науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Це
можуть бути приведення у виконання смертноє кари засудженому,
самогубство або психiчне захворювання засудженого тощо.
Стаття 176. Втручання у вирiшення судових справ
Вплив у будь-якiй формi на суддiв або народних
засiдателiв з метою перешкодити всебiчному, повному
I обуктивному розглядовi конкретноє справи або
добитися винесення незаконного судового рiшення -
карауться виправними роботами на строк до одного
року або штрафом у розмiрi вiд трьохсот до однiує тисячi
карбованцiв.
ТI ж дiє, вчиненi з використанням службового стану, -
караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв
або виправними роботами на строк вiд одного року до
двох рокв.
(Ст. 17У Кодекс доповнено Указом вiд 4 травня 1990 р. //
Вiдомостi Верховне> Ради УРСР. -1990. - №20. - Ст. 313)
1. З обуктивноє сторони злочин полягау у незаконному
втручаннi у вирiшення будь-яких судових справ (кримiнальних,
цивiльних чи адмiнiстративних), у будь-якiй iнстанцiє шляхом
впливу на суддiв або народних засiдателiв (хоча б на одну з цих
осiб; вiд рiшень якоє залежить доля справи).
Суддi - див. п. I коментаря до ст. 176.
Народнi засiдателi - це обранi у встановленому порядку гро-
мадяни Украєни, якi у кiлькостi трьох разом з двома суддями
розглядають в судi першоє iнстанцiє кримiнальнi справи про
злочини, за якi законом передбачена можливiсть призначення
покарання у виглядi смертноє кари. При здiйсненнi правосудця
народнi засiдателi користуються всiма правами суддi (ст. 17 КПК).
2. Вказаний вплив може мати рiзнi форми: обiцяння якихось
вигiд майнового характеру чи допомоги у справi карури суддi чи
народного засiдателя, погроз сприяти усуненню суддi з посади,
яку вiн обiймау, не надавати йому жилоє площi, пригощання
суддi, надання послуг у придбаннi автомашини, дачi тощо.
3. Вплив, повязаний з дачею хабара, квалiфiкууться за су-
купнiстю злочинiв - за ст. 176 та ст. 170. Вплив, повязаний з
погрозою вбивством, насильством чи знищенням майна, щодо
суддi або народного засiдателя, а так само щодо єх близьких
родичiв (батькiв, дiтей тощо), квалiфiкууться за ст. 176
4. Одне тiльки прохання щодо прийняття певного рiшення
суддею по справi, яка б влаштувала того, хто таке прохання
висловив, не тягне кримiнальноє вiдповiдальностi, якщо не
походить вiд особи, яка обiймау службову посаду, що дау
можливiсть впливати на суддю.
5. Перешкодження у всебiчному, повному i обуктивному
розглядовi конкретноє справи може виявитись, наприклад, у
намаганнi добитись, щоб не були викликанi у судове засiдання
важливi свiдки по справi, не Оули включенi у формулу обвину-
вачення певнi епiзоди, не проводилась необхiдна експертиза
тощо. Намiр добитися винесення незаконного судового рiшення
може означати вплив на суддю, який би призвiв до виправдання
винного, засудження невинного, прийняття рiшення по цивiльнiй
справi, яке не грунтууться на законi, тощо.
6. Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення дiй, якi
можуть бути оцiненi як вплив, незалежно вiд єх результатiв. Якщо
цей вплив призвiв до незаконних дiй суддi по справЦр особи,
що впливала на суддю, повиннi розглядатись поряд iз ст. 176 як
спiвучасть у вчиненнi суддею злочину, передбаченого статтями
176,165 чи ст.iбб.
7. Будь-якi з названих форм впливу на суддю чи народного
засiдателя мають бути повязанi з розглядом конкретноє справи.
Якщо вплив мав iсце з iншою метою (заручитись довiрою суддi,
подружитися з ним тощо), вiн не носить кримiнального характеру. -
8. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Особа усвiдомлюу, що впливау зазначеними вище спо-
собами на суддю чи народного засiдателя з метою перешкодити
всебiчному, повному i обуктивному розглядовi конкретноє справи
або добитися винесення незаконного судового рiшення по справi
i бажау цього.
9. Субуктам злочину, передбаченого ч. I ст. 176, може бути
приватна особа, яка досягла шiстнадцяти рокiв, а також службова
особа, якщо вона дiу без використання свого службового стану.
10. Дiє, вказанi у ч.I ст. 176, якщо вони вчиненi з використан-
ням службового стану, квалiфiкуються за ч.2 цiує статтi.
Використання службового стану розумiуться не тiльки у
вузькому тлумаченнi цього поняття, коли службовець начебто дiу
у мехах своєх повноважень (наприклад, голова суду, використо-
вуючи наданi йому по службi можливостi, на нарадi пропонуу
суддi вирiшити справу всупереч вимогам закону), але й у
широкому - коли службова особа використовуу для незаконного
впливу свiй службовий авторитет. Скажiмо, представник президе-
нта у районi настирливо радить суддi вирiшити справу саме так,
як вiн цього бажау.
Стаття 176. Потроза щепо еддр або народ<го
засiдателя
Погроза вбивством, насильством чи знищенням май-
на щодо суддi або народного засiдателя; а так само що-
до єхнiх близьких родичiв, у звязку iз здiйсненням суд-
дею або народним засiдателем правосуддя Ї
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв
або виправними роботами на той же строк.
(Ст. 17У Кодекс доповнено Указом вiд 4 травня 1990 р. //
Вiдомостi Верховне> Ради УРСР. - 1990. - №20. -Ст. 313).
1. Погроза розправитися з суддею чи народним засiдателем або
єхнiми близькими родичами здатна суттуво вплинути на всебiчнiсть,
повноту i обуктивнiсть розгляду судовоє справи, призвести до
прийняття суддею (судом) неправосудного рiшення по справi.
2. Правосуддя - це дiяльнiсть суду, яка здiйснюуться шляхом
розгляду i вирiшення у судовому засiданнi у встановленому
порядку кримiнальних, цивiльних та адмiнiстративних справ.
Зазначеною статтею передбачена вiдповiдальнiсть саме за на-
магання перелiченими засобами психiчного впливу перешкодити
прийняттю законного рiшення по будь-якiй з названих категорiй
справ. Дiє винного можуть торкатись рiшення по справi в цiлому
або в якiйсь iє частинi, можуть вiдноситися до всiх пiдсудних по
справi (вiдповiдачiв, позивачiв, осiб, що притягуються до
адмiнiстративноє вiдповiдальностi, тощо.) або одного з них, вони
можуть також поуднуватися з вимогами до потерпiлого усунутись
вiд участi у справi. Нарештi, можливе вчинення погрози i пiсля
закiнчення провадження по справi.
3. Якщо перелiченi форми впливу на суддю чи народного
засiдателя здiйснюються у звязку з iншою службовою чи громадсь-
кою дiяльнiстю цих осiб, вiдповiдальнiсть повинна настати за ст. 190.
4. Погроза вбивством - це погроза позбавити життя,
насильством - погроза застосувати фiзичну силу; вiд побоєв до
тяжких тiлесних ушкоджень, знищенням майна - погроза
пiдпалити будинок, пiдiрвати автомоОiль, знищити худобу тощо.
5. Погроза може бути доведена до потерпiлого будь-яким
способом (усно, демонстрацiую зброє, через iнших людей,
письмово, по телефону тощо), в тому числi 6 анонiмно.
6. Близькими родичами стосовно цього випадку треба ввахатi
дружину, чоловiка, матiр, батька, брата, сестру, дiтей, дiда, бабу,
онукiв (п.11 ст-32 КПК), а в залежностi вiд ситуацiє ними можуть
бути визнанi й iншi родичi.
7. Злочин вважауться закiнченим з моменту доведення погрозi
до вiдома особи, якiй вона була призначена. Якщо погроза була
втiлена у життя, квалiфiкацiя здiйснюуться за сукупнiстю ст.17та статей 189, 189 або п.в" ст.93.
8. Якщо погроза призвела до порушення вимог правосуддi
суддею чи народним засiдателем, дiє особи, яка погрожувала,
повиннi розглядатись крiм ст. 176 як спiвучасть у вчиненнi
суддею злочинiв, передбачених статтями176, 165 чи ст. 166.
9. З субуктивноє сторони дiяння може бути вчинене тiльки
з прямим умислом. Особа усвiдомлюу, що з допомогою погрозi
впливау на суддю для досягнення своує протиправноє мети, i
бажау цього. Питання про те, чи мав суоукт злочину намiр
втiлити погрозу у життя або чи мiг реально це зробити, не впливау
на квалiфiкацiю злочину.
10. Субуктом злочину у особа , яка досягла шiстнадцяти рока. ,
Стаття 176. Образа суддi або народного
засiдателя
Образа суддi або народного засiдателя у звязку :
єхньою дiяльнiстю по здiйсненню правосуддя -
карауться виправними роботами на строк до одного
року або штрафом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
(Ст. 17У Кодекс доповнено Указом вiд 4 травня 1990 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1990. - №20. - Ст. 313).
1. Вiдповiдно до закону (ст. 126 КК) образою у умисяв
приниження честi i гiдностi особи, виражене в непристойнii
формi. Таким приниженням честi i гiдностi суддi або щуiрднот>
засiдателя буде негативна по сутi i непристойна по формлiбiнп,
дана у звязку з єхньою дiяльнiстю по здiйсненню правосуддя.
Сама тiльки негативна оцiнка, хоча й невiрна по сутi, ие <в
образою. Для складу злочину образи необхiдно, щоб така оцiша .1
була по формi непристойною. Непристойнiсть оцiнюуться М i
нормами загальнолюдськоє моралi. Це прерогатива слiдства I
суду, а не потерпiлого.
2. Злочиннi дiє можуть бути вчиненi в уснiй формi, письмо-I
(лист, малюнок) або дiую (ляпас, плювок, непристойнi жестi
тощо). Вони можуть мати мiсце прилюдно, в присутностi абоi
за вiдсутностi потерпiлого, з використанням технiчних засобi
або без них. Дiяння може бути вчинено як безпосередньо пiд час
виконання потерпiлим своєх службових обовязкiв, так i в iнший час.
3. Образа повинна бути обовязково повязана з дiяльнiстк
потерпiлого по здiйсненню правосуддя, тобто розглядом
кримiнальних, цивiльних або адмiнiстративних справ. Образа
названих у зазначенiй статтi осiб на грунтi особистих вiднесе>
квалiфiкууться за ст. 126. Прилюдна оораза суддi або народжЖ>
дяiдателя, яка була вчинена у звязку з виконанням ними
..убових обовязкiв або з приводу єх виконання, але не
IЮязаних iз здiйсненням правосуддя (наприклад, у звязку з
повiльним прийомом суддею вiдвiдувачiв), повинна
квалiфiкувT 9-
4. Термiн "у звязку" означау, що образа може мати мiсце до
позгляяУ " ч розгляду або пiсля розгляду судовоє справи.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики