науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


9. Неналехве подання медичноє допомоги (професiйна ха-
латнiсть) повинне квалiфiкуватись залехно вiд наслiдкiв як
необерехне вбивство чи необерехне заподiяння тяхких або
середньоє тяжкостi тiлесних ушкодхень (за наявностi в дiях
медиаото працiвника всiх ознак цих злочинiв).
Стаття 114. Ухилення вiд сплати алiментiв на
утримування дiтей
Злiсне ухилення вiд сплати встановлених рiшенням
суду або постановою народного суддi коштiв на утриму-
вання дiтей (алiментiв), а так само злiсне ухилення
батькiв вiд утримування неповнолiтнiх або непрацез-
датнихдiтей, що перебувають на Тх утриманнi, -
карауться позбавленням волi на строк до одного року
або виправними роботами на той же строк.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 1 березня 1985 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1985. -№11. -Ст. 206).
I Ст. 114 передбачау вiдповiдальнiсть за два самостиших злочини:
1) злiсне ухилення вiд сплати встановлених рiшенням суду або
постановою народного суддi коштiв на утримування дiтеє
(алiментiв); 2) злiсне ухилення батькiв вiд утримування непов-
нолiтнiх або непрацездатних дiтей, якi перебувають на єх утриманнi.
2. Згiдно з СТ.80 КШС обовязок по утримуванню неповнодiтнiх
дiтей покладауться на iх батькiв, а якщо дiти не мають батькiв або
батьки з поважних причин не спроможнi iх утримувати, то згiдно з
ст-95 цього Кодексу такий обовязок може бути покладений на
iнших родичiв - дiда, бабу, брата, сестру, а також на вiтчима i мачуху
дитини й на осiб, якi постiйно виховували дитину i утримували є як
члена своує сiмє, подаючи єй систематичну матерiальну допомогу.
Крiм того, згiдно з ст.80 батьки зобовязанi утримувати своєх
непрацездатних повнолiтнiх дiтей. При ухиленнi вказаних осiб вiд
виконання обовязку по утримуванню дiтей кошти для цього стягу-
ються з них в судовому порядку.
3. Цивiльнi справи про стягнення алiментiв на утримування дiтей
(згiдно iз змiнами i доповненнями, внесеними до Закону "Про
судоустрiй Украєни" та ЦПК Украєни ЗакономУд 17 че{дня 1992 р.)
розглядаються суддею одноособове (Вiдомостi Верховноє Ради Ук-
раєни. - 1992. - №35. - Сг.508). Колегiальний розглад таких справ
може мати мiсце лише у разi надiслання справи судом касацiйноє
або наглядовоє iнстанцiє при скасуваннi рiшення i направленнi
справи на новий розгляд у звязку з єє складнiстю (ч.З ст.124 ЦПК
в редакцiє Закону вiд 22 квiтня 1993 р. // Вiдомостi Верховноє Ради
Украєни. - 1993. - №22. - Ст.228).
Рiшення суддi чи суду про обовязок особи сплачувати алiменти
на утримування неповнолiтнiх дiтей у необхiдною умовою притяг-
нення до вiдповiдальностi за злiсне ухилення вiд сплати алiментiв.
Для притягнення до вiдповiдальностi батькiв за злiсне ухилення
вiд утримування неповнодiтнiх або непрацездатних дiтей, <кi пере-
бувають на єх утримуваннi, рiшення судцi чи суду не обовязкове.
4. Неповнолiтнi дiти - дiти, якi не досягли 18 рокiв. Непра-
цездатнi повнолiтнi дiти - дiти, визнанi iнвалiдами 1 чи II групи,
або тi, якi досягли пенсiйного вiку. Непрацездатнiсть дiтей може
.бути постiйною або тимчасовою.
5, Ухиленням вiд сплати алiментiв буде як пряма вiдмова вiд
сплати встановлених рiшенням суду або постановою суддi
алiментiв, так i рiзнi дiє (бездiяльнiсть) особи, яка повинна єх
сплачувати, спрямованi на повне чи часткове ухилення вiд єх
сплати: змiна мiсця роботи чи проживання, приховування видiв
заробiтку доходу), якi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв
ч.,""тптг Моi4й пiд єй лттпго 1993 п. "Про види заробiтку

Украєни №146 вiд 26 лютого 1993 р. "Про види
~~ ----1 -м" ..IттаVДГIIТГпi
(доходу), що пiдлягають облiковi при вiдрахуваннi алiментiв"
(ЗП Украєни. - 1993. - №8. - Ст.iбi) пiдлягають облiковi при
вiдрахуваннi алiментiв i з яких повиннi вони утримуватись,
звiльнення з роботи та iншi дiє, що свiдчать про намiри особи
повнiстю чи частково ухилитись вiд сплати алiментiв.
6. Пiд ухиленням батькiв вiд утримування неповнолiтнiх
або непрацездатних дiтей, якi перебувають на єх утриманнi,
слiд розумiти вiдмову батькiв повнiстю або частково надавати
таким дiтям необхiднi кошти, пiклуватися про них, створювати
належнi умови для проживання.
7. Ухилення вiд сплати алiментiв на утримування дiтей та
ухилення батькiв вiд утримування неповнолiтнiх або непрацез-
датних дiтей, якi перебувають на єх утриманнi, для визнання його
злочином повинно бути злiсним. Питання про визнання ухилен-
ня злiсним мау вирiшуватись в кожному конкретному випадку
окремо з врахуванням всiх обставин справи. При цьому повиннi
враховуватись, зокрема, його тривалiсть, способи ухилення,
вплив на матерiальний стан дитини, його мотиви, сiмейний i
матерiальний стан особи, яка ухиляуться.
8. Субуктивна сторона злочинiв характеризууться прямим
умислом. Мотиви єх вчинення на квалiфiкацiю не впливають, але
повиннi враховуватись при призначеннi покарання. Як правило,
мотиви вчинення розглядуваних злочинiв корисливi.
9. Субуктом злiсного ухилення вiд сплати алiментiв на
утримування дiтей можуть бути, крiм батькiв, також особи, якi
рiшенням суду або постановою суддi у вiдповiдностi з ст.95 КШС
зобовязанi сплачувати кошти на утримування дiтей (алiменти)
(див. п.2 коментаря до цiує статтi).
Субуктом злiсного ухилення батькiв вiд утримування непов-
нолiтнiх або непрацездатних дiтей, котрi перебувають на єх
утриманнi, у осоои, якi органами запису актiв громадянського
стану в книзi запису актiв громадянського стану записанi як
кровнi батьки за походженням: а) при реустрацiє народження
дитини вiд певних батькiв, коли вони перебувають мiж собою в
шлюбi; б) добровiльного визнання батькiвства дитини батьком,
який не перебувау в шлюбi з єє матiрю; в) встановлення
батькiвства судом, коли батько заперечуу батькiвство. Крiм того,
субуктами цього злочину можуть бути також усиновителi.
Стаття 115. Зловживання опiкунськими правами
змишення iвдогiчмк даси без мгощу
допопкхи
Використання опiки з корисливою метою на шкоду
пiдопiчному (заняття жилоТ площi) використання май-
на, яке аалмшилося пiсля смертi батькiв, тощо) або

залишення пiдопiчних дiтей без нагляду I необхiдноє
матерiальноє допомоги -
карауться виправними роботами на строк до двох
рокiв або штрафом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1983. -Не4. -Ст. 50).
1. Для виховання неповнодiтнiх дiтей, якi внаслiдок смертi
батькiв, позбавдення батькiвських прав, хвороби батькiв чи з iнших
иричян залишилися без батькiвського пiхлування, та для захисту
особистих i манноврх прав цих дiтей, а також для захисту особистих
i майнових прав та iнтересiв повнолiтнiх осiб, якi за станом здоровя
не можуть самостiйно здiйснювати своє права i виконувати
обовязки, згiдно з статтями 128, 129 КШС органами виконавчоє
влади (державними адмiнiстрацiями чи виконавчими комiгетамв)
може встановлюватись щодо таких осiб опiха або пiклування.
2. Пiдопiчнi - особи, над якими встановлено опiку або
пiклування. Опiка встановлюуться над неповнолiтнiми, якi не
досягли пятнадцяти рокiв, i над громадянами, визнаними судом
недiуздатними внаслiдок душевноє хвороби або недоумства.
Пiклування встановлюуться над неповнолiтнiми вiком вiд
пятнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв i над громадянами, визнаними
судом обмежено дiуздатними внаслiдок зловживання спиртними
напоями або наркотичними засобами. Пiклування також може
бути встановлено над особами, якi за станом здоровя не можуть
самостiйно захищати своє права.
3. Обуктивна сторона злочину виражауться у:
1) використаннi опiки з корисливою метою на шкоду
пiдопiчному або 2) залипенш пiдопiчних дiтей без нагляду i
необхiдноє матерiальноє допомоги.
Пiд використанням опiки з корисливою метою на шкоду
пiдопiчному слiд розумiти будь-якi дiє (бездiяльнiсть)ошкуна
(пiклувальника), якими пiдопiчним заподiюуться матерiальна
шкода. Найбiльш поширенi 1 них перерахованi безпосередньо в -
ст. 115: а) заняття жилоє площi; б) використання майна, яке
залишилось пiсля смертi батькiв. Використанням опiки з
корисливою метою буде також привласнення чи розтрата майна,
яке належить пiдопiчному, використання доходiв пiдопiчних
(пенсiй, допомога або алiментiв. Iнших поточних надходжень або
доходiв вiд майна, що єм належить) для задоволення власних
потреб, вселення за плату на жилу площу пiдопiчних iнших осiб,
укладення вiд iменi пiдопiчних невигiдних для них угод тощо.
Згiдно з ст. 143 КШС опiкуни i пiклувальники над непов-
нолiтнiми зобовязанi виховувати пiдопiчних, пiклуватися про єх
здоровя, фiзичний i моральний розвиток, навчання, готувати iх
до працi, захищати єх права i iвтересв. Невиконання цих
обовязкiв опiкуном чи пiклувальником утворюу обуктивну сто-
рону залишення пiдопiчних дiтей без нагляду i необхiдноє ма-
терiальноє допомоги.
<Э4В
I
i
Ч.i

4. Злотаи вважауться закiитним з моменту вчюення
опiкуном чи пiклувальником дiй (або невчавення неоомдних
дiй), вiдповiдальнiсть за якi передбачена ст. 115, незалежно вiд
наслiдкiв, тр вони спричинили для пiдопiчного.
5. Субвашш сторона злочину хараiстеризуутьоiисною
виною, а при виюристаннi опiки на ШКОДУ пiдопiчному обовязко-
вою ознаюю суективи> сторони у корислива мета, тобто отриман-
ня вигадi маЛвового характеру за рахунок пiдопiчного.
6. Субисмом злочину у особи, якi у встановленому законом
порядку прюваченi ошкунами чи пiклувальниками.
Стаття 115. Розгопошемм таемни усиновяення
Розгояошеиня та-яиицi усиновлення проти волi
усииомггма -
кар-тмя виправними роботами на отрок до двох
рокiв, або штрафом у розмiрi до двохсот карбованцiв,
або громадською доганою.
(Ст. 1ЄУ Кодекс доповнено Указом вiд 28 серпня 1970 р. //
Вiдомостi ВерховноєРади УРСР.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики