науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Крадiжкою, а не грабежем, слiд визнавати викрадення, вчинюючи
яке, субукт вважав, що дiу таумно, хоч насправдi iншi особи
спостерiгали за його дiями i усвiдомлювали єх характер. Крадiжкою
слiд також визнавати викрадення майна у присутностi осiб, якi хоч
i не були спiвучасниками цього злочину, але у звязку з певними
стосунками з винним (родиннi та особистi звязки, попередня
спiльна злочинна дiяльнiсть тощо) не вживатимуть, на його думку,
заходiв до викриття вчинюваного ним злочину.
Викрадення iндивiдуального майна в присутностi малолiтнього,
який розумiв характер i значення вчинюваних винним дiй, якщо
при цьому i сам винний знав чи допускав, що малолiтнiй розумiу
те, що вiдбувауться, охоплюуться поняттям грабiж.
2. Викрадення повинно визнаватися вiдкритим без насильства
i в тих випадках, коли винний дiу раптово (за допомогою ривка).
вдаючись до певних зусиль (не подавляючи волi потерпiлого) для
заволодiння майном. Скажiмо, субукт вирвав iз рук сумку з
грошима чи зiрвав з голови шапку. Якщо ж зусилля винного, що
застосовууться при ривку, одночасно супроводжууться i посяган-
ням на тiлесну недоторканнiсть особи, воно Стау фiзичним
насильством. Наприклад, вихоплення майна, яке тримау потер-
пiлий, з виверненням руки утворюу фiзичне насильство. Такi дiє
тягнуть за собою вiдповiдальнiсть за ч.2 ст. 141.
3. Грабiж належить вважати закiнченим з моменту, коли винна
особа вилучила майно i мау реальну хоча 6 початкову можливiсть
розпорядитися чи користуватися ним (заховати, передати iншим
особам тощо).
4. Субекпимна сторона грабежу характеризууться прямим
умислом, який, крiм загальних ознак, включау усвiдомлення
винним того, що вилучення майна здiйснюуться вiдкр>то. Субукт
усвiдомлюу, що потерпiлий або iншi особи розумiють характер
його дiй, але iгноруу цю обставину.
5. Субуктом грабежу може бути особа, яка до моменту
вчинення злочину досягла чотирнадцятирiчного вiку,
6. Грабiж, вчинений з застосуванням насильспа, що не у
небезпечним для життя чи здоровя потерпiлого, або з погрозою
застосування такого насильства, квалiфiкууться за ч. 2 ст. 141.
Насильство при грабежi застосовууться з метою примусити
потерпiлого вiддати грабiжнику майно або вчишпт такi дiє, що
сприяють вилученню майна. Насильство при грабежi може за-
стосовуватись для утримання майна, яке викрадене таумно або
вiдкрито без застосування насильства.
Пленум Верховного Суду Украєни у постановi вiд 25 грудня
1992 р. (п.9) розяснив, що пiд насильством, що не у небезпечним
для життя чи здоровя потерпiлого, слiд розумiти заподiяння
легкого тiлесного ушкодження, що не призвело до короткочас-
ного розладу здоровя або короткочасноє втрати працездатностi,
а також вчинення iнших насильницьких дiй (нанесення ударiв,
побоєв, обмеження чи незаконне позбавлення волi) за умови, що
вони не були небезпечними для життя чи здоровя в момент
заподiяння. Такi насильницькi дiє, вчинейi в процесi грабежу,
повнiстю охоплюються ч.2 ст. 141 i додатковоє квалiфiкацiє за
iншими статтями КК не потребують.
7. Застосування до потерпiлого без його згоди наркотичних
засобiв, отруйних чи сильнодiючих речовин (газiв) з метою
заволодiння його майном належить розглядати як насильство i
якщо воно не було небезпечним для життя або здоровя,
квалiфiкувати за ч.2 ст. 141. Якщо застосування вказаних засобiв
i речовин було небезпечним для життя чи здоровя потерпiлого,
вчинене слiд квалiфiкувати за ст. 142 як розбiй за умови, що
винна особа усвiдомлювала можливiсть заподiяння названих
вище тiлесних ушкоджень (п. 11 постанови).
8. Психiчне насильство при грабежi полягау в погрозi негайно
застосувати фiзичне насильство, що не у небезпечним для життя
чи здоровя потерпiлого (абз.I п. 13 постанови).
9. Якщо вилучення iндивiдуального майна супроводжу валося
насильством, небезпечним для життя чи здоровя, або погрозою
застосування такого насильства, вчинене квалiфiкууться за ст.
142 як розбiй. Оцiнка небезпечностi насильства для життя чи
здоровя потерпiлого повинна грунтуватися не тiльки на
субуктивному сприйняттi небезпечностi потерпiлим, а й на
об активних критерiях - наскiльки таке насильство було дiйсним
i реальним. Насильницький грабiж буде мати мiсце i тодi, коли
його наслiдки для особи потерпiлого у виглядi фiзичного болю чи
вказаних ушкоджень обуктивно не виражають реальноє небез-
печностi настання бiльш тяжких для здоровя потерпiлого
наслiдкiв. В iншому випадку може йтися про розбiй (спроба
задушити потерпiлого, викинути його пiд час руху поєзда тощо).
10. Про iншi обтяжуючi грабiж обставини (заподiяння значноє
шкоди потерпiлому, вчинення за попереднiм зговором групою
осiб, повторно, з проникненням у житло i особливо небезпечним
рецидивiстом) див. пл. 16, 17, 18, 19, 20 коментаря до ст.140.
Стаття 142. Розбiй
Напад з метою заволодiння Iндивiдуальним майном
громадян, поуднаний з насильством, небезпечним для
життя чи здоровя особи, яка зазнала нападу, або з пог-
розою застосування такого насильства (розбiй), -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до де-
сяти рокiв < конфiскацiвю майна або без конфiскацiє.
Розбiй, вчинений за попереднiм зговором групою
осiб або особою, яка ранiше вчинила розбiй з метою за-
володiння державним, колективним чи Iндивiдуальним
майном громадян, або бандитизм, -
карауться позбавленням волi на строк вiд пяти до
дванадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
Розбiй, поуднаний з спричиненням тяжких тiлесних
ушкоджень або вчинений з проникненням у житло чи
особливо небезпечним рецидивiстом, -
карауться позбавленням волi на строк вiд шестфдо
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
нами вiд 6 березня 1992 р., 17 червня 1992 р. // Вiдомостi
Верховноє Ради УРСР. -1983. - №4. - Ст. 50; Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. -1992. -№23. -Ст. 337; 1992. -№35. -
Ст. 511).
1. Пiд розбоум слiд розумiти вiдкритий чи таумний (не-
сподiваний для потерпiлого) напад з метою заволодiння
iндивiдуальним майном громадян, поуднаний з насильство
небезпечним для життя чи здоровя потерпiлого, або з погрозота
застосування такого насильства.
2. При розбоє насильство може бути фiзичним або психiчнiм.
Фiзичне насильство при розбоє, на вiдмiну вiд грабежу, у небез-
печне для життя чи здоровя потерпiлого. Пленум Верховного
Суду Украєни у п.IО постанови вiд 25 грудня 1992 р. №12 (п.IО)
розяснив, що небезпечне для життя чи здоровя потерпiлого
насильство - це заподiяння йому легкого тiлесного ушкодження,
що спричинило короткочасний розлад здоровя або короткочасну
втрату працездатностi, середньоє тяжкостi або тяжкого тiлесного
ушкодження, а також iншi насильницькi дiє, якi не призвели до
вказаних наслiдкiв, але були небезпечними для життя чи здоровя
в момент заподiяння. До останнiх, зокрема, слiд вiдносити
насильство, що призвело до знепритомнення чи носило характер
мордування, здушення шиє, скидання з висоти, застосування
електроструму, зброє, спецiальних знарядь тощо. Пленум також
вказав, що застосування до потерпiлого без його згоди нар-
котичних засобiв, отруйних чи сильнодiючих речовин (газiв) з
метою заволодiння його майном належить розглядати як
насильство i, якщо воно було небезпечним для життя або здо-
ровя, квалiфiкувати такi дiє за вiдповiдною частиною ст. 142.
Якщо застосування таких засобiв було небезпечним для життя
чи здоровя потерпiлого, але не призвело до заподiяння легкого
тiлесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад
здоровя або короткочасну втрату працездатностi, середньоє тяж-
костi або тяжкого тiлесного ушкодження, вчинене належить
квалiфiкувати як розбiй лише за умови, що винна особа
усвiдомлювала можливiсть заподiяння таких тiлесних ушкоджень
(п. 11 постанови).
3. Заподiяння в процесi розбою легкого тiлесного ушкодження,
що спричинило короткочасний розлад здоровя або короткочасну
втрату працездатностi, середньоє тяжкостi тiлесного ушкоджен-
ня, позбавлення волi, вчинене способом, небезпечним для життя
або здоровя потерпiлого, нанесення побоєв, що мали характер
мордування, охоплюуться ст. 142 i додатковоє квалiфiкацiє за
iншими статтями КК не потребуу (п. 12 постанови).
4. Психiчне насильство при розбоє полягау в погрозi негайно
застосувати фiзичне насильство, небезпечне для життя чи здо-
ровя потерпiлого (погроза вбити, заподiяти тяжке або середньоє
тяжкостi тiлесне ушкодження, легке тiлесне ушкодження з роз-
ладом здоровя).
Пленум Верховного Суду Украєни у вказанiй постановi за-
значив, що погроза мау мiсце тодi, коли винна особа, висловлю-
ючи єє в будь-якiй формi (словами, жестами, демонструванням
зброє тощо), бажау, щоб у потерпiлого склалося враження, коли
вiн буде протидiяти нападаючому або не виконау його вимог, ця
погроза буде реалiзована, а у потерпiлого дiйсно таке враження
склалося. Це стосууться i випадкiв, коли винна особа погрожуу
застосуванням предметiв, якi завiдомо для неє не можуть бути
використанi для реалiзацiє погроз (зiпсованоє зброє або єє макета
тощо), якщо потерпiлий сприймав цi предмети як такi, що
являють собою небезпеку для життя чи здоровя. Погроза
вчинити вбивство, висловлена в процесi розбою, повнiстю
охоплюуться дисповицiую ст. 142 i додатковоє квалiфiкацiє за
ст. 100 не потребуу (п. 13 постанови).
5. Насильство при розбоє застосовууться як засiб заволодiння
iндивiдуальним майном або його тримання.
При розбiйному нападi насильство в будь-якiй формi (фiзичне
або психiчне) мау правове значення не саме по сота, а лише як
складова частина дiй особи, повязаних з заволодiнням майном
потерпiлого. Iнакше кажучи насильство у причиною переходу
майна вiд потерпiлого до винного. Якщо ж насильство i заво-
лодiння майном не перебувало мiж собою в причинному звязку,
то така сукупнiсть дiй не може розглядатися як розбiй.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики