науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Слiд мати на увазi, що прохання, наприклад, батькiв або iнших
родичiв правопорушника про прийняття працiвником правоохо-
ронного органу рiшення в iнтересах цього правопорушника не
утворюу складу даного злочину (див.: Бюлетень...- С.142).
Шантажування може здiйснюватися шляхом погрози розго-
лосити вiдомостi, що ганьблять потерпiлого чи близьких йому
осiб, таумницю усиновлення тощо.
Iншими формами впливу можуть бути вiдмова у доглядi за
дiтьми, старими батьками,хворими, погроза згвалтування тощо.
Вплив н працiвника правоохоронного органу шляхом захвату чи
угрямання заложниками його близького родича або спiвробiтника
охоплюуться ч.5 ст. i 23 i додатковоє квалiфiкацiє за ст. 189 цього
кодексу не потребуу (абз.З п. 11 згаданоє постанови).
Вплав на працiвника правоохоронного органу шляхом пiдкупу
належить квалiфiкувати як дачу або замах на дачу хабара (ст. 170
або ч.2 ст. 17 i ст. i 70), а якщо це перешкодило запобiгти злочин
чи затримати особу, яка його скоєла, то й за ч.2 ст. 189.
Засобом впливу на працiвника правоохоронного органу може бути
вчинення й iншого злочину. Наприклад, втручання вчинювалось
шляхом насильницького опору особою, до якоє не була безпосеред-
ньо звернена вимога працiвника мiлiцiє. Якщо дiє такоє особи не
перешкодили затримати правопорушника, в тому числi i злочинця,
або запобiгти злочинне посягання, то скоуне слiд квалiфiкувати за
ч.I ст. 188. Коди ж внаслiдок вказаних дiй винному вдалось
перешкодити запобiгти вчиненню злочину або затримати особу, яка
його вчинила, вiдповiдальнiсть настау за ч.2 ст. 189 . Вчинення
таких дiй щодо працiвника прокуратури або служби безпеки тягне
вiдповiдальнiсть вiдповiдно за ч.I ст.188 або за ст.189.
Якщо вплив на працiвника прокуратури, органу внутрiшнiх
справ або служби безпеки з метою перешкодити виконанню ним
службових обовязкiв чи домогтися прийняття неправомiрних
рiшень вчинюуться погрозою вбивством, насильством або
знищенням майна i ця погроза перешкодила запобiгти злочину
чи затримати особу, яка його вчинила, скоуне слiд квалiфiкувати
лише за ч.2 ст.i89. Якщо вказанi наслiдки не настали, застосо-
вууться тiльки ст. 189. У всiх цих випадках використовууться
правило про конкуренцiю загальноє та спецiальноє норм.
Пленум Верховного Суду Украєни розяснив, що коли втру-
чання в дiяльнiсть працiвника прокуратури, органу внутрiшнiх
справ i безпеки поуднане з дiями, передбаченими ч.2 ст.188
статтями 189, 189 або ст.i90\ скоуне слiд квалiфiкувати за
сукупнiстю вiдповiдних статей Кримiнального кодексудив.:
Бюлетень...- С.142).
3. Злочин, передбачений ч.I ст.I89, вважауться закiнченим з
моменту вчинення дiє, яка являу собою вплив у будь-якiй формi
на працiвника правоохоронного органу. Для квалiфiкацiє вчине-
ного за ч.I ст.189, а також ч.2 ст.є89 в частинi скоуння цього
злочину особою iз використанням свого службового становища
не мау значення, чи вдалось злочинцю перешкодити виконанню
працiвником правоохоронного органу своєх службових обовязкiв
або домогтися прийняття ним неправомiрного рiшення.
Якщо втручання у дiяльнiсть працiвника правоохоронного
органу здiйснювалось пiсля прийняття ним неправомiрного
рiшення, а винний цього не знав, вiдповiдальнiсть настау за
замах на скоуння злочину, передбаченого ст. 189.
4. Про поняття працiвника прокуратури, органу
внутрiшнiх справ та безпеки див. п.о коментаря до ст.189-
д. Субуктивна сторона злочину, передбаченого ст. 189,
характеризууться прямим умислом. Винна особа усвiдомлюу
суспiльне небезпечний характер впливу на працiвника правоо-
хоронного органу i бажау втрутитись в його дiяльнiсть.
При цьому злочинець ставить перед собою мету перешкодити
потерпiлим виконувати своє службовi обовязки або домогтися вiд
них прийняття неправомiрних рiшень.
Про поняття виконання службових обовязкiв див. п.7 ко-
ментаря до ст. 1892.
Неправомiрними слiд визнавати такi рiшення працiвникiв
правоохоронних органiв, якi не вiдповiдають вимогам, що
мiстяться у законодавчих й iнших нормативних актах. Непра-
вомiрним слiд визнавати i рiшення нiчого не робити, тобто не
виконувати тi дiє, якi вiн був зобовязаний у вiдповiдностi iз
законодавством виконати.
6. Субуктом злочину у фiзична особа, якiй до його скоуння
виповнилось шiстнадцять рокiв.
7. Частиною 2 ст.189 передбачена вiдповiдальнiсть за втру-
чання в дiяльнiсть працiвника правоохоронного органу, якщо
воно перешкодило запобiгти вчиненню злочину аоо затримати
особу, яка його вчинила, а також вчинене особою iз використан-
ням свого службового становища. Першi двi квалiфiкуючi ознаки
мають мiсце у випадках, коли працiвник правоохоронного органу
мав реальну можливiсть запобiгти вчиненню злочину або
затримати особу, яка його вчинила, але не змiг єє використати
через втручання у свою дiяльнiсть злочинця.
Третя квалiфiкуюча ознака - використання особою свого служ-
бового становища - мау мiсце тодi, як розяснюу Пленум Верхов-
ного Суду Украєни в абз.5 п.11 згаданоє постанови, коли винна
особа "використовуу права i повноваження, наданi єй за посадою
або у звязку з певною службовою дiяльнiстю. Субуктами цього
злочину можуть бути: особи, вiд яких потерпiлий перебувау у
службовiй залежностi, представники влади, особи, вiд яких за-
лежить фiнансове, матерiально-технiчне забезпечення органу, де
працюу потерпший, а також медичне та iнше обслуговування
потеопiлого чи його близьких родичiв або вирiшення побутових
питань потерпiлого тощо" (див.: Бюлетень... - С.142).
Стаття 189. Заподiяння тiлесних ушкоджень
працiвниковi правоохоронного
органу
Умисне нанесення суддi, народному засiдателю або
працiвниковi прокуратури, органу внутрiшнiх справ чи
безпеки або його близьким родичам побоєв або вчине-
ння iнших насмльницьких дiй у звязку з виконанням ним
службових обовязкiв, що спричинили легкi тiлеснi уш-
кодження, -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
Тi ж дiє, що спричинили середньоє тяжкостi або тяжкi
тiлеснi ушкодження, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
двакалцдти ракiв.
(Ст. i8Вг Кодекс доповнено Указом вiд 18 сiчня 1991 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1991. -№7. -Ст. 45).
("i змiнам>, внесеними Законом вiд 17 червня 1992 р. //
Вiдомостi Верховна Ради Украєни. - I992. - №35. - Ст. 511).
. 1. Суспiльна небезпечнiсть злочину полягау в тому, що його
вчиненням порушууться або мохе бути порушена правильва
робота правоохоронного органу, створюються перешкоди дли
виконання працiвниками правоохоронних органiв своєх служ-
бових обовязкiв, пiдривауться єх авторитет, заподiюуться шкода
iх здоровю або здоровю єх близьких родичiв.
У суддi, народного засiдателя, працiвника прокуратури, органу
внутрiшнiх справ чи безпеки може зявитися почуття страху,
тривоги, неспокою за себе або своєх близьких родичiв, що може
вплинути на якiсне виконання ним своєх службових обовязкiв.
2. Вiдповiдальнiсть за ч.I ст-189 настау як при нанесеннi
названим у цiй статтi особам побоєв, так i в тому випадку, ксмп
внаслiдок побоєв або iнших насильницьких дiв цим особам було
заподiяно легкi тiлеснi ушкодження (абз.I п.12 постанови Пле-
нуму Верховного Суду Украєни вiд 26 червня 1992 р. №8 //
Бюлетень...- С.142-143).
3. Про поняття побою див. п.2 коментаря до ст-IО?
4. iншими насильницькими дiями слiд вважати фiзичнвi
(крiм побоєв) вплив на потерпiлого, якщо вiн призвiв до
спричинення тiлесних ушкоджень. Ними можуть бути: стиску-
вання частин тiла, викручування рук чи нiг, мордування, тягання
за нiс, вуха, волосся, волоком за транспортним засобом,
пiдвiшування, залишення звязаним на холодi, пiд дощем, у водi,
замикання в сирому примiщеннi, насильна iнукцiя наркотичного
засобу, використання до потерпiлого газового балончика,
пiстолета, гранати i т. iн. Для заподiяння тiлесних ушкоджень
можуть бути використанi стихiйнi сили природи, джерела
пiдвищеноє небезпеки, тварини, отруйнi речовини тощо. Тiлеснi
ушкодження можуть бути вчиненi i шляхом психiчного впливу,
наприклад, ялаштуванням переляку, внаслiдок якого потерпiлий
став психiчнохворим, була перервана вагiтнiсть i т. iн., а також
шляхом бездiяльностi, якщо на винному лежав обовязок дiяти
певним чином i вiн мав змогу виконати необхiдне для недопу-
щення цих наслiдкiв. Наприклад, лiкар не виписуецепт на
лiки хворому, якого вiн обстежував.
Якщо iншi насильницькi дiє не потягли за собою тiлесних
ушкоджень i в них нема ознак iнших злочинiв проти порядку
управлiння (ст.188 чи ст.189), -то вiдповiдальнiсть настау за
злочини проти особи (статтi 107, 123 чи ст.123).
5. Про новяття тiлесне ушкодження див. п.2 коментаря до
ст.IОI, легке иижсне ушкодження - п.2 коментаря до ст.IОб,
середиьоємяжкостiтiлесиеушкодження - пп.I-4 коменгарядо
ст.102, тяжкетiлеснеушкодження - пп.З-8 Коментарядост-IОI.
6. Iншi насильницькi дiє можуть визнаватися ознакою
обуктивноє сторони складу злочину, передбаченого ст. 189,
тiльки у випадках, коли вони передуваля настанню тiлесних
ушкоджень, були необхiдною умовою єх заподiяння i виннiй
усвiдомлював настання чи можливiсть настання або ж повинен
був i мiг передбачити єх настання та можливiсть недопущення
настання цих наслiдкiв.
7. Злочин вважауться закiнченим з моменту нанесення побоєв,
а також заподiяння тiлесних ушкоджень внаслiдок вчинення
iнших насильницьких дiй.
Якшо побоє й iншi насильницькi дiє були спрямованi на за-
подiяння тiлесних ушкоджень, а злочинний наслiдок не настав
з причин, що не залежали вiд волi винного, вчинене слiд
квалiфiкувати як замах на вчинення злочину, залежно вiд тяж-
костi наслiдкiв, яких винний бажав - за ч.2 ст. 17 та вiдповiдно
ч.I чи ч.2 ст.189 (див.: абз.2 п.12 згаданоє постанови).
8. Потерпiлими вiд злочину можуть бути суддя, народний
засiдатель, працiвник прокуратури, органу внутрiшнiх справ або
безпеки, а також близькi родичi цих осiб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики