науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Для наявностi
юридичного критерiю неосудностi достатньо однiує ознаки -
iнтелектуальноє чи вольовоє.
4. Особи, якi вчинили суспiльне небезпечнi дiяння в станi
неосудностi, не у субуктами злочину. Вони не пiдлягають
кримiнальнiй вiдповiдальностi i покаранню. До них можуть бути
застосованi лише примусовi заходи медичного характеру
(див.коментар до ст.IЗ).
5. Для визначення психiчного стану пiдозрюваного або обвину-
ваченого при наявностi у справi даних, що викликають сумнiви
стосовно його осудностi, обовязково призначауться експертиза
(п.З ст. 76 КПК). Висновок судово-психiатричноє експертизи не
у обовязковим для слiдчих органiв i суду, а пiдлягау оцiнцi. При
незгодi з висновком вони повиннi мотивувати це у вiдповiдному
процесуальному документi (ч.4 ст.75 КПК).
6. Частина 2 статтi 12 КК передбачау випадки, коли особа
вчинила злочин в станi осудностi, але потiм, до винесення вироку,
захворiла на душевну хворобу, що позбавляу єє можливостi

усвiдомлювати своє дiє або керувати ними. Суд, якщо визнау
деобхiдним, виносить ухвалу, а суддя - постанову про застосу-
вання до такоє особи примусового заходу медичного характеру
(ч.I ст-421 КПК). Пiсля одужання дана особа може бути пiддана
покаранню, якщо не спливли строки давностi притягнення до
кримiнальноє вiдповiдальностi або не зявились iншi пiдстави, що
звiльняють вiд кримiнальноє вiдповiдальностi i покарання. Час
перебування у медичному закладi особи, до якоє були застосованi
примусовi заходи медичного характеру, зараховууться в строк
вiдбування покарання, якщо вона засуджууться до позбавлення
волi або виправних робiт (ч.I ст.423 КПК).
В ухвалi у справi Т. судова колегiя Верховного Суду Украєни
зазначила, що, незважаючи на те, що комiсiую експертiв визна-
но, єдо вiн не страждау на хронiчну душевну хворобу, а перебувау
в затяжному реактивному станi (депресивний синдром), який
позбавляу його можливостi усвiдомлювати своє дiє аго керувати
ними, обгрунтованим у застосування до нього примусового захо-
ду медичного характеру, оскiльки зi змiсту ст.12 КК та ст.416
КПК випливау, що застосування заходiв медичного характеру
допускауться не лише до осiб з хронiчним душевним захворю-
ванням, але й до осiб, що мають тимчасовий розлад душевноє
дiяльностi, який настав пiсля вчинення злочину (див. Рад. право.
-1971.- №1. -С.104).
Стаття 13. Примусовi заходи медичного характеру
До осiб, якi вчинили суспiльне небезпечнi дiяння в
станi неосудностi або вчинили такi дiяння в станi осуд-
ностi, але захворiли до винесення вироку або пiд час
вiдбування покарання на душевну хворобу) що позбав-
ляу єх можливостi усвiдомлювати своє дiє або керувати
ними, судом може бути застосовано такi примусовi за-
ходи медичного характеру, що здiйснюються
лiкувальними закладами органiв охорони здоровя:
1) помiщення в психiатричну лiкарню з звичайним на-
глядом;
2) помiщення в психiатричну лiкарню з посиленим на-
глядом;
3) помiщення в психiатричну лiкарню з суворим наглядом.
Суд, визнавши необхiдним призначити примусовий
захiд медичного характеру, обирау його вид залежно
вiд душевного захворювання особи, характеру i ступеня
суспiльноє небезпечностi вчиненого нею дiяння.
Помiщення в психiатричну лiкарню з звичайним нагля-
дом може бути застосоване судом щодо душевнохворо-
го, який за своєм психiчним станом 1 характером вчине-
ного суспiльне небезпечного дiяння потребуу тримання
в лiкарнi I лiкування в примусовому порядку.
Помiщення в психiатричну лiкарню з посиленим на-
глядом може бути застосоване судом щодо душевно-
хворого, який вчинив суспiльне небезпечне дiяння, не
звязане з посяганням на життя громадян, 1 за
психiчним станом не являв загрози для оточуючих, але
потребуу тримання в лiкарнi 1 лiкування в умовах
посиленого нагляду.
Помiщення в психiатричну лiкарню з суворим нагля-
дом може бути застосоване судом щодо душевнохворо-
го, який за своєм психiчним станом i характером вчине-
ного суспiльне небезпечного дiяння являу особливу не-
безпеку для суспiльства 1 потребуу тримання в лiкарнi I
лiкування в умовах суворого нагляду.
Осiб, помiщених у психiатричнi лiкарнi з посиленим
або суворим наглядом, тримають в умовах, що виклю-
чають можливiсть вчинення ними нового суспiльне не-
безпечного дiяння.
Якщо не буде визнано необхiдним застосування до
душевнохворого примусових заходiв медичного харак-
теру, а так само в разi припинення застосування таких
заходiв суд може передати його на пiклування родичам
чи опiкунам при обовязковому лiкарському наглядi.
(В редакцiє Указу вiд 10 лютого 1988 р. // Вiдомостi Вер-
ховноє Ради УРСР. -1988. -№8. -Ст. 212).
I. Застосування примусових заходiв медичного характеру що-
до осiб, якi вчинили сусгiiльно небезпечнi дiяння, допускауться
тiльки на пiдставi i в порядку, передбачених законами Украєни
(ст.9 Основ законодавства Украєни про охорону здоровя, затвер-
джених 19 листопада 1992 р.// Вiдомостi Верховноє Ради Ук-
раєни. - 1993. -№4.- Ст.i9). Примусовi заходи медичного
характеру, передбаченi ст. I З КК, - це заходи державного
примусу, застосовуванi судом до осiб, якi вчинили суспiльне
небезпечнi дiяння в станi неосудностi або в станi осудностi, але
захворiли до винесення вироку чи пiд час вiдбування покарання
на душевну хворобу, що позбавляу єх мохливостi усвiдомлювати
своє дiє або керувати ними. Цi заходи не у покаранням, не тягнуть
судимостi i не переслiдують мети виправлення, а застосовуються
для лiкування i соцiальноє реадаптацiє душевнохворих, запобiгання
вчиненню ними нових суспiльне небезпечних дiянь, а також для
охорони єх самих. Вони застосовуються у передбачених законом
випадках незалежно вiд бажання хворого, його законних пред-
ставникiв чи родичiв, змiнюються i припиняються лише судом.
2. Застосування згадуваних у ст. 13 примусових заходiв
медичного характеру у правом, а не обовязком суду. Цi заходи
можуть застосовуватись лише до осiб, якi вчинили передбаченi
кримiнальним законом дiяння, що становлять значну суспiльну
небезпеку. Самi ж особи, з врахуванням вчинених ними дiянь i
єх хворооливого стану, у суспiльне небезпечними (ч.2 ст.416
К ПК). Не можуть застосовуватися примусовi заходи медичного
характеру, якщо особа, яка вчинила суспiльне небезпечне дiяння
в станi неосудностi або захворiла на душевну хворобу пiсля
вчинення злочину, до винесення ухвали видужала чи П
психiчний стан змiнився настiльки, що вона перестала бути
суспiльне небезпечною (а6з.2 п.10 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду Украєни вiд 19 березня 1982 р. №2 "Про судову
практику по застосуванню примусових заходiв медичного харак-
теру" //Бюлетень... - С.239). При звiльненнi вiд подальшого
вiдсування покарання засудженого, який захворiв на хронiчну
душевну хворобу, суддя вправi застосувати примусовi заходи
медичного характеру або передати його на пiклування органiв
охорони здоровя (ч.2 ст.408 КПК). У тому разi, коли засуджений
петребуу примусового лiкування, в постановi, з врахуванням
вимог ст. I З КК, необхiдно вказати, до якого типу лiкувальноє
установи його мау бути помiщено (п.4 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду Украєни вiд 28 вересня 1973 р. №8 "Про практику
застосування судами законодавства про звiльнення вiд вiдбуття
покарання засуджених, якi захворiли на тяжку хворобу" //
Бюлетень... - С.235-236).
3. Застосування до душевнохворого примусових заходiв
медичного характеру можливе лише при доведеностi вчинення
ним суспiльне небезпечного дiяння, що мiстить ознаки конкрет-
ного злочину. При цьому не враховуються обставини, якi не
мають безпосереднього вiдношення до розглядуваноє подiє
(судимiсть особи, застосування до неє в минулому примусових
заходiв медичного характеру тощо).
Заходи адмiнiстративного стягнення щодо неосудних застосо-
вуватись не можуть, а помилково застосованi юридичного зна-
чення не мають. У звязку з цим вчинене неосудним дiяння, яке
вiдповiдно до закону може бути визнано суспiльне небезпечним
лише при умовi застосування до нього ранiше за такi ж дiє заходiв
адмiнiстративного стягнення, не може бути визнано суспiльне
небезпечним, якщо при застосуваннi таких заходiв вiн також
перебував у станi неосудностi. При встановленнi таких обставин
суду належить справу закрити, не застосовуючи до неосудного
примусових заходiв медичного характеру (п. 11 постанови Пле-
нуму Верховного Суду Украєни вiд 19 березня 1982 р. №2).
4. Коментована стаття передбачау три види примусових
заходiв медичного характеру, а саме: помiщення в
психiатричну лiкарню з звичайним, посиленим або суворим
видами нагляду. Вiдмiннiсть лiкувальних установ з рiзними
видами нагляду полягау в умовах тримання: в психiатричних
лiкарнях з посиленим i суворим наглядом встановлюуться бiльш
пильний нагляд, що виключау можливiсть вчинення душевно-
хворими нових суспiльне небезпечних дiянь. Вибiр судом виду
примусового заходу медичного характеру залежить вiд душевно-
го захворювання особи, характеру i ступеня суспiльноє небезпеч-
ностi вчиненого нею дiяння. Так, помiщення у психiатричну
лiкарню з суворим наглядом може застосовуватись до тих душев-
нохворих, якi за своєм психiчним станом (агресивна настроунiсть,
немотивована озлоблена поведiнка тощо) i характером вчиненого
суспiльне небезпечного дiяння (наприклад, дiяння, повязане з
посяганням на життя людини) становлять особливу небезпеку
для суспiльства i потребують тримання в лiкарнi i лiкування в
умовах суворого нагляду.
Визначаючи вид примусового заходу медичного характеру, суд
мау враховувати висновок судово-психiатричноє експертизи про
характер душевного захворювання i заходи, якi слiд застосувати
до хвороє особи. Однак рекомендацiє експертiв для суду не у
обовязковими, оскiльки вони встановлюють тип психiатричноє
лiкарнi, виходячи лише з психiчного стану хворого, без ураху-
вання характеру вчиненого ним дiяння, що не належить до єх
компетенцiє (п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики