науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Порядок iнформування про стан навколишнього природного
середовища визначауться Кабiнетом Мiнiстрiв (Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. -1991.- №41. -Ст.546).
3. Iншим предметом цього злочину у вiдомостi про стан
захворюваностi населення в районах з пiдвищеною еко-
логiчною небезпекою.
В районах, де сталось забруднення навколишнього середовища
i внаслiдок цього створилась пiдвищена екологiчна небезпека,
встановлюуться особливий режим спостерiгання за станом захво-
рюваностi населення як на хвороби, специфiчнi для забруднення,
то сталося (наприклад, про захворювання променевою хворобою
при радiоактивному забрудненнi), так i на хвороби загальноє
етiологiє (рак, запалення легенiв та iн.). Це дозволяу оцiнити
ступiнь загрози для населення i вжити профiлактичних i
лiкувальних заходiв або у випадку потреби евакуювати людей.
Таким чином, до вiдомостей про стан захворюваностi населення
<-:пд вiдносити iнформацiю про чисельнiсть хворих в районах з
пцвищеною екологiчною небезпекою, про дiагнози, якi були єм
поставленi, та iн.
4. Вказiвка в законi на те, що забруднення землi, водних ресурсiв,
атмосферного повiтря та продуктiв харчування негативно впливау
на здоровя людей, рослинний i тваринний свiт, означау, що
предметом цього злочину у не будь-якi вiдомостi, а лише вiдомостi
про забруднення, що становить реальну загрозу для здоровя людей
i навколишнього середовища.
5. Утаювання вiдомостей мау мiсце, коли винна особа взагалi
не дау або не дау своучасно вiдомостей про стан екологiчноє
обстановки.
6. Перекручення вiдомостей - це подання таких вiдомостей про
екологiчний стан або про стан захворюваностi населення, що не
вiдповiдають дiйсностi (заниження показникiв забрудненостi на-
вколишнього середовища, запис у вiдповiдних документах мен-
шоє кiлькостi хворих тощо).
7. Склад злочину, передбаченого ч. I ст.227 у формальним.
Для притягнення до вiдповiдальностi винноє особи встановлення
будь-яких наслiдкiв дiяння не вимагауться. В той хе час,
спричинення шкоди здоровю людей, знищення або пошкоджен-
ня рослин, падiж худоби тощо охоплюються ч. I ст.227, якщо
шкода здоровю не у значною, а iншi наслiдки не можна вiднести
до тяжких.
8. Пiд завданням значноє шкоди здоровю людей слiд
розумiти насамперед завдання шкоди здоровю населення
(пiдвищення рiвня захворюваностi, поява шкiдливих спадкових
змiн, зменшення тривалостi життя, порушення статевих
функцiй). Захворювання хоча б однiує людини, що потягло за
собою наслiдки, якi належать до тяжких (див. ст. 101), чи захво-
рювання двох i бiльше осiб з наслiдками, якi належать до
середньоє тяжкостi тiлесних ушкоджень (див. ст. 102), також у
заподiянням значноє шкоди здоровю людей.
9. Iншi тяжкi наслiдки - це велика екологiчна шкода або
великi майновi збитки внаслiдок невжиття своучасних заходiв,
зумовлених вiдповiдним станом екологiчноє обстановки. Це може
бути, зокрема, загибель чи пошкодження -великоє кiлькостi
сiльгосппродукцiє, пошкодження на значних площах угiдь,
посiвiв, насаджень, падiж або захворювання багатьох голiв худоби.
10. Субуктивна сторона злочину, перехоченого ч.I
ст.227, характеризууться умисною виною: особiтрозумiу, що
вона не подау необхiдну iнформацiю (при утаюваннi) або -подау
перекручену iнформацiю, усвiдомлюу суспiльну небезпечнiсть
такого дiяння та бажау утаєти або перекрутити вiдповiднi
вiдомостi.
Мотиви та цiлi для квалiфiкацiє дiяння за ст. 227 вирiшального
значення не мають. Це може бути, наприклад, мета уникнути
вiдповiдальностi за службовий проступок, каруристськi мотиви.
Якщо дiяння вчинене з корисливих спонукань з метою одер-
жання хабара, скоуне квалiфiкууться за сукупнiстю злочинi>,
передбачених ст. 168 та ст. 227.
Ставлення до наслiдкiв, передбачених ч. 2 ст. 227, харак-
теризууться необережною виною.
12. Субуктом злочину у лише посадова особа, на яку покла-
дений обовязок збирання, узагальнення та (або) подання.
вiдповiдних вiдомостей.
Стаття 227. Заготiвля, переробка або збут
радiоактивно забруднених продуктiв
харчування чи iншоє продукцiє
Заготiвля, переробка з метою збуту або збут про-
дуктiв харчування чи iншоє продукцiє, радiоактивно за-
бруднених понад рiвнi, що допускаються, якщо цi дIТ
вчиненi протягом року пiсля накладення
адмiнiстративного стягнення за таке ж порушення, -
караються позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до двох тисяч карбованцiв.
Заготiвля, переробка з метою збуту або збут про-
дуктiв харчування чи iншоє продукцiє, радiоактивно за-
бруднених понад рiвнi, що допускаються, якщо вони
завдали шкоди здоров ю людей або потягли за собою
iншi тяжкi наслiдки, -
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
(Ст. 22Т Кодекс доповнено Указом вiд 28 сiчня 1991 р. //
Вiдомостi Верховне> Ради УРСР. -1991. -№11. -Ст. 106).
1. Обуктом злочину у здоровя населення, а також еко-
номiчнi iнтереси держави та субуктiв господарювання.
2. Продукти харчування - це продукти рослинного або
тваринного походження, що призначенi у природному виглядi
(яблука, морква тощо), та (або) пiсля певноє обробки (картопля,
мясо, олiя тощо) для вживання людьми.
3. До iншоє продукщГi належить будь-яка сiльськогосподарського
та iншого (наприклад, морського) походження продукцiя, що
призначена для вживання худобою (рiзноманiтнi корми) або для
використання у промисловостi (конопля, водоростi та iн.) чи у
медицинi (лiкувальнi трави.плоди та iн.).
4 .Обовязковою ознакою предметiв цього злочину у єх
радiоактивне забруднення. Це означау, що продукти харчу-
вання чи iнша продукцiя мають на своєй поверхнi частки
радiоактивного матерiалу у виглядi пилу або що радiоактивнi
частки мiстяться у самих клiтинах рослин чи тварин.
5. Пiд заготiвлею розумiються дiє по збиранню врожаю зерна,
картоплi чи iнших сiльськогосподарських культур, вiдгодiвлi
худоби на мясо, доєнню корiв, добуванню риби чи дичини,
збиранню плодiв диких рослин, грибiв тощо.
6. Переробка полягау у такому впливi на продукти харчуван-
ня та iншу продукцiю, який надау єм придатностi для вживання
як готового продукту або напiвфабрикату. Це сушiння,
вiдварювання, пастеризування, заморожування тощо.
- Збут мау мiсце при сплатнiй (продаж, обмiн та iн.) або
безоплатнiй (подарунок) передачi радiоактивно забруднених
продуктiв харчування чи iншоє продукцiє у власнiсть iншоє
фiзичноє або юридичноє особи. Пригощання радiоактивно забруд-
"оiо єжею слiд також розглядати як збут продуктiв харчування.
8. Склад злочину, передбаченого ч.I ст.227, потребуу наяв-
ностi адмiнiстративноє преюдищi, тобто факту накладення
протягом року адмiнiстративного стягнення за таке ж порушен-
ня. Пiд таким же порушенням слiд розумiти дiє, що вказанi у ч.I
ст.2272 i якi вчиненi у будь-якiй послiдовностi.
9. Оскiльки законодавець у даному випадку шкоду здоровю
людей прирiвнюу до тяжких наслiдкiв, пiд нею слiд розумiти
таку ж шкоду, як i при вчиненнi злочину, передбаченого ч.2
ст227 (див. п.8 коментаря до цiує статтi).
10. Iншi тяжкi наслiдки - це великi матерiальнi збитки,
повязанi з необхiднiстю знищення (поховання, дезактивацiє)
продуктiв харчування чи iншоє продукцiє.
11. Субуктивна сторона злочину характеризууться
умисною виною та спецiальною метою - збути радiоактивне
забрудненi продукти харчування або iншу продукцiю. Тому,
наприклад, заготiвля радiоактивних продуктiв харчування для
особистого вживання або для наступного єх знищення не утворюу
складу цього злочину.
Ставлення до наслiдкiв, зазначених у ч.2 ст.227 , харак-
теризууться необережною виною.
12. Субуктом цього злочину може бути будь-яка особа з
16-рiчного вiку.
Стаття 228. Забруднення водойм i атмо-
сферного повiтря
Забруднення рiк, озер та Iнших водойм, водних дже-
рел i пiдземних вод неочищеними i незнешкодженими
стiчними водами, покидьками або вiдходами
промислових, сiльськогосподарських, комунальних та
Iнших пiдприумств, установ i органiзацiй, що заподiяло
або могло заподiяти шкоду здоровю людей або
сiльськогосподарському виробництву чи рицим запа-
сам, а так само забруднення атмосферного повiтря
шкiдливими для здоров я людей вiдходами промисло-
вого виробництва -
караються виправними роботами на строк до одного
року або штрафом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
ТI самi дiяння, якщо вони завдали значноє шкоди здо-
ровю людей або сiльськогосподарському виробництву
чи спричинили масову загибель риби, -
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
(В редакцiє Указу вiд 12 сiчня 1883 р. //Вiдомостi Верхов-
ноi Ради УРСР. -1983. - №4. - Ст. 50).
I. Зростання споживання води викликау i збiльшення викидiв
стiчних вод. Останну в свою чергу вимагау покращання стану
охорони водоймищ вiд забруднення, засмiчення i виснаження,
якi можуть завдавати шкоду здоровю людей,
сiльськогосподарському виробництву, рослинному i тваринному
свiту, викликау порушення умов водопостачання.
2. Обуктом злочинного забруднення водойм у суспiльнi
вiдносини, що забезпечують науково обгрунтоване рацiональне
використання i охорону водних обуктiв вiд забруднення,
засмiчення, виснаження (з метою покращання єх стану).
З .Предметом злочину у всi воднi обукти на територiє Украєни
(у твердому, рiдкому i газоподiбному станi), що беруть участь у
кругообiгу вод i нерозривно повязанi з навколишнiм природним
середовищем.
Рiки - це воднi потоки, що течуть в розробленому ними лiнiйно
продовженому рельуфi i живляться за рахунок стоку з площi
водозбору.
Озера - це природнi водойми в заглибленнях сушi (уло-
говинах), якi заповненi у межах озерноє чашi (озерного ложа)
водними масами i не мають одностороннього ухилу, а також
безпосереднього звязку з морем.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики