науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


12. Бандитизм, який мау на метi заволодiння майном, слiд
вiдрiзняти вiд розбою, вчиненого за попереднiм зговором групою
осiб. Основна рiзниця мiж цими злочинами полягау у тому, що
бандитизм вчинюуться стiйкою озброуною групою. Для
вiдповiдальностi за розбiй, вчинений за попереднiм зговором, не
вимагауться наявностi таких ознак, як стiйкiсть групи або
обовязковоє озброуностi будь-кого з єє учасникiв. Озброуний
груповий напад з метою заволодiння майном утворюу розбiй, а
не бандитизм у випадках, якщо група була створена для
здiйснення одного епiзодичного злочинного акту, а при неодно-
разовому озброуному груповому нападi склад групи .був не-
постiйним. Слiд також мати на увазi: 1) при бандитизмi сам факт
органiзацiє озброуноє банди, а також участь у нiй утворюу
закiнчений склад злочину. Створення ж групи, в тому числi
озброуноє, з метою розбiйного нападу i участь у такiй групi
визнаються готуванням до розбою; 2) незаконне придбання,
виготовлення, носiння, зберiгання учасником банди зброє
охоплюуться складом бандитизму. Складом розбою цi дiяння не
охоплюються i потребують додатковоє квалiфiкацiє за ст.222;
3) вiдповiдальнiсть за бандитизм настау з 16 рокiв, за розбiй -314.
Бандитизм слiд вiдрiзняти вiд злочинiв, якi вчиняються
органiзованою групою осiб. У п.26 постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 25 грудня 1993 р. Ш2 "Про судову практику в
справах про корисливi злочини проти приватноє власностi" го-
вориться, що пiд органiзованою групою щодо злочинiв проти
приватноє власностi слiд розумiти стiйке обуднання двох i бiльше
осiб, якi спецiально зорганiзувалися для спiльноє злочинноє
дiяльностi. Якщо органiзована група являу собою озброуну банду,
вiдповiдальнiсть членiв, якi вчинили вимагательство, настау за ст.69
КК. Додатковоє квалiфiкацiє за ч.З ст. 144 КК у таких випадках не
потребууться (Бюлетень...- С.104).
Стаття 69 .Дiє, що дезорганiзують роботу
виправно-трудових установ
Тероризування у мiсцях позбавлення волi засуд-
жених, що. стали на шлях виправлення, або напад на
адмiнiстрацiю, а також органiзацiя з цiую метою
злочинного угруповання або активна участь у такому
угрупованнi, вчиненi особами, якi вiдбувають покаран-
ня у виглядi позбавлення волi, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
восьми рокiв.
Тi ж дiє, вчиненi особливо небезпечним рецидивiстом
або особою, засудженою за тяжкий злочин, -
караються позбавленням волi на строк вiд восьми до
пятнадцяти рокiв.
1. Обуктивна сторона полягау у дiях, якi можуть мати
чотири форми; 1) тероризування засуджених; 2) напад на
адмiнiстрацiю; 3) органiзацiя злочинного угруповання; 4) активна
участь у такому угрупованнi.
2. Пiд тероризуванням засуджених, якi стали на шлях
виправлення, слiд розумiти випадки залякування. Воно може
полягати в насильствi чи погрозi застосування насильства (на-
несеннi побоєв, тiлесних ушкоджень тощо) з метою примусити єх
вiдмовитися вiд сумлiнного ставлення до працi та додержання
правил режиму або в тих же дiях, вчинених з помсти за вико-
нання громадських обовязкiв по змiцненню дисциплiни i поряд-
ку у виправно-трудовiй установi. Як тероризування повинно розг-
лядатися також знущання i глум над засудженими з метою єх
залякування i перешкодження перевихованню (п.З постанови Пле-
нуму Верховного Суду Украєни вiд 26 березня 1993 р. №2 "Про
судову практику в справах про злочини, повязанi з порушенням
режиму вiдбування покарання в мiсцях позбавлення волi").
Вiд тероризування засуджених, якi стали на шлях виправлен-
ня, слiд вiдрiзняти iншi, подiбнi за обуктивною стороною
злочиннi прояви (нанесення побоєв, заподiяння тiлесних ушкод-
жень тощо), вчиненi на грунтi сварок, особистих взаумовiдносин
винного з потерпiлим i за iнших подiбних обставин.
3. Напад на адмiнiстрацiю мiсць позбавлення волi полягау
у вчиненнi таумно або вiдкрито насильницьких дiй (звузання,
вiдiбрання зброє, нанесення тiлесних ушкоджень, вбивство тощо)
по вiдношенню до представникiв адмiнiстрацiє у звязку з єх
законною службовою дiяльнiстю. Якщо напад вчинено на грунтi
особистих взаумовiдносин, вiдповiдальнiсть настау не за ст. 69\
а за статтями за злочини проти життя i здоровя особи. Напад
може бути повязаний i з погрозою насильством по вiдношенню
до представника адмiнiстрацiє. При цьому сама по собi погроза
охоплюуться поняттям нападу лише у випадку, коли вона реаль-
на i передбачауться, що буде здiйснена негайно. Погроза засто-
сування насильства у майбутньому нападом не визнауться. Така
погроза може при певних обставинах утворювати склад злочину,
передбачений ст. 190.
Фiзичне насильство при нападi на адмiнiстрацiю мiсць позбав-
лення волi у проявом злiсноє протидiє законнiй дiяльностi
адмiнiстрацiє.
4. Представниками адшнiстращi вважаються службовi
особи, якi користуються правом застосування заходiв заохочення
i стягнення, черговi помiчники начальника колони, особи конт-
ролерського складу вияравно-трудовоє установи, а також iншi
особи начальницького складу, вiйськовослужбовцi внутрiшнiх
мiсцях позбавлення iолi загальноосвiтну або професiйно-
технiчне навчання, медичне обслуговування, а також
адмiнiстративний та iнженерно-технiчний персонал, який
здiйснюу керiвництво виробничою дiяльнiстю засуджених.
Напад у мiсцях позiбавлення волi на слiдчих, прокурорiв,
суддiв, iнспекторiв мiлiцiє даним складом злочину не
охоплюуться. Такi дiє при наявностi необхiдних умов
квалiфiкуються за статтями 188, 188\ 189\ 190 або ст.190.
5. Пiд органiзацiую злочинних угруповань слiд розумiти дiє
по створенню обуднаная з двох або оiльше засуджених з метою
вчинення нападiв на адмiнiстрацiю виправно-трудовоє установи
або тероризування засуджених, якi стали на шлях виправлення,
а також дiє по вербуванню засуджених в члени угруповання,
розробцi плану дiяльностi i керiвництву угрупованням тощо (абз.
I п. 5 згаданоє постанови).
6. Активною участю в злочинних угрупованнях у: пiдмовляння
окремих засуджених до вчинення насильницьких дiй щодо iнших
засуджених чи адмiнiстрацiє, пошук необхiдних засобiв, пред-
метiв або знарядь злочину, безпосередну вчинення нападiв.
7. Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення хоча б
однiує з дiй, передбачених диспозицiую даноє статтi. Органiзацiя
злочинних угруповань, а також участь у таких угрупованнях
вважауться закiнченим злочином i в тому випадку, коли угрупо-
вання ще не вчинило намiчених злочинних дiй.
8. Органiзацiя i дiяльйiсть злочинних угруповань при наявностi
ознак банди квалiфiкуiйться за ст.69. У випадках, коли напад на
адмiнiстрацiю випраiвно-трудовоє установи, поуднаний з
органiзацiую масових безпорядкiв, а також з активною участю в
масових безпорядках, дiє винних осiб квалiфiкуються за су-
купнiстю злочинiв, передбачених ст. 69 та ст.71. Якщо напад на
адмiнiстоацiю був поуднаний iз захопленням заложникiв, такi дiє
належить квалiфiкувати за ст.69 i ч.4 або ч.5 ст.IєУ (п.9 та п.10
згаданоє постанови).
9. Напади на адмiнiстрацiю i тероризування засуджених, якi
супроводжувалися побоями, нанесенням легких чи середньоє
тяжкостi тiлесних ушкоджень, не потребують додатковоє
квалiфiкацiє.
В тому ж випадку, коли цей злочин був повязаний з убивством.
заподiянням тяжких тiлесних ушкоджень, вiдповiдальнiсть на-
ст,.!" за правилами сукупностi злочинiв.
дiє осiб, що втiкають з мiсць позбавлення волi, поуднанi з
гападом на адмiнiстрацiю,, квалiфiкуються за сукупнiстю
-""iiнiв, передбачених ст.69 i ст. 183.
0. Обовязковою ознакою обуктивноє сторони даного злочину у
м-це його вчинення - внпргзно-тпудозi колонiє-поселення, колонiє
даного, посиленого, суюрсо 1 эсоб.тивогс режимiв; тюрма; вихов-
-о-п-довi колони загаьно.-о i пкгного режимiв; транспортнi
-;єє для етапування .зас-с., ;-1с-.з знаходження конвою, а
. -сж нiсця виконання iсЛ.л :-::- тах чи iнших рз5iт.
11. Субуктивна сторона злочину характеризууться виною
у формi прямого умислу
12, Субуктом цього злочину у особа, яка вiдбувау покарання
в мiсцях позбавлення волi Поняття особливо небезпечного
рецидивiста дано в ст.26, а тяжкого злочину - в ст.7.
Стаття 70. Контрабанда
Контрабанда, тобто перемiщення товарiв, валюти,
цiнностей та iнших предметiв через митний кордон Ук-
раєни поза митним контролем або з приховуванням вiд
митного контролю, вчинене у великих розмiрах або гру-
пою осiб, якi органiзувалися для заняття контрабан-
дою, а так само таке ж незаконне перемiщення
iсторичних 1 культурних цiнностей, наркотичних за-
собiв, отруйних, сильнодiючих, радiоактивних, вибу-
хових речовин, зброє та боуприпасiв (крiм гладко-
ствольноє мисливськоє зброє та бойових припасiв до
неє) -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
десяти рокiв з конфiскацiую майна.
Примiтка. Пiд великим розмiром слiд розумiти контрабанду.
якщо загальна вартiсть єє предметiв становить двiстi i бiльше офiцiйно
встановлених мiнiмальних розмiрiв заробiтноє плати.
1. Безпосереднiм обуктом контрабанди у встановлений
порядок перемiщення матерiальних цiнностей, а також окремих
предметiв та речовин, якi вилученi з вiльного обiгу, через митний
кордон Украєни.
Предметом контрабанди у товари, валюта, iсторичнi i куль-
турнi цiнностi, iншi предмети, в тому числi предмети, вилученi
iз вiльного обiгу (наркотичнi засоби,, отруйнi, сильнодiючi,
радiоактивнi, виоуховi речовини, зброя i боуприпаси за винят-
ком мисливськоє гладкоствольноє - див. коментар вiдповiдно до
статей 229\ 229, 2282, 222).
2. Незаконним визнауться таке перемiщення товарiв або
iнших цiнностей через митний кордон, яке здiйснювалось поза
митним контролем без вiдповiдного дозволу або з приховуванням
вiд митного контролю таких предметiв. Це може бути завiдоме
неповiдомлення митному контролю вiдомостей про предмети, якi
пiдлягають обовязковому предявленню, перемiщення предметiв
засобами, якi затруднюють єх виявлення i огляд, предявлення
предметiв не вiдповiдних найменувань.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики