науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

- 1992. - №35. - Ст. 511).
1. Наявнiсть смертноє кари як мiри покарання зумовлено не-
обхiднiстю сувороє ооротьби з найбiльш небезпечними злочинами.
Проте смертна кара не у актом вiдплати за вчинений злочин.
Вона переслiдуу мету загального та спецiального попередження
iнших злочинiв.
2. В звязку з тим, що смертна кара мау винятковий харак-
тер, вона не входить в систему кримiнальних покарань, єє
застосування допускауться за особливо тяжкi злочини у випад-
ках, спецiально передбачених в Особливiй частинi КК.
Застосування смертноє кари обмежене як колом злочинних
дiянь, за якi ця мiра покарання може бути призначена, так i
категорiую осiб, до яких вона може бути застосована. В санкцiях
норм кримiнального закону смертна кара передбачена як аль-
тернативна мiра покарання.
3. У мирний час застосування смертноє кари можливе за
вчинення таких злочинних дiянь:
а) ряд злочинiв проти держави - посягання на життя держав-
ного дiяча (ст.58), посягання на життя представника iноземноє
держави (ст.59), диверсiя (ст.бО);
6) ряд посягань, що ставлять в небезпеку життя людини або
заподiюють єй смерть, - умисне вбивство при обтяжуючих
обставинах (ст.93), посягання на життя працiвника мiлiцiє або
народного дружинника, а так само вiйськовослужбовця у звязку
з єх дiяльнiстю по охоронi громадського порядку (ст. 190).
Смертна кара може бути призначена також за ряд вiйськових
злочинiв, якщо вони вчиненi в бойовiй обстановцi або у воунний
час: непокора (п."в" ст.232), опiр начальниковi або примушення
його до порушення службових обовязкiв (п.є" ст.234),
насильницькi дiє щодо начальника, якщо вони спричинили тяжкi
наслiдки (п.б" СТ.236), дезертирство .6"," ст.241), са-
мовiльне залишення частини в бойовiй обстановцi (ст.242),
ухилення вiд вiйськовоє служби шляхом членоушкодження або
iншим способом (п.б" ст.243), умисне знищення або пошкод-
ження вiйськового майна (п.в" ст.245), порушення статутних
правил караульноє служби (п.е" ст.249), порушення правил
несення бойового чергування (п.г" ст.251), зловживання вла-
дою, перевищення або бездiяльнiсть влади (п.в" ст.254), здача
або залишення вороговi засобiв ведення вiйни (ст.255), залишен-
ня гинучого вiйськового корабля (п.б" ст. 256), самовiльне
залишення поля бою або вiдмова дiяти зброую (ст.257), до-
бровiльна здача в полон (ст.258), мародерство (ст.260),
насильство над населенням у районi воунних дiй (ст.261).
4. Вирiшуючи питання про застосування винятковоє мiри
покарання - смертноє кари - суди повиннi враховувати, що єє
призначення у необхiдним, коли зумовлене особливими
обставинами, що обтяжують вiдповiдальнiсть, та надзвичайною
небезпечнiстю для суспiльства особи, яка вчинила злочин.
Обставини, що були пiдставою до застосування смертноє кари,
повиннi зазначатись у вироку.
5. Смертна кара не може бути призначена, якщо минули строки
давностi притягнення до кримiнальноє вiдповiдальностi (ч.4
ст.48) або давностi виконання обвинувального вироку (ч.З ст. 49).
6. Особи, якi на час вчинення злочину не досягли
вiсiмнадцятирiчного вiку, не можуть бути засудженi до смертноє кари,
навiть якщо на момент винесення вироку вони стали повнолiтнiми.
Закон допускау застосування смертноє кари незалежно вiд
статi засудженоє особи. Але випадки призначення такоє мiри
покарання жiнкам у судовiй практицi трапляються дуже рiдко.
Наприклад, Києвським мiським судом була засуджена до смертноє
кари М., яка умисно вбила шляхом отрууння кiлькох чоловiк, в
тому числi пiдлiткiв-школярiв. Проте якщо жiнка пiд час вчине-
ння злочину оула в станi вагiтностi або перебувау в такому станi
на момент винесення чи виконання вироку, застосовувати до неє
смертну кару не можна.
7. Смертна кара полягау в розстрiлi засудженого на пiдставi
вироку, що набрав законноє сили. Iншi способи виконання смер-
тноє кари в законi не передбаченi.
Стаття 25. Позбавлення волi
Позбавлення волi встановлюуться на строк вiд трьох
мiсяцiв до десяти рокiв, а за особливо тяжкi злочини, за
злочини, що спричинили особливо тяжкi наслiдки, 1 для
особливо иебезлбчних рецидивiстiв у випадках, перед-
бачених цим Кодексом, - не бiльше пятнадцяти рокiв.
При замiнi в порядку помилування смертноє кари позбав-
ленням волi воно може бути призначено 1 на строк понад
пятнадцять рокiв, але не бiльше двадцяти рокiв.
При призначеннi покарання особi, яка не досягла до
вчинення злочину вiсiмнадцятирiчного вiку, строк поз-
бавлення волi не може перевищувати десяти рокiв.
Вiдбування покарання у виглядi позбавлення волi за
вироком суду призначауться у виправно-трудових ко-
лонiях-поселеннях, колонiях загального, посиленого, су-
ворого 1 особливого режимiв або в тюрмi, а також у вихов-
но-трудових колонiях загального i посиленого режимiв.
Вiдбування покарання у виправно-трудових колонiях
призначавться чоловiкам:
засуджуваним уперше до позбавлення волi за
злочини, вчиненi з необережностi, - в колонiях-посе-
леннях для осiб, що вчинили злочини з необережностi;
засуджуваним уперше до позбавлення волi на строк
не бiльше пяти рокiв за умиснi злочини, якi не с
тяжкими, а саме: розкрадання державного або ко-
лективного майна шляхом крадiжки без обтяжуючих
обставин (стаття 81 частина 1); розкрадання державно-
го або колективного майна шляхом шахрайства без
обтяжуючих обставин (стаття 83 частина 1); розкрадан-
ня державного або колективного майна шляхом
привласнення, розтрати або зловживання службовим
станом без обтяжуючих обставин (стаття 84 частина 1);
умисне знищення або пошкодження державного або ко-
лективного майна без обтяжуючих обставин (стаття 89
частина 1); умисне вбивство, вчинене в станi сильного
душевного хвилювання (стаття 95); вбивство при
перевищеннi меж необхiдноє оборони (стаття 97);
умисне середньоє тяжкостi тiлесне ушкодження (стаття
102); умисне тяжке або середньоє тяжкостi тiлесне уш-
кодження, заподiяне в станi сильного душевного
хвилювання (стаття 103); заподiяння тяжких тiлесних
ушкоджень при перевищеннi меж необхiдноє оборони
(стаття 104); умисне легке тiлесне ушкодження (стаття
106 частина 1); незаконне проведення аборту (стаття
109 частини 2 1 3); залишення в небезпецi (стаття 111
частина 2); неподання допомоги хворому особою
медичного персоналу (стаття 113); ухилення вiд сплати
алiментiв на утримання дiтей (стаття 114); наклеп (стат-
тя 125); крадiжка без обтяжуючих обставин (стаття 140
частина 1); шахрайство без обтяжуючих обставин (стат-
тя 143 частина 1); випуск недоброякiсноє промисловоє
продукцiє (стаття 147); фiктивне пiдприумництво (стат-
тя 148 частина 2); шахрайство з фiнансовими ресур-
сами (стаття 148 частина 1); незаконне збирання з ме-
тою використання або використання вiдомостей, що
становлять комерцiйну таумницю (стаття 1486); розго-
лошення комерцiйноє таумницi (стаття 148); порушен-
ня порядку випуску (емiсiє) цiнних паперiв (стаття 148Ї
частина 2); виготовлення спиртних напоєв 1 торгiвля
ними (стаття 149); пiдробка знакiв поштовоє оплати I
проєзних квиткiв (стаття 153); спекуляцiя без обтяжу-
ючих обставин (стаття 154 частина 1); обман покупцiв
(стаття 155 частина 2); обман замовникiв (стаття 155
частина 2); одержання незаконно? винагороди вiд гро-
мадян за виконання робiт, звязаних з обслуговуванням
населення (стаття 155 частина 2); порушення правил
торгiвлi (стаття 155 частини 1 1 2); штучне пiдвищення I
пiдтримання високих цiн на товари народного
споживання та послуги населенню (стаття 155); неза-
конна торговельна дiяльнiсть без обтяжуючих обставин
(стаття 155Ї частина 1); приховування банкрутства
(стаття 156); фiктивне банкрутство (стаття 156
частина 2); зговiр про фiксування цiн (стаття 155
частини 1 1 2); порушення ветеринарних правил (стаття
157); незаконна порубка лiсу (стаття 160); незаконне
полювання (стаття 161 частина 2); незаконне заняття
рибним, звiриним або Iншим водним добувним
промислом (стаття 162); незаконне видобування
корисних копалин без обтяжуючих обставин (стаття 162
частина 1); порушення законодавства про контине-
нтальний шельф Украєни (стаття 163); зловживання
владою або службовим станом без обтяжуючих
обставин (стаття 165 частина 1); перевищення влади
або службових повноважень без обтяжуючих обставин
(стаття 166 частина 1); провокацiя хабара (стаття 171);
службовий пiдлог (стаття 172); завiдомо неправдивий
донос (стаття 177); завiдомо неправдиве показання
(стаття 178); утаювання майна, що пiдлягау
конфiскацiє, або утаювання чи розтрата майна, на яке
накладено арешт або яке описано (стаття 182 частина
2) недонесення про злочин (стаття 187); ухилення
вiйськовозобовязаного вiд учбових або перевiрних
зборiв (стаття .192 частина 1); викрадення або пошкод-
ження документiв, штампiв, печаток без обтяжуючих
обставин (стаття 193 частина 1); купiвля) продаж або
Iнша сплатна передача чи одержання посвiдчення або
iншого офiцiйного документа без обтяжуючих обставин
(стаття 193 частина 1); пiдробка документiв, штампiв I
печаток, збут єх та використання пiдроблених доку-
ментiв (стаття 194 частини 1 1 2); доведения непов-
нолiтнього до стану спянiння (стаття 208); придбання
або збут майна, завiдомо здобутого злочинним шляхом
(стаття 213 частини 1, 21 3); порушення правил безпеки
на вибуховонебезпечних пiдприсмствах або у вибухово-
небезпечних цехах без обтяжуючих обставин (стаття
220 частина 1) - у колонiях-поселеннях для осiб, якi
вчинили умиснi злочини;
засуджуваним уперше до позбавлення волi за умиснi
злочини, що не е тяжкими, за винятком перелiчених в
абзацi 3 частини 4 цiвТ статтi, - у колонiях загального
режиму;
засуджуваним уперше до позбавлення волi за тяжкi
злочини - у колонiях посиленого режиму;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики