науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


36. Проникнення у примiщення чи iнше сховище шляхом
обману з метою викрадення майна - це введення тим або iншим
способом з боку винного в оману особи, яка володiу чи охороняу
майно, з метою отримати доступ до майна, що там зберiгауться.
Це, наприклад, проникнення у примiщення пiд виглядом конт-
ролера або шляхом використання форменного одягу,
пiдробленого свiдоцтва особи. Обманне проникнення у
примiщення буде i в тому випадку, коли винний з метою розкрадання
майна залишауться у серединi примiщення непомiченим пiд час його
закриття. Обманне проникнення у примiщення з метою викрадення
майна i вилучення його iз примiщення охоплюуться поняттям
"таумне викрадення майна" i створюу крадiжку (ч.З ст.81).
37. Не може розглядатися за ознакою проникнення у
примiщення чи iнше сховище розкрадання майна особою, яка
мау за своєм службовим становищем або у звязку з роботою, яку
вона виконуу, доступ у таке примiщення. До названих осiб
вiдносяться керiвники установ i єх пiдроздiлiв, робiтники, служ-
бовцi, iнспектори, контролери, охоронцi, гардеробники тощо,
якщо вони вчинять розкрадання майна iз примiщення пiд час
виконання ними своєх обовязкiв по службi чи роботi. Тому,
наприклад, вилучення майна зi складу завiдуючим складом пiд
час виконання ним своєх обовязкiв створюу привласнення (ч.I
СТ.84), а таумне вилучення майна зi складу вантажником, що
працюу на складi, - крадiжку (ч.I ст.81).
Аналогiчно повинна квалiфiкуватися крадiжка зi складу сто-
ронньою особою, яка мала одноразовий доступ до нього
(наприклад, особа, яка прибула на склад за отриманням товару).
Не охоплюуться ч.З ст.81 також крадiжка майна з примiщення
за згодою сторожа, охоронця або вартового, якi мають доступ до
майна, що охороняуться ними. Якщо ж особа, яка охороняла
майно, що було закрите у примiщеннi, сама або за попереднiм
зговором з iншою особою шляхом подолання перешкода (замкiв,
запорiв тощо) заволодiла майном, вiдповiдальнiсть повинна на-
ставати за ч.З ст.81. Не може квалiфiкуватися як проникнения
у примiщення викрадення товару покупцем або сторонньою
особою з магазину у тi години, копи вiн працюу.
38. Проникнення у мiсце знаходження майна буде тодi, к(мп
винний проник у примiщення або iнше сховище настiльiв,
наскiльки це було йому необхiдно для вилученнмайна. В одних
випадках для цього винному потрiбно протиаЦавно увiйти у
середину примiщення, в iнших - достатньо просунути у
примiщення руку або гачок i витягти майно. Скажiмо, винняй
виставив скло з рами вiкна складу i через створений отвiр з
застосуванням гачка вилучив майно зi складу.
39. Проникнення у примiщення чи iнше сховище може бути
вчинене однiую або кiлькома особами. Вiдповiдальнiсть двох чв
бiльше осiб за цiую обставиною буде не лише тодi, коли вони всi
разом проникли у примiщення, а й тодi, коли одна особа
проникла у примiщення, а iнша взяла участь у його вилученнi.
40. Розкрадання державного або колективного майна у великих
розмiрах квалiфiкууться за ч.4 ст.81 чи ч.4 ст.82, ч.З ст.83, ч.З
ст.84 чи ч.З ст.86 або за ч.2 ст.86 незалежно вiд наявностi та
вiдсутностi iнших обставин, що обтяжують розкрадання.
Питання про визнання розкрадання, вчиненого у великих
розмiрах (заподiяння великоє шкоди при вчиненнi шахрайства
та вимагательства), вирiшууться в залежностi вiд вартостi, цiви
викраденого на час вчинення злочину. Вiдповiдно до ч.2
примiтки до ст.81 розкрадання визнауться вчиненим у великих
розмiрах i вважауться таким, що завдало великоє шкоди, якщо
єюно вчинене однiую особою чи групою осiб на суму, яка в сто i
бiльше разiв перевищуу мiнiмальний розмiр заробiтноє плати,
встановлений законодавством Украєни. ___
Зазначимо, що дрiбне розкрадання державного_аоо колективного
майна шляхом крадiжки (в тому числi вчинення єє з проникненням
у примiщення чи iнше сховище), шахрайства, привласненая, роз-
трати чи зловживання службовим становищем у лише
адмiнiстративне карним правопорушенням (ч.I ст-51 КАП). Роз-
крадання визнауться дрiбним, якщо вартiсть викраденого не
перевищуу мiнiмального розмiру заробiтноє плати, встановленi>
законодавством Украєни. При цьому, крiм вартостi викраденого,
враховууться також кiлькiсть викрадених предметiв в натурi (вага,
обум) i значимiсть єх для народного господарства (ч.З ст.51 КАП).
При визначеннi вартостi викраденого майна належить
виходити з державних роздрiбних (закупiвельних) цiн. В поста-
новi Верховноє Ради Украєни вiд 26 сiчня 1993 р. "Про застосу-
вання статей 154, 155 Кримiнального кодексу Украєни та статей
160, 208 Кодексу Украєни про адмiнiстративнi правопорушен-
ня" розяснюуться (ч.2 ст. 1), що роздрiбними визнаються не
лише державнi фiксованi цiни, а й регульованi, а також договiрнi
(вiльнi) цiни, за якими реалiзуються товари (Вiдомостi Верховноє
Ради Украєни. - 1993. - №12. - Ст.IОЗ). При вiдсутностi цiни на
майно його вартiсть визначауться шляхом проведення
експертизи. У випадках розкрадання майна та iнших цiнностей,
для яких законом передбачений особливий порядок визначення
єх вартостi (дорогоцiннi метали чи камiння), розмiр його визна-
чауться у вiдповiдностi з таким порядком.
41. Розмiри розкрадання визначаються незалежно вiд того,
вчинено воно однiую особою чи групою осiб. Якщо ж в рiзних
епiзодах розкрадання брали участь не всi особи, котрi входили
до складу групи, то вiдносно кожного учасника необхiдно вста-
новити, на яку загальну суму було викрадене майно з його
участю, i у залежностi вiд цього квалiфiкувати дiє останнього.
Розмiр отриманоє спiвучасником частки викраденого не позна-
чауться на квалiфiкацiє його дiй.
42. Якщо при вчиненнi розкрадання умисел винного був
спрямований на заволодiння майном у великих розмiрах, але не
був здiйснений з незалежних вiд винного обставин, вчинене слiд
квалiфiкувати як замах на викрадення майна у великих розмiрах.
43. Особа, яка вчинила декiлька розкрадань державного чи
колективного майна, якi разом завдали великоє шкоди, буде
вiдповiдати за розкрадання, вчинене у великих розмiрах, якщо
такi розкрадання були вчиненi однаковим способом при наяв-
ностi умислу вчинити розкрадання у великих розмiрах.
44. Розкрадання квалiфiкууться як учинене особливо небез-
печним рецидивiстом (ч.4 ст.81, ч.4 ст.82, ч.З ст.83, ч.2 ст.86,
ч.З ст.8(т) лише тодi, коли винна особа була визнана особливо
небезпечним рецидивiстом до вчинення одного iз зазначених
злочинiв вироком суду, що набрав законноє сили, i судимiсть у
встановленому порядку не була знята чи погашена..
Стаття 81. Розкрадання державного або ко-
лективного майна шляхом крадiжки
Таумне викрадення державного або колективного
майна (крадiжка) -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв,
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
штрафом у розмiрi вiд ста до пятисот карбованцiв.
Крадiжка) вчинена повторно або за попереднiм згово-
ром групою осiб, -
карасться позбавленням волi на строк до шести рокiв
з конфiскацiую майна або без конфiскацiє, або
виправними роботами на строк вiд одного року до двох
рокiв з конфiскацiую майна чи без такоє.
Крадiжка з проникненням у примiщення чи Iнше
сховище -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до
восьми рокiв з конфiскацiую майна або без
конфiскацiє.
Крадiжка, вчинена у великих розмiрах або особливо
небезпечним рецидивiстом, -
карауться позбавленням волi на строк вiд пяти до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
Примiтка. Повторним у статтях 81-84 i 86 визнауться злочин.
вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який Iз злочинiв, передба-
чених цими статтями або статтями 69, 86, 86 140-144, 223, 228. 2292
цього Кодексу.
У статтях 81-84. 86 цього Кодексу розкрадання визнауться
вчиненим у великих розмiрах i вважауться таким, що завдало велике
шкоди державному чи колективному майну, якщо воно вчинено
однiую особою чи групою осiб на суму, яка в сто 1 бiльше разiв
перевищуу мiнiмальний розмiр заробiтноє плати, встановлений зако-
нодавством Украєни.
У статтi 86 цього Кодексу розкрадання державного або ко-
лективного майнэ визнауться вчиненим в особливо великих розмiрах,
якщо воно вчинено однiую особою чи групою осiб на суму, що в двiстi
пятдесят 1 бiльше разiв перевищуу мiнiмальнi розмiр заробiтноє
плати, встановлений законодавством Украєни.
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 27 червня 1961 р.,
17 червня 1974 р. , 12 сiчня 1983 р. , 21 серпня 1987 р. ,
14 квiтня 1988 р., 6 березня 1989 р. i Законами вiд 6 бе-
резня 1992 р., 17 червня 1992 р., 7 липня 1992 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1961. - №28. - Ст. 342;
1974. - №27. - Ст. 222; 1983. - №4. - Ст. 50; 1987. - №35.
- Ст. 674; 1988. -№17. -Ст. 427; 1989. - №12. - Ст. 96;
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №23. -
Ст. 337; 1992. - №35. - Ст. 511; 1992. - №39. - Ст. 570).
i. Крадiжка у пшемне викрадення майна. Викрадення вва-
хауться таумним, ксиiи воно вчиняуться у вiдсутнiсть особи,у
дiданнi чи пiд охороною якоє знаходилося майно, що викра-
дауться, або у присутностi такоє особи, але непомiтно для неє, а
також у присутностi стороннiх осiб, якi не усвiдомлюють факту
розкрадання майна i не можуть дати йому належноє оцiнки
(психiчно хворi, малолiтнi). Викрадення у таумним i у тому разi,
коли воно вчиняуться у присутностi особи, якiй доручене майно,
але вона перебувау в такому станi, що виключау можливiсть
усвiдомлювати значення того, що вiдбувауться (сон,
непритомнiсть, сильне спянiння тощо).
Викрадення буде таумним i тодi.коли винний дiяв з ураху-
ванням сприятливоє для нього навколишньоє обстановки, яка, на
його думку, виключау втручання стороннiх осiб, котрi
усвiдомлювали факт протиправного заволодiння майном. В цьому
випадку заволодiння майном у присутностi очевидцiв злочину,
на потурання яких завiдомо i розраховував винний, не виходить,
як правило, за межi складу злочину, яким у крадiжка.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики