науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

У разi вiдсутностi заподiяння шкоди ма-
терiальним iнтересам замовникiв дiє винного квалiфiкуються як
готування до обману покупцiв чи замах на нього.
9. Розмiр заподiяноє матерiальноє шкоди замовникам обумовлюу
квалiфiкацiю дiй винного як обману у великих розмiрах за ч.2
ст.155 чи за ч. I як обману в невеликих розмiрах. Крiм того, розмiр
обману замовникiв повинен враховуватись при iндивiдуалiзацiє
вiдповiдальностi винного (див. п. 11 коментаря до ст. 155).
10. При визначеннi розмiру обману замовникiв враховууться загаль-
на сума, на яку здiйснено обман всiх замовникiв, а не кожного окремо.
11. Потерпiлими вiд обману замовникiв у фiзичнi особи, а
також пiдприумцi, якi займаються пiдприумницькою дiяльнiстю
без утворення юридичноє особи. Якщо замовниками у юридичнi
ососи, заснованi на державнiй, колективнiй чи приватнiй формi
власностi, дiє винного повиннi квалiфiкуватись як розкрадання
державного, колективного чи iндивiдуального майна.
12. Субуктивна сторона обману замовникiв характеризууться
виною у формi прямого умислу. Мотив i мета вчинення обману
замовникiв на квалiфiкацiю не впливають, але повиннi врахову-
ватись при iндивiдуалiзацiє вiдповiдальностi i при призначеннi
покарання винному. Як правило, обман замовникiв вчиняуться з
корисливим мотивом, але могти можуть бути й iншi: покриття
збиткiв пiдприумства, виконання плану надання послуг, досить
часто обман замовникiв вчиняуться iз-за небажання конкретних
виконавцiв робiт за замовленням виконувати роботи в повному
обсязi, визначеному в замовленнi i повнiстю оплачених, iнколи
обман замовникiв здiйснюуться на виконання незаконних розпо-
ряджень службових осiб (наприклад, виконання розпорядження
надавати послуги за завищеними тарифами, вiдмовдяти в прове-
деннi гарантiйних ремонтiв), коли мотивом дiй винного у небажання
перечити керiвникам, вступати з ними в конфлiкт, побоювання
переслiдування з боку службовоє особи тощо. Дiє службовоє особи,
яка вiддала незаконне розпорядження про обман замовникiв,
повиннi квалiфiкуватись як спiвучасть в обманi замовникiв.
IЗ. Субуктом обману замовникiв у не лише працiвники
побутових пiдприумств i пiдприумств комунального господар-
ства, якi впонують певнi робств за замовленнями громадян, а i
особи, якi приймають замовлення, проводять розрахунки прi
оплатi замовлень та iн. Ними мохуть бути ях штатнi працинвхж
тсд-чiiпiу пiдприумств, так i особи, що виконують для побутових
шдприумств та пiдприумств комунального господарства пехвi
роботи за договорами цивiльно-правового характеру, а такок будь-
якi iитттi особи, котрi вiд iменi таких пiдприумств обслуговуiоiь
замовникiв (див. пп.iб, 17, 18 коментарядо ст.155).
14. Пiдприумства побутового обслуговування iнкопи без попе-
реднiх замовлень iромадян виготовляють невеликi партiє виробiв
(взуття, одягу тощо), особливо при вiдсутностi замовдень в певниб
перiод, а потiм або продають єх, або, за наявностi замомень,
реалiзують єх як виготовленi за iндивiдуалiвими замовленнями. В
таких тгпяхяє завищууться вартiсть виробiв за рахунок вiднесеннi
на iх вартiсть суми додатковоє оплати за iндивiдуальнiсть замовлев-
ня, йоготермiновiсть, складнiсть тощо. В першому випадку дiє особе,
яка вчинила обман тромадянина, поввинi квалiфiкуватись як обмав
покупцiв, оскiльки вигопимеяня виробiв громадянином попередто
не замовлялось, а в другому випадку - як обман замовникiв за
рахунок завищення варгостi_робiт.
15. Частиною 2 ст.155 передбачена вiдповiдальнiсть за
матфiкованi види обману замовникiв: 1) вчинення його за
попереднiм зговором групою осiб; 2) особою, ранiше судимою за
обман замовникiв чи обман покупцiв. Про поняття цих
квалiфiкуючих обставин див. пп.19, 20, 21 коментаря до ст.155.
Стаття 155. Одаржання жзамтноє -<городи цц
громвдпн за м<мам робiт, звязаних
з обслуговуванням населення
Одержання працiвником пiдприумства) установи або.
органiзацiє, який не с службовою осооою, шляхом
вимагательства незаконноє винагороди Цiд грома-
дянина за виконання роботи або надання послуги у
сферi торгiвлi, громадського харчування, побутового,
комунального, медичного, транспортного або Iншого
обслуговування населення, що входять в коло служ-
бових обовязкiв такого працiвника, -
карасться виправними роботами на строк до одного
року або штрафом у розмiрi до ста карбованцiв.
ТI ж дIТ, вчиненi неодноразово або у великих
розмiрах, -
караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв
або штрафом у розмiрi до пятисот карбованцiв.
(Ст. 15У Кодекс доповнено Указом вiд 24 вересня 1981 ?
//Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1981. -№40. -Ст. 662
I. Отримання незаконноє винагороди вiд громадян у суспiльна
небезпечна, протиправна, кримiнальне карна дiя, вчинена шяя-
хом вимагательства неслужоовою особою пiдприумства, устанави.
чи органiзацiє сфери о5слуговування населення з корисливих
мотивiв з метою отримати майнову винагороду, що завдау шкоду
суспiльним вiдносинам, якi забезпечують нормальну дiяльнiсть
вищеназваних структурних одиниць сфери обслуговування, а
також майнову шкоду громадянам, якi користуються тими чи
iншими послугами.
2. Обуктом злочину у суспiльнi вiдносини, що забезпечують
нормальну дiяльнiсть пiдприумств, установ або органiзацiй сфери
обслуговування, а також майновi iнтереси громадян, тобто єх
власнiсть.
3. Предметом злочину можуть бути рiзнi вигоди майнового
характеру (грошi, промисловi i продовольчi товари, квитки на
масовi заходи, путiвки в санаторiє i будинки вiдпочинку i т.п.).
Сюди включаються й отримання майнових вигiд в завуальованiй
формi, а також випадки передачi майнового права, звiльнення
вiд зобовязань, удаваний програш якого-небудь майна або гро-
шей, пригощання i т.п.
4. Обуктивна сторона злочину характеризууться
активними, цiлеспрямованими дiями винного. Обовязковою
ознакою зовнiшнього прояву злочину у спосiб - вимагательст-
во. В постановi Президiє Верховноє Ради УРСР вiд 24 вересня
1981 р. "Про порядок застосування ст.155 Кримiнального ко-
дексу УРСР" (Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1981. - №40.
- Ст. 664) указано, що пiд вимагательством слiд розумiти
усвiдомлену (iз корисливих спонукань), прямо виражену вимогу
працiвника, зайнятого у сферi обслуговування, виплати конк-
ретним громадянином певноє винагороди за виконання роботи або
надання послуги, якi входять у коло його службових обовязкiв,
а також умисне поставлення громадянина в такi умови, при яких
вiн змушений давати таку винагороду для уникнення шкiдливих
наслiдкiв його законним iнтересам.
Спонукання (примус) громадянина до наданиа незаконноє вина-
городи може виразитись у штучному створеннi чи використаннi
яких-небудь перепон як приводу для отримання незаконноє вина-
городи;прямiй вiдмовi або в умиснiй затримцi виконання службових
обов язкiв, надуманому посиланнi на вiдсутнiсть матерiалiв, за-
пасних частик, на неможливiсть якiсно i в строк виконати роботу
чи ридати послугу i т.п. Обгрунтована вiдмова або затримка у
виконаннi роботи або наданнi послуги з поважних причин не може
розгойдатись як вимога винагороди. Отримання працiвником сфери
осл\товування населення винагороди без вимоги, з iнiцiативи
громадянина, зiдповiдальностi не тягне.
5. робота, що виконууться, чи послуга, яка надауться, за якi
отоЕ-ана винагорода, повиннi входити в коло службових обовязкiв
плац_знЕка сфери обслуговування, що може визначатись нор-
"авнями акта>:и, трудовими угодами, iнструкцiями,, правилами
роботв такого пiдприумства, установи або органiзацiє. Iз вищеска-
заного випливау, що коли незаконна винагорода вимагауться за дiє,
якi не входять у коло службових обовязкiв осоои, то не буде складу,
передбаченого ст.155 (наприклад, електрика попросили
вiдремонтувати телевiзор, а слюсаря - квартиру).
6. Злочин вважауться закiнченим при отриманнi працiвником
сфери обслуговування населення хоча б частини незаконноє
винагороди.При цьому не мау значення, коли була отримана
незаконна винагорода - до чи пiсля виконання баханоi для
громадянина дiє. Якщо отримання незаконноє винагороди не
вiдбулося з причин,не залежних вiд волi винйого, дiє його
розцiнюються як замах на скоуння цього злочину.
7. Субуктивна сторона злочину характеризууться виною у
формi прямого умислу, корисливим мотивом i метою наживи.
8. Субуктом злочину може бути робiтник або службовець
(неслужбова особа) пiдприумства, установи, органiзацiє сфери
обслуговування населення, який шляхом вимагательства отримуу
незаконну винагороду за виконання роботи або надання послуги
виробничо-професiйного характеру, що входять в коло служ-
бових обовязкiв такого працiвника, якому на момент скоуння
злочину виповнилось 16 рокiв.
9. Пiд неодноразовiстю отримання незаконноє винагороди
розумiють вчинення цих дiй не менше двох разiв, якщо при
цьому не закiнчилися передбаченi законом строки давностi
притягнення до кримiнальноє вiдповiдальностi, або одночасне
отримання незаконноє винагороди вiд двох або оiльше громадян,
якщо винний усвiдомлював, що виконуу конкретну роботу чи
послугу в iнтересах кожного iз громадян, або отримання неза-
конноє винагороди особою, яка була ранiше судимою за такий
злочин i судимiсть не була знята чи погашена в установленому I
законом порядку. .
10. Великим розмiром незаконноє винагороди у вiдповiдностi
iз постан(дою Презвдiє Верховноє Ради УРСР вiд 24 вересня 1981 р.
вважауться винагорода на суму бiльше 200 крб. При вирiшеннi
питання про наявнiсть у дiях винного цiує квалiфiкуючоє ознаки
слiд виходити не з загальноє суми винагород, а з кожноє суми,
отриманоє окремо.
11. Дiє особи, яка одержала шляхом вимагательства незаконну
винагороду i при цьому привласнила грошовiасоби, що
надiйшли вiд громадян iк оплата за встановленимхрозцiнкамя
за виконану роботу або за надану послугу, слiд додатком
квалiфiкувати при вiдсутностi ознак розкрадання за ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики