науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


I Поняття "хабар у будь-якому виглядi" передбачау його
майновий характер. Тому предметом хабара можуть бути
матерiальнi цiнностi (грошi, продукти, речi, будiвельнi ма-
iрiали, свiйськi тварини) або майновi блага (скажiмо, надання
зпдатноє путiвки до санаторiю, безплатний ремонт квартири
або передача права користування нею, пошиття одягу).
Не можуть визнаватися предметом хабара надання службовiй
особi послуги немайнового характеру (наприклад, улеслива ха-
рактеристика або вiдзив в пресi, iнтимний звязок, виступ на
"захист" службовоє особи, яка критикууться за недолiки в роботi).
4. Одержання хабара особисто або через посереднша>
означау, що предмет хабара вручауться особисто службовiй особi
або ж, з єє вiдома, близькiй або знайомiй людинi. Предмет хабара
може бути пересланий поштою, внесений на рахунок особи в
ощадний банк, а також може передаватися в бiльш завуальованiй
формi (скажiмо, навмисний програш грошей в карти, передача
речi пiд виглядом подарунка, дача грошей в борг без подальшого
повернення, продаж коштовноє речi за безцiнь i, навпаки,
придбання речi, яка не являу собою цiнностi, за велику грошову
суму, незаконна виплата премiальних або заробiтноє плати за
удаване сумiсництво).
5. Для квалiфiкацiє злочину за ст.168 необхiдно, щоб дiя
службовоє особи, за яку дано хабара, була чи могда бути вчинена
з використанням нею службового становища або випливаючоє з
нього можливостi чи повноважень давати вказiвки i контролювати
дiяльнiсть iнших органiзацiй. У випадку визнання особи
субуктом одержання хабара за дiє, вчиненi iншою службовою
особою, суд повинен встановити, чи могла ця особа в силу свого
службового становища та виконуваних обовязкiв за хабар вжити
заходiв до вчинення iншою службовою особою дiянь, оаханих
для хабародавця (абз.2 п.5 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 1 квiтня 1983 р. №1 "Про практику застосування
судами Украєни законодавства про вiдповiдальнiсть за ха-
барництво" // Бюлетень... - С. 136).
Одержання хабара вважауться закiнченим злочином з моменту
отримання службовою особою хоча б частки матерiальних
цiнностей або вигод незалежно вiд того, чи були вчиненi дiє в
iнтересах хабародавця. Вiдповiдальнiсть за одержання хабара
настау i тодi, коли службова особа, прийнявши матерiальну
винагороду, вiдмовилась виконати ранiш обумовленi дiяння по
службi або взагалi не мала намiру єх виконувати.
Вручення службовiй особi подарункiв або iнших пiдношень не за
певнi дiє по службi, а з метою пiдлабузництва, для встановлення або
пiдтримки з нею "добрих" стосункiв не у кримiнально карним.
6. Для складу злочину не мау значення, був прийнятий хабар
до, або пiсля виконання, або невиконання службовою особою
i7 Бюл. зєконодавсгеа. Спецвипуск. 513
певного дiяння по службi. Отриманню винагороди, в однiх
випадках, може передувати домовленiсть мiж хабародавцем i
хабарником про вчинення або утримання вiд вчинення дiй по
службi (хабар-пiдкуп); в iнших - дiє службовоє особи поперед-
ньою домовленiстю про матерiальну винагороду можуть не обу-
мовлюватись (хабар-винагорода). I в першому, i в другому
випадках буде мати мiсце одержання хабара.
7. Хабар може бути одержаний службовою особою за вчинення
як правомiрного, так i протиправного дiяння по службi. Якщо
одержання хабара повязане з вчиненням службовою особово
протиправного дiяння, яке утворюу самостiйний склад злочину
(наприклад, зловживання службовим становищем, службовцi
пiдлог, винесення суддями завiдомо неправосудного вироку),
вiдповiдальнiсть настау не лише за одержання хабара, а й за
злочин, вчинений нею (див. п.4 згаданоє постанови).
8. Поняття "iнтереси того, хто дау хабара" включау в себе
не лише особистi iнтереси хабародавця, але й слизьких йому осiб,
а також хибно зрозумiлi iнтереси тiує чи iншоє органiзацiє, з якою
вiн повязаний по службi.
9. Одержання хабара завжди вчинюуться з прямим умислам.
Службова особа усвiдомлюу, що вона незаконно отримуу ма-
терiальну вигоду вiд iншоє особи за вчинення певних дiй по
службi, i бажау отримати таку винагороду.
Умислом особи, яка одержала хабара, охоплюуться й те, що
особа, яка передау цiнностi, знау, що вона цим самим дала хабара.
Тому дiє службовоє особи, яка отримала матерiальнi цiнностi хiд
iншоє особи шляхом обману, повиннi квалiфiкуватись не як
одержання хабара, а як зловживання службовим становищем та
шахрайство (див. абз.З п.20 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 25 грудня 1992 р. №12 "Про судову практику в
справах про корисливi злочини проти приватноє власностi").
10. Субуктам одержання хабара може бути лише службова
особа (ДИВ.IШ.6-8 коментаря до ст. 164). Субуктом цьопiочиву
слiд вважати i тих службових осiб пiдприумств, установ i
органiзацiй, якi в силу свого службового становища i викону-
ваних ними службових обовязкiв могли вжити заходiв до вчине-
ння iншими службовими особами дiй, бажаних для хабародавця
(див., наприклад, справу В. // Практика... - С.164-165).
II. Працiвники згаданих пiдприумств, установ та органiзацiє,
якi не у службовими особами, але отримують ту чи iншу плату
за послуги професiйно-виробничого характеру шляхом
зловживання довiрям, яке виявлене єм по роботi, iз завданням
майновоє шкоди таким пiдприумствам, установам чi
органiзацiям, повиннi вiдповiдати за ст.87.
Однак слiд мати на увазi, що одержання працiвником, який ве
у службовою особою, шляхом вимагательства незаконноє винаго-
роди вiд громадян за виконання робiт або надання послуг в сфеi>
обслуговування населення, якi входять в коло його службових
обовязкiв, квалiфiкууться за ст. 155.
12 В ч.2 ст. 168 до обставин, якi обтяжують цей злочин,
вiднесено: одержання хабара за попереднiм зговором групою осiб,
деодноразово, одержання хабара, поуднане з вимагательством,
або одержання хаоара у великих розмiрах.
IЗ. Пiд одержанням хабара м попереднiм зговором групою
осiбсiил розумiти таке вчинення цього злочину, в якому брали
участь двi i бiльше службовi особи, котрi попередньо домовились про
Спiльне його вчинення. Воно буде в наявностi лише тодi, коли його
учасники (службовi особи) дiяли як спiввиконавцi злочину. Це
означау, що кожний з них отримав хоча 6 частину матерiальних
цiнностей або вигод майнового характеру як хабар за вчиненi ним
дiє або бездiяльнiсть по службi. При цьому зовсiм не обовязково,
щоб всi спiввиконавцi одержання хабара виконували в процесi
спiльного вчинення злочину однаковi дiє по службi. Однi з них
можуть, використовуючи своу службове становище, пiдшукувати
хабародавцiв, iншi - вчинювати дiє по службi на користь тих, хто
дав хабара, третi - отримувати грошi вiд хабародавцiв тощо . Тому
попереднiй зговiр стосууться: осiб, якi можуть дати хабара; предме-
та, способу або часу його отримання; виконання або невиконання
в iнтересах хабародавця дiй по службi.
Отримання хабара за попереднiм зговором групою осiб може
бути i пiд час виконання або пiд час невиконання службовою
особою дiй по службi за хабар-винагороду.
14. Пiд неодноразовим одержанням хабара слiд розумiти
одержання його даною особою не менше двох разiв, якщо при
цьому не минули строки давностi притягнення до кримiнальноє
вiдповiдальностi. Неодноразовим визнауться також одночасне
одержання хабара вiд декiлькох осiб. Разом з тим дiє хабарника,
який отримав в декiлька прийомiв обумовлену суму хабара вiд
однiує i тiує ж особи за виконання або невиконання дiй, що
забезпечують настання бажаного для хабародавця конкретного
результату, не можуть розглядатися як неодноразове одержання
хабара. Це положення вiдноситься i до випадкiв одночасного
одержання хабара вiд кiлькох осiб. Так, одноразовiсть одержання
хабара буде тодi, коли службова особа отримала ранiш обумовленi
матерiальнi цiнностi вiд декiлькох осiб одночасно за виконання
або невиконання в єх загальних iнтересах удиного, загального
дiяння по службi. Отримання матерiальних цiнностей, хоча i
одночасно або в один прийом вiд декiлькох осiб за виконання або
невиконання в iнтересах кожноє з них окремих дiй по службi
утворюу неодноразовiсть.
Ужгородським мiським судом були засудженi за ч. I ст. 168 за
одержання хабара завiдуюча магазином "Спорттовари" С. i
завiдуюча складом Ч., якi продали двом покупцям пять мо-
тоциклiв. Судова колегiя Верховного Суду Украєни скасувала
вирок, а справу повернула на додаткове розслiдування для
предявлення винним обвинувачення в неодноразовому одер-
жаннi хабарiв за ч.2 ст. 168, оскiльки хабарi вони отримували вiд
Двох осiб, а вчинювали окремi дiє в iнтересах кожного з хабаро-
давцiв,
Якщо хабар отриманий в один або декiлька прийомiв вiд однiує
особи за дiє, вчиненi службовою особою в iнтересах хабародавця,
хоча 6 цi iнтереси i обумовили рiзнi дiє службовоє особи на користь
третiх осiб, неодноразовiсть вiдсутня (наприклад, батько дау
обумовлену суму хабара за сприяння у вступi до вузу його синiв).
15. Вимагательство хабара означау вимогу його службовою
особою пiд погрозою вчинення таких дiй по службi, що можуть
завдати шкоди законним iнтересам хабародавця, або навмисне
поставлення останнього в умови, за яких вiн вимушений дати
хабара для вiдвернення шкiдливих наслiдкiв його правоохорошо-
ваним iнтересам (див., наприклад, справу Т. // Практика судiв
Украєни в кримiнальних справах - С.165-166). Вимагательство
хабара буде i у випадку вимоги службовою особою хабара за
задоволення законного прохання хабародавця, яке вона була
зооовязана i мала можливiсть виконати не перевищуючи своєх
службових повноважень.
Пiд iнтересами хабародавця слiд розумiти законнi (правоохо-
ронюванi) iнтереси особи, у якоє вимагауться хабар. Тому вимога
службовоє осой про матерiальну винагороду за вчинене дiяння
по службi, спрямоване на задоволення протизаконних iнтересiв
хабародавця, не може розглядатися як вимагательство хабара.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики