науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


9. Перебiг строку погашення судимостi починауться з моменту
фактичного вiдбуття основного i додаткового покарань. Виняток
становить таке додаткове покарання, як позбавлення
батькiвських прав (ч.2 ст.55), яке у безстроковим. Поновлення в
батькiвських правах здiйснюуться на пiдставi i в порядку, перед-
баченому ст.75 КШС.
У випадках дострокового звiльнення судом особи вiд покарання
у звязку з тяжкою хворобою (ст.408 КПК) або дострокового
звiльнення вiд покарання в силу акта амнiстiє чи помилування
без зняття судимостi строк погашення останньоє обчислюуться
виходячи з реально вiдбутого (а не призначеного) строку пока-
рання з моменту фактичного звiльнення вiд вiдбування основного
i додаткового покарань (ч.З ст.55).
За тими ж правилами визначауться строк погашення судимостi
особi, умовно-достроково звiльненiй вiд покарання в силу статей 52
чи 53. При цьому у випадках умовно-дострокового звiльнення
засудженого, а такождостроковогозвiльнення непрацездатноє особи
на пiдставi ст. 109 ВТК судимiсть погашауться не ранiше
закiнчення строку, вiд вiдбування якого засуджений був звiльнений.
Встановлений ч.З ст.55 порядок обчислення строку погашення
судимостi поширюуться i на осiб, яким покарання скорочене у
звязку iз введенням в дiю нового кримiнального законодавства,
що передбачау бiльш мякi покарання.
10. У випадках, коли призначене судом покарання в силу акта
амнiстiє або помилування замiнено бiльш мяким покаранням, а
також коли це зроблено судом в порядку ч.З ст.2Хабо ст.52 чи 53,
строки погашення судимостi обчислюються виходячи з новоє, бiльш
мякоє мiри покарання, i починають текти з дня фактичного вiдбуття
бiльш мякого покарання (основного i додаткового). При цьому в
разi замiни невiдбутоє частини позбавлення волi виправними робо-
тами фактично вiдбутий строк покарання для обчислення строку
погашення судимостi визначауться шляхом складання фактично
вiдбутого строку позбавлення волi i строку позбавлення волi,
еквiвалентного вiдбутому строку бiльш мякого покарання, обчисле-
ного за правилами ст.47, тобто в пропорцiє 1;3.
У випадках, коли у звязку зi змiною квалiфiкацiє злочину мiра
покарання знижена i при цьому засуджений фактично вiдбув
бiльший строк позбавлення волi, нiж заново призначений, строк
погашення судимостi обчислюуться з моменту закiнчення строку
остаточного покарання, а не фактично вiдбутого.
II. При засудженнi особи за кiлька злочинiв строк погашення
судимостi за кожний iз злочинiв, що входить у сукупнiсть,
обчислюуться виходячи з остаточноє мiри покарання, визначеноє
вироком суду за правилами статей 42 чи 43. У разi застосування
ч.З СТ.42 особа вважауться такою, що мау одну судимiсть, а не двi;
До строку вiдбутого покарання, визначеного за правилами ст.43 i
враховуваного при обчисленнi строку погашення судимостi, входить
лише покарання, призначене за останнiм вироком.
Якщо покарання, визначене вiдповiдно до ст.43, складауться з
рiзновидних покарань (наприклад, позбавлення волi i виправних
робiт), то строк погашення судимостi обчислюуться виходячи з суми
строку позоавлення водi i строку виправних робiт, переведеного в
еквiвалентний строк позбавлення водi за правилами ст.47, тобто в
пропорцiє 1:3. Строк погашення судимостi починау спливати пiсля
фактичного вiдбуття позбавлення волi i виправних робiт, а за
наявностi додаткового покарання - пiсля його виконання.
12. Перебiг строку погашення судимостi переривауться вразi
вчинення засудженим нового злочину, за який йому було
призначено покарання вироком суду. Строк погашення
судимостi за перший злочин обчислюуться заново пiсля
фактичного вiдбуття основного i додаткового покарання за
останнiй злочин. При цьому особа вважауться судимою за всi
злочини, по яких строк погашення судимостi був перерванийдо
закiнчення строку погашення судимостi за найбiльш тяжкий з
них (ч.4 ст.55). Дане правило поширюуться i на випадки вчине-
ння нового злочину умовно засудженим (ч.7 ст. 45), умовно
засудженим до позбавлення волi з обовязковим залученням до
працi (ч.5 ст.25), а також особою, якiй було вiдстрочено виконання
вироку (ч.7 ст.46).
В даному разi тяжкiсть злочину визначауться видом та
розмiром призначеного покарання (або невiдбутою його
частиною), виходячи з яких i встановлюуться тривалiсть строку
погашення судимостi. Якщо до закiнчення строку погашення
судимостi за перший злочин особа вчинила новий, за який вона
була засуджена до позбавлення волi на строк понад десять рокiв
i вiдбула це покарання, або ж у звязку iз вчиненням останнього
злочину єє було визнано особливо небезпечним рецидивiстом,
така особа вважауться судимою за обидва злочини до моменту
погашення судимостi судом, що може мати мiсце не ранiше
восьми рокiв з дня вiдбуття основного i додаткового покарань.
IЗ. Строк погашення судимостi переривауться вчиненням но-
вого злочяну, за який винному вироком суду визначауться
реально здiйснюване покарання. Вчинення ж злочину, за який
особа за обвинувальним вироком звiльняуться вiд кримiнальноє
вiдповiдальностi або покарання, не переривау перебiгу строку
погашення судимостi. Однак якщо до закiнчення зазначеного
строку особа буде визнана судом винною у вчиненнi нового
злочину, але звiльнена вiд покарання в силу акта про амнiстiю.
то строк цей переривауться i обчислюуться заново з дня поста-
новления вироку.
Переривау перебiг строку погашення судимостi факт вчинення
злочину, встановлений судом. Тому не виключений варiант, що
особа засуджууться за другий злочин тодi, коли строк погашення
судимостi за перший злочин вже закiнчився б, якби вiн не був
перерваний вчиненням нового злочину.
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Глава I
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВИ
(Глава 1 "Злочини проти держави" в редакца Закону вiд 17 червня
1992 р. II ВiдомостiВерховнаРоди Украни. - 1992. - №35. - Ст.511.)
1. Особливо небезпечнi злочини проти держави
Стаття 56. Державна зрада
Державна зрада, тобто дiяння, умисно вчинене гро-
мадянином Украєни на шкоду суверенiтету,
територiальнiй недоторканностi, обороноздатностi або
державнiй безпецi Украєни: перехiд на бiк ворога у
воунний час або в бойовiй обстановцi, шпигунство,
подання Iноземнiй державi, Iноземнiй органiзацiє або єх
представникам допомоги у проведеннi пiдривноє
дiяльностi проти Украєни -
карауться позбавленням волi на строк вiд десяти до
п ятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
Звiльняуться вiд кримiнальноє вiдповiдальностi гро-
мадянин Украєни, якщо вiн на виконання злочинного за-
вдання Iноземноє держави, Iноземноє органiзацiє або єх
представникiв не вчинив нiяких дiй 1 добровiльно за-
явив органам влади Украєни про свiй звязок з йими.
1. Характерними ознаками описаного в ст.56 злочину у:
а) безпосереднiй обукт злочину - державна безпекаУкраIни в
двох ц аспектах: зовнiшня безпека (суверенiтет, територiальна
недоторканнiсть та обороноздатнiсть держави) i внутрiшня без-
пека (система засобiв, спрямованих на охорону державних iнте-
ресiв у суспiльно-полiтичнiй та економiчнiй сферах);
б) вичерпний перелiк дiй: перехiд на бiк ворога у воунний час
або в бойовiй обстановцi, шпигунство, надання iноземнiй державi,
iноземнiй органiзацiє або єх представникам допомоги у прове-
деннi пiдривноє дiяльностi проти Украєни. Цi дiє прийнято
називати формами державноє зради, єх перелiк не пiдлягау
розширеному тлумаченню;
в) спрямованiсть таких дiй на шкоду хоча б одному iз вказаних
обуктiв;
г) адресатами вказаних дiй у iноземнi держави, iноземнi
органiзацiє або єх представники;
д) названi дiяння можуть бути вчиненi тiльки умисно, при
цьому лише з прямим умислом;
е) субуктом державноє зради може бути лише iомадянин Украєни.
2. Суспiльна небезпечнiсть цього злочину повязана з
своурiдною спiльною пiдривною дiяльнiстю з боку громадянина
Украєни i представника iноземноє держави або представника iно-
земноє органiзацiє. Зовнiшня безпека держави обуднуу вказанi у
законi категорiє - суверенiтет, територiальну недоторканнiсть, обо-
роноздатнiсть, що входять в поняття державноє безпеки.
З. Державний суверенiтет - це верховенство, самостiйнiсть
i неподiльнiсть державноє влади держави в межах єє територiє та
незалежнiсть i рiвноправнiсть держави в зовнiшнiх зносинах.
4. Територiальна недоторканнiсть держави Украєна - це
цiлiснiсть i неподiльнiсть iє територiє в iснуючих кордонах.
5. Обороноздатнiсть Украєни включау власнi Збройнi Сили,
боуздатнiсть вiйськових формувань та комплекс економiчних,
полiтичних, воунних, соцiальних та правових заходiв щодо за-
безпечення незалежностi держави, єє територiальноє цiлiсностi та
захисту держави i мирного життя народу.
6. З обуктивноє сторони державна зрада може полягати в
таких дiях:
Перехiд на бiк ворога у воунний час чи в бойовiй обстановцi
(коли ворог вiдомий, очевидний) передбачау перехiд до ворога
через лiнiю фронту, вступ на службу до ворожо армiє або участь
у бойових дiях на боцi ворога i вступ на територiю неприятеля
або в стан розташування його вiйськ. Ця форма державноє зради
передбачау наявнiсть воунного часу - перебування нашоє де-
ржави у вiйнi з iноземною державою або наявнiсть воунного
конфлiкту (бойовоє обстановки)
Воунний час - це перiод мiж фактичним початком воунних дiй
i єх фактичним закiнченням. Бойова обстановка передбачау
ведення бою з воунним противником. Вона може мати мiсце як
у воунний, так i в мирний час. Наприклад, збройний конфлiкт
на державному кордонi у мирний час охоплюуться поняттям
бойова обстановка у цьому районi державного кордону. Перехiд
на бiк ворога може бути повязаний з безпосереднiм контактом
громадянина Украєни з воунним противником (вступ в його
армiйськi пiдроздiли, в розвiдувальну службу, в полiцiю тощо) з
метою сприяння ворогу.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики