науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


б. Розбiй вважауться закiнченим з моменту нападу, поуднано-
го з застосуванням або з погрозою застосування насильства,
небезпечного для життя чи здоровя, незалежно вiд того, заво-
лодiла винна особа майном потерпiлого чн нi.
7. Субуктивна сторона розбою характеризууться прямим
умислом, в змiст якого входить усвiдомлення того, що вчинюуться
напад, поуднаний з застосуванням або погрозою застосування
насильства, небезпечного для життя чи здоровя потерпiлого, i
що цей напад у засобом вилучення iндивiдуального майна. При
цьому винний дiу з корисливих спонукань. Якщо субукт
здiйснюу напад з метою вилучення майна з iнших мотивiв (iз
помсти, хулiганських спонукань i т.п.), вчинене не може розг-
лядатися як розбiй.
8. Субуктом розбою може бути особа, яка до моменту вчине-
ння злочину досягла чотирнадцяти рокiв.
9. Згiдно з розясненням Пленуму Верховного Суду Украєни,
даним у постановi вiд 25 грудня 1992 р., розбiй визнауться
повторним i квалiфiкууться за ч.2 ст. 142 лише тодi, коли винна
особа ранiше вчинила розбiй з метою заволодiння державним,
колективним чи iндивiдуальним майном (статтi 86, 142),
бандитизм (СТ.69), а також злочини, передбаченi статтями 86,
ч.2 СТ.223, ч.З ст.229, якщо вони вчиненi шляхом розбою, i була
засуджена за це (за умови, що ця судимiсть не була знята чи
погашена), або притягууться за такий злочин до вiдповiдальностi
у данiй справi. Два i бiльше розбоє з метою заволодiння
iндивiдуальним майном при вiдсутностi iнших квалiфiкуючих
ознак належить квалiфiкувати за ч.2 ст. 142. Додатково
квалiфiкувати перший злочин i за ч. I цiує статтi не потрiбно (п. 24
постанови).
Якщо винний не був засуджений за ранiше вчинений ним
розбiй або бандитизм i його дiє передбаченi рiзними статтями КК,
то цi дiяння квалiфiкуються за сукупнiстю злочинiв.
10. Про поняття тяжких тiлесних ушкоджень див. ст. 101 i
коментар до неє.
Умисне заподiяння при розбоє тяжкого тiлесного ушкодження, що
не призвело до смертi потерпiлого, не потребуу додатковоє квалiфiкацiє
за ч.I чи ч.2 ст.ЮI, оскiльки повнiстю охоплюуться ч.З с42.
Якщо в процесi розбою було умисно заподiяно тяжiу тiлесне
ушкодження, Ьнаслiдок якого сталася смерть потерпiлого або
останнього було умисно вбито, дiє винноє особи належить
квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв - за ч.З ст.142 i ч.З ст.ЮI
або п.а" ст.93.
Заподiяння смертi потерпiлому з необережностi при розбоє
також належить квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв - за
вiдповiдною частиною ст.142 i ст.98 (п. 12 постанови).
11. Про поняття iнших квалiфiкуючих розбiй ознак (вчинення
розбою за попереднiм зговором групою осiб, з проникненням у
житло, особливо небезпечним рецидивiстом) див. пп. 17, 19,20
коментаря до ст. 140.
Стаття 143. Шахрайство
Заволодiння Iндивiдуальним майном громадян або
набуття права на майно шляхом обману чи зловживання
довiрям (шахрайство)
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв з
штрафом у розмiрi до чотирмхеот карбованцiв або
виправними роботами на строк до двох рокiв.
Шахрайство, що завдало значноє шкоди потерпiлому,
а так само вчинене за попереднiм зговором групою осiб
або повторно, -
карауться позбавленням волi на строк до семи рокiв з
конфiскацiую майна або без конфiокацi? або
виправними роботами на строк вiд одного року до двох
рокiв з конфiскацiсю майна чи 6е< такоє.
Шахрайство, вчинене особи-о небевпечним
рецидивiстом, -
карауться пообавленням волi на строк вiд семи до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiсю маЛна.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
нами вiд 6 березня 1992 р., 17 червня 1992 р., 26 сiчня 1993 р.
// Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1983. - №4. - Ст. 50;
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. - Нг23. - Ст. 337;
1992. - №35. - Ст. 511; 1993. -№12. - Ст. 97).
1. Предметом шахрайства у не тiльки iндивiдуальне майно,
а й право на нього.
2. З обуктивноє сторони шахрайство полягау в протиправ-
ному заволодiннi iндивiдуальним майном громадаш або придбаннi
права на нього шляхом обману потерпiлого чх зловжхвання його
довiрям. Обман i злояхiвання довiрям пр> шахраiствi застосо-
вууться винною особою з метою вихлiкати у потерпiлого впев-
ненiсть про вигiднiсть або обовязковiсть передачi йому майна чи
права на нього (абз.2 п.18 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 25 грудня 1992 р. №12). Особлiмстю шахрайства у
те, що винний заволодiвау чужим майном шлiхом спонукання
самого потерпiлого до передачi йому майна чи уступки права на
майно. При шахрайствi потерпiлий, будучи введенiм в оману,
сам добровiльно передау винному майно чи право на нього.
Добровiльна передача потерпiлим майна чи права на нього у
обовязковою ознакою шахрайства. Хоча ця дооровiльнiсть у по
сутi фiктивною, оскiльки насправдi дiє володiльця обумовленi
введенням його в оману чи невиправданого довiрливiстю.
Пленум Верховного Суду Украєни розяснив, що передачу
майна чи права на нього не можна вважати добровiльною, якщо
потерпiлий в звязку з вiком, фiзичними чи психiчнями вадами
не мiг правильно оцiнити i розумiти змiст, характер i значення
своєх дiй або. керувати ними. Заволодiння майном шляхом
зловживання цими вадами або вiком чи станом потерпiлого, за
наявностi до того пiдстав, може квалiфiкуватися як крадiжка, а
заволодiння правом на майно - як недiйсна угода (статтi 51, 52,
54, 55 ЦК) (абЗ п.18 постанови).
3. Обман як спосiб шахрайства - це повiдомленая потерпiлому
неправдивих вiдомостей або приховуваияя фактiв, повiдомленая
про якi було обовязковим, що вводять потерпiлого в оману. Є
>397
першому випадку шахрайство вчинюуться в активнiй формi,
шляхом активноє дезiнформацiє потерпiлого (тобто мау мiсце
спотворення iстини, викликання в останнього неправильного
уявлення про тi чи iншi факти, обставини i т.п.), у другому - в
пасивнiй формi, шляхом умовчання iстини, неповiдомлення
потерпiлому вiдомостей про обставини, знання про якi суттуво
вплинуло б на поведiнку останнього не на користь шахрая. Обман
можливий щодо фактiв, якi вiдносяться до минулого, те-
перiшнього i майбутнього.
Обман при шахрайствi може мати мiсце стосовно дiйсних
намiрiв винного (наприклад, взяти в "борг" рiч з метою не
повертати П); предмета, його цiни, кiлькостi, сортностi, якостi
(скажiмо, продаж приватнвм особам неповного комплекту товару
за повну його вартiсть, реалiзацiя виробiв iз кольорового металу
пiд видом коштовностi iз золота, вручення "ляльки" як пачки
грошей); особи, ЄЄ службового чи громадського становища, фаху
(скажiмо, особа видау себе за адвоката i одержуу грошi пiд
обiцянку полегшити долю особи, яка притягууться до
кримiнальноє вiдповiдальностi); стосовно фактiв (посилання на
неiснуючi факти, перекручення дiйсних, неповiдомлення про
iснування певних фактiв).
При будь-якiй формi обману суть його полягау в тому, що
шахрай шляхом запевнення або умовчання створюу у
потерпiлого невiрне уявлення про певнi обставини i викликау
таким чином у потерпiлого впевненiсть про обовязок або
вигiднiсть для нього передачi майна чи майнових прав винному.
i. Не буде складу злочину, передбаченого ст. 143, якщо обман
у не обставиною, пiд впливом якоє володiлець майна передау його
Еинному, а виступау як засiб доступу до майна. Наприклад,
винна особа з метою проникнути в квартиру видау себе за
сантехнiка i, отримавши доступ до майна, заволодiвау якоюсь
рiччю. Дiє такоє особи квалiфiкуються як крадiжка за ч.З ст. 140.
Про крадiжку, а не шахрайство повинно йтися, коли ,1цпрнклад,
особа в залi чекання на вокзалi користууться довiрливiстю свого
сусiда, який попросив тимчасово подивитися за речами, i викра-
дау єх. В наведених прикладах перехiд майна на користь винного
здiйснюуться по сутi без волевиявлення потерпiлого.
5. Зловживання довiрям як спосiб шахрайства становить
собою недобросовiсне використання довiря з боку потерпiлого.
Довiря, яким зловживау шахрай, може породжуватися
родиннимх вiдносинами, дружнiми стосунками, знайомством,
спiльною дiяльнiстю тощо.
Для квалiфiкацiє шахрайства за цiую ознакою необхiдно,
по-перше, щоб потерпiлий передав майно чи право на нього
винному, виходячи iз довiря до останнього i помилковоє впевне-
ностi в правильностi i добросовiсностi його дiй; по-друге, щоб
винний своую поведiнкою викликав до себе довiря потерпiлого
аба~ж користувався таким в силу вiдносин, що склалися мiж ними.
Одержання майна пiд умовою виконання якого-небудь зо-
бовязання може квалiфiкуватися як шахрайство лише в тому
разi коли винна особа ще в момент заволодiння цим майном
мала мету його присвоєти, а зобовязання - не виконувати.
Зокрема, якщо винна особа бере вiд iншоє особи грошi чи iншi
цiнностi нiбито для передачi службовiй особi як хабар, маючи
намiр не передавати єх, а привласнити, вчинене належить
квалiфiкувати як шахрайство. Якщо при цьому винний схилив
абародавця до замаху на дачу хабара, його дiє належить також
квалiфiкувати за статтями 19, 17 i вiдповiдною частиною ст. 170
(п. 19 постанови).
6. Закiнченим даний злочин вважауться з моменту фактичного
одержання винним майна чи права на нього.
7. Субуктивна сторона шахрайства характеризууться
прямим умислом i корисливим мотивом. Субукт усвiдомлюу, що
вiн використовуу обман чи зловживау довiрям для заволодiння
чужим майном або правом на нього, i бажау таким чином
заволодiти ним.
8. Субуктом шахрайства може бути особа, яка до моменту
вчинення злочину досягла шiстнадцяти рокiв.
Шахрайство, вчинене службовою особою з використанням
службового становища, належить квалiфiкувати за сукупнiстю
злочинiв, передбачених вiдповiдними частинами ст. 143 i ст. 165
(абз.З п.20 постанови).
9. Якщо винна особа при шахрайствi з метою обману чи
зловживання довiрям вчиняу iнший злочин, єє дiє належить
квалiфiкувати за вiдповiдною частиною ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики