науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Позування,
виконання для запису твору порнографiчного характеру може
квалiфiкуватися за наявностi всiх необхiдних ознак як спiвучасть
у злочинi.
6. Виготовлення, збут i розповсюдження предметiв порнографiчного
характеру може поуднуватися з вчиненням iнших злочинiв
(наприклад, передбачених статтями 70, 121, 208, 210, 211).
211. Виготовлення або розповсюд-
ження творiв, що пропагують
культ насильства i жорстокостi
виготовлення, розповсюдження, демонстрацiя або
зберiгання з метою розповсюдження чи демонстрацiє
кiно- 1 вiдеофiльмiв або Iнших творiв, що пропагують
культ насильства 1 жорстокостi, -
караються позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до трьохсот карбованцiв, з конфiскацiую
творiв 1 засобiв єх виготовлення 1 демонстрацiє.
(Ст. 21 Кодекс доповнено Указом вiд 18 серпня 1986 р.
//Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1986. - №35. - Ст. 750).
i. Суспiльна небезпечнiсть дiй, повязаних з розповсюджен-
ням творiв, що пропагують культ насильства i жорстокостi,
полягау в тому, що вони деформують духовно-моральнi цiнностi
суспiльства, насаджують бездуховнiсть, ведуть до деградацiє
особи, шкiдливих зрушень в сферi психiки, часто-густо
вiдiграють роль джерела нетрудового збагачення винних у єх
вчиненнi осiб. Негативно впливаючи не лише на свiдомiсть, але
й на психофiзiологiчну сферу людини, вони розгальмовують
низькi iнстинкти i потяги.
2. Обукт злочину - вiдносини в сферi духовного i культурного
життя суспiльства, предмет - будь-якi твори (вiдеофiльми,
кiнофiльми, магнiтофоннi записи тощо), що пропагують культ
насильства i жорстокостi. Це твори, якi вихваляють застосування
грубоє фiзичноє сили для вирiшення виникаючих мiж людьми
конфлiктiв, досягнення егоєстичних цiлей, прославляють безсер-
дечнiсть, безжалiснiсть тощо. Конкретнi форми пропагування
культу насильства i жорстокостi можуть бути рiзними: смакуван-
ня подробиць вбивств, застосування тортур, показ кривавих
розправ, проявiв садизму, патологiє свiту вампiризму в людськiй
i звiринiй подобi тощо.
Для визначення характеру твору призначауться експертиза,
при здiйсненнi якоє до складу комiсiє можуть входити психiатри,
мистецтвознавцi, сексопатологи та iншi спецiалiсти.
3. Обуктиви> сторона злочину полягау у вчиненнi хоча 6
однiує з передбачених ст.211 дiй.
Пiд виготовленням творiв згаданого характеру розумiуться
як єх створення, так i технiчне вiдтворення (тиражування тощо).
Розповсюдження творiв - це сплатне чи безоплатне єх
вiдчуження, дача для перегляду тощо, демонстрацiя - ознай-
омлення iз змiстом твору хоча б однiує людини шляхом показу
єй вiдеофiльму, кiнофiльму тощо, зберiгання передбачау
осiдання названого твору.
Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення хоча б
однiує з вказаних дiб - виготовлення, розповсюдження,
зберiгання або демонстрацiє згаданих творiв. Можливi стадiє
готування до злочину i замаху на його вчинення.
4. Субективиа сторона злочину характеризууться
усвiдомленням особою суспiльноє небезпечностi передбаченвх
ст.211 дiй, включаючи усвiдомлення змiсту твору, що полягау
в пропагандi культу насильства та жорстокостi, i баханням
вчинення цих дiй, а при виготовленнi i зберiганнi названих творiв
- також метою єх розповсюдження або демонстрацiє.
5. Субукт - особа, яка досягла 16-рiчного вiку.
6. Розглядуваний злочин може бути повязаний з вчиненням
iнших злочинiв, зокрема, передбачених статтями 70, 210, 211,
що мау бути вiдображене у квалiфiкацiє всього вчиненого за
сукупнiстю злочинiв.
Стаття 212. Глум над могилою
Глум над могилою, а так само викрадення предметiв,
що знаходяться в могилi чи на могилi, -
караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв,
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
штрафом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983. р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1983. - №4. - Ст. 50).
I. Предмет злочину - могила (в тому чвслi у виглядi склепу)
на кладовищi чи в iншому мiсцi, а також предмети, що знахо-
дяться в могилi чи на могилi (труп, одяг, що знаходиться на трупi,
гроб, памятник, вiнки, квiти тощо).
2. Глум над могилою полягау у вчиненнi таких образливих
для памятi померших дiй, як осквернення могили, єє розриття,
руйнування надмогильних плит, памятника, загороди, витопту-
вання квiтiв тощо.
Умисне знищення, зруйнування чв зiпсування стародавнiх похо-
вань, взятих пiд охорону держави як археологiчнi памятi, тягнуть
вiдповiдальнiсть за ст.207. Вчинення таких дiй стосом> могили,
взятоє державою пiд свою охорону як памятка iсторiє (наприклад,
могила вiдомого письменника), пiдлягау квалiфiкацiє за сукупнiстю
адочинiв, передбачених статтями 207 та 212.
4. Викрадення предметiв, що знаходяться в могилi чи на
могилi, - це протиправне єх вилучення, вчинене таумно чи
вiдкрито. Якщо викрадення поуднане з застосуванням
васильстш, вчинене пiдлягау квалiфiкацiє не лише за ст.212, але
iякажiвнiцюгеособв (схахiмо,застатгяии101,102, IОбчиЮТ)
або проти порядку управлiння (скажiмо, за статтями ЄМ, 188, ,
189, 190). Квалiфiицii вчижного за статтями про злочянii
прота масвостi ве поiрiбва з врахуванням того, що iфедмеп I
злочхших дiв в розгавдуваному випадку ве перебувають ш i
чiЯ вмсаостi. Наступне поводження з викраденими предиетамв
зиамквпсi за мехами авадiзовавого злочину i може уткфюватя
СХЛЙД IВНЮГОЗЛОЧIНу.
< Злочин у формi глуму над могилою буде мхймвмкм з
менту вчинення самих дiй, а при викраденнi предметiв - тодi,
д внаслiдок єх вилучення винний одержав можливiсть розпо-
детяся ними на свiй розсуд.
субуктивна сторона розглядуваних злочвшв харак-
дизуться умисною виною: при глумi над могилою особа
Усвiдомлюу опоганювальний характер своєх дiй i бажад єх
iпявятя, при викраденнi предметiв - також бажау вилучити iх
розпорядитися ними на свiй розсуд. Мотиви можуть бути
сiтями: помста, корисливi спонукання, забобони тощо. За
лум над братською могилою, що знаходвлась в
Шкiвдерiвському урочищi бiля селища Тучин в Гощанському
районi на Рiвненщинi, поуднаний з викраденням предметiв,
0 знаходились у могилi золотих зубiв i коронок, а також
зодотих монет), за ст.212 були засудженi М., О., К-е та К-в
(див. Комсомольская правда.- 1988. - 20 августа).
Вiдповiдно до п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 28 червня 1991 р. №3 "Про судову практику в
справах про хулiганство" глум над могилою, вчиненнi з
хулiганських спонукань, квалiфiкууться за ст.212 та ч.2 ст.206
(Бюлетень...- С.iаi).
Стаття 213. Придбання або абут мiЛив,
завiдомо здобутого зло--ммм
шляхом
Заздалегiдь не обiцяне прмдбаиiм майна, з-IАММ
здобутого злочинним шляхом, -
карауться позбавленням волi на строк до адиото (мху,
або виправними роботами на той же строк, або мiгув-
фом у розмiрi до двохсот карбованцiв, або громадсь-
кою доганою.
ТI самi дiє, вчиненi у великих розмiрах, -
караються позбавленням волi на строк до двох роки) з
штрафом до пятисот карбованцiв чи без такого або
виправними роботами на строк до двох рокiв.
Заздалегiдь не обiцянi збут або зберiгання з метою
збуту, а так само придбання з метто збуту м<й-,
завiдомо здобутого злочинним шляхом, -
караються позбавленням вояi не отрок до пяти рокiв з
штрафом до пятисот карбевзицiв або вмярваимми
роботами на строк до двох рокiв з кенфiонвцiзю майнв
бо без такоє.
Дiє, передбаченi частийою 3 цiзi етаттi, <1н111 у
виглядi промислу, або у ветких розмiрне, або
особливо небезпечним роцидивiсгом,
караються позбавленням волi иа строк до семи рокiв з
конфiскацiвю майна чи без такоТ.
(В рвдакцУ Указу вiд 27 череня Ювв р. //Вiдомостi Вер-
ховно, Ради УРСР. -1986. - №27. - Ст. 530).
Пз змiнами, внесеними Законом вiд в берем> 1М2 р. //
Вiдомостi Верховнее Радм УкрЛнм. - 1М2. - №23. - Ст. 337).
Г. Предметом злочину е здобуте злочинним шляхом майво
тобто предмети, що становлять матерiальну цiннiсть, - готовi
вироби, сировина, продукти харчування, худоба, твори мистецтва
тощо. До них можуть належати грошi, цiннi папери, лотерейнi
бiлети, предявницькi ощаднi книжки, предмети, вилученi з
цивiльного обiгу, за винятком тих, вiдповiдальнiсть за придбання
або збут яких настау за iнтими статтями КК (скажiмо, ст.80, ч.1
ст-149, статтями 211, 211, 222, 2272, 2282, 229, 229 2290)
Однак якщо остання категорiя предметiв до моменту єх придбан-
ня або збуту здобута злочинним шляхом iншою особою, вчинене
квалiфiкууться за сукупнiстю злочинiв (наприклад, можлива
iдеальна сукупнiсть незаконноє операцiє з валютними цiнностями
i придбання майна, завiдомо здобутого злочинним шляхом).
В ст-213 мова йде про майно, здобуте злочинним шляхом, тобто
шляхом вчинення дiй, якi передбаченi в законi як кримiнально
каранi (наприклад, крадiжка, контрабанда, незаконне полюван-
ня, одержання хабара). До єх числа належать i дiє особи, яка не
пiдлягау кримiнальнiй вiдповiдальностi внаслiдок своує неосуд-
ностi або недосягнення вiку кримiнальноє вiдповiдальностi.
Не належать до передбачених ст.213 предметiв злочинiв тi, якi
не здобутi, а виготовленi злочинним шляхом (наприклад, при
вчиненнi злочину, передбаченого ст. 148), предмети, якi збува-
ються злочинним шляхом (скажiмо, при вчиненнi спекуляцiє), а
також одержанi взамiн здобутих злочинним шляхом.
2. Придбання являу собою будь-якi форми платного чи безоп-
латного одержання майна, здобутого злочинним шляхом
(купiвля, обмiн, прийняття в рахунок боргу, в дарунок).
Збут - платне або безоплатне вiдчуження такого майна (про-
даж, обмiн, дарування тощо). Це може бути i допомога в збутi
майна особою, яка здобула його злочинним шляхом (див. справу
Б.// Рад.право.- 1984. - №10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики