науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


1. Обуктам злочину, передбаченого ч.I ст.99, у життя iншоє
людини, яка перебувау в матерiальнiй або iншiй залежностi вiд
винного. Для матерiальноє залежностi характерно те, що
одним з джерел iснування потерпiлого була суттува матерiальна
допомога з боку винного, зокрема, перебування потерпiлого на
його утриманнi. Пiд iншою залежнiстю розумiуться за-
лежнiсть службова, шлюбна, та, що випливау з факту проживан-
ня на жилiй площi винного, залежнiсть пiдопiчного вiд опiкуна,
пацiунта вiд лiкаря, пiдозрюваного вiд працiвника дiзнання чи
слiдчого тощо. Матерiальна залежнiсть може поуднуватися з
iншою залежнiстю.
2. Обекпишна сторона злочину, передбаченого ч.I ст.99,
включау i себе дiяння винноє особи (дiю чи бездiяльнiсть), що
полягау в жорстокому поводженнi винного з потерпiлим або
систематичному приниженнi його людськоє гiдностi, результат у
виглядi самогубства чи спроби вчинити самогубство, причинного
звязку мiж першим i другим. Специфiка обуктивноє сторони
полягау у тому, що дiє винного обумовлюють дiє самого
потерпiлого, якi безпосередньо i викликають результат. Отже,
названий результат опосередкований дiями потерпiлого.
Жорстоке поводження з потерпiлим проявляуться в дiяннях,
що спричиняють фiзичний бiль або створюють нестерпнi умови
для життя (побоє, погрози вбивством (див., наприклад, справу Д.
// Практика... - С.135-136), мордування, нанесення тiлесних
ушкоджень, залишення без єжi, одягу, позбавлення волi, приму-
шування до непосильноє працi тощоИ частiше за все-вчинюються
систематично.
Систематичне приниження людськоє гiдностi полягау в
цькуваннi, зведеннi безпiдставних звинувачень, знущаннi над
честю жiнки, образах, наклепах, необгрунтованих причiпках по
службi та iнших подiбних проявах принизливого поводження з
потерпiлим, повторюваними багаторазово - три i бiльше рази.
Доведення до готування до самогубства або до висловлювання
намiру про самогубство не дау розглядуваного складу злочину.
Однак якщо дiє того, хто довiв до готування до самогубства, у
злочинними, вони мають квалiфiкуватися за вiдповiдною статтею
КК (наприклад, умисне середньоє тяжкостi тiлесне ушкодження
-за ст. 102, побоє i мордування-за вiдповiдною частиною СТ.107).
Доведення до самогубства чи до спроби вчинити самогубство
шляхом жорстокого поводження з потерпiлим, який перебувау у
вказанiй у законi залежностi шляхом вчинення злочинних дiй,
якi у бiльш суспiльне небезпечними, нiж злочин, передбачений
ч.I ст.99, потребуу квалiфiкацiє вчиненого за сукупнiстю
злочинiв (наприклад, за ч.I ст.99 i ч.I ст.ЮI).
3. Субуктивна сторона розглядуваного злочину харак-
теризууться виною у формi необережностi або умислу.
4. Субуктом злочину у особа, яка досягле
шiстнадцятирiчного вiку. Самогубство або спроба вчинити само-
губство, що стали наслiдком жорстокого поводження або систе-
матичного приниження людськоє гiдностi потерпiлого як прояву
перевищення влади або службових повноважень, пiдлягають
квалiфiкацiє за ч.I ст.99 та ч.2 ст. 166 (див. абз.4 п.8 постанови
Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 27 грудня 1985 р. №12
"Про судову практику в справах про перевищення влади або
службових повноважень // Бюлетень...- С.133).
5. В ч.2 ст.99 передбачена вiдповiдальнiсть за доведення до
самогубства або до спроби вчинити самогубство внаслiдок систе-
матичного цькування чи наклепу з боку особи, вiд якоє потер-
пiлий не перебував в матерiальнiй або iншiй залежностi.
Пiд систематичним цькуванням розумiються багаторазовi
погрози, образи, переслiдування, причiпки тощо.
Про поняття наклепу див. п.З коментаря до ст. 125.
6. Самогубство не схвалюуться суспiльною мораллю та
викликау громадський осуд, однак не у злочином, рiвно вк i
спроба вчинити самогубство. Тому мдлювляння до самогубства,
чмобництво у самогубствi та спробi його вчинення не у
крашнально караними дiями. В той хе час пiдмовляння до
самогубства та пособництво у самогубствi особи, яка не здатна
розумiти значення своєх дiй або керувати ними (це може бути
малолiтнiй, душевно хвора людина) мають розцiнюватись як
умисне вбивство (коли мало мiсце таке специфiчне самогубство)
або замах на умисне вбивство (коди мала мiсце спроба вчиняти
таке специфiчне самогубство). Якщо за вказаних обставин мало
мiсце невдале пiдмовляння до самогубства, дiє винного будуть
являти собою готування до умисного вбивства.
Стаття 100. Погроза вчинити вбивство
Погроза вчинити вбивство, при наявностi реальних
пiдстав побоюватися виконання цiує погрози, -
карауться позбавленням волi на строк до одного року.
(Iз змiнами, внесеними Законом вiд 6 березня 1992 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -1992. -№23. -Ст. 337).
1. Обуктивна сторона злочину полягау в погрозi вчинити
вбивство при наявностi реальних пiдстав побоюватися виконання
такоє погрози. Погроза може бути виражена усно, письмово,
жестом, демонстрацiую зброє тощо, причому як безпосередньо
потерпiлому, так i через третiх осiб. Вона може бути адресована
однi особi або кiльком, бути одноразовою чи кiлькаразовою,
переростаючою в тероризування.
Злочин вважауться закiнченим в момент сприйняття погрози
потерпiлим.
2. Необхiдною умовою караностi погрози вбивством е П
реальнiсть, що повязано iз здатнiстю викликати побоювання
про приведення а у виконання. Про реальнiсть погроЬ можуть
свiдчити єє конкретний змiст i супутнi обставини (обстановка,
мiсце, час, спосiб здiйснення та iнтенсивнiсть вираження), а
також обставини, що випливають з попереднiх стосункiв винного
i потерпiлого (наприклад, систематичне переслiдування
потерпiлого, що супроводжувалось побоями) або характеризують
особу винного в цiлому (вчинення ним насильницьких злочинiв
у минулому, психiчний стан тощо). Отже, реальнiсть погрози
встановлюуться в кожному окремому випадку, виходячи з конк-
ретних обставин справи з урахуванням як обуктивного, так i
субуктивного критерiєв.
3. Вiд погрози вбивством слiд вiдрiзняти готування до
вбивства, що мау мiсце у випадку, коли погроза супроводжува-
лась дiями, спрямованими на С реалiзацiю.
Перебуваючи в нетверезому станi, Г. на роботi виконував
сторонню роботу. Головний iнженер радгоспу К. вiдсторонив Г.
вiд роботи. Тодi останнiй пригрозив йому вбивством. К. не надав
значення цим словам. Увечерi Г. взяв рушницю та патрон до неє
Я>
i пiшов у напрямi контори радгоспу, де в той час був К. На
запитання дружини, навiщо вiн взяв рушницю, Г. вiдповiв, що
хоче вбити головного iнженера радгоспу. Пiсля того, як Г. вийшов
з квартири, дружина повiдомила про це органам влади. В конторi
радгоспу працiвник мiлiцiє затримав Г. i вiдiбрав рушницю. На
запитання працiвника мiлiцiє, чого Г. прийшов до контори, -гой
вiдповiв: "Щоб розрахуватися з головним iнженером". Отже, дп
засудженого свiдчать, що вiн приготувався до вчинення вбивства,
але довести свiй намiр до кiнця не змiг з причин, незалежних вiд
нього. В ухвалi судовоє колегiє Верховного Суду Украєни зазна-
чауться, що погроза вбивством обмежууться дiями, якi
пiдкрiплюють єє, але не переростають в дiяльнiсть, безпосередньо
спрямовану на його вчинення. Умисел винного в цих випадках
спрямований тiльки на погрозу вбивством. Дiє Г. правильно
квалiфiкованi судом за ст. 17 i п. "в" ст.93 як готування до
вбивства К. у звязку з виконанням ним службового обовязку,
тому пiдстав до переквалiфiкацiє дiй засудженого на ст. 100 немау
//Рад.право. - 1971. - №7. - С.108).
4. Субвктшна сторона характеризууться умисною виною:
винна особа усвiдомлюу, що висловлена нею погроза здатна
викликати у потерпiлого побоювання в звязку з можливiстю єє
реалiзацiє, i бажау цього. При цьому не мау значення, чи мав
винний намiр привести погрозу у виконання.
5. Субукт - приватна особа, яка досягла шiстнадцятирiчного
вiку. Службова особа за погрозу вчинити вбивство при наявностi
необхiдних пiдстав вiдповiдау за ч.2 ст.iбб чи ч.2 ст.175.
6. Погроза вчинити вбивство може бути способом вчинення
iнших злочинiв (зокрема, передбачених статтями 86, 86, 86,
117, 118, 123\ 142, 144, 1762, 180, 188, 188 1892, 190, 206,
2172, 217, 223,228, 2292,235), складом яких вона охоплюуться
i додатковоє квалiфiкацiє за ст. 100 не вимагау (див.,наприклад,
абз.З п.8 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
27 березня 1992 р. №4 "Про судову практику в справах про
згвалтування та iншi статевi злочини"// Бюлетень.,,- С.84; абз.4
п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 25 грудня
1992 р. №12 "Про судову практику в справах про корисли i
злочини проти приватноє власностi" // Бюлетень...- С.IОО).
Стаття 101. Умисне тяжке тiлесне ушкодження
Умисне тяжке, тiлесне ушкодження, тобто, умисне
тiлесне ушкодження, небезпечне для життя в момент
заподiяння, або таке, що спричинило втрату будь-якого
органу або втрату його функцiй, душевну хворобу або
iнший розлад здоровя, поуднаний з стiйкою втратою
працездатностi не менше нiж на одну третину, або
переривання вагiтностi чи непоправне знiвечення
обличчя, -
карауться позбавленням волi на строк вiд двох до
восьми рокiв.
Умисне тяжке тiлесне ушкодження, вчинене спосо-
бом, що мав характер мучення або мордування, або
коли воно стался внаслiдок систематичних, хоч би й не
тяжких тiлесних ушкоджень, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до де-
сяти рокiв.
Умисне тяжке тiлесне ушкодження, внаслiдок якого
сталася смерть потерпiлого, а так само вчинене
особливо небезпечним рецидивiстом, -
карауться позбавленням волi на строк вiд пяти до
дванадцяти рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 10 вересня 1962 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1962. -№37. -Ст. 461).
1. Стаття 101 передбачау вiдповiдальнiсть за злочини, спрямованi
на заподiяння шкода здоровю, єх обуктом у здоровя iншоє
лiодинн незалежно вiд його стану та аномалiй.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики