науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


5. Субуктом злочину, передбаченого ч.I ст.бЗ, може бути
iромадянин Украєни, громадянин iншоє держави або особа без
громадянства, що здiйснювала вербування, фiнансування, ма-
терiальне забезпечення, навчання найманцiв або єх використання.
6. В ч.2 ст.бЗ передбачена вiдповiдальнiсть за участь без
дозволу вiдповiдних органiв державноє влади в збройних
конфлiктах iнших держав.
Характерними ознаками цього злочину у: 1) наявнiсть зброй-
ного конфлiкту на територiє iншоє держави; 2) безпосередня
участь у збройному конфлiктi в iншiй державi (участь у бойових
дiях, застосування зброє, вчинення насильства, керiвництво боум
тощо); 3) вiдсутнiсть дозволу вiдповiдних органiв державноє
влади Украєни для такоє участi; 4) субуктом цього злочину може
бути лише громадянин Украєни; 5) наявнiсть спецiальноє мети з
боку учасника збройного конфлiкту - отримання матерiальноє
винагороди (одержання грошей чи майна) або iншоє особистоє
вигоди (одержання права на майно чи вигоди майнового харак-
теру самим .учасником або членами його родини тощо). Су-
купнiсть цих ознак створюу злочин, передбачений ч.2 ст.бЗ.
Стаття 64. Виключена.
Стаття 65. Виключена.
2. Iншi злочини проти держави
Стаття 66. Порушення рiвноправностi громадян
залежно вщ єх расове?, нацiональноє
приналежносп чи ставлення де релiгiє
Умиснi д1є> спрямованi на розпалювання
нацiональноє, расовоє чи релiгiйноє ворожнечi та не-
навистi, на приниження нацiональноє честi 1 гiдностi,
або образа почуттiв громадян у звязку з єх релiгiйними
переконаннями, а так само пряме чи непряме обмежен-
ня прав або встановлення прямих чи непрямих переваг
громадян залежно вiд єх расовоє, нацiональноє прина-
лежностi або ставлення до релiгiє -
караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв,
або виправними роботами на строк до одного року, або
штрафом до пяти з половиною офiцiйно встановлених
мiнiмальних розмiрiв заробiтноє плати.
Тi ж дiє, поуднанi з насильством, обманом чи погро-
зами, а так само вчиненi службовою особою) -
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв,
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
штрафом до одинадцяти офiцiйно встановлених
мiнiмальнихрозмiрiв заробiтноє плати.
Дiє, передбаченi частинами 1 або 2 цiує статтi, якi були
вчиненi групою осiб або спричинили загибель людей чи
Iншi тяжкi наслiдки, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
десяти рокiв,
1. Конституцiя Украєни (ст.34) передбачау, що громадяни Ук-
раєни рiзних нацiональностей i рас мають рiвнi права i що будь-якi
обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг грома-
дян за нацiональними i расовими ознаками, так само як i будь-яка
проповiдь ворожнечi або зневаги караються за законом. Однiую iз
гарантiй рiвноправностi громадян незалежно вiд єх нацiональноє
приналежностi у встановлення кримiнальноє вiдповiдальностi за
посягання на нацiональну рiвноправнiсть.
2. Безпосереднiм обуктом даного злочину у внутрiшня
безпека держави в сферi нацiональноє злагоди i миру. Предме-
том злочину у нацiональна чи расова спiльнiсть людей, єх права,
культура, релiгiя, традицiє.
3. Обуктивна сторона злочину полягау в активних дiях.
Вони можуть мати такi форми: 1) розпалювання нацiональноє,
расовоє чи релiгiйноє ворожнечi i ненавистi; 2) приниження
нацiональноє честi i гiдностi; 3) образа почуттiв громадян у
звязку з єх релiгiйними переконаннями; 4) пряме чи непряме
обмеження прав громадян у звязку з єх нацiональнiстю; 5) встанов-
лення прямих i непрямих переваг громадян в залежностi вiд єх
расовоє, нацiональноє приналежностi або ставлення до релiгiє.
Першi три формi злочинноє дiяльностi полягають у явно
вираженому (словесно, письмово або за допомогою технiчних
засобiв) неприязному ставленнi до тiує чи iншоє нацiє (раси) з
метою створити серед людей нацiональну ворожнечу, викликати
у багатьох осiб почуття неприязнi до способу життя, побуту,
культури, релiгiє або звичаєв певноє нацiє (раси). Для складу
цього злочину не мау значення, чи стверджуу винний про риси,
якi не притаманнi данiє расi (нацiє), або про притаманнi для неє
особливостi, якi спотворюються i видаються, наприклад, як озна-
ка агресивностi, обмеженостi, неповноцiнностi тощо. Це може
бути i глум (пошкодження, наруга) над культовими
памятниками або священними предметами чи мiсцями, паплю-
ження релiгiє. Слiд вiдмiтити, що при вчиненнi цього злочину у
формi образи почуття громадянина в звязку з його
нацiональнiстю чи релiгiйними почуттями винний мау на метi
тим самим принизити нацiю в цiлому. Тому прояв лише особистоє
неприязнi до представника iншоє нацiє (раси) - небажання
порiднитися, прийняти обряд сповiдання iншоє релiгiє, под-
ружитися - не утворюу складу злочину, передбаченого ст.бб.
Четверта форма вчинення даногозлочинуподягау в дискримiнацiє
громадян в звязку з єх належнiстю до тiує чи iншоє нацiє або раси
(вiдмова в прийняттi на роботу або звiльнення з роботи, вiдмова в
зарахуваннi до вузу, обмеження соцiальних прав тоiцо).
Пята форма прояву злочину виражауться у встановленнi
привiлеєв громадянам певноє нацiє (переваги при виборi роботи,
заняттi посади, отриманнi квартири тощо).
4. Злочин вiдноситься до категорiє тяжких, якщо його вчинено
з насильством, обманом чи погрозами, а також службовою особою
(ч.2 СТ.62), групою осiб або якщо злочиннi дiє потягли за собою
загибель людей або iншi тяжкi наслiдки (ч.З ст.62).
Пiд насильством слiд розумiти заподiяння особi в звязку з
єє нацiональнiстю, расовою чи релiгiйною приналежнiстю побоєв,
легких або середньоє тяжкостi тiлесних ушкоджень, а таож
позбавлення потерпiлого волi.
Обман - це повiдомлення громадянам в звязку з єх
нацiональною, расовою або релiгiйною приналежнiстю не-
правдивих вiдомостей або завiдоме замовчування обставин,
повiдомлення яких було необхiдне таким громадянам, з метою
обмежити права одних i встановити привiлеє iншим.
Погроза - це психiчне насильство (погроза вбивством, за-
подiянням тяжких тiлесних ушкоджень, знищенням майна, роз-
голошенням небажаних дая потерпiлого вiдомостей) над особою
чи групою осiб певноє нацiональностi з метою примусити єх
виконати вимоги погрожувача з метою здiйснення останнiм свого
ворожого ставлення до тiує чи iншоє нацiє (раси). Наприклад,
примушування до вiдмови вiд роботи, посади, залишення мiсця
проживання тощо.
Пiд службовою особою слiд розумiти особу, яка використала
своу службове становище всупереч правам та iнтересам осiб у
звязку з єх нацiональною, расовою чи релiгiйною приналежнiстю
(понятта службовоє особи дано в п.6 коментаря до ст.164).
Група осiб - це двi i бiльше особи, обуднанi спiльним умислом
i якi разом вчинили на нацiональному, расовому чи релiгiйному
грунтi одну чи декiлька дiй, вказаних в диспозицiє ст. 62 з тiую
ж метою.
Загибель людей - смерть хоча б однiує людини.
Пiд iншими тяжкими наслiдками слiд розумiти заподiяння
тяжких тiлесних ушкоджень хоча б однiй особi, середньоє тяж-
костi тiлесних ушкоджень двом i бiльше особам, великоє ма-
терiальноє шкоди (яка принаймнi у сто разiв перевищуу
мiнiмальний розмiр заробiтноє плати), виникнення масових без-
порядкiв або мiжнацiональних збройних конфлiктiв тощо.
5. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом i мотивом неприязнi на нацiональному, расовому чи
релiгiйному грунтi. Ставлення до людських жертв та iнших
тяжких наслiдкiв характеризууться, як правило, необережною
формою вини. При наявностi умислу до смертi потерпiлого
вчинене квалiфiкууться за ст.бб та ст.93 чи ст.94.
6. Субукт - особа, якiй виповнилося 16 рокiв.
Стаття 67. Розголошення державноє таумницi
Розголошення вiдомостей, що становлять державну
таумницю, особою, .якiй цi вiдомостi були довiренi або
стали вiдомi по службi чи роботi, при вiдсутностi ознак
державноє зради або шпигунства, -
карауться позбавленням волi на строк вiд двох до
пяти рокiв.
Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк вiд пяти до
восьми рокiв.
1. Обуктом злочину у життуво важливi iнтереси Украєни у
сферi оборони, економiки, зовнiшнiх вiдносин, державноє оезпеки
i охорони правопорядку. Предметом злочину може бути тiльки
iнформацiя, яка вiднесена до державноє таумницi (див. п.6 ко-
ментаря до ст. 56). Вiдповiдно до ч.З ст.б Закону "Про державну
таумницю" вiд 21 сiчня 1994 р. не може бути вiднесена до
державноє таумницi iнформацiя: про стихiйнi лиха, катастрофи
та iншi надзвичайнi подiє, що загрожують безпецi громадян, якi
сталися або можуть статися; про стан навколишнього середовища
та здоровя населення, його життувий рiвень; про соцiально-де-
мографiчнi показники, характеристики стану правопорядку,
освiти i культури населення; про неправомiрнi дiє державних
органiв, органiв мiсцевого регiонального самоврядування i поса-
дових осiо.
вiд вiдомостей, що становлять державну таумницю, формуу та
публiкуу в офiцiйних державних виданнях Державний комiтет
Украєни з питань державних секретiв на пiдставi рiшень Де-
ржавних експертiв з питань таумниць. Iнформацiя вважауться
державною таумницею з часу включення єє до Зводу вiдомостей,
що становлять державну таумницю (ч.З ст.7 Закону). Засекре-
чувавня iнформацiє, що вiднесена до державноє таумницi,
здiйснюуться шляхом надання вiдповiдному документу, виробу
або iншому матерiальному носiю iнформацiє грифа секретностi -
"особливоє важливостi", "цiлком таумно", "таумно".
Забороняуться надавати такi грифи секретностi носiям iншоє
таумноє або конфiденцiйноє iнформацiє, якi не становлять держав-
ноє таумницi (ч.4 ст. 13 Закону).
2. Розголошення державноє таумницi полягау в незаконному
обнародуваннi вiдомостей, якi мiстять державну таумницю (про
перелiк таких вiдомостеб див.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики