науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

143 i за статтею, що
передбачау вiдповiдальнiсть за цей злочин. Зокрема, самовiльне
присвоуння влади або звання службовоє особи, викрадення, пош-
кодження i пiдробка документiв, штампiв i печаток з метою
подальшого єх використання при шахрайствi, а також
використання при шахрайствi завiдомо пiдробленого документа
диспозицiую ст. 143 не охоплюються i повиннi окремо
квалiфiкуватися за ст. 191 або за вiдповiдною частиною ст. 193 чи
ст. 194 (абз.2 п.20 постанови).
10. Про квалiфiкуючi шахрайство ознаки (заподiяння значноє
шкоди потерпiлому, вчинення за попереднiм зговором групою
осiб, повторно i особливо небезпечним рецидивiстом) див. пл. 16,
17, 18, 20 коментаря до ст. 140.
Стаття 144. Вимагательство
Вимога передачi Iндивiдуального майна громадян чи
права на майно або вчинення будь-яких дiй майнового
характеру пIД погрозою насильства над потерпiлим або
близькими йому особами, розголошення вiдомостей,
що ганьблять його або близьких йому осiб, пошкоджен-
ня чи знищення Тх майна (вимагательство) -
карауться позбавленням волi на строк до чотирьох
рокiв з конфiскацiую майна чи без такоТ або
виправними роботами на строк до двох рокiв з
конфiскацiую майна чи без такоТ.
Вимагательство, вчинене повторно, або за попе-
реднiм зговором групою осiб,. або пiд погрозою
вбивства чи нанесення тяжких тiлесних ушкоджень, або
поуднане з насильством, що не в небезпечним для
життя 1 здоровя, або з пошкодженням чи знищенням
майна, -
карауться позбавленням волi на строк до семи рокiв з
конфiскацiсю майна.
Вимагательство, вчинене органiзованою групою, або
особливо небезпечним рецидивiстом, або поуднане з
насильством, небезпечним для життя 1 здоровя, або
таке, що завдало великоє шкоди, чи спричинило Iншi
тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк вiд пяти до де-
сяти рокiв з конфiскацiую майна.
(В редакцiє Указу вiд 6 березня 1989 р. // Вiдомостi Вер-
ховноє Ради УРСР. - 1989. - №12. - Ст. 96).
(Iз змiнами, внесеними Законом вiд 17 червня 1992 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. -№35. -Ст. 511).
1. Вимагательство вiдноситься до насильницьких посягань
на iндивiдуальну власнiсть громадян.
2. Предметом цього злочину може бути як iндивiдуальне
майно, так i право на нього, а також будь-якi дiє майнового
характеру.
3. Особливiстю вимагательства у те, що його предметом
може бути не тiльки майно, яке в момент посягання зна-
ходиться у потерпiлого, але й майно, яке перебувау в цей
борг, на зберiгання, для ремонту i т.п.). Володiючи певною
рiччю, вимагатель може зажадати вiд єє власника не
предявляти претензiй до єє повернення. За цiую ознакою
майно як предмет вимагательства вiдрiзняуться iнших посягань на власнiсть.
4. Предметом вимагательства може бути i таке майно, якого
нема у потерпiлого в момент предявлення вимоги про його
передачу i надходження якого до нього лише передбачауться.
5. Право на майно - це одержана в результатi дiй
потерпiлого можливiсть вимагателя користуватися майном, що
вимагауться, володiти i розпоряджатися ним. Щодо обуктiв
власностi громадян, що можуть вiдчужуватися тiльки в уста-
новленому нормативними актами порядку, така можливiсть
вимагателю може бути надана лише шляхом оформлення
вiдповiдних документiв. Пiд ними слiд розумiти такi доку-
менти, якi мають правове значення, тобто встановлюють право
на майно (чи сприяють цьому), або ж звiльняють вiд обовязкiв
майнового характеру. Прикладом може бути договiр дарiння
речi, доручення на право користування нею. Щодо iнших
речей, право на якi може бути одержано без документального
оформлення, така можливiсть може бути одержана винним
"ддсдiдок вчинення потерпiлим будь-якоє iншоє дiє, що позбавляу
ддд права на володiння певним майном (наприклад, знищення
борговоєрозписки)
(, пiд iншими (будь-якими) дiями майнового характеру
"цд розумiти такi дiє потерпiлого, вчинення яких без вимагатель-
ства призвело 6 до розтрати винним свого майна або до затрати
ним особисто або членами його сiмє певноє працi для примно-
ження або покращання якостi як свого майна, так i майна своєх
родичiв або iнших осiб, на користь яких вчинювався даний
злочин. Насамперед, це послуги, що надаються безплатно,
наприклад, ремонт квартири, транспортного засобу, будiвництво
жилого єй дачного судинку, гаража, реставрацiйнi роботи,
вирощування сiльськогосподарських культур тощо. Зокрема, як
вимагательство судова практика визнау примушування
потерпшого вiдвезти на транспортному засобi винного або iнших
осiб чи перевезти вантаж у певне мiсце (iнший населений пункт)
без матерiальноє винагороди за це.
7. З обуктивноє сторони вимагательство характеризууться
двома взаумоповязаними дiями: предявленням майновоє вимоги
i погрозою заподiяння певноє шкоди, застосуванням насильства,
знищенням або пошкодженням майна.
8. Вимога як ознака складу злочину, передбаченого ст. 144,
означау викладену в рiшучiй формi пропозицiю винного до
потерпiлого про передачу майна, права на майно або вчинення
останнiм будь-яких iнших дiй майнового характеру. Предявлена
субуктом майнова вимога утворюу ознаку обуктивноє сторони
цього злочину тiльки за умови, що вона у завiдомо протиправною.
Вимога задовольнити законнi майновi претензiє не утворюу скла-
ду вимагательства. Не може, наприклад, розглядатися як вима-
гательство вимога, поуднана з вiдповiдними погрозами чи
насильством, повернути борг, якщо вiн виник з пiдстав, передба-
чених ст. 4 ЦК. За наявностi вiдповiдних пiдстав такi дiє можуть
квалiфiкуватися як самоуправство, злочин проти життя, здоровя,
волi i гiдностi особи тощо, навiть якщо вони вчиненi iз корисливих
спонукань (п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни
вiд 25 грудня 1992 р.).
Особливiстю майновоє вимоги при вимагательствi у те, що при
єє предявленнi винний не вживау активних дiй до безпосереднь-
ого заволодiння майном, а прагне задовольнити своу домагання
в результатi певних дiй потерпiлого - щоб той сам передав (вiддав,
вручив, поклав в умовлене мiсце i т.п.) йому майно, право на
майно або вчинив iншi майновi дiє. В рядi випадкiв винний взагалi
не може без iiевйих дiй потерпiлого досягти злочинного резуль-
тату (зокрема, коли вiд останнього вимагауться вчинити такi дiє
майнового характеру, як, наприклад, виконання на користь
винного певноє роботи).
9. Погроза при вимагательствi повинна бути дiйсною i реаль-
- При визначеннi реальностi погрози необхiдно виходити iз
Убуктивного ставлення до неє винного i субуктивного сприйнят-
тя п потерпiлiм (детальнiше про погрозу вимвгательством див.
п- 4 коментаря де ст. 8).
409
Погроза може стосуватися як самого потерпiлого, так
близьких йому осiб. Пiд останнiми слiд розумiти близьких
родичiв, зазначених в ст. 32 КПК, а також iнших осiб, доля яких
для потерпiлого мау iстотне значення.
10. Погроза насильством при вимагательствi полягау в пог-
розi негайно або в майбутньому застосувати насильство до
потерпiлого або близьких йому осiб. Вимагатель може погрожу-
вати застосуванням будь-якого насильства: нанесенням побоєв,
мордуванням, заподiянням тiлесних ушкоджень, позбавленням
життя, згвалтуванням, вчиненням акту мужолозтва, позбавлен-
ням волi, iншими насильницькими дiями. Якщо винна особа
погрожувала потерпiлому позбавленням життя або заподiянням
тяжкого тiлесного ушкодження, єє дiє при вiдсутностi iнiлiх
квалiфiкуючих ознак належить квалiфiкувати за ч. 2 ст. 144, а
в iнших випадках -за ч. I ст. 144 (абз.2 п. IЗ постанови).
II. Пiд вiдомостями, що ганьблять потерпiлого або
близьких йому осiб, слiд розумiти такi дiйснi чи вигаданi данi про
них, єх дiє i дiє, вчиненi щодо них, якi потерпiлий бажау зберегти
в таумницi i розголошення яких, на його думку, скомпрометуу
або принизить честь i гiднiсть його чи близьких йому осiб. До
таких вiдомостей, зокрема, можуть вiдноситися данi про iнтимиi
сторони життя, захворювання, неблаговиднi вчинки, злочинну
дiяльнiсть. Погроза розголосити такi вiдомостi - це погроза
повiдомити про них особам (або особi), яким вони невiдомi i чиу
ознайомлення з ними небажане для потерпiлого. Реалiзацiя
таких погроз в процесi вимагательства не охоплюуться ст. 144.
Якщо такi дiє мiстять склад злочину (наприклад, передбаченого
ст. 125), вони пiдлягають окремiй квалiфiкацiє (п. 14 постанови).
12. Згiдно з диспозицiую ч.I ст.144 погроза пошкодити чи
знищити майно мау мiсце лише тодi, колв вона стосууться
майна,належного потерпiлому або близьким йому особам на правi
iндивiдуальноє власностi. Спосiб, яким винний погрожуу це
зробити, для квалiфiкацiє значення не мау. Про понятзнкщен-
ня i пошкодження майна див. п. 4 коментаря до ст.89.
IЗ. Вимагательство у злочином з формальним складом i
його слiд вважати закiнченим з моменту предявлення
вимоги, поуднаноє з вказаними в законi погрозами або
насильством, незалежно вiд досягнення винною особою пос~
тавленоє мети.
14. Субуктивна сторона вимагательства характеризууться
прямим умислом. Стосовно iнших тяжких наедiдкiв (ч. З ст. 144)
психiчне ставлення винноє особи може характеризуватися як
умисною, так i необережною формою вини. Вимагательство - де
корисливий злочин. При його вчиненнi винний мау за мету неза-
конно одержати чуже iндивiдуальне майно, право на нього або
добитися вчинення потерпiлим iнших дiй майнового характеру.
15. Субуктом цього злочину може бути особа, яка на момсиг
його вчинення досягла шiстнадцятирiчного вiку.
16. Частина 2 ст. 144 як квалiфiкуючi ознаки вимагательстiв
передбачау вчинення його повторно або за попереднiм зговором
гоупою осiб, або пiд погрозою вбивства чи нанесення тяжких
Iддих ушкоджень, або з насильством, що не у небезпечним
для життя i здоровя, або з пошкодженням чи знищенням майна.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики