Iнтересам Украєни, вчиненi Iноземним громадянином
або особою без громадянства, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
семи рокiв з конфiскацiую майна.
Звiльняуться вiд кримiнальноє вiдповiдальностi осо-
ба, яка вчинила дiє, передбаченi частинами першою
або другою цiує статтi, але добровiльно припинила
злочинну дiяльнiсть 1 повiдомила органам влади про
вчинене, якщо внаслiдок цього 1 вжитих заходiв було
вiдвернено нанесення шкоди iнтересам Украєни.
1. Безпосереднiм обуктом цього злочину у зовнiшня без-
пека держави - єє суверенiтет, територiальна недоторканнiсть,
обороноздатнiсть або державна безпека.
2. За предметом посягання шпигунство подiляуться на два
види:
I ) вiдомостi, що мiстять державну або вiйськову таумницю (ч. I ст-57);
2) вiдомостi, що не становлять державноє чи вiйськовоє таумницi,
але збираються чи передаються за завданням iноземноє розвiдки
для використання на шкоду iнтересам Украєни (ч.2 ст.57).
Державну таумницю складають вiдомостi вiйськового i еко-
номiчного характеру, якi мають особливо важливе значення для
iнтересiв Украєни. Перелiк таких вiдомостей затверджууться
Кабiнетом Мiнiстрiв Украєни. Пiд вiдомостями, що не становлять
державноє чи вiйськовоє таумницi, слiд .розумiти будь-якi
вiдомостi, якими цiкавиться iноземна розвiдка.
Поняття передача та збирання дауться в п.б коментаря до ст.56.
Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення самого дiяння.
3. З субуктивноє сторони шпигунство вчинюуться з прямим
умислом. При вчиненнi злочину, передбаченого ч.I ст.57, особа
усвiдомлюу, що вона збирау з метою передачi або передау названi
вище вiдомостi iноземнiй державi, iноземнiй органiзацiє або єх
представникам за своую або єх iнiцiативою, бажау так чинити, а
при вчиненнi злочину, передбаченого ч.2 ст.57, - усвiдомлюу, що
вона збирау або передау вiдповiднi вiдомостi за завданням iно-
земноє розвiдки для використання єх на шкоду iнтересам Ук-
раєни, i бажау так чинити.
4. Субуктам шпигунства вiдповiдно до ст. 57 може бути
iноземний громадянин або особа без громадянства. Якщо дiє, що
складають обуктивну сторону даного злочину, вчиненi грома-
дянином Украєни, то вiн несе вiдповiдальнiсть за наявностi
пiдстав за ст.56 або ст.68\
5. Особа, яка вчинила шпигунство, звiльняуться вiд
кримiнальноє вiдповiдальностi вiдповiдно до ч.З ст.57, якщо
вона: 1) добровiльно припинила злочинну дiяльнiсть;
2) повiдомила органам влади про вчинене; 3) вжитими заходами
вiдвернено нанесення шкоди iнтересам Украєни.
Звiльнення особи вiд кримiнальноє вiдповiдальностi настау при
наявностi всiх трьох умов у сукупностi.
Стаття 58. Посягання на життя державного дiяча
Посягання на життя Президента Украєни, Голови, за-
ступника Голови Верховноє Ради Украєни, народного
депутата Украєни, Премур-мiнiстра Украєни, члена
Уряду Украєни, Голови чи суддi Конституцiйного Суду
Украєни або Верховного Суду Украєни, Генерального
прокурора Украєни, вчинене у звязку з єх державною
дiяльнiстю, -
карауться позбавленням волi на строк вiд десяти до
п ятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна чи без такоє або
смертною карою з конфiскацiую майна чи без такоє.
1. Безпосереднiм обвктом цього злочину у державна влада -
законодавча, виконавча i судова, а також життя вказаних в ст.58
осiб, якi займають головнi державнi посади.
2. Обуктивна сторона даного злочину полягау в дiяннi, яке
спрямоване на позбавлення життя державного дiяча Украєни. Це
умисне вбивство або замах на вбивство державного дiяча (пiдп.
"а" п.28 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
I квiтня 1994 р. №1 // Збiрник... - С.).
Злочин вважауться закiнченим з моменту посягання на життя
державного дiяча. Спосiб, час i мiсце вчинення злочину на його
квалiфiкацiю не впливають.
3. Субуктивна сторона характеризууться умислом. Обовязко-
вою ознакою злочину у мета його вчинення - нанести шкоду певнiй
дiлянцi державноє влади. Мотиви вчинення злочину можуть бути
рiзнi - захопити владу, змiнити напрям дiяльностi органу, який
очолював або в якому працював державний дiяч, помститися за
виконанi такою особою державнi ооовязки. Тому посягання на
хиття державного дiяча або вбивство його не в звязку з державною
дiяльнiстю, а для зведення особистих рахункiв утворюу злочин
проти особи (ст.93 або ст.94).
Посягання на життя або вбивство членiв сiмє чи родичiв
державного дiяча утворюу злочин проти життя особи.
4. Субуктом злочину може бути громадянин Украєни, iнозе-
мець або особа без громадянства, якi досягли 16 рокiв. Якщо
посягання на життя державного дiяча було вчинене за завданням
iноземноє розвiдки, дiє винного (громадянина Украєни) слiд
квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв - статтями 56 i 58.
Стаття 59. Посягання на життя представника
iноземноє держави
Посягання на життя представника iнозеiмноТ держави,
вчинене з метою спричинити мiжнароднi ускладненнц, -
карауться позбавленням волi на строк вiд десяти до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна чи без такоє або
смертною карою з конфiскацiую майна чи без такоє.
1. Безпосереднiм обуктом цього злочину у зовнiшня безпе-
ка Украєни, а також життя представника iноземноє держави.
Представником iноземноє держави у особа, яка офiцiйно
прибула в Украєну для укладення договору, врегулювання або
вирiшення питань по державнiй лiнiє аоо у офiцiйним пред-
ставником своує держави в державi Украєна.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики