науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


адмiнiстративне правопорушення (ст. 155 КАП), або за ч.2
(великий розмiр) чи ч.З (особливо великий розмiр) ст. 155 КК,
а службовоє особи - за ч. I (невеликий розмiр), ч.2 (великий
розмiр) чи ч.З (особливо великий розмiр) ст. 155 КК.
Згiдно з примiткою до ст. 155 великим розмiром незаконного
продажу i приховування товарiв слiд вважати продаж i прихову-
вання продуктiв харчування на суму не менше пятисот карбо-
ванцiв, iнших товарiв - на суму не менше пяти тисяч карбо-
ванцiв, а особливо великим розмiром - на суму не менте
двадцяти тисяч карбованцiв. Названi критерiє встановленi Захо-
ном вiд 25 червня 1991 р. "Про захист споживчого ринку в
Украєнськiй РСР" (Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1991. -
№40. - Ст.527) i залишаються незмiнними незважаючи на
зростання з того часу цiн на основнi види товарiв в декiлька тисяч
разiв. Це змушуу суди при розглядi справ про порушення правил
торгiвлi, квалiфiкуючи дiє винних як порушення правил торгiвлi,
вчинене у великих чи особливо великих розмiрах, у вiдповiдностi
з визначеними критерiями, майже в кожнiй справi застосовуватя
статтi 44 i 45 КК, тобто призначати бiльш мяке покарання, нiж
передбачено ч.2 i ч.З ст. 155, особливо у випадках квалiфiкацiє
дiй за ч.З ст. 155 (виправнi роботи без позбавлення волi, позбав-
лення права займати певнi посади чи займатися певною
дiяльнiстю, штраф замiсть передбаченого санкцiую ч.З позбав-
лення волi), або ж застосовувати умовне засудження.
IЗ. Продаж товарiв зi складiв, баз, пiдсобних та iнших
примiщень пiдприумств (органiзацiй) державноє торгiвлi (гро-
мадського харчування), iнших дерєних пiдприумств
(органiзацiй), споживчоє кооперацiє на порушення встановлених
правил, а так само пiд час транспортування або приховування
товарiв вiд покупцiв, вчиненi за попереднiм зговором групою
осiб, передбачають наявнiсть попереднього, до вчинення пере-
рахованих в ч.2 ст. 155 дiй, порозумiння про незаконний продаж
чи приховування товарiв. При цьому необхiдно, щоб хоча б двi
особи були спiввиконавцями, тобто безпосередньо здiйснювали
повнiстю чи частково дiє, вказанi в диспозицiє ч.2 ст. 155.
14. Для квалiфiкацiє дiй за ч.З ст. 155 за ознакою вчинення
порушення правил торгiвлi особою, ранiше судимою з>ц
злочини, передбаченi ст. 155 необхiдно, щоб особа ранiше зя-
суджувалась за однiую з частин ст. 155 i судимiсть з неє не булА
знята або погашена у встановленому законом порядку.
15. Порушення правил торгiвлi, вчинене служооврю особою, у
спецiальною нормою щодо зловживання владою або службовим
вимагау.
Стаття 155. Виключена.
/Ст є55 Кодекс доповнено Указом вiд 20 вересня 1983 р.
/вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1983. -№40. -Ст. 805).
i Виключена Законом вiд 7 липня 1992 р. //Вiдомостi Вер-
ховна Ради Украєни. -1992. -№39. -Ст. 570).
Стаття 155. Штучне пiдвищення i пiдтриман-
ня високих цiн на товари народ-
ного споживання та послуги
населенню
примушування особи до штучного пiдвищення чи
пiдтримання високих цiн на товари або послуги насе-
ленню шляхом насильства, завдання шкоди або пог-
рози єх иетосування - .
караються позбавленням волi на строк до двох рокiв
з конфiскацiю майна чи без тако? або штрафом у розмiрi
до пяти тисяч карбованцiв.
тi ж дiє, вчиненi особою, ранiше судимою за злочини,
передбаченi цiую статтею, або органiзованою групою, -
караються позбавленням волi на строк вiд двох до
пяти рокiв з конфiскацiую майна або штрафом у розмiрi
вiд восьми тисяч до пятнадцяти тисяч карбованцiв.
(Ст. 15У Кодекс доповнено Законом вiд 25 червня 1991 р.
// Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1991. - №40. -
Ст.527).
1. Розвинута ринкова економiка передбачау вiльну конку-
ренцiю товаровиробникiв, яка сприяу зниженню цiй на товари та
послуги. Але при цьому прагнення отримати максимальнi
прибутки вiд реалiзацiє товарiв i послуг породжуу тенденцiю
монополiзацiє цiн на товари i послуги, штучне регулювання
обумiв певних товарiв i послуг з метою недопущення пере-
насичення ними ринку, яке призводить до зниження цiн на них.
Iнтереси споживачiв в краєнах розвинутоє ринковоє економiки
захищау антимонопольне законодавство, яке в Украєнi
знаходиться поки що в станi становлення.Верховною Ра-
дою 18 лютого 1992 р. прийнятий Закон "Про обмеження
монополiзму та недопущення недобросовiсноє конкуренцiє у
пiдприумницькiй дiяльностi" (Вiдомостi Верховноє Ради Украєни.
- 1992. - №21. - Ст.296) i 26 листопада 1993 р. Закон "Про
антимонопольний комiтет Украєни" (Вiдомостi Верховноє Ради
Украєни. - 1993. - №50. - Ст.472). Окремi норми, спрямованi на
обмеження монополiзму i розвиток конкуренцiє, мiстяться в
законодавчих актах, що регламентують процес приватизацiє
майна державних пiдприумств. Однiм iз засобiв боротьби з
монополiзацiую цiн на товари i послуги у ст.i55, яка передбачау
вiдповiдальнiсть за штучве пiдвищення i шдтрвмаизя високих
iцн на товари народного споживаяня та послуги васеленню.
2.3 обуктивноє сторони злочин характеризууться застосу-
ванням до особи, яка здiйснюу продаж товарiв чи надау послуги
населенню, насильства, заподiянням шкоди або погрозою iх
застосування з. метою примусити таку особу продавати товари чи
надавати послуги за цiнами, якi значно перевищують реальну
вартiсть таких товарiв i послуг.
Пiд примушуванням слiд розумiти вимогу до особи, шляхом
застосування до неє насильства (фiзичного i психiчного) н
шляхом заподiяння шкоди iншим єє iнтересам спонукати
реалiзовувати товари (надавати послуги) за цiнами, якi значно
перевищують економiчно обгрунтовану єх вартiсть.
3. Насильство при примушуваннi особи до штучного
пiдвищення чи пiдтримання високих цiн на товари або послуга
населенню може виражатись у навмисному нанесеннi ударiв,
побоєв, легких тiлесних ушкоджень, позбавленнi волi, в том
числi i повязаного iз захопленням або триманням особи як
заложника, iншому фiзичному впливовi на особу. Такi дiє охопл-
юються диспозицiую ч.I ст.155 i додатковоє квалiфiкацiє не
потребують. Якщо ж при застосуваннi насильства потерпiлому
будуть заподiянi середньоє тяжкостi чи тяжкi тiлеснi ушкоджен-
ня, вчинене слiд квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв.
Насильство може бути застосоване як безпосередньо до особи
яка здiйснюу продаж товарiв чи надау послуги населенню, так I
до членiв сiмє такоє особи, єє близьких родичiв. У цьому разi дiє
винного слiд квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв.
4. Пiд завданням шкоди потерпiлому слiд розумiти заподiянт
йому, перш за все, матерiальних збиткiв внаслiдок знищення чи
пошкодження товарiв, якi потерпiлий мау намiр реалiзувати,
знищення чи пошкодження iншого майна потерпiлого (наприклад,
знищення шляхом пiдпалу чи iншим способом торговельних кiоскiв,
магазинiв, майстерень, транспортних засобiв, верстатiв, обладнання,
устаткування, iнструментiв та iншого майна, яке використовуупсi
потерпiлим для продажу товарiв, єх виготовлення, транспортування
надання послуг), а також заподiяння збиткiв потерпiдiу внаслiдж
позбавлення його можливостi реалiзувати товари чи надати послуiя,
в тому числi i повязаних з недоотриманими прибутками. Шкода
може бути завдана потерпiлому i шляхом поширення неправдивих
наклепницьких, компроментуючих вiдомостей як щодо особи
потерпiлого, так i якостi товарiв, якi ним реалiзуються, чи послуг,;
якi ним надаються, внаслiдок чого попит населення на них значно
знижууться чи взагалi стау вiдсутнiм (наприклад, поширення не-
правдивих вiдомостей серед покупцiв про те, що продукти харчу-
вання, якi реалiзуються особою, забрудненi радiонуклiдами, маияь
високий вмiст нiтратiв, iнших небезпечних для здоровя речовiй,.
тобто у екологiчно забрудненими тощо).
5. Погроза застосування насильства чи завдання шкоди полв
гау у погрожуючих жестах, рiзного роду дiях або висловлювання
(усних, письмових, за допомогою технiчних засобiв), якi свiдчать
про П намiр особи застосувати насильство чи заподiяти певними
дiями шкоду, якщо потерпiлий не пiдвищить цiни на товари та
послуга аооне буде пiдтримувати єх на певномурiвнi. При цьому
слiд виходити з того, що погроза повинна бути реальною
сприйматись як така потерпiлим.
б. З обекмшвмоє сторони злочин у матерiальноюрмальним.
При застосуваннi насильства i заподiяннi шкоди необхiдно вста-
новити настання наслiдкiв, перерахованих вище. З цього моменту
злочин буде вважатись закiнченим. Якщо ж дiє винного виражають-
ся у погрозi застосування насильства чи заподiяння шкоди, злочин
буде вважатись закiнченим з моменту висловлювання погрози.
7. Субуктивна сторона злочину характеризууться лише
прямим умислом i обовязково спецiальною метою - примусити
особу встановити чи пiдтримувати необгрунтовано високi цiни на
товари, що реалiзуються, i послуги, що надаються, всупереч волi
такоє особи. Таке примушення переслiдуу мету реалiзацiє певного
виду товарiв i надання окремих послуг за монопольне визна-
ченими завищеними цiнами, усунення конкуренцiє на ринку
товарiв i послуг для одержання вiд такоє дiяльностi прибуткiв в
максимально можливих розмiрах. При цьому можуть одночасно
вчинюватись i дiє, спрямованi на штучне створення дефiциту
певних товарiв i послуг для пiдтримання на них штучно створе-
ного незабезпеченого попиту, що дау змогу пiдтримувати на такi
товари i послуги економiчно необгрунтованi завищенi цiни
(наприклад, знищення товарiв, єх приховування вiд реалiзацiє
тощо). Такi дiє, за наявностi в них ознак iнших злочинiв, повиннi
квалiфiкуватись за сукупнiстю злочинiв.
Мотив вчинення злочину - корисливий, тобто особа, яка приму-
шуу iнших осiб пiдтримувати високi цiни чи штучно єх пiдвищу-
вати, або бажау за штучно завищеними цiнами реалiзовувати
власнi товари i надавати послуги, одержуючи вiд цього прибутки
у великих i особливо великих розмiрах, або примушуу продавати
товари чи надавати послуги за завищеними цiнами в iнтересах
iнших осiб, зокрема, за отриману вiд них винагороду.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики