науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


внаслiдок цього сума податку на добавлену вартiсть, яку сплачуу
пiдприумство, буде менша суми, яку пiдприумство повинно сплатити.
Приховання обуктiв оподаткування - це несплата податкiв i
обовязкових платежiв, якi субукт пiдприумницькоє дiяльностi
повинен сплачувати. Наприклад, субукт пiдприумницькоє
дiяльностi - виробник пiдакцизних товарiв (йродукцН), не сплачуу
акцизного збору за обороти з реалiзацiє (передачi) товарiв (про-
дукцiє) для власного споживання, промисловоє переробки, а також
ддя своєх працiвникiв, в той час як вказанi обороти у обуктом
оподаткування акцизного збору (ст.З Декрету Кабiнету Мiнiстрiв
Украєни "Про акцизний збiр"), або ж субукт пiдприумницькоє
дiяльностi приховуу факт наявностi у нього транспортних засобiв
iноземного виробництва, придбаних за вiльно конвертовану валюту,
якi у обуктом оподаткування згiдно з ст.21 Закону "Про державний
бюджет Украєни на 1994 рiк" за ставкою у розмiрi 2,4 мiнiмальноє
заробiтноє плати з кожноє кiнськоє сили потужностi двигуна або в
розмiрi 3,5 мiнiмальноє заробiтноє плати з кожного кiловата потуж-
ностi двигуна (Го-iос Украєни. - 1994. - 18 лютого).
Приховання обуктiв оподаткування може поуднуватись iз служ-
бовим пiдлогом. Наприклад, службова особа пiдприумства Ук-
раєнського товариства глухих подау недостовiрнi данi про те, що на
пiдприумствi iнвалiди становлять бiльш як 50 вiдсоткiв загальноє
чисельностi працюючих в основному виробництвi, що у пiдставою
для звiльнення в i 994 р. вiд сплати внескiв до Фонду для здiйснення
заходiв щодо лiквiдацiє наслiдкiв Чорнобильськоє катастрофи та
соцiального захисту населення згiдно з ст.18 Закону "Про де-
ржавний бюджет Украєни на 1994 рiк". У цьому разi службовий
пiдлог у способом ухилення вiд сплати податкiв i додатковоє
квалiфiкацiє за ст. 172 дiє службовоє особи не потребують.
11. Ухилення вiд сплати податкiв тягне за собою, в залежностi
вiд розмiру суми несплаченого податку i форми вини,
адмiнiстративну чи кримiнальну вiдповiдальнiсть. Згiдно з ч.7
ст. 25 Закону "Про оподаткування доходiв пiдприумств i
органiзацiй" "на службових осiб, винних у приховуваннi
(заниженнi) доходу або приховуваннi (неврахуваннi) iнших
обуктiв оподаткування, накладауться адмiнiстративний штраф у
розмiрi середньомiсячноє заробiтноє плати, а за тi ж дiє, вчиненi
повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного
стягнення, - у розмiрi двох середньомiсячних заробiтних плат"
(Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №23. - Ст.ЗЗЗ). В
4.8 цiує ж статтi передбачено, що "приховування iнших обуктiв
оподаткування, вчинене навмисно, тягне за собою кримiнальну
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства Украєни". Таким
чином, Закон "Про оподаткування доходiв пiдприумств i
органiзацiй" не обумовлюу притягнення до кримiнальноє
вiдповiдальностi за ухилення вiд сплати податкiв розмiром за-
подiяноє державi шкоди. Згiдно ж з ст. 148 обовязковою умовою
притягнення до кримiнальноє вiдповiдальностi за ч. I ст. 148 за
ухилення вiд сплати податкiв у заподiяння шкоди державi у
великих розмiрах. Пiд великим розмiром шкоди, згiдно з
примiткою до статтi, слiд розумiти суму податку, обчислену з
прихованого (заниженого) обукта оподаткування, яка в сто i
бiльше разiв перевищуу мiнiмальний розмiр затюбiтноє плати.
12. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом i корисливим мотизом.
IЗ. Субуктами злочину можуть бути службовi особи субукта
пiдприумницькоє дiяльностi (пiдприумства, установи, органiзацiє,
незалежно вiд форми власностi), на яких покладеш обовязки по
веденню бухгалтерського облiку, поданню податкових декларацiй,
бухгалтерських звiтiв, балансiв, розрахункiв та iнших документiв,
повязаних з обчисленням i сплатою податкiв й iнших обовязкових
платежiв до бюджету (керiвники пiдприумств i органiзацiй, єх
заступники, головнi бухгалтери i посадовi особи бухгалтерiй).
Квалiфiкованими видами злочину у ухилення вiд сплати
податкiв 1) вчиненне особою, ранiше судимою за ухилення вiд
сплати податкiв або 2) яке завдало шкоди державi в особливо
великих розмiрах.
Ранiше судимою за ухилення вiд сплати податкiв с особа,
яка ранiше засуджувалась за ч. I чи ч. 2 ст. 148 i судимiсть з
якоє не знята чи не погашена у встановленому законом порядку.
Пiд особливо великим розмiром шкоди державi, згiдно з
примiткою до ст. 148, у сума податку, обчисленого з прихованого
(заниженого) обукта оподаткування, яка в тисячу i бiльше разiв
перевищуу мiнiмальний розмiр заробiтноє плати.
Стаття 148.Порушення порядку заняття
пiдприумницькою дiяльнiстю
Заняття пiдприемнiщькою дiяльнiстю без державноє
реустрацiє або без спецiального дозволу (лiцензiє),
отримання якого передбачено законодавством, якщо цi
дiТ вчинено протягом року пiсля накладення
адмiнiстративного стягнення за такi ж порушення, -
караються штрафом до двохсот мiнiмальних розмiрiв
заробiтноє плати з позбавленням права займати певнi
посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до
трьох рокiв.
(Ст. 14Р Кодекс доповнено Законом вiд 28 сiчня 1994 р. //
Голос Украєни. - 1994. - ЗО березня).
1. Законом вiд 7 лютого 1991 р. "Про пiдприумництво" гаран-
тууться право громадян Украєни i громадян iнших держав (крiм тих
категорiй громадян, яким Закон забороняу займатись
пiдприумницькою дiяльнiстю), котрi не обмеженi законом у правоз-
датностi або дiуздатностi, займатися пiдприумництвом, пiд яким
Закон розумiу самостiйну iнiцiативу, систематичну, на вчасний
ризик дiяльнiсть по виробництву продукцiє, виконанню робiт, над-
анню послуг та заняття торгiвлею з метою одержання прибутку
(Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1991.- №14. - Ст.IбЮ.
2. Для заняття пiдприемющькою дiяльнiстю фiзичнi
особи зобовязанi зареуструватися як субукти пiдприумницькоє
дiяльностi у виконавчих комiтетах мiськоє, районноє в мiстi Ради
народних депутатiв або в районнiй, районнiй мiст Киува i Сева-
стополя державнiй адмiнiстрацiє за мiсцем дiяльностi або
проживання.
Громадяни можуть займатись пiдприумницькою дiяльнiстю як
пiдприумцi або без створення, або iз створенням юридичноє особи
у виглядi iндивiдуального пiдприумства, заснованого на єх
особистiй власностi та виключно єх працi, чи приватного
пiдприумства з правом найняття робочоє сили (ст. 2 Закону вiд
27 березня 1991 р. "Про пiдприумства в Украєнi" // Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1991. - №24. - Ст.272; 1992. - №17.
- Ст.209, №38. - Ст.562, №39. - Ст.574; 1993. - №34. - Ст.252).
Крiм того, громадяни, не зареустрованi як субукти
пiдприумництва, мають право здiйснювати несистематичний, не
бiльше чотирьох разiв протягом календарного року, продаж
вироблених, перероблених та куплених продукцiє, речей, товарiв
на пiдставi декларацiє, що подауться ними до державноє подат-
ковоє iнспекцiє за мiсцем проживання чи за мiсцем продажу
товарiв для придбання одноразового патенту на торгiвлю,
вартiсть якого визначауться на пiдставi вказаноє громадянином
сумарноє вартостi товарiв i ставки податку (Декрет Кабiнету
Мiнiстрiв вiд 17 березня 1993 р. "Про податок на промисел" //
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1993. - №19. - Ст.208).
3. Згiдно з ст.З Закону "Про пiдприумництво" пiдприумцi
мають право без обмежень приймати рiшення i здiйснювати
самостiйно будь-яку дiяльнiсть, що не суперечить чинному за-
конодавству. При цьому законодавством можуть встановлю-
ватись певнi обмеження у виглядi заборони або лiцензування
окремих видiв дiяльностi.
4. Статтею 148 передбачена вiдповiдальнiсть за два са-
мостiйних склади злочинiв: 1) заняття пiдприумницькою
д 3.-тьнiстю без державноє реустрацiє i 2) заняття без спецiального
дозволу (лiцензiє) таким видом пiдприумницькоє дiяльностi, який
пiдлягау лiцензуванню.
5. Безпосереднiм обуктом злочину у встановлений порядок
заняття пiдприумницькою дiяльнiстю.
6. Обуктивна сторона заняття пiдприумницькою дiяльнiстю
без державноє реустрацiє полягау в дiяльностi по виробництву
продукцiє, виконанню робiт, наданню послуг та заняття
торгiвлею без державноє реустрацiє такоє дiяльностi. Злочин
вiдноситься до формальних i вважауться закiнченим з моменту
здiйснення пiдприумницькоє дiяльностi.
7. З субсктивiює сторони злочин характеризууться виною
у формi прямого умислу i спецiальною метою - одержання
прибутку вiд пiдприумницькоє дiяльностi.
8. Субуктом злочину можуть бути лише фiзичнi особи, якi
досягли 16-рiчного вiку.
9. Обуктивна сторона заняття пiдприумницькою дiяльнiстю
без саецiального дозволу (лiцензiє), одержання якого передбаче-
но законом, полягау у здiйсненнi як фiзичними, так i
юривнчвими особами видiв дiяльностi, для заняття яким не-
оохi/гао очержання дозволу, що видауться Кабiнетом Мiнiстрiв
Украєни або уповноваженим ним органом.
Вичерпний перелiк таких видiв дiяльностi мiститься в ст.4
Закону "Про пiдприумництво": пошук (розвiдка) та експлуа-
тацiя чодовищно-корисних копалин; виробництво, ремонт i
реал.ряпiя спортивноє, мисливськоє вогнепальноє зброє та
боупр-пасiв до неє, а також холодноє зброє; виготовлення i
реалiзацiя медикаментiв i хiмiчних речовин; виготовлення пива
i вина; виготовлення спирту, горiлчаних, лiкерних та коньячних
виробiв; медична практика; ветеринарна практика; юридична
практика; створення та утримання гральних закладiв,
органiзацiя азартних iгор; торгiвля алкогольними напоями;
внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв
повiтряним, рiчковим, морським, залiзничним та автомобiльним
транспортом; агентування i фрахтування морського торговельно-
го флоту; виготовлення цiтпгих паперiв, грошових знакiв i знакiв
поштовоє оплати; посередницька дiяльнiсть з приватизацiйними
паперами; надання послуг, повязаних з охороною колективноє
та приватноє власностi, а також охороною громадян;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики