науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

..- С. 144).
8. Для квалiфiкацiє умисного вбивства за ст.93 необхiдно
встановити наявнiсть хоча б однiує з обтяжуючих обставин,
передбачених єє пунктами. Якщо таких обставин декiлька i лонн
передбаченi рiзними пунктами ст.93, квалiфiкацiя мау
здiйснюватись з посиланням на всi пункти, наприклад,
пп.а", "г", "е" ст.93. В той хе час слiд мати на увазi, що
неможливо одне й те ж умисне вбивство вчинити одночасно з
корисливих i хулiганських мотивiв. Тому квалiфiкацiя умисного
вбивства одночасно за пп.а" i "б" ст.93 не повинна мати мiсця.
Розглядаючи справу про умисне вбивство при обтяжуючих
обставинах, суд не може змiнювати квалiфiкацiю дiй винного з
одного пункту на iнший, якщо це тягне змiну формулювання
обвинувачення, що погiршуу становище пiдсудного i порушуу
його право на захист (абз.2 п.20 постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 1 квiтня 1994 р. №1 // Бюлетень... - С.79).
Про особливостi квалiфiкацiє декiлькох умисних вбивств, кожне з
яких вчинене при обтяжуючих обставинах, див. коментар до п.з" ст.93.
9. Пункт "а" ст.93 передбачау умисне вбивство з корисливих
мотивiв. Таке вбивство мау мiсце тодi, коли винна особа, поз-
бавляючи життя потерпiлого, прагне досягти в звязку з цим
будь-якоє матерiальноє вигоди для себе чи для своєх близьких,
зокрема: а) заволодiти майном потерпiлого чи iнших осiб
(грошима, коштовностями, цiнними паперами тощо); 6) одержати
вигоди майнового характеру (набути певнi майновi права,
створити чи зберегти можливiсть фактичного користування чи
володiння майном, в тому числi незаконного, досягти вчиненнi
на свою користь дiй майнового характеру тощо); в) позбавитись
матерiальних витрат (не повертати боргу, звiльнитися вiд вико-
нання обовязкiв по утриманню потерпiлого чи будь-яких iнших
обовязкiв майнового характеру тощо). Рiзновидом умисного
вбивства з корисливих мотивiв у також вбивство на замовлення,
коли винний, виконуючи волю iншоє особи, за одержану чи
обiцяну грошову чи майнову винагороду або з iншоє матерiальноє
зацiкавленостi позбавляу людину життя (див. абз.2 п.8 повiанови
Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 1 квiтня 1994 р. №1//
Бюлетень... - С.77).
Для квалiфiкацiє за п.а" ст.93 необхiдно, щоб корисливий
мотив виник до початку здiйснення умисного вбивства або в
процесi позбавлення життя потерпiлого. При цьому не мау
значення, чи досягла винна особа тiує матерiальноє вигоди, якоє
прагнула, позбавляючи життя потерпiтого. В той же час немау
пiдстав для визнання умисного вбивства вчиненим з корисливих
мотивiв, якщо прагнення досягти матерiальноє асгоди,
наприклад, заволодiти майном потерпiлого, виникло i було
реалiзоване пiсля вчинення умисного вбивства. В подiбних випад-
ках вчинене в залежностi вiд наявностi чи вiдсутностi iнших
обтяжуючих обставин умисного вбивства слiд квалiфiкувати за
вiдповiдними пунктами ст.93 чи за ст.94, а також за вiдповiдними
статтями, що передбачають вiдповiдальнiсть за злочини проти
державноє, колективноє чи iндивiдуальноє власностi.
Не вважауться умисним вбивством з корисливих мотивiв поз-
бавлення життя потерпiлого, вчинене в звязку з охороною
майна, неповерненням боргу, вiдмовою потерпiлого виконати
iншi обовязки майнового характеру, якщо такi обовязки
виникли з пiдстав, що не суперечать чинному законодавству.
Немау пiдстав для квалiфiкацiє за п.а" ст.93 i у випадку
вчинення умисного вбивства з мотивiв помсти за заподiяну
потерпiлим матерiальну шкоду.
В разi вчинення умисного вбивства пiд час нападу з метою
заволодiння державним, колективним чи iндивiдуальним майном
громадян або його утримання, дiє винноє особи належить
квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв, передбачених п.а"ст.93
i ч.2 СТ.86 чи ч.З ст. 142 за ознакою вчинення розбою, поуднаного
з спричиненням тяжких тiлесних ушкоджень. За п.а" ст.93 та
ч.2 ст.223 чи ч.З ст.229 слiд квалiфiкувати дiє винноє особи, яка
вчинила умисне вбивство пiд час розкрадання шляхом розбiйного
нападу вогнестрiльноє зброє, бойових припасiв або вибухових
речовин, а також наркотичних засобiв (див. абз 5,6 п.8 постанови
Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 1 квiтня 1994 р. №1//
Бюлетень... - С.77). В усiх цих випадках квалiфiкацiя умисного
вбивства ще й за п.ж" ст.93 як вчиненого з метою приховати
iнший злочин або полегшити його вчинення у зайвою.
О., крiм iншого, був засуджений за злочини, передбаченi
пп.а" та "ж" ст.93 та ч.З ст.142. Розглянувши справу за
касацiйними скаргами засудженого та його захисника, судова
колегiя Верховного Суду Украєни дiйшла висновку, що виннiсть
О. у вчиненнi розбiйного нападу, пiд час якого вiн вчинив умисне
вбивство з корисливих мотивiв, доведено доказами по справi.
Проте квалiфiкацiя його дiй за п.ж" ст.93 у безпiдставною.
Злочиннi дiє 0" в яких його визнав винним суд, свiдчать, що вiн
вчинив умисне вбивство саме при розбiйному нападi з тим, щоб
заволодiти майном потерпiлоє В. За таких обставин квалiфiкацiя
вчиненого вбивства ще й за п.ж" ст.93, тобто як вбивства з метою
приховання розбiйного нападу, у неправильною.
Судова колегiя Верховного Суду Украєни змiнила щодо О.
зоок, виключивши з нього квалiфiкацiю злочину за п.ж" ст.93
-зд.поаво. - 1978. - №12. - С.85-86; див.також: Рад.право. -
989. - №12. - С.76-77).
Якщо умисне вбивство вчинене пiсля розбiйного нападу з
-- -ж- приховати вчинення злочину, дiє винноє особи необхiдно
.Бг.1фiкувати за вiдповiдною частиною статей 86, 142, 223, 229
п.ж ст.93.
"єа п.а" ст.93 та ч.З ст.86 чк ч.З ст. 144 пiдлягають
-лiфiкацiє дiє особи, яка вчинила умисне вбивство в процесi
агательства (див., наприклад, абз.5 п.12 постанови Пленуму
iкозного Суду Украєни вiд ЄЄ грудня 1992 р. №12 "Про судову
атгуу в справах про корисливi злочини проти приватноє
..-ясностi" // Бюлетень...- С.IОО).
10. пункт "б" ст.93 передбачау умисне вбивство з хулiганських
мо-пивiв, тобто вбивство, вчинене на грунтi явноє неповаги до
суспiльства, нехтування загальнолюдськими правилами
спiвжиття i нормами моралi, зокрема, умисне вбивство без будь-
якого приводу чи з прагнення використати незначний привiд для
дiй винного. Висновок про вчинення вбивства з хулiганських
мотивiв повинен бути обгрунтованим, зокрема, у вироку мають
бути наведенi тi обставини, якi свiдчать про наявнiсть
хулiганського мотиву.
Умисне вбивство в сварцi чи бiйцi, яку почав сам потерпiлий,
а так само умисне вбивство з ревнощiв, помсти та iнших мотивiв,
що виникли на грунтi особистих вiдносин, хоча при цьому i був
порушений громадський порядок, не можна розглядати як вчине-
не з хулiганських мотивiв (див. абз.2 п.9 постанови Пленуму
ВерхотогоСудуУкраєниввд 1 квiтня 1994р.№1//Бюжiень-.-С.77).
Якщо крiм вбивства з хулiганських мотивiв винна особа
здiйснила iншi умиснi дiє, що грубо порушують громадський
порядок i виражають явну неповагу до суспiльства, вчинене
потрiбно квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв, передбачених
п">" СТ.93 та вiдповiдною частиною ст.206.
Перебуваючи в станi спянiння, Г. на одному з майданiв
м.Свердловська присiкався до незнайомого йому ранiше А., нео-
дноразово намагався вчинити з ним бiйку, але цьому заважав
його товариш Ш. Коли подiє перемiстилися на одну з вулиць, Г.
двома ударами кулаком в обличчя збив А. з нiг i ногами почав
наносити А. удари в голову, груди та iншi частини тiла. Ш.
намагався припинити цi дiє Г., але той на це не реагував i
продовжував побиття А. Потерпiлий помер на мiсцi подiє вiд
закритоє тупоє травми голови, що супроводжувалась кро-
вовиливом пiд оболонку з проривом у шлуночки мозку.
Луганським обласним судом Г. був засуджений за сукупнiстю
злочинiв за п.б" ст.93 та ч.2 ст.206. Квалiфiкацiю за сукупнiстю
злочинiв повиннi дiставати, зокрема, дiє особи, яка з хулiганських
мотивiв умисно позбавила життя одного потерпiлого, а iншим
спричинила тiлеснi ушкодження, або особи, яка вчинила умисне
вбивство пiсля того, як потерпiлий спробував уникнути чи
припинити продовження хулiганських дiй щодйебе.
В той же час умисне вбивство особи, яка присiкала хулiганськi
дiє щодо iнших потерпiлих, необхiдно квалiфiкувати за п."в"
ст.93. Додатково квалiфiкувати дiє винноє особи ще й за п.б"
ст.93 не потрiбно. Хулiганство i наступне вбивство особи, яка
присiкала цi дiє, утворюу сукупнiсть злочинiв, передбачених
вiдповiдною частиною ст.206 i п."в ст.93 (див. абз. З п.IО
постанови Пленуму Верховного Суду Украєни, вiд 1 квiтня 1994 р.
№1 // Бюлетень... - С.77).
II. Пункт "в" ст.93 передбачау умисне вбивство, вчинене
звязку з виконанням потерпiлим службового або громав-
ського обовязку. Воно мау мiсце як у випадку, коли потерпiлий
позбавляуться життя з метою перешкодити його правомiрнiй
дiяльностi по виконанню службового або громадського обовязку,
так i у разi умисного вбивства потерпiлого з мотиву помсти за
таку дiяльнiсть. В останньому випадку час, що минув мiх
дiяльнiстю потерпiлого i його умисним вбивством, на
квалiфiкацiю не впливау.
Пiд виконанням службового обовязку слiд розумiти
дiяльнiсть особи, що входить в коло єє службових обовязкiв. Закон
не обмежуу коло потерпiлих вiд цього злочину лише службовими
особами, потерпiлими можуть бути i рядовi працiвники будь-яких
пiдприумств, установ чи органiзацiй незалежно вiд форми влас-
ностi i напряму дiяльностi. Якщо умисне вбивство вчинене у
звязку з явно незаконною службовою дiяльнiстю потерпiлого,
квалiфiкацiя за п."в ст.93 виключауться.
Пiд виконанням громадського обовязку слiд розумiти як
здiйснення спецiально покладених на особу громадських повно-
важень (член профспiлкового комiтету тощо), так i вчинення
iнших дiй в iнтересах суспiльства, держави чи окремих осiб
(припинення правопорушень, повiдомлення органiв влади про
скоуний злочин або пiдготовку до його вчинення тощо).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики