науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Не у ножами бритва, лезо
безпечноє бритви, а також предмети побутового призначення, пц)
мiстяться в складаних ножах (ножицi, виделки, штопора тощо).
На квалiфiкацiю не впливау час виникнення намiру щодо
використання вогнестрiльноє або холодноє зброє, а також ноi
для нанесення тiлесних ушкоджень, так само, як i иричини,
силу яких у винного опинились цi предмети. Однак якщо ваннiй
незаконно зберiгав або придбав вогаестрiльну зброю (крiм глад-
коствольноє мисливськоє), носив або виготовив вогнестрiльну чв
холодну зброю, з допомогою якоє вчинив особлхво злiсае
хулiганство, все вчинене квалiфiкууться за сукупнiстю злочини
- за ч.3 ст.206 i ч.I чи 3 ст.222.
Для квалiфiкацiє злочину за ч.3 ст.206 необхiдно вставовiв
факт використання пiд час вчинення хулiганства для нанесених
тiлесних ушкоджень саме вражаючих властивостей зброє або
ножа. Переквалiфiковуючи вчинене С. з ч.3 на ч.I ст.206, судами
колегiя Верховного Суду Украєни вказала, що для нанесення
тiлесного ушкодження засуджений використав не вражаючi
властивостi ножа, а колодочку як твердий предмет (Рад. праве.
-1970.- №12.-С.95).
До знарядь вчинення особливо злiсного хулiганства належат>
також iншi предмети (окрiм зброє i ножiв), сiицшльнв
пристосованi для нанесення тiлесних ушкоджень,
Вiдповiдно до абз.I п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 28 червня 1991 р. №3 спецiально пристосованими
для заподiяння тiлесних ушкоджень слiд визнавати такi пред-
мети, якi були пристосованi виннiм для згаданоє цiлi заздалегiдь
або пiд час вчинення хулiганських дiй (наприклад, винник вiдбив
шийку пляшки), а так само предмети, якi хоч i не пiддавалясь
будь-якому попередньому ооробленню, але були спецiальне
пiдготовленi винним (скажiмо, заздалегiдь взятi ним з собою) для
тiує ж цiлi. При наявностi зазначених обставин предмети госоо-
дарсько-побутового призначення (молоток, сокира, шило, коса
тощо), спецiальнi засоби, як от: гумовий кийок, газовий ГЦомп
з балончиком, ручна газова граната, а також iншi подiбнi змобi,
якими можливе заподiяння тiлесних ушкоджень, вiдаюхiдно ДО
ч.3 ст.206 можуть бути визнанi предметами, спецiально присто-
сованими для заподiяння тiлесних ушкоджень (абз.2 п. 13 поста-
нови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 28 червня 1991 ц.
№3). Слiд мати на увазi, що одного факту знаходження предмете
при винному до початку хулiганства, в процесi вчинення яиив
вiн застосував його для нанесення тiлесних ушкоджень, дня
квалiфiкацiє дiй за ч.3 ст.206 недостатньо. Треба довести ва-
явнiсть у винного мети пiдготовки такого предмета для нанесеная
тiлесних ушкоджень.
Застосування або спроба застосування предметiв, пiдiбраних
на мiсцi злочину, якi не були спецiально пристосованi для
заподiяння тiлесних ушкоджень, не можуть бути пiдставою дяя
квалiфiкацiє дiй за ч.3 ст.206 (абз.З п.IЗ названоє постанов>).
Зокрема, не у знаряддям вчинення особливо злiсного хулiганства
пiдiбранi на мiсцi вчинення злочину палиця, камiнь, цегла, сх>
чи предмет господарсько-побутового призначення (скажiмо, вияв
ця викрутка) або спецiальний засiб (скажiмо, ручна газова
гваната). При цьому не мау значення, взятий такий предмет
середньо на мiсцi злочину чи поблизу нього - в сусiднiй
кiмнатi, в сарає тощо. .
12. Пiд застосуванням зброє, ножа або iншого предмета,
сцешальао пристосованого для нанесення тiлесних ушкоджень,
слiд розумiти таке умисне використання єх вражаючих властиво-
стей, при якому потерпiлому заподiюються тiлеснi ушкодження
або виникау реальна небезпека єх заподiяння. Небезпека для
здоровя або життя потерпiлого тається не в словах самих по собi,
а в дiях по використанню вказаних у ч.3 ст.206 знарядь для
нанесення тiлесних ушкоджень.
Особливо злiсним хулiганством мау визнаватися таке
використання ножiв, колючоє, рiжучоє холодноє зброє, коли нею
торкаються до тiла людини, манiпулюють в оезпосереднiб
близькостi вiд обличчя потерпiлого, розмахують для прокладання
дороги серед оточуючих тощо i в цих випадках виникау ситуацiя
реальноє небезпеки заподiяння шкоди здоровю потерпiлого.
В той же час однiує погрози застосування зброє, ножа або
iншого предмета, спецiально пристосованого для нанесення
тiлесних ушкоджень, навiть пiдкрiпленоє єх демонстрацiую, не-
достатньо для єє квалiфiкацiє за ч.3 ст.206 (див., наприклад,
Рад.право.- 1985.- №1. - С.87). Як зазначила судова колегiя
Верховного Суду Украєни в ухвалi в справi М., демонстрацiя
нока при вчиненнi хулiганських дiб без його застосування чи
спроби це зробити не може бути пiдставою для квалiфiкацiє дiй
винного за ч.3 ст.206 (Рад. право. - 1987. - №3. - С.94).
Якщо вказанi в ч.3 ст.206 знаряддя вчинення злочину були
використанi не для нанесення тiлесних ушкоджень людям, а для
знищення майна, зламування дверей квартири, калiчення тварин
тощо, коли не виникла ситуацiя реальноє небезпеки для здоровя
потерпiлого, вчинене не може розглядатися як особливо злiсне
хулiганство (див., наприклад, Информационный бюллетень Вер-
ховного Суда УССР. - 1978. - №27.-С.36).
IЗ. Спробою застосування зброє, ножа або iншого предмета,
спецiально пристосованого для нанесення тiлесних ушкоджень,
будуть тi випадки, коли винний намагався, але не змiг
використати вражаючi властивостi цих знарядь для нанесення
тiлесних ушкоджень потерпiлому при вчиненнi особливо злiсного
хулiганства в силу при4ин, якi не залежали вiд його волi
(скажiмо, iз занесеноє для удару руки нiж був вибитий потер-
пiлим чи iншою особою, пострiл не вiдбувся внаслiдок осiчки).
14. При вчиненнi групового хулiганства за ч.3 ст.206 можуть
бути квалiфiкованi дiє тих його учасникiв, якi особисто застосу-
вали або намагались застосувати зброю, нiж або iнший
спецiально пристосований предмет для нанесення тiлесних уш-
коджень, а також тих, якi хоча самi й не застосовували та не
намагались застосувати, але. дали згоду чи в iнший спосiб
сприяли застосуванню (спробi застосування) згаданих знарядь
iншими виконавцями особливо злiсного хулiганства. Якщо пiд
час вчинення хулiганських дiй одним iз учасникiв злочину були
застосованi знаряддя вчинення особливо злiсного хулiганства без
вiдома iнших учасникiв злочину, то вiдповiдальнiсть за ч.З ст-206
може нести лише особа, яка застосувала або намагалась застосу-
вати згаданi знаряддя для нанесення тiлесних ушкоджень.
15. У разi вчинення особою в рiзний час двох або бiльше
алочинiв, вiдповiдальнiсть за якi передбачена рiзними частинами
СТ.206, вчинене мау квалiфiкуватись по кожному iз злочинiв
самостiйно. Якщо окремi хулiганськi дiє пiдпадають пiд ознаки
однiує i тiує ж частини ст.206, все вчинене квалiфiкууться за цiую
нормою один раз i покарання визначауться також один раз, а ве
за сукупнiстю злочинiв.
16. Субуктивна сторона хулiганства характеризууться
умисною формою вини i мотивом явноє неповаги до суспiльства.
При вчиненнi даного злочину, в якому дiє характеризуються
грубим порушенням громадського порядку i явною неповагою до
суспiльства, особа усвiдомлюу такий характер своєх дiй i бахау
так дiяти.
При вчиненнi особливо злiсного хулiганства винниi
усвiдомлюу наявнiсть особливих квалiфiкуючих ознак своує
поведiнки (наприклад, що застосовуваний ним для нанесення
тiлесних ушкоджень предмет у холодною зброую). Умисел сто-
совно заподiяння або можливостi заподiяння шкоди здоровю
потерпiлого як одному з обуктiв особливо злiсного хулiганства
може бути як прямим, так i непрямим. Так, переквалiфiковуючг
вчинене Ж. зi ст.17 i ппб" та "е" ст.93 на ч.I ст.ЮI i ч.З СТ.206,
судова колегiя Верховного Суду Украєни вказала, що вiн,
стрiляючи з хулiганських спонукань у оiк, де знаходились люди,
i маючи намiр у такий спосiб налякати єх, не бажав смертi
потерпiлому, але свiдомо допускав можливiсть поранення з
спричиненням тяжких тiлесних ушкоджень (Рад. право. - 1977.
-№1.- С. 106), тобто дiяв з непрямим умислом щодо тяжких
тiлесних ушкоджень, якi настали (див. також ухвду судовоє
колегiє Верховного Суду Украєни у справi К. // Рад. право.-
1990. - №10. - С.85-86).
В усiх випадках застосування або спроби застосування зброє,
ножiв або спецiально пристосованих для нанесення тiлесних
ушкоджень предметiв слiд зясовувати, чи не мав мiсця замах на
вбивство або тяжке тiлесне ушкодження, що у бiльш тяжким
злочином.
Мотивом хулiганства у усвiдомлене прагнення виявити явну
неповагу до суспiльства шляхом вчинення дiй, що грубо порушують
iромадський порядок. Вiн може характеризуватись комплексом
низьких спонукань у виглядi прагнення протиставити себе
суспiльству, проявити iрубу силу, пяну хвацькiсть, пустощi тощо.
В процесi вчинення злочину, який почався з мотивiв особистого
характеру (помста, ревнощi тощо), останнi можуть перейти в мотав
явноє неповаги до суспiльства. Тим самим дiяння можуть перет-
воритись iз посягання на особу в злочин проти громадського порадку
- хулiганство. Вiдсутнiсть у вчиненому мотиву явноє неповаги ДО
суспiльства свiдчить i про вiдсутнiсть хулiганства, хоча б дiє винного
тiую чи iншою мiрою порушували громадський порядок.
17. Слiд вiдрiзняти хулiганство вiд iнших злочинiв залежно вiд
дрдмованостi умислу винного, мотивiв, цiлей та обставин
вчинених ним дiй. Дiє, що супроводжувались погрозами вбивства,
образою, нанесенням побоєв, заподiянням тiлесних ушкоджень,
вчиненi в сiмє, квартирi щодо родичiв, знайомих i викликанi
особистими неприязними стосунками, неправильними дiями по-
терпiлих i таким iншим, повиннi квалiфiкуватись за статтями КК,
що передбачають вiдповiдальнiсть за злочини проти особи. Такi дiє
можуть квалiфiкуватися як хулiганство лише в тих випадках, коли
вони одночасно були поуднанi з грубим порушенням громадського
порядку i виражали явну неповагу до суспiльства (п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики