науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Тi ж дiє, вчиненi працiвником
Залiзницi, утворюють склад злочину, передбаченого ст.77.
7. Субуктивна сторона характеризууться умислом на са-
мовiльну зупинку поiзда та необережним ставленням до вказаних
у ст.217 наслiдкiв. Зупинка поiзда з умислом спричинити аварiю,
викликати людськi жертви тощо може утворювати при наявностi
iнших ознак особливо небезпечний злочин проти держави (ст.бО)
або злочин проти власностi (ст.89) чи особи (ст.93) тощо.
8. Частиною 2 ст.217 передбачена вiдповiдальнiсть за
квалiфiкований вид розглядуваного злочину.
Нещаснi випадки з людьми - це заподiяння смертi, тяжкого,
середньоє тяжкостi або легкого тiлесного ушкодження, що
спричинило короткочасний розлад здоровя або короткочасну
втрату працездатностi, хоча б однiй особi.
До аварiй вiдносять "зiткнення пасажирських або вантажних
поєздiв з iншими поєздами чи рухомим складом, сходи з рейок
рухомого складу пасажирських аго вантажних поєздiв на прогонах
i станцiях, внаслiдок чого: заганули люди (або були пораненi люди);
або розбитi локомотиви чи то вагони до ступеня виключення єх з
iнвентаря; або настала повна перерва у русi на протязi 6 годин i
бiльше" (Указания о порядке квалификации нарушений безопас-
ности движения в. поездной и маневренной работе // Сборник...).
При цьому пiд зiткненням розумiють будь-який удар один об
одного двох поєздiв (зустрiчний удар, удар в останнiй вагон або
у середнi вагони на стрiлцi), коли хоча б один iз поєздiв рухався
у момент зiткнення.
Пошкодження рухомого складу - це доведення локомотивiв,
вагонiв, залiзничних цистерн тощо до частковоє чи повноє
непридатностi при вiдсутностi ознак аварiє.
Iншi тяжкi наслiдки передбачають перерву руху на 6 i бiльше
годин при вiдсутностi ознак аварiє, а також пошкодження ван-
тажiв, залiзничних шяяхiв та споруд на них (наприклад, естакад;
перонiв тощо), що завдало збиткiв у великих розмiрах (див. п.4
коментаря до ст.90).
9; У разi, шпотовiльна зупинка поiзда у засобом захоплення
аляiаничмт) рухомого складу, вчинене охоплюуться ст.217 i
додатковоє iдйдiфiiаiє за ст.ii7 не потребуу.
Угон або мтемемм ммiаничмо-
го рухомого оммду, повiтряного,
юрського чи рiчкового судна
Стаття
Угон або аахоммиiм мя1>нiiчного рухомого
повiтр-того, морського чи рiчкового суд-) т
хоплекия вокзалу, аеродрому, порту чи єє-1с
портного пiдпрi-метва, установи, органi-є<>
караються тмбавяониям волi на отрок
рокiв.
ТI самi дiє, вчиненi за попереднiм эготером групою
осiб, також iз застосуванням насильства чи погроз,
або такi, що потягли за собою аварiю транспортного за-
собу, зазначеного у частинi 1 цiує статтi, чи Iншi тяжкi
наслiдки, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
десяти рокiв з конфiскацiую майна або без такоє.
Дiє, передбаченi частинами 1 i 2 цiе? статтi, якщо вони
потягли за собою загибель однiс? чи бiльшоТ кiлькостi
осiб або заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень, -
караються позбавленням волi на строк вiд пяти до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
(Ст. 21 Кодекс доповнено Указом вiд 23 липня 1973 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. -1973. - №32. - Ст. 260).
(В редакцi Закону вiд 26 сiчня 1993 р. // Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. -1993. - №12. - Ст. 97).
1. Обуктом злочину у нормальна i безпечна робота транс-
порту, а також здоровя та життя потерпiлого, власнiсть, нор-
мальна дiяльнiсть транспортних пiдприумств.
2. Предметом злочинного посягання у залiзничний рухомий
склад, ж також повiтрянi й воднi судна (див. пл. 5 i б коментаря
до ст.77). Крiм того, це вокзали, аеродроми, порти й iнттгi
транспортнi пiдприумства, установи та органiзацiє.
3. Обуктивна сторона злочину характеризууться такими
дiями: а) угон або захоплення залiзничного рухомого складу,
повiтряного, морського чирiчкового судна; 6) захоплення вок-
залу, аеродрому, порту або iнших транспортних пiдприумств,
органiзацiй чи установ.
4. Угон - це незаконне, самовiльне заволодiння залiзничним
рухомим складом, повiтряним, морським чи рiчковим судном,
незалежно вiд мiсця його знаходження, з метою подальшого його
пересування по маршруту, обраному винним.
5. Захоплення зазначених видiв транспортниЙзасобiв - цр
незаконне самовiльне заволодiння ними, незалежно вiд мiсця iх
знаходження, з метою угону або iншого протиправного контролю
в особистих чи iнших цiлях.
6. Угон транспортного засобу визнауться закiнченим з момен-
ту заволодiння ним i початку руху вiд мiсця його знаходження
(залiзничного рухомого складу та морських, рiчкових суден - вiд
мiсця стоянки, повiтряного судна - з моменту початку здiйснення
польоту, незалежно вiд його тривалостi). У тих випадках, коли
субукт заволодiвау транспортним засобом в процесi його руху,
угон слiд вважати закiнченим з моменту виконання таких дiй.
7. Захоплення транспортного засобу також може бути вчинено
в процесi його руху або в мiсцi стоянки.Таким чином, захоплення
утворюу закiмчешш злочин з моменту заволодiння транс-
портним засобом, незалежно вiд мiсця його перебування (стоян-
ка, пункт транзиту, рух за маршрутом тощо).
8. Угон, як i захоплення, можуть здiйснюватись винним без-
посередньо або опосередковано: вiн або сам керуу транспортним
засобом, або примушуу це робити працiвникiв вказаних видiв
транспорту (машинiста, пiлота чи штурмана).
9. Невдала спроба угону або захоплення транспортного засобу,
коли винний не змiг довести свiй злочинний умисел до кiнця
(зрушити з мiсця локомотив, встановити контроль за екiпажем
судна, проникнути в кабiну лiтака тощо) з незалежних вiд нього
причин, квалiфiкууться як замах на злочин, передбачений ст.217"
i0. Тими ж способами, що й транспортний засiб, може бутв
захоплено вокзал, аеродром, аеропорт, рiчковий або морськiй
порт. Таке захоплення може виявлятися в зайняттi льотного поля,
будiвлi вокзалу, порту, службових або виробничих примiщень
транспортних пiдприумств.
11. Субукт злочину - особа, яка до вчинення злочину досягла
16-рiчного вiку. Це можуть бути як працiвники зазначених видiв
транспорту, так i стороннi особи.
12. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Щодо наслiдкiв, зазначених у чч.2 i 3 ст.217 вина
може бути умисною або необережною.
IЗ. Частина 2 ст.217 передоачау вiдповiдальнiсть за дiє, перед-
баченi частиною першою цiує статтi, вчиненi за попереднiм
зговором групою осiб, iз застосуванням насильства чи погроз, а
також якщо вони потягли аварiю транспортного засобу або iншi
тяжкi наслiдки (про поняття аварiє та iнших тяжких наслiдкiв
див. IШ.12 i IЗ коментаря до ст.77).
14. Якщо внаслiдок дiй, передбачених ч. I або ч.2 ст.217,
пасажирам, екiпажу чи iншим працiвникам транспорту
спричиненi тяжкi тiлеснi ушкодження або загинула одна чи
бiльше осiб, вони пiдлягають квалiфiкацiє за ч. З ст. 217.
15. Угон або захоплення транспортного засобу чи iншвх
вказаних у ст.217 обуктiв, якi супроводжувались умисним
вбивством, пiдлягають квалiфiкацiє за сукупнiстю злочинiв.
16. Якщо угон або захоплення транспортного засобу вчинено
з метою державноє зради, дiє винного слiд квалiфiкувати за
статтями 56 i 217.
17. Угон або захоплення транспортних засобiв, повязанi з
незаконним перетинанням державного кордону, порушенням
правил мiжнародних польотiв, потребують квалiфiкацiє за су-
купнiстю злочинiв - за статтями 217 та 75 чи 76.
Стаття 217.
Блокування
мунiкацiй
транспортних ко-
Умисне блокування транспортних комунiкацiй шляхом
влаштування перешкод) встановлення постiв чи в Iнший
спосiб, яке спричинило або могло спричинити пору-
шення нормально? роботи залiзничного, повiтряного,
водного, автомобiльного, мiського електричного чи
магiстрального трубопровiдного транспорту, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штрафом
ДО п ягнадцяти мiнiмальних розмiрiв заробiтне? плати.
Тi самi дiє, вчиненi Iз створенням загрози для життя
або здоровя людей чи повторно, або за попереднiм
зговором групою осiб, або повязанi з незаконним до-
глядом вантажiв, багажу чи перевiркою документiв, -
караються позбавленням волi на строк до чотирьох
рокiв.
. Дiє, передбаченi частинами 1 або 2 цiе? статтi, якщо
вони потягли за собою нещаснi випадки з людьми чи
Iншi тяжкi наслiдки, -
караються позбавленням волi на строк вiд п яти до
пятнадцтм рокiв.
(Ст.2є7 Кодекс доповнено Законом вiд 26 сiчня 1993 р. //
Вiдомостi Верховна Ради Украєни. -1993. -№12. -Ст. 97).
I Обуктом злочину у нормальна робота вказаних в
диспозицiє статтi видiв транспорту, а також здоровя, життя
громадян, власнiсть, охоронюванi законом iнтереси держави,
пiдприумств, органiзацiй та громадян в сферi перевезень.
2. Предметом злочину у транспортнi комунiкацiє - тобто
шляхи сполучення, споруди та технiчнi системи на них, засоби
звязку та сигналiзацiє, а також iншi транспортнi комунiкацiє,
що забезпечують нормальну роботу транспорту (див. коментсрi
до статей 77,78).
Шляхи сполучення на автомобiльному транспортi - це авто-
мобiльнi дороги, вулицi (визначення та класифiкацiю див. ст.21
Закону "Про дорожнiй рух"). На мiському електричному тран-
спортi (трамвай, тролейбус, фунiкулер) шляхи сполучення вклю-
чають: рейковi шляхи, стрiлки, контактну мережу та iн.
До споруд на вказаних шляхах сполучень належать мости,
шляхопроводи, тунелi, транспортнi розвязки тощо.
Засоби сигналiзацiє та звязку - це свiтлофори, дорожнi знаки,
сигнали та iнше обладнання.
До предмета цього злочину також належать магiсальнi
газо-, нафто- i продуктопроводи. Основним елементом цього
виду транспорту у власне трубопровiд (магiстраль для
перемiщення газу або рiдини). На них споруджуються комп-
ресорнi та iншi станцiє, а також монтуються лiнiє електро-
захисту та звязку.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики