науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Украєна мiжнароднi вiдповiднi купони не випускала, але вони
приймаються до оплати.
Посвiдчення особи для мiжнародного поштового обмiну
- це посвiдчення, що видаються поштовими закладами краєн, якi
входять до Всесвiтнього поштового союзу, i посвiдчують право
одержання поштовоє кореспонденцiє, що посилауться данiй особi
чи на поштову скриньку.
Квитки залiзничного, водного, повiтряного, авто-
мобiльного транспорту - це документи, якi дають право на
проєзд i провiз вантажу вiдповiдним транспортом. Квитки можуть
бути разовi, на одну осооу, груповi, мiсячнi, сезоннi, рiчнi.
Iншi проєзнi i на провiз вантажiв документи - це квитки
("алони) на проєзд в мiському електротранспортi, в тому числi
мiсячнi, квартальнi тощо проєзнi квитки, iншi документи (ван-
тажнi квитанцiє, плацкарти тощо), якi дають право на проєзд i
провiз вантажiв рiзними видами транспорту.
2. Розглядуваний злочин буде закiнченим з моменту вчинення
щодо предметiв, перерахованих в ст. 153, будь-якоє iз трьох дiй:
а) єх виготовлення з метою збуту; 6) збут; в) використання.
Пiд виготовленням слiд розумiти повну чи часткову єх
пiдробку друкарським чи iншим способом, наприклад, друкуван-
ня в друкарнi чи на ксерокопiювальних апаратах проєзних
квиткiв на проєзд в мiському електротранспортi, пiдробка дати
вiдрядження на дiйсних, але вже використаних квитках, тощо.
Збут згаданих предметiв - це єх вiдчуження у будь-якiй формi
Iншiй особi (продаж, обмiн, дарування та iнша передача) як
особою, яка єх виготовила, так i будь-якою iншою особою.
Використання вказаних в ст. 153 предметiв - це єх застосування
для оплати поштовоє кореспонденцiє, предявлення пiдробдених
квиткiв й iнших проєзних i на провiз вантажiв документiв для
проєзду i перевезення вантажiв та iншi подiбнi дiє.
3. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Для вчинення злочину у формi виготовлення вказаних
в ст. 153 предметiв обовязковою ознакою субуктивноє сторони у
мета єх збуту. Мотиви вчинення злочину, як правило, корисливi,
але для квалiфiкацiє значення не мають. ,
4. Субуктом злочину можуть бути як приЮтнi особи, якi
досягли 16-рiчного вiку, так i службовi особи. За наявностi в дiях
службових осiб i ознак службового злочину вони несуть
вiдповiдальнiсть за сукупнiстю злочинiв, тобто за ст.153 i ст.165.
Стаття 154. Спекуляцiя
Спекуляцiя, тобто скуповування товарiв або Iнших
предметiв, на якi встановлено державнi роздрiбнi цiни,
в пiдприумствах (органiзацiях) торгiвлi, а так сами>
Iнших пiдприумствах, що здiйснюють реалiзацiю то-
варiв або iнших предметiв населенню, та єх перепродаж
з метою наживи; -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв
з конфiскацiую майна чи без такоє) або виправними
роботами на строк до двох рокiв з конфiскацiую майна
чи без такоє, або штрафом у розмiрi до пяти тисяч
карбованцiв,

Спекуляцiя, вчинена неодноразово, або у великих
розмiрах, або за попереднiм зговором групою осiб, а
ак само службовою особою або Iншим працiвником
торгiвлi чи iншого пiдприумства, що здiйсню
реалiзацiю товарiв або Iнших предметiв населенню, з
"користанням свого службового стану, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до
семи рокiв з конфiскацiую майна або штрафом у розмiрi
вiд трьох тисяч до пятнадцяти тисяч карбованцiв.
Спекуляцiя в особливо великих розмiрах або вчинена
особою, ранiше судимою за спекуляцiю, чи
органiзованою групою, -
карауться позбавленням волi на строк вiд пяти до де-
сяти рокiв з конфiскацiую майна.
Примiтка. Частина 1 цiує статтi застосовууться в тих
випадках, коли розмiр наживи становить понад триста
карбованцiв до двох тисяч карбованцiв. Пiд спеку-
ляцiую у великих розмiрах слiд розумiти спекуляцiю,
розмiр наживи вiд якоє становить понад двi тисячi кар-
бованцiв до десяти тисяч карбованцiв, а пiд спеку-
ляцiуiС в особливо великих розмiрах - понад десять
тисяч карбованцiв.
(Ст. 154 в редакцiє Закону вiд 25 червня 1991 р. //Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1991. - №40. - Ст. 527).
(Iз змiнами, внесеними Законом вiд 7 липня 1992 р.
//Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №39. -
Ст. 570).
I, Ст. 154 в умовах переходу до нових економiчних вiдносин
зазнаюча суттувих змiн, головним чином повязаних iз звуженням
меж кримiнальноє вiдповiдальностi за скуповування i иерепродах
товарiв, визнання дiй, якi чинним захонодавством ранiiве визна-
вались злочинними, правомiрною пiдпрiумиицькою дiяльнiстю.
2. Предметом спекуляцiє в ст. 154 названо товари та iнтлi
предмети. Товари - це речi, якi здатиi задовольняти якi-небудь
погреби людини i мають мiнову вартiсть (промисловi i продовольчi
товари народного споживання широкого вжитку, речi, ясi мають
призначення задовольняти попит певноє групи люде; предмети, якi
iснують в одиничних екземплярах - антикварнi речi, предмети
живопису, мистеiтгва, тоiцо). При цьому не мау значення, ким
виробленi товари (промисловi, кустарнi тощо), знаходяться вони у
вiльному обiгу чи обiг єх обмежений. Проте предмети, обiг яких
заборонений, предметом спекуляцiє бути не можуть. Скуповування
перепродаж предметiв, вилучених з о<йiу, тягау кртшаiану
вiдповiдальнiсть у вшадках, безпосередньо передбачевiх законом
(наприклад, статтями 222, 229, 229.
3. До iнших предметiв, зазначених в ч.I ст.154, иостановою
верховноє Ради Украєни вiд 26 сiчня 1993 р. "Про застосування
атеи 154, 155" Кримiнального кодексу Украєни та статей 160,
Мк Кодексу Украєни про <даииiсiратяюi иравоворушення"
вiднесенi, зокрема, "документи держаiвик пiдприумств,
Бйя, зая-а
еьефавуа.
органiзацiй, що надають право на одержання певного майна чи
грошових сум або придбання майнових вигод (облiгацiє
сертифiкати тощо), на проєзд будь-яким транспортом,
вiдвiдування видовищних закладiв" (Вiдомостi Верховноє Ради
Украєни. - 1993. - №12. - Ст.IОЗ).
4. Не мау значення, вiтчизняного чи iмпортного виробництва
товари i предмети, що стають обуктом скуповування i перепродажу.
5. Предметом спекуляцiє можуть визнаватись товари чи iншi
предмети, на якi встановлено державнi роздрiбнi цiни.
Роздрiбними визнаються не тiльки державнi фiксованi цiни, а й
регульованi, а також договiрнi (вiльнi) цiни, за якими товари
реалiзуються у вказаних в диспозицiє ч.I ст.154 пiдприумствах.
(ст. I згаданоє постанови).
6. Обовязковою ознакою складу злочину "спекуляцiя" емiсце
скуповування товарiв - пiдприумства (органiзацiє) торгiвлi, а
так само iншi пiдприумства, що здiйснюють реалiзацiю товарiв
або iнших предметiв. Безпосередньо в диспозицiє ст.154 щодо
форм власностi на вказанi пiдприумства обмежень немау. Проте,
виходячи iз розяснень, що мiстяться в п.I вказаноє постанови
Верховноє Ради Украєни вiд 26 сiчня 1993 р., до таких
пiдприумств вiдносяться лише пiдприумства (органiзацiй де-
ржавноє торгiвлi та споживчоє кооперацiє, якi реалiзують насе-
ленню товари за державними роздрiоними цiнами.
Пiдприумства i органiзацiє торгiвлi - це пiдприумства, якi I
визнаються такими Законом вiд 27 березня 1991 р. "Про
пiдприумства в Украєнi" (Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -
1991. - №24. - Ст.272).
7. До "iнших пiдприумств, що здiйснюють реалiзацно
товарiв або iнших предметiв населенню", вiдносяться "на-
лежнi державi чи споживчiй кооперацiє бази i склади, з яких
товари безпосередньо реалiзуються населенню, магазини-склади
по продажу дрiбнооптових партiй товарiв, органiзацiє i
пiдприумства, що надають послуги населенню, акож державнi
каси по продажу квиткiв на .проєзд всiма видаю! транспорту i
каси по продажу квиткiв на вiдвiдування видовищних закладiв"
(ч.З ст.I згаданоє постанови).
8. Скуповування товарiв та iнших предметiв в пiдприумствах
(органiзацiях) торгiвлi iнших форм власностi, що здiйснюють
реалiзацiю товарiв населенню, у громадян, пiдприумцiв, якi
займаються торговельною пiдприумницькою дiяльнiстю без ут-
ворення юридичноє особи, безпосередньо у субуктiв господарсь-
коє дiяльностi, якi виробляють товари та iншi предмети
(промисловi пiдприумства, колективнi сiльськогосподарськi
пiдприумства, селянськi (фермерськi) господарства, кооперативи
та iн.), але не здiйснюють безпосередньо реалiзацiю єх населен-
ню, на базах i складах, якi здiйснюють лише оптову реалiзацио
товарiв й iнших предметiв, та наступний перепродаж скуплених
товарiв та iнших предметiв, складу злочину "спекуляцiя" ве
утворюють, оскiльки мiсце здiйснення скуповування товарiв та
iнших предметiв в ст.154 визначено як пiдприумство, що/
здiйснюу єх реалiзацiю населенню, а не iншим субуктам госпо-
дарськоє дiяльностi. Не мiстить, складу злочину "спекуляцiя"
епродаж товарiв, скуплених за межами Украєни (вказана
вище постанова), незалежно вiд того, у кого вони скупленi, в
тому числi якщо вони скупленi в украєнських торговельних
пiдприумствах за кордоном.
д. Обуктивна сторона спекуляцiє характеризууться двома
обовязковими взаумоповязаними дiями: 1) скуповуванням i
2) перепродажем предметiв спекуляцiє. Вчинення лише однiує iз
названих дiй, наприклад, лише скуповування, чи лише перепрода-
жу товарiв та iнших предметiв, складу данях) злочину негаорюу.
iо. Скуповування - це сплатне придбання товарiв аоо iнших
предметiв у власнiсть для єх перенродажу за вищою цiною. При
цьому оплачуватись товари можуть як в момент скуповування чи
попередньо, так i пiсля єх перепродажу, тобто скуповуватись
товари можуть в кредит, на консигнацiйнiй основi тощо. При
скуповуваннi товарiв до особи переходить право масностi на
скупленi товари. Якщо особа не набувау права власностi на
товари, а вони єй лише передаються для перепродажу за винаго-
роду, склад злочину спекуляцiє вiдсутнiй. Такi дiє можуть
квалiфiкуватись як незаконна торговельна дiяльнiсть за ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики