науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Якщо притягнення
до кримiнальноє вiдповiдальностi невинного сталося з необереж-
ноє вини особи, яка провадить дiзнання, слiдчого чи прокурора,
вчинене може являти собою дисциплiнарний проступок або
злочин, передбачений ст. 167.
4. Для наявностi складу злочину необхiдно, щоб субукт керу-
вався корисливими мотивами (бажання отримати якiсь ма-
терiальнi вигоди; одержання хабара тягне за собою
вiдповiдальнiсть за сукупнiстю злочинiв, передбачених ст. 174 i ст.168)
або мав iншу особисту заiнтересованiсть (помста, заздрiсть,
каруристськi спонукання тощо).
5. Навмисне непритягнення винноє особи до кримiнальноє
вiдповiдальностi, незаконне закриття справи або незаконна
вiдмова у Гє порушеннi тягнуть вiдповiдальнiсть за ст. 165.
6. Субуктом може бути особа, яка провадить дiзнання або
попередну слiдство, а також прокурор, котрий наглядау за
розслiдуванням кримiнальноє справи.
7.ДСваяiисуiочи<ирозгладуванедiянняобсгавинами (ч.2ст.174)
у випадки, коди воно поуднано з: а) обвинуваченням у вчиненнi
особливо небезпечного злочину проти держат (статтi 56-60,62,63,63),
або такого iншого тяжкого злочину (перелiк тяжких злочинiв дауться
у ст.7), за який згiдно з законом може бути призначене покарання
у виглядi позбавлення водi строком на вiсiм рокiв i бiльше чи смершоI
кари; 6) штучним створенням доказiв обвинувачення
(фальсифiкування пiдсумкiв слiдчих дiй, документiв, речових до-
казiв, знищення або вилучення зi справи документiв, спонукання
експертiв до завiдомо неправдивого висновку тощо).
8. Якщо притягнення завiдомо невинного до кримiнальноє
вiдповiдальностi було повязане з завiдомо незаконним арештом,
затриманням або приводом, квалiфiкацiя здiйснюуться за су-
купнiстю злочинiв -ст.174 i СТ.173. Такi ж дiє суддi тягнуть його
вiдповiдальщсть за ст. 176.
Стаття 175. Примушення давати показання
Примушення давати показання при допитi шляхом не-
законних дiй з боку особи, яка провадить дiзнання або
попередив слiдство, -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
Те саме дiяння, поуднане з застосуванням насильства
або Iз знущанням з особи, яку допитують, -
карауться позбавленням волi на строк вiд двох до
восьми рокiв.
i. Кримiнально-процесуальне законодавство забороняу дома-
гатися показань обвинуваченого та iнших осiб, якi беруть участь
у справi, шляхом насильства, погроз та iнших незаконних за-
ходiв (ст. 22 КПК). Стаття 175 у кримiнально-правовою га-
рантiую додержання вимог закону пiд час проведення допиту,
чноє ставки, предявлення для впiзнання та вiдтворення обста-
новки i обставин подiє.
2. Потерпiлими вiд злочину можуть бути такi учасники
кримiнального процесу на стадiє попереднього розслiдування:
свiдок, пiдозрюваний, обвинувачений, потерпiлий, експерт.
З. Диспозицiя статтi мiстить вказiвку на характер дiй (примушен-
ня давати показання) i спосiб здiйснення цього примушення (шля-
хом незаконних дiй). Пiд примушенням давати показання
розумiуться домагання вiд особи, яка допитууться, бажаних пока-
зань шляхом застосування психiчного або фiзичного впливу. Не-
законними дiями у розумiннi ч.I ст. 175 вважаються рiзнi форми
психiчного впливу: 1) погроза застосувати насильство до допитува-
ного або до близьких йому осiб, розголосити вiдомостi, що ганьблять
допитуваного або цих осiб, або ставлять єх у невигiдне становище,
притягнути допитуваного або вказаних осiб до вiдповiдальностi за
злочини, якi вони не вчиняли, тощо; 2) обман (демонстрування
фальшивоє постанови про арешт, брехливе повiдомлення про те, що
вiдносно допитуваного у докази його вини тощо); 3) приниження
гiдностi особи допитуваного (образою, яка вчинюуться словами i
жестами, вимоги дати клятву тощо); 4) задобрювання
(нездiйсненими обiцянками закрити кримiнальну справу, звiльнити
з-пiд варти, незаконними матерiальними заохоченнями: частуван-
ням горiлкою, наркотиками тощо).
4. Для квалiфiкацiє дiяння за ст. 175 не мау значення, правдивих
чи неправдивих показань домагався субукт. Злочин вважауться
закiнченим з моменту вчинення незаконного впливу, який спря-
мований на примушення допитуваного давати показання.
5. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Мотиви злочину для квалiфiкацiє значення не мають:
це можуть бути каруристськi спонукання, помста, бажання
принизити людську гiднiсть тощо.
(з. Суб ектом злочину може бути особа, котра провадить
дiзнання або попередну слiдство, незалежно вiд посади, яку вона
займау. Це стосууться i випадкiв, коли участь особи обмежууться
навть однiую слiдчою дiую. Злочин може бути вчинено у
спiвучастi з особами, якi можуть бути як працiвниками правоо-
хоронних органiв, так й iншими громадянами.
7. Вказанi у ст. 175 дiє, якi були вчиненi не пiд час допиту або
iншоє процесуальноєдiє, тягнуть вiдповiдальнiстьзаст.iбб. Суддя
за такi дiє також несе вiдповiдальнiсть за ст. 166.
8. Квалiфiкуючими ознаками розглядуваного дiяння згiдно з
ч.2 ет.175 у його поуднання: а) iз застосуванням насильства або
з знущанням з особи, яку допитують. Насильство може бути
застосоване у виглядi побоєв та мордування, заподiяння тiлесних
ушкоджень (тяжке тiлесне ушкодження при таких обставинах
ягне квалiфiкацiю за сукупнiстю злочинiв). Знущання з особи
созумiуться як глум (плювок в обличчя, примушування робити
дiє, якi найбiльш цинiчно принижують гiднiсть людини, тощо).
Стаття 176. Винесення суддями завiдомо не-
правосудного вироку, рiшення, ух-
вали або постанови
Винесення суддями з корисливих мотивiв або Iншоє
особистоє заiнтересованостi завiдомо неправосудного
вироку, рiшення, ухвали або постанови
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк до восьми
рокiв.
1. Стаття 176 у кримiнально-правовою гарантiую охорони закон-
ностi правосуддя. Правосуддя чиниться у: Конституцiйному Судi
Украєни, Верховному Судi Украєни, Верховному Судi Республiки
Крим, обласних, Києвському i Севастопольскому мiських, районних
(мiських), мiхрайонних ((кружних), вiйськових судах регiонiв,
Вiйськово-Морських Сил i гарнiзонiв, Вищому арбiтражному судi
Украєни, арбiтражному судi Республiки Крим, обласних. Києвсько-
му, Севастопольскому мiських арбiтражних судах. Будь-якi iншi
формування (наприклад, товариськi суди) не можуть бути вiднесеш
до судовоє системи.
Суддi у посадовими особами державноє влади, якi в
конституцiйному порядку надiленi повноваженнями
здiйснювати правосуддя i виконувати своє обовязки на
професiйнiй основi у перелiчених судах (див. ст. I Закону
вiд 15 грудня 1992 р. "Про статус суддiв" // Вiдомостi Верхов-
ноє Ради Украєни. 1993. - №8. - Ст.56).
2. За ст. 176 мають бути квалiфiкованi винесенi суддями (або
одноособове суддею) завiдомо неправосуднi акти у будь-якiй
справi, яка знаходиться у єх (чи його) провадженнi, тобто
рiшення i висновки по справi у Конституцiйному Судi Украєни,
вироки, ухвали чи постанови у кримiнальнiй справi, рiшер,
ухвали чи постанови у цивiльнiй справi, а також постановив
справi про адмiнiстративне правопорушення.
з. Вирок, ухвала чи постанова в кримiнальнiй справi будуть
неправосудними, якщо: засуджено невинного або виправдано
винного чи iн безпiдставно звiльнений вiд покарання, призна-
чено явно несправедливе занадто суворе чи занадто мяке пока-
рання, здiйснена неправильна квалiфiкацiя злочину, що потягло
за сооою несправедливу мiру покарання, тощо. В аналогiчних
випадках буде вважатись -неправосудною постанова в справi про
адмiнiстративне правопорушення.
Рiшенiм, ухвала чи постанова в цивiльнiй справi будуть неправо-
судними, якщо: задоволене необгрунтований позов чи безпiдставно
вiдмовлено у задоволеннi позовних вимог, позов задоволений у
меншому чи бiльшому обсязi, нiж те необхiдно згiдно з законом.
Прийняття суддею (суддями) завiдомо невiрного рiшення з
питання, що не вирiшуу справи по сутi (наприклад, необгрунто-
вана вiдмова у виклику свiдка), не тягне вiдповiдальностi за цiую
статтею.
Злочин вважауться закiнченим з моменту проголошення не-
правосудного судового акта незалежно вiд набрання ним
чинностi i наступного виконання.
4. Для наявностi складу злочину не мау значення, якою
судовою iнстанцiую (першою, другою чи наглядною) винесено
неправосудний акт, винесений вiн колегiальне чи одноособове.
Субективна сторона злочину характеризууться прямим
умислом: суддя усвiдомлюу, що судовий акт, який приймауться, по
сутi справи у неправосудним, i бажау його винесення. Це бахання
згiдно з законом повинно виходити з корисливих мотивiв (прагнен-
ня отримати якихось матерiальних вигод: хабара, квартири засуд-
женого тощо) або iншоє особистоє заiнтересованостi (помста, рев-
нощi, дружнi стосунки з учасником процесу, на догоду якому
приймауться незаконний акт, тощо).
Винесення неправосудного вироку, рiшення, ухвали або пос-
танови з необережностi при наявностi злочинноє халатностi тягне
вiдповiдальнiсть за ст. 167. Прийняття одного з вказаних судових
актiв за хабар повинно квалiфiкуватись за сукупнiстю злочинiв
за ст. 176 i ст. 168. Але сам факт одержання хабара не обовязково
означау, що судовий акт буде неправосудним.
6. Субуктом злочину можуть бути тiльки професiйнi суддi або
народнi засiдателi, якi беруть участь у розглядi справи, знають, що
акт неправосудний, i бажають його прийняття. Тi з названих осiб,
якi погодились з неправосудним актом, але не усвiдомлювали його
неправосудностi, за ст. 176 вiдповiдальностi не несуть.
7. Щодо розглядуваного дiяння, якщо воно спричинило тяжкi
наслiдки (ч.2 ст.176), то питання про єх наявнiсть вирiшууться у
кожному окремому випадку з врахуванням реальноє шкоди, яка
настала, i причинного звязку з (рактом постановления вироку.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики