науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


12. Грошi та iншi матерiальнi цiйностi, якi у предметом хабара
i визнанi речовими доказами, пiдлягають зверненню в доход
держави на пiдставi п.4 ст. 81 КПК. Коли ж єх не було виявлено,
судам належить стягувати безпiдставно придбане у доход де-
ржави вiдповiдно до СТ.470 ЦК (п. 14 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду Украєни вiд 1 квiтня 1983 р. №1).
Стаття 171. Провокацiя хабара
Провокацiя хабара, тобто завiдоме створення служ-
бовою особою обстановки i умов, що викликають про-
понування а.бо одержання хабара, щоб потiм викрити
того, хто дав або взяв хабар, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв.
1. Пiд провокацiую злочину розумiуться пiдмовництво до
злочину з метою викриття в майбутньому особи, яка вчинила цей
злочин.
Стаття 171 передбачау провокацiю хабара двох видiв: дачi
хабара i його одержання. Провокацiя хабара обох видiв може
бути вчинена лише з прямим умислом, оскiльки винний
переслiдуу мету подальшого викриття осiб, якi дали або
отримали хабара.
2. Субуктам даного злочину може бути лише службова особа.
3. Для наявностi злочину, передбаченого ст. 171, не вима-
гауться, щоб провокацiя викликала пропозицiю хабара. Вiн
вважауться закiнченим з моменту створення службоворсобою
обстановки та умов, якi викликали пропозицiю дачi хатара або
його одержання.
4. У випадках, коли спровокований хабародавець дав хабара з
метою захисту своєх законних прав та iнтересiв, вiн звiльняуться
вiд кримiнальноє вiдповiдальностi, якщо щодо нього мало мiсце,
хоча i спровоковане, вимагательство хабара.
Стаття 172. Службовий пiдлог
Службовий пiдлог, тобто внесення службовою осо-
бою в офiцiальнi документи завiдомо неправдивих
вiдомостей, складання i видача завiдомо неправдивих
документiв, а також пiдробка документiв, якщо цi дН
вчиненi з корисливих мотивiв або Iншоє особисто?
заiнтересованостi, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або циправними роботами на той же строк, або позбав-
ленням права займати певнi посади на строк до трьох
Їз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
\. Пiд документом слiд розумiти письмовий акт, призна-
чення засвiдчувати подiє або факти, якi мають юридичне
значення.
Офiцiйними вважаються документи, якi виходять вiд служ-
бових осiб, що єх склали або видали вiд iменi державних
органiв, установ, пiдприумств i органiзацiй. До таких доку-
ментiв вiдносяться також документи, якi виходять вiд
приватних осiб i перебувають у вiданнi державних чи гро-
мадських органiзацiй (наприклад, довiренiсть на отримання
зарплати).
2. Службовий пiдлог полягау в умисному перекручуваннi
iстина в офiцiйному документi, яке вчинене службовою особою,
що дiяла при цьому з використанням свого службового ста-
новиiЦа.
3. Внесення службовою особою в офiцiйний документ
неправдивих вiдомостей передбачау внесення, в документ,
одхгрчленш з зовнiшньоє сторони вiрно (справжнiй бланк, печат-
ка, пiдпис), даних, якi за своєм змiстом хоча 6 частково не
вiдпойiдають дiйсностi.
4. Складання неправдивих документiв передбачау внесення
в документ, який оформлений з зовнiшньоє сторони правильно,
вiдомостей, якi за своєм змiстом повнiстю не вiдповiдають
дiйсностi.
5. Пiдробка документiв означау повну або часткову злину
зшету вже оформленого справжнього документа, а тахож скла-
дена документа з внесенням в нього даних, якi повнiстю або
частково не вiдповiдають дiйсностi, i засвiдчення такого
пiдробленим пiдписом або вiдбитком пiдробленоє печатки.
Пiдробку документiв, як правило, виявляють за допомогою
кримiналiстичноє експертизи.
6. Видача завiдомо неправдивого документа може бути
здiйснена службовою особою, яка його склала. Вказана видача
буде i у випадку, коли службова особа видала документ,
пiдроблений iншою особою.
7. З субуктивноє сторони службовий пiдлог може бути
вчинений лише з прямим умислом. Обовязковою ознакою даного
зiочвну у те, що вiн вчинюуться з корисливих спонукань чи
iншоє особистоє заiнтересованостi. При вiдсутностi цих мотивiв
службовий пiдлог розглядауться не як злочин, а як
дисциплiнарний проступок (див., наприклад, справу Г. //
кгика... - С.171-172).
. Субуктом службового пiдлогу може бути лише службова
Глава VIII
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
Стаття 173. Завiдомо незаконний арешт,
затримання або привiд
Завiдомо незаконний арешт -
карауться позбавленням волi на строк до одного року.
Завiдомо незаконне затримання або незаконний
привiд -
карауться виправними роботами на строк до одного року.
1. Стаття. 173 передбачау вiдповiдальнiсть за три склади
злочинiв: а) незаконний арешт; б) незаконне затримання;
в) незаконний привiд.
2. Арешт (взяття пiд варту) - запобiжний захiд, який засто-
совууться до обвинуваченого, пiдозрюваного пiд час проведення
попереднього розслiдування вiдповiдно до статей 155, 156 КПК.
3. затримання як процесуальний зажзд примусу - корслхочасне
позбавлення ваш (на строк не оiльше трьох дiб) ооо<ж, яка пiдозрюуться
у вчиненнi злочину, за який може бути призначено покарання у
виглядi позбавлення водi, у випадках, передбачених ст. 106 КПК.
Привiд - процесуальний захiд, який означау примусове достав-
ления спiвробiтниками мiлiцiє обвинуваченого, пiдозрюваного чи
свiдка до особи, яка здiйснюу попередну розслiдування в справi
або в суд, якщо вони без поважних причин не зявляються у
вказаний час та мiсце за викликом. Пiдстави та порядок приводу
регламентованi статтями.70, 135, 136 КПК.
4. Обуктивна сторона злочину знаходить вияв у дiях, якi
призвели до незаконного арешту, затримання або приводу.
Незаконним вважауться здiйснення арешту, затрщгая або
приводу не на пiдставах або не в порядку, який регламентууться
КПК та Законом вiд ЗО червня 1993 р. "Про попередну увязнен-
ня" (Урядовий курур. - 1993. - 12 серпня).
5. Незаконнiсть арешту, затримання або приводу може полягати
в порушеннi процесуальних (формальних) вимог пiд час провад-
ження цих дiй: арешт без санiцiГ прокурора або постанови суду,
арешт або затримання особi, яка вчинила злочин, передбачений
статтею КК, санкцiя якоє не мiстить вказiвки на можливiсть призна-
чення покарання у виглядi позбавлення волi, затримання або привiд
без складання вiдповiдних процесуальних документiв тощо.
6. Незаконнiсть вказаних заходiв може бути також визнана в
разi вiдсутностi для цього необхiдних матерiальних пiдстав: у
дiях заарештованого або затриманого вiдсутнiй склад злочину,
немау будь-яких пiдстав вважати, що обвинувачений, якого
заарештовано, перебуваючи на волi, буде переховуватись вiд
слiдства i суду або перешкодить встановленню iстини у
кримiнальнiй справi, або вдауться до злочинноє дiяльностi; особа,
щодо якоє здiйснено привiд, не ухилялась вiд явки до слiдчого тощо.
7 Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення хоча б
одного з перелiчених у ст. 173 дiянь. Факт винесення незаконноє
постанови про арешт, затримання чи привiд у готуванням до злочину.
8 Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Мотиви та мета, якi переслiдувались при цьому, на
дадiфiкацiю не впливають. Це може бути корисливiсть, помста,
бахання шляхом порушення закону розкрити злочин тощо.
Необережна вина, якщо при цьому завдано iстотноє шкоди, може
дати пiдстави для квалiфiкацiє вчиненого за ст. 167.
9. Завiдомо незаконне затримання, здiйснене в
адмiнiстративному порядку, тягне за собою дисциплiнарну
вiдповiдальнiсть, а при наявностi iстотноє шкоди як наслiдку
цього затримання можлива вiдповiдальнiсть за ст. 165.
i0. Субуктом злочину може бути працiвник органу дiзнання,
слiдчий або прокурор. Суддi за такi дiє несуть вiдповiдальнiсть
за ст. 176. Iншi службовi особи, якi вчинили єх, вiдповiдають за
ст.iбб, приватнi особи - за ст.123.
єє. Незаконний арешт, затримання або привiд у сукупностi з
притягненням завiдомо невинного до кримiнальноє
вiдповiдальностi квалiфiкуються за ст. 173 i ст. 174.
Стаття 174. Притягнення завiдомо невинного
до кримiнальноє вiдповiдальностi
Притягнення завiдомо невинного до кримiнальноє
вiдповiдальностi особою, яка провадить дiзнання,
слiдчим або прокурором з корисливих мотивiв чи Iншоє
особистоє заiнтересованостi -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
Те саме дiяння, поуднане з обвинуваченням у
вчиненнi особливо небезпечного державного злочину
або такого iншого тяжкого злочину, за який згiдно з за-
коном може бути призначено покарання у виглядi поз-
бавлення волi строком на вiсiм рокiв 1 бiльше чи смерт-
ноє кари, або поуднане з штучним створенням доказiв
обвинувачення, -
карауться позбавленням волi на строк до восьми
рокiв.
I. Склад злочину буде мати мiсце у разi: а) вiдсутностi подiє
злочину, за який особа притягууться до кримiнальноє
вiдповiдальностi; б) вiдсутностi складу злочину у дiяннi особи,
що притягууться до кримiнальноє вiдповiдальностi; в) недоведе-
ностi участi особи у вчиненнi злочину; г) вчиненнi особою менш
тяжкого злочину, нiж той, за який вона притягууться до
кримiнальноє вiдповiдальностi; д) притягнення особи до
вiдповiдальностi за злочин, якого вона не вчиняла, поряд з
притягненням за iнший, який вона дiйсно вчинила; у) встанови
лення факту невинностi особи вже пiсля притягнення єє до
кримiнальноє вiдповiдальностi, без наступного закриття
кримiнальноє справи щодо неє.
2. Злочин вважауться закiнченим з моменту оголошення невиннiй
особi постанови про притягнення як обвинуваченого за злочин, якого
вона не вчиняла, незалежно вiд подальшоє далi кримiнальноє справи.
Факт винесення постанови про притягнення цiує особи як обвинува-
ченого мау розцiнюватися як готування до злочину.
3. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом, бо законодавець вказуу на завiдомiсть притягнення
невинного до кримiнальноє вiдповiдальностi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики