науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

75, у єє дiях не буде. Така особа буде
пiдлягати вiдповiдальностi за дачу хабара.
4. Злочин вважауться закiнченим з моменту фактичного неза-
конного перетинання державного кордону Украєни.
5. Субуктивна сторона злочину характеризууться умислом.
Мотив i мета вчинення злочину на його квалiфiкацiю не впливають.
Вони можуть бути рiзнi (бажання побачити родичiв, здiйснити
полювання у чужому лiсi, з метою ухилитися вiд служб> в армiє або
вiд кримiнальноє вiдповiдальностi, купити товари тощо).
6. Субуктом даного злочину може бути громадянин Украєни,
iноземний громадянин, а також особа без громадянства, якi
вчинили перетинання кордону без встановлених документiв чи
дозволу. Склад злочину буде вiдсутнiй, копи особа мала дозвiл
на виєзд, але перетнула чи намагалася перетнути державний
кордон поза пунктами пропуску через нього.
7. Пiд повторнiстю (ч.2 ст.75) слiд розумiти перетинання
державного кордону особою, яка ранiше вчинила таиi злочин,
незалежно вiд того, чи була вона засуджена за перший злочин.
Незаконне перетинання державного кордону не може
квалiфiкуватися як повторне, коли за ранiше вчинений злочин
минув строк давностi притягнення до кримiнальноє
вiдповiдальностi або була знята чи погашена судимiсть за ранiше
вчинений злочин.
8. Конституцiя Украєни надау за певних умов iноземним
громадянам право притулку. Одна iз гарантiй такого права щодо
перетинання державного кордону Украєни закрiплена в ч.3 ст.75.
правил мiжнародних
Стаття 76. Порушення
польотш
Влiг в Украєну або вилiт з Украєни без вiфiовiдиого до-
зволу, а так само недотримання зазначених у дозволi
маршрутiв, мiсць посадки, повiтряних ворiт чи висоти
польотiв -
караються позбавленням волi на строк вiд одного
року до десяти рокiв або штрафом вiд пятдесяти пяти
до ста одинадцяти офiцiйно встановлених мiнiмальних
розмiрiв заробiтноє плати з конфiскацiую повiтряного
судна або без такоє.
I. Вилiт украєнських та iноземних повiтряних суден з територiє
Украєни, а також єх посадка пiсля вльоту в Украєну проводяться
з аеропортiв та в аеропортах (на аеродромах), вiдкритих для
мiжнародних польотiв, де у контрольно-пропускнi пункти
Прикордонних вiйськ Украєни i митнi установи. Iнший порядок
вильоту i посадки повiтряних суден допускауться тiльки з дозво-
лу компетентних органiв Украєни.
2. В коментованiй статтi дауться приблизний перелiк дiй, якi
утворюють злочинне порушення правил мiжнародних польотiв.
До них вiдносяться: влiг в Украєну i вилiт iз Украєни без
вiдповiдного дозволу, недотримання вказаного у дозволi марш-
руту, висоти польоту, мiсць посадки чи повiтряних ворiт, через
мi повiтряне судно повинне перетнути державний кордон (у
СТ.58 Повiтряного кодексу, прийнятого 4 травня 199.} р., вдеться,
що перелiт державного кордону Украєни поза спевдально
видiленими повiтряними кордонами, якщо це не передбачено
мiжнародною угодою або iншими нормативними
заборонено. // Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -1))3. -1№>-
- Ст. 274), а також будь-яке iнше порушення правил
мiжнародних польотiв. . . _
До iнших порушень слiд вiднести: вяiт в Украєну i пошт над єє
територiую iноземного повiтряного судна без двостороннього
радiозвязку, мiт в Украєну не на тому типi повiтряного судна,
тим був позначений у дозволi, чи на суднi без вiдповiдних
розпiзнавальних знакiв, перетинання державного кордону iз
зрушенням строкiв, вказаних у дозволi, приймання м борт
повiтряного судна без спецiального дозволу пасажирiв, багажу
чи пошти тощо.
3. Порушення правил мiжнародних польотiв, поуднане з не-
дотриманням правил безпеки руху повiтряного транспорту (при
настаннi або загрозi настання тяжких наслiдкiв), утворюу су-
купнiсть злочинiв, передбачених ст.76 i ст.77.
4. Злочин, вказаний в ст.76, можливий при наявностi умислу
(прямого чи непрямого) або необережностi (злочинноє само-
надiяностi чи злочинноє недбалостi).
Влiт в Украєну або вилiт з Украєни, якi були результатом
нещасного випадку (стихiйне лихо, втрата орiунтування) при
дотриманнi встановлених на такий випадок правил (подача
сигналу, посадка у найближчому до державного кордону аеро-
порту), не у злочином.
5. Субуктом даного злочину можуть бути громадяни Украєни,
iноземнi громадяни та особи оез громадянства - члени екiпажу
повiтряного судна. Iншi особи, якi використали борт повiтряного
судна для протиправного впьоту в Украєну чи вильоту iз неє,
пiдлягають вiдповiдальностi за ст.75, а якщо вони вчинили це
шляхом угону судна - за сукупнiстю злочинiв, передбачених
статтями 75 i 217
Стаття 77. Порушення правил безпеки руху та
експлуатацiє транспорту
Порушення працiвником залiзничного, водного або
повiтряного транспорту правил безпеки руху та експлу-
атацiє транспорту, що спричинило нещаснi випадки з
людьми, катастрофу, аварiю або iншi тяжкi наслiдки, а
так само недоброякiсний ремонт транспортних засобiв,
колiй, засобiв сигналiзацiє та звязку, що спричинив тi
ж наслiдки, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
пятнадцяти рокiв.
ТI еамi дiяння, якщо вони не опричминям, ал>
iвиiдоiмо створювали загрозу настання тих ж>
наслiдкiв, -
караються позбавленням волi на строк вiд одного
року до трьох рокiв або виправними роботами на строк
до двох рокiв.
1. Обуктом злочину у безпека руху та експлуатацiє
залiзничного, водного i повiтряного транспорту, здоровя, життя
громадян, а такох власнiсть.
2. 06вктывиа сторона злочину складауться з сукупностi
наступних ознак : а) порушення правил безпеки руху та експлуа-
тацiє транспорту або недоброякiсний ремонт транспортних засобiв,
зялiцнинцiс кодiй, засобiв сигналiзацiє та звязку, залiзничного,
водного або повiтряного транспорту; б) наслiдкiв, передбаченях в
диспозицiє ч. I ст.77, або створення заi?озн настання таких наслiдкiв
(4.2 ст.77); в) причинного звязку мiж порушенням зазначених
правил та наслiдками чи загрозою єх настання.
3. Порушення повинно бути вчиненим на одному з видiв
транспорту, вказаного в ст.77. Всi зазначенi в нiй види транспор-
ту пiдпорядкованi Мiнiстерству транспорту Украєни.
4. Залiзиинний транспорт - це механiчний рейковий транс-
порт, який включау залiзничнi шляхи сполучень, рухомий склад
та iх комунiкацiє. Це такох мережа пiдєзних шляхiв, рухомого
складу iнших пiдприумств i органiзацiй, а також метрополiтен.
Теорiя кримiнального права i судова практика не вiдносять до
залiзничного транспорту трамвай i фунiкулер.
5. Водний транспорт - це морський, рiчковий та озерний
транспорт, тобто пасажирськi, вантажнi, риболовецькi та iншi
судна (теплоходи, сейнери, буксири тощо), воднi шляхи та
комунiкацiє. Маломiрнi судна (човни, байдарки, яхти тощо), якi
належать громадянам на правi приватноє власностi, не входять
до поняття водного транспорту в розумiннi ст.77.
6. Повiтряний транспорт включау повiтрянi судна -
лiтальнi апарати, що тримаються в атмосферi за рахунок єх
взаумодiє з повiтрям, вiдмiнноє вiд взаумодiє з повiтрям, вiдбитим
вiд земноє поверхнi, i здатнi маневрувати в тривимiрному
просторi (ч.2 ст. 15 Повiтряного кодексу, прийнятого 4 травня
1993 р. // Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1993. - №25. -
Ст.274), а саме: лiтаки, вертольоти, дирижаблi, планери тощо.
Структуру повiтряного транспорту утворюють аеропорти, аерод-
роми, вертольотнi майданчики та єх комунiкацiє.
7. Диспозицiя ст. 77 бланкетна. Щоо зясувати, якi правила
руху або експлуатацiє транспорту були порушенi, потрiмо звер-
нутися до нормативних актiв, чинних на залiзничному, водному
та повiтряному транспортi.
8. Порушення правил безпеки руху та експлуатацiє цих видiв
транспорту вчинюуться шляхом дiє або бездiяльностi. Конкретнi
порушення - це перевищення швидкостi руху, порушення правил
маневрування, проєзд локомотива на заборонений сигнал сема-
фора, недотримання правил розходження iз зустрiчними суд-
нами, недотримання коридора польоту, неврахування диспетчер-
ськоє або радiолокацiйноє iнформацiє, дозвiл на експлуатацiю
несправного рухомого складу аоо суден тощо.
9. Дiяння, яке входить в обуктивну сторону злочину, може
полягати в недоброякiсному ремонтi рухомого складу (локо-
мотивiв, вагонiв, теплоходiв, оарж, лiтакiв тощо), залiзничних
колiй, засобiв сигналiзацiє (наприклад, бакенiв), засобiв звязку
Це ремонт з вiдступом вiд визначених стандартiв, вiд певноє
технологiє, неусунення окремих несправностей тощо, коли тран-
спортнi засоби та iншi предмети пiсля ремонту у встановленому
порядку переданi до експлуатацiє.
10. Нещаснi випадки з людьми, про якi йдеться в ч.I ст.77, -
це спричинення потерпiлому середньоє тяжкостi або тяжких
тiлесних ушкоджень, а також смертi. Поняттям нещасних
випадкiв з людьми не охоплюуться заподiяння легких тiлесних
ушкоджень одному або кiльком потерпiлим, воно входить в
обуктивну сторону злочину, передбаченого ч.2 ст.77. Заподiяння
будь-якого ступеня тяжкостi тiлесних ушкоджень, а також смертi
охоплюуться ст.77 i не потребуу додатковоє квалiфiкацiє.
II. Пiд катастрофою слiд розумiти зiткнення рухомого
складу або суден, потоплення судна або затоплення його частин,
викидання на берег, посадку на мiлину тощо, якщо це
спричинило калiцтво або смерть членам екiпажу або пасажирам
чи призвело де знищення або iстотного пошкодження локо-
мотивiв, рухомого складу, шляхiв сполучень, повiтряних,
рiчкових, морських суден тощо.
12. Аварiя - це пригода, повязана iз зiткненням суден,
сходженням поєздiв з рейок та iншi аварiйнi випадки, якi не
призвели до загибелi людей, але заподiяли значну шкоду або
iстотнi порушення роботи транспорту.
IЗ. До iнших тяжких наслiдкiв вiдносять загибель цiнного
вантажу, велику перерву руху поєздiв або суден, iстотне пору-
шення розкладу єх руху тощо.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики