науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


3.11роi]0иптякiмно2омгсiиьствадив.п.3коменiарядост. 117.
4. Про повавтя погрози див. п.4 комевтаря до ст. 117.
5. Про аовггтя використання безпорадного стану потер-
пiлоє див. ТТЛ-5 i 6 коментаря до ст. 117.
6. Субмшя юна сторона злочину характеризууться прием
уєвслом: особа усвiдомлюу, що чинить вказанi дiє з потерпiлою з
застосуавввш фiзичного насильства, поiрози або з викоряставням
безпорадвао стану потерпiлоє, i бажау цього. Мотивами зяочкау
мажуть бути iЧпкяiпиi таким чином задовольнити свою статеву
пристрiса, аж уридiфiапiд не змiниться, якщо мотивом його було
бажанях схомфометувати жiнку, принизити и, помститесь iощо.
У спрамх про замах на задоволеаня статевоє првстрасгi
неприродаiм способом мау бути встановлено, що субукт дiяв з
метою ковевня саме цього злочину, щоб вiдрiзняти цi дiє вiд
iнших злочiнних посягань на честь, гiднiсть-да недоторканнiсть
жiнки (замах на згвалтування, заподiяння тiлесних ушкоджень,
хулiганстiо тощо).
7. Сувкмом злочину, безпосередкiм виконавцем неприрсяного
контакту може бути особа чоловiчоє статi, яка досягда
нiiстнадцятнрiчного вiху, спiввиконавцем - також особа жiночоє статi.
8. Порушення справи за ч.} ст. 118 тiльки за наявностi заяви
потерпiлоє закон не передбачау.
9. Квалiфiкацiя за ч.2 ст. 118 за ознакою повторностi не-
обхiдна, якщо особа, яка вчинила цей злочин, ранiше також вже
вчиняла мо, або згвалтування, або один з видiв мужолозтва,
передбачених ч.2 ст. 122. Така квалiфiкацiя здiйснюуться незалежно
вiд того, чв була ця особа засуджена за злочин, вчинений ранiш, i
чи була вiха виконавцем або iншим спiвучасником цих злочинiв.
10. Яхто ванний, дiючи з удиним умислом, без значноє перервi
у часi вчинив два або бiльше акти задоволення статевоє щдстрасп
явприродним способом з однiую i тiую ж потерпiлою, то його дИ
вотрiово розгаядати як продовхуваниб злочин i квалiфiкувати
86 ч.I см 1 Дiє особи, яка вчинила насильницьке задовопеавя
статевоє пристрастi неприродним способом i через значний
промiжок часу вдруге вчинила замах на цей злочин щодо тiує ж
чи iншоє потерпiлоє, слiд кйалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв,
передбачених ч. I ст. 118 та ст. 17 i ч.2 ст. 118, за ознакою
повторностi (п.23 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни
вiд 27 березня 1992 р. №4 // Бюлетень...- С.88).
11. Про поняття розглядуваного злочину, вчиненого групою
осiб, див. п.11 коментаря до ст. 117.
12. Про поняття розглядуваного злочину, вчиненого особливо
небезпечним рецидивiстом, див. п.12 коментаря до ст. 117.
IЗ. Про поняття особливо тяжких наслiдкiв див. п.IЗ ко-
ментаря до ст. 117. Задоволення статевоє пристрастi неприродним
спосооом, що спричинило такi наслiдки, мау квалiфiкуватися за
ч.2 ст.118 та вiдповiдною статтею КК про злочини проти особи.
У випадках, коди задоволення статевоє пристрастi неприродним
способом поуднане iз згвалтуванням, дiє винного мають
квалiфiкуватися за сукупнiстю цих злочинiв (п.22 постанови).
14. Про поняття злочину, вчиненого щодо неповнолiтньоє,
див. пл.15 i 16 коментаря до ст.117. Воно охоплюу всi випадки
розглядуваного злочину, вчиненi щодо потерпiлоє, яка не досягла
вiсiмнадцятирiчного вiку.
15. Про добровiльну вiдмову вiд вчинення злочину див. п. 17
коментаря до ст.117.
Стаття 119. Примушування жiнки до статевого
звязку
Примушування жiнки до статевого звязку особою, що-
до яко? жiнка е матерiально або по службi залежною, -
карауться позбавленням волi на строк до одного року
або виправними роботами на той же строк.
I. Примушуванням у психiчний вплив на особу жiночоє статi
з метою присилувати єє проти свого бажання вступити у статевий
звязок природним або неприродним способом.
2. Примушування стосовно розiтiадуваноє статгi не мау характеру
погрози, властиото ддя згвалтування. Винний застосовуу тут вплив,
використовуючи залежнiсть вiд нього жiнки матерiально або по службi.
3. Матерiальна залежнiсть означау, що жiнка перебувау на
повному чи частковому утриманнi субукта (е його донькою, родичкою,
пiдопiчною, особою, яка мешкау на його жилптощi тощо). Винний
погрожуу потерпiлiй позбанденням цього утримання (вiдмовою году-
вання. оплачувати навчання, виселенням з житла тощо).
4. Службова залежнiсть повязана з тим, що жiнка у
пiдлеглою субукта по роботi (наприклад, робiтниця i начальник
цеху, секретарка i керiвник установи), або залежить вiд нього у
звязку з виконанням своєх професiйних функцiй, з приводу
навчання, задоволення своєх культурних потреб тощо
(наприклад, продавець i ревiзор, студентка i викладач, спортс-
менка i тренер). В такому разi вплив може виразитися у погрозах
звiльнити з роботи, притягти до кримiнальноє вiдповiдальностi,
оцiнити незадовiльно знання на екзаменi тощо.
5. Немау складу злочину у випадках, копи за вступ у статевий
звязок особа ооiцяу жiнцi якiсь матерiальнi або iншi пiльпi
(збiльшити грошове утримання, призначити на вищу посаду тощо)
або нагадуу, що вони були наданi. Не пiдлягають квалiфiкацiє за
ст. 119 однi тiльки пропозицiє жiнцi, що у. матерiально або по службi
залежною, вступити у статевi зносини без використання зазначених
форм впливу, або з використанням iнших форм впливу (наприклад,
погроза розголосити подробицi iнтимного життя).
6. Суоукт може вчинити примушування з метою вступити у
статевий звязок з жiнкою особисто, але це може бути зроблене
ним для третьоє особи чи осiб (свого родича, знайомого тощо).
Вiн може домагатися вчинення разового статевого акту, а також
i тривалих статевих звязкiв.
7. Злочин вважауться закiнченим з моменту факту примушу-
вання, незалежно вiд того, погодилась жiнка пiд цим тиском на
статевий звязок чи нi, i чи мав вiн мiсце чи нi.
8. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом: субукт усвiдомлюу, що, використовуючи зазначенi
форми впливу, вiн домагауться вступу жiнки у статевий звязок
з собою чи з третьою особою.
9. Субуктом злочину може бути особа як чоловiчоє, так i
жiночоє статi (у випадках, коли вплив мау мiсце в iнтересах
iншоє особи чоловiчоє статi), вiд якоє потерпiла у матерiально
або по службi залежною.
10. Якщо субукт здiйснював примушування щодо особи, яка не
досягла статевоє зрiлостi, дiяння квалiфiкуються за сукупнiстю
злочинiв за ст.119 i ч.I ст.17 та ст.120. В разi, якщо статевий звязок
мав мiсце, квалiфiкацiя здiйснюуться за ст.119 i ст.120.
Стаття 120. Статевi зносини з особою, яка не
досяглi статевоє зрiлосгi
Статевi зносини з особою, яка не досягла статевоє
зрiлостi, - i
качаються позбавленням волi на строк до восьми рокiв.
1. Стосовно розглядуваного злочину статевi зносини
вiдбуваються у формi природного статевого акту мiж особами
чоловiчоє i жiночоє статi. Потерпiлим може бути особа як жiночоє
(на практицi у абсолютнiй бiльшостi випадкiв), так i чоловiчоє статi.
2. Для квалiфiкацiє саме за цiую статтею скоуння статевого
акту не повинно вiдбуватись iз застосуванням фiзичного
насильства, погрози або з використанням безпорадного стану
потерпiлоє особи (див. ст. 117). Статевий акт з боку потерпiлiй
особи носить добровiльний характер.
Якщо потерпiла за своєм розвитком не розумiла характеру Т
наслiдкiв вчинюваних з нею дiй (малолiтнiй вiк, розумова
вiдсталiсть, непритомний стан тощо), злочин пiдлягау.
квалiфiкацiє як згвалтування з використанням безпорадного
стану потерпiлоє (п.27 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 27 березня 1992 р. №4).
3. Яйцо задоволення статевоє пристрастi вiдбувалось неприродним
способом за умови, що один з партнерiв не досяг шiстнадцятирiчного
вiку, дiє iншого слiд квалiфiкувати за ст.121 як розбещення непов-
нолiтнiх. Якщо ж потерпiла за своєм розвитком не розумiла харак-
теру i наслiдкiв вчинюваних з нею дiй, винний мау вiдповiдати за
задоволення статевоє пристрастi неприродним способом (ст. 118).
4. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за ст.120 настау як за
одиничний статевий акт з особою, яка не досягла статевоє
зрiлостi, так i за бiльш - менш тривалi статевi стосунки, якi навiть
можуть мати форму фактичного шлюбу. Якщо цi стосунки
тривали до досягнення потерпiлим шлюбного вiку (17 рокiв для
жiнки i 18- для чоловiка) i продовжуються, притягнення винного
до вiдповiдальностi здебiльшого недоцiльне (ч. I ст.50).
5. Якщо потершла, яка не досялiа статевоє зрiлостi, була поперед-
ньо згаалтована, а потiм погоджувалась на вступ у статевi зносини,
стадiфiуацiа здiйснюуться за сукупнiстю ч.3 або ч.4 ст.117 i ст.120.
6. Статева зрiлiсть не повязана з настанням якогось конкрет-
ного вiху. !є досягнення встановлюуться судово-медичною аку-
шерсько-гiнекологiчною експертизою, якiй слiд пiддавати у
вiдповiдних випадках осiб до 17 рокiв. Обовязковiсть такоє
експертизи обумовлена п.4 ст.76 КПК.
Статева зрiлiсть у чоловiкiв повязана iз спроможнiстю до
статевих зносин i зарлiднення. Статева зрiлiсть у жiнок полягау
у завершеннi формування єх органiзму до виконання функцiй
материнства, що повязане з : а) загальним розвитком органiзму;
б) розвитком статевих органiв i спроможнiстю до злягання;
в) спроможнiстю до вагiтностi; г) виношування плоду; д) пологiв;
у) спроможнiстю до вигодовування новонародженого. Таким чином,
статева зрiлiсть обiймау виключно бiологiчнi фактори i не торкауться
соцiальних (матерiальноє можливостi утримання дитини).
7. Злочин вважауться закiнченим з початку статевого акту.
8. Вчинення добровiльного статевого акту 3 особою, яка не
досягла статевоє зрiлостi, утворюу склад злочину, передбаченого
ст. 120, в разi, коли винний знав або допускав, що потершла особа
не досягла статевоє зрiлостi, а так само, коли вiн мiг i повинен
був пе передбачити (п.27 постанови).
Така оцiнка статевого статусу потерпiлоє особи повинна
походити з обуктивних обставин:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики