науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


2. Значна кiлькiсть зараження ВIЛ-iнфекцiую в багатьох
краєнах, зокрема в Украєнi, особливо на перших етапах поширен-
ня ВIЛ-iнфекцiє, вiдсувалась з вини медичних працiвникiв, як
правило, внаслiдок переливання кровi потерпiлим вiд осiб, якi
була носiями ВIЛ-iнфекцiє. Такi випадки мають мiсце i в даний
час, що зумовлюуться також i вiдсутнiстю необхiдного
ефективного дiагностичного устаткування для виявлення наяв-
ностi ВIЛ-iнфекцiє в кровi.
3. Обуктивна сторона злочину, передбаченого ст. 108,
полягау в неналежному виконаннi медичними, фармацевтичними
нрацiвниками i працiвниками iнших сфер своєх професiйних
обовязкiв через недбале або несумлiнне до них ставлення, що
призвело до зараження особи вiрусом iмунодефiциту людини (ч. I
ст.108) чи двох або бiльше осiб(ч.2 ст.108).
4. Неналежне виконання професiйних обовязкiв - це або
бездiяльнiсть особи, коли вона взагалi не виконуу дiє, якi входять
в коло єє професiйних обовязкiв, або виконуу такi дiє не в повному
обсязi чи без додержання правил, якi регламентують виконання
певних дiй (наприклад, переливання кровi людини, iнфiкованоє
ВIЛ-iнфекцiую, без проведення лабораторноє дiагностики на
наявнiсть ВIЛ-iнфекцiє).
5. Злочин, передбачений ч. I ст. 108, вважауться закiнченим з
моменту виявлення в органiзмi потерпiлого вiрусу iмунодефiциту
людини, а передбачений ч.2 ст. 108,- з моменту iнфiкування
вiрусом iмунодефiциту людини двох або бiльше осiб.
6. Субуктивна сторона злочину характеризууться лише
необережною формою вини (злочиннонедбалiстю чи
злочинною самонадiянiстю.
Якщо зараження iнших осiб вiрусом iмунодефiциту людини
було умисним, вiдповiдальнiсть настау в залежностi вiд наслiдкiв
за умиснi злочини проти життя чи здоровя.
7. Субуктом злочину, передбаченого ст. 108, можуть бути;
I) медичнi i фармацевтичнi працiвники; 2) працiвники iнших сфер.
Медичною i фармацевтичною практикою можуть займатися
особи, якi мають вiдповiдну Спецiальну освiту i вiдповiдають
единим квалiфiкацiйним вимогам. Пiдготовка, перепiдготовка та
пiдвищення квалiфiкацiє медичних i фармацевтичних
працiвникiв здiйснюуться вiдповiдними середнiми спецiальними
i вищими навчальними та науковими закладами, закладами
пiдвищення квалiфiкацiє i перепiдготовки кадрiв, а також черев
iнтернатуру, клiнiчну ординатуру, аспiрантуру i докторантуру.
Як виняток, за спецiальним дозволом Мiнiстерства охорони здо-
ровя Украєни або уповноваженого ним органу охорош здоровя
моке бути дозволена дiяльнiсть у галузi народноє i нетрздкiiiноi
медхщши особам, якi не мають спецiальноє освiти (статтi 74, 7
Основ законодавства У краєни про охорону здоров я).
Субуктом злочиву можуть бути i працiвники iнших сфер:
а) працовох правмнороцинх органга, якi не ваправяяюфь на
обовязковоє медичний огляд на вижлення зараження ВIЛ-
iнфекцiоо осiб, ипрi заiмакшiся просплущоо, i нарвоиаив, якi
вводять нафкопрiнi засоби пгаяхом шукщi; б) працiiвши органiв
мiлiцiє, якi не виковий напехвим чином оформлене подання
мощiчядi аатiяднi пгплпрi-триия рi-iЛ ст-щ пiдiiягакт.обовяако-
вому медачвому огавду на зарахевня вiрусом iмуводефiцспу
людапи, до iвдпоищниу аяда омфони здоровя для проведения
медичного огляду чи лiкування; в) працiвники мiсць позбавпення
волi, якi не забезпечвян недопущення ковгактiв мiх ВIЛ-
iнфiкомвопа та iншими особами, котрi вiдбувакль пжаравня у
випiяхi аоабйюення вопi, або не забезпечили мвдичний огляд нар-
команiв, якi вводять наркотичнi засоби шяяхом iнукцiй;
г> працiваяхи, котрi здiвсвiокль яаборатрву дамостику ВIЛ-
iнфекцiє, проводятi> науковi дослiдхехвя з використанням
iнфiковавого матерiалу чи зайняхi в сферi шi{)обцiщгва бкмопчшх
iфеларата дяя дiагностики СНIДу, якщо, вапраклад, вваслiдак
недбалого чи невалехвого iпптрняниа нимх своєх профеСiнвих
обовязки оясвiкаво дiаiхкк-пяiiна вдоутнiсть ВIЛ-iофекцiI у особи,
яка факпрво у носiум ташi iафекцiє, що призвеж) до зарахевня
ВIЛ-iнфекш) iяших осiб; д) iвви особi, в службовi чв iфофесiбнi
жязкж (оок ваюпвпь вчиавввя дiб, афямоваахх аа аедопущевня
iмувадсфщвту людини, iнтях осiб, та
ВIЛ-Iнфесiвю iятих осiб; д) iвви осаби, в слухмш чи професiйнi
обовязки аап входить вчиаеввяд),афяиовавгх аа аедшушення
зарахенш вiрусом iмуводефiдату людини, iншах осiб, та
профiлакпоп СНIДу.
8. Статко 29 Закову "Про згнюбiгаавя захаорвдваяню ва СНIД
та соцiаямiЛ захист ваоеяення" вн адмiнiсiрвцiю медичвих за-
кладiв, цц[<1пц>л яких iiринцщiл> дажностичш досяцхвввя ва ВIЛ-
iнфекцiю, вадау лiкуяалану допомху носiям ВЦI та хвоiям на
СНIД, а явох мау ковiакт з кровю та iншама маздявлама вiд
iнфiковаяхх осiб, пскладакпься обоягки забезпечення таких
працiвниди яройiсiдиими здоми здтсту, д мсиичрим дрццi>пппсзм
у разi вiдоугаостi тахах засобв захасту вадаао право вiдавжатяся
вiд лiкушнвя та подання дахкмхв хворому (Вiдомосгi Верховноє
Рада УкраЬи.- 1993. -№11.-Ст.152).В такому вшадау ><днпнвi
працiвник ашльаясться ид кримiнальноє вiдпоидадьносгi за вiдмову
вiд подання допомога iлiкуванняВIЛ-iвiмковавiк осiб, навiть якщо
це призвело до зарахення iнших осiб вiрусом iмунодефiциту люпини.
Стаття 108 .Розголошення вiдомостей про
проведений медичного огляду на
зараження вкусом iмунодефiциту
людини та його результатiв
Розголошення медичним працiвкиком або Iншою
службовою особою вiдомостей про проведення
медичного огляду особи на зараження вiрусом Iмуно-
дефiциту людини або захворювання на СНIД та його
результатiв, що стали Ти вiдомi у звязку з виконанням
службовях або професiйних обовязкiв, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до тисячi карбованцiв.
(Ст. 10(Т Кодекс доповнено Законом вiд 12 грудня 1991 р.
// Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №11. -
Ст. 154).
I. Медичний огляд особи на зараження вiрусом iмунодефiциту
людини або захворювання на СНIД - це лабораторне дослiдження
кровi або iнших бiологiчних рiдин з метою виявлення зараження
ВIЛ (ст. З Правил медичного огляду з метою виявлення зараження
вiрусом iмунодефiциту людини, облiку, медичного обстеження та
профiлактичного нагляду за ВIЛ-iнфiкованими, затверджених пос-
тановою Кабiнету Мiнiстрiв Украєни вiд 10 серпня 1992 р. №46в
(ЗП Украєни. - 1992. - №9. - Ст.218).
2. Вiдповiдно до зазначених правил: 1) обовязковому медично-
му оглядовi пiдлягають: громадяни iнших держав та особи без
громадянства, якi прибули в Украєну для навчання або роботи,
за винятком осiб, котрi мають сертифiкат, передбачений
вiдповiдною угодою мiж Украєною та iншою державою, - по
прибуттi; особи, якi займаються проституцiую, i наркомани, якi
вводять наркотичнi засоби шляхом iнукцiй (лише у разi, колi
вони визнанi такими в установленому законом порядку), - 1 раз
на 6 мiсяцiв; 2) медичному оглядовi пiдлягають: громадяни
Украєни, iнших держав та особи без громадянства, якi мали
статевi контакти з ВIЛ-iнфiкованими, - при єх виявленнi, а також
через 6 i 12 мiсяцiв, якщо при попереднiх обстеженнях одержано
негативнi результати; особи, в яких виявленi хвороби, що пере-
даються статевим шляхом: дiти, якi народилися вiд ВIЛ-
iнфiкованих матерiв, - при народженнi, а також через 6 i 12
мiсяцiв; донори кровi, бiологiчних рiдин, органiв i тканин - при
кожному здаваннi; особи, якi перебували у медичному контактi
з хворими на СНIД або носiями ВIЛ, - при виявiюннi та в
подальшому з урахуванням епiдемiчноє ситуацiє; вагiтш жiнки -
при взяттi на облiк по вагiтностi та в 30-тижневий строк
вагiтностi, а також у разi вiдсутностi даних обстеження на СНIД
- при надходженнi до пологового будинку (вiддiлення); вагiтнi
жiнки, котрi звертаються до медичних закладiв для штучного
переривання вагiтностi; медичнi працiвники, зайнятi наданням
медичноє допомоги ВIЛ-iнфiкованим, лабораторною
дiагностикою ВIЛ-iнфекцiє, проведенням дослiджень з
використанням iнфiкованого матерiалу, виробництвом
бiологiчних препаратiв для дiагностики, лiкування,
профiлактики СНIДу, - раз на рiк; громадяни Украєни при виєздi
до краєн, якi вимагають сертифiката про проходження медичного
огляду на ВIЛ-iнфекцiю; особи, в яких при зверненнi за
медичною допомогою виявленi симптоми або хвороби, характернi
для ВIЛ-iнфекцiє; громадяни Украєни, iнших держав та особи без
громадянства, якi виявили бажання пройти обстеження, в тому
числi анонiмно; громадяни Украєни, котрi повертаються iз закор-
донних службових аоо приватних поєздок тривалiстю понад 12
мiсяцiв, - при поверненнi; 3) спiвробiтники iноземних дипло-
матичних представництв, консульських установ та iншi особи,
якi користуються яа територiє Украєни дипломатичними
привiлеями та iмунiтетом, можуть бути оглянутi на виявлення
зараження ВIЛ лише за єх згодою.
Пропозицiє таким особам пройти медичний огляд ми.5 попе-
редньо погоджуу з МЗС. . .
3. Статтею 12 названих Правил медичнi працiвники та iншi
особи, яким в звязку з виконанням професiйних обовязкiв стали
вiдомi результати обстеження на ВIЛ-iнфекцiю, зобов язуються
зберiгати такi вiдомостi в таумницi.
4. Статтею ж 9 Закону "Про запобiгання захворюванню на
СНIД та соцiальний захист населення" передбачено, що служ-
бову таумницю, яка охороняуться законом, становлять лише
вiдомостi про зараження тiує чи iншоє особи вiрусом iмунодефiциту
людини або захворювання єє на СНIД, i що передача таких
вiдомостей дозволяуться тiльки законним представникам особи,
медичним закладам, органам прокуратури, слiдства, дiзнання, суду
та iншим органам i особам, передбаченим законодавством (Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №11. - Ст. 152).
5. Таким чином, обсяг вiдомостей стосовно медичного огляду з
метою виявлення ВIЛ-iнфекцiє згаданимЗаконом i ст.108 визна-
чауться по-рiзному Закон зобовязуу не розголошувати вiдомостi
про зараження тiує чи iншоє особи ВIЛ-iнфекцiую або захворю-
ванням на СНIД, а ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики