науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Дiє потерпiлого та Iнших осiб безпосередньо пiсля вчине-
ння посягання, спрямованi на затримання особи, яка
вчинила напад, i доставления єє вiдповiдним органам влади,
як правомiрнi, прирiвнюються до необхiдноє оборони, якщо
вони були необхiднi для затримання i вiдповiдали небезпеч-
ностi посягання 1 обстановцi затримання злочинця.
(В редакцiє Закону вiд 26 сiчня 1993 р. // Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. - 1993. -№11. -Ст. 84).
1. Виходячи iз закосюдавчого визначення необхiдноє оборони,
мохна зробити тахi висновки:
- дiяння, здiйсненi в станi необхiдноє оборони, не у злочинними;
такi дiяння - суспiльне кориснi;
- внаслiдок здiйснення цих дiянь особi, що посягала, за-
подiюуться шкода;
- необхiдна оборона - субуктивне право кожного громадянина,
в той хе час захист державних, громадських iнтересiв, особи, П
прав - його моральний обовязок;
- право необхiдноє оборони громадяни можуть використати
тiльки в зазначених законом мехах.
Якщо для громадян необхiдна оборона у субуктивним правом
i моральним обовязком, то для працiвникiв органiв внутрiшнiх
справ захист iнтересiв держави, суспiльства, а також iнтересiв
громадян - службовий обовязок. Правом на необхiдну оборону
вiдповiдно до ст. 15 працiвники мiлiцiє володiють нарiвнi з усiма
без винятку громадянами.
Згiдно з постановою Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
28 червня 1991р. №4 "Про практику застосування судами
законодавства, яке забезпечуу право на необхiдну оборону вiд
суспiльне небезпечних посягань" (абз.I п.8) "суди зооовязанi
суворо додержувати законiв, спрямованих на захист пред-
ставникiв влади, представникiв правоохоронних органiв,
воунiзованоє охорони 1 iнших осiб при виконаннi ними службових
обовязкiв по запобiганню суспiльне небезпечним посяганням i
затриманню правопорушникiв" (Бюлетень... - С.20).
2. Заподiяння шкоди при необхiднiй оборонi мау вiдповiдати
умовам правомiрностi i виключати небезпеку та протиправнiсть
дiяння. Цi умови виробленi теорiую кримiнального права i
вiдповiдають нормi закону про необхiдну оборону. Таких умов,
що належать до посягання i захисту вiд нього, у шiсть.
Посягання повинно бути суспiльна небезпечним. Ст. 15 перед-
бачау захист не вiд будь-якого протизаконного вчинку, а лише
вiд суспiльне небезпечного посягання. Частiше за все не-
обхiднiсть захисту виникау внаслiдок посягання з боку хулiганiв,
грабiжникiв, розбiйникiв та iнших злочинних елементiв пiд час
єх нападiв.
За своєми обуктивними даними при виникненнi необхiдноє
оборони посягання мау досягти ступеня суспiльноє небезпечностi
злочину. Якщо ж характер посягання та ступiнь суспiльноє
небезпечностi незначнi, зокрема, посягання пiдпадау пiд ознаки
ч.2 ст.7 КК або адмiнiстративного правопорушення, стану не-
обхiдноє оборони не виникау. В звязку з цим заподiяння вказаноє
в ст. 15 шкоди в порядку захисту вiд таких посягань не у
правомiрним i повинно тягти кримiнальну вiдповiдальнiсть.
Вiдповiдно до закону (ст. 15) стан необхiдноє оборони виникау
не тiльки у випадках, копи посягання у винним i таким, що
пiдлягау покаранню як злочин, але й при суспiльне небезпечно-
му посяганнi особи неосудноє або такоє, яка не досягла вiку
кримiнальноє вiдповiдальностi, а також у випадках, коли таке
посягання було наслiдком фактичноє помилки.
За правилами необхiдноє оборони потрiбно розглядати i
вбивство тварини в тих випадках, коло вона використовууться яп
знаряддя посягання П власником або iншою особою. Вбивство
тварини, яка зiрвалася з ланцюга i нападау на людей, або такоє.
що нападау у лiсi тощо, необхiдно розглядати за правилами
крайньоє необхiдностi.
З. Посягання повинно бути наявним, тобто вiдбуватися в мехах
якогось часу. Воно починауться з безпосередньоє реальноє за-
грози його виконання i закiнчууться в ту хвилину, коли перер-
вано захистом або припинено самим посягаючим.
Для слiдчих i суддiв основою встановлення наявностi стану
необхiдноє оборони мають бути насамперед субуктивнi критерiє.
Це означау, що в момент нападу особа, яка захищалась, не тiльки
передбачала неминучiсть заподiяння єй шкоди, але й
усвiдомлювала необхiднiсть вжиття захисних дiй, аж до вимуше-
ного заподiяння шкоди тому, хто посягау.
Субуктивне уявлення особи про початок загрози мау грунту-
ватися на врахуваннi фактичних обставин конкретного випадку
При оцiнцi небезпечного стану особи, яка оборонялася, слiд
враховувати, що загроза могла перейти в напад негайно i в
даному мiсцi.
В аго. I п.З постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
28 червня 1991 р. №4 розяснюуться, що "стан необхiдноє
оборони виникау не лише в момент суспiльне небезпечного
посягання, але i при наявностi реальноє загрози заподiяння
шкоди тому, хто обороняуться".
Посягання не перестау бути наявним, якщо воно лише зупине-
но i в кожну хвилину може розпочатися знову. Посягання
вважауться закiнченим, коли воно перервано захистом або
припинене самим посягаючим.
Важливе розяснення з розглядуваного питання мiстить поста-
нова Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 28 червня 1991 р.
№4 (абз.З п.З): "При вирiшеннi питання, чи не з запiзненням
застосовано оборону, слiд виходити з того, що для особи, яка
обороняуться, за обставинами повинно бути очевидним, що в
застосуваннi засобiв захисту вiдпала необхiднiсть. Якщо таке
переконання було вiдсутну i той, хто захищався, припускав
помилку щодо необхiдностi продовжувати захист, то треба вва-
жати. що вiн знаходився у станi необхiдноє оборони. Суди повиннi
мати на увазi, що перехiд використаних при нападi знарядь або
iнших предметiв вiд нападаючого до особи, яка захищауться, не
завжди свiдчить про закiнчення посягання".
З припиненням небезпечного посягання вiдпадау i право на не-
обхiдну оборону. Особи, якi завдали шкоди нападаючому вже пiсля
закiнчення посягання, притягаються до кримiнальноє вiдповiдальностi
як за зяояин, вчинений умисно проти особи (умисне вбивство - ст.93
або 94 чи умисне тiлесне ушкодження -ст.ЮI або 102).
4 Посягання повинно бути дiйсним, тобто iснуючим
обуктивно, в реальнiй дiйсностi, а не тiльки в уявi того, хто
захищауться. Якщо ж посягання iснуу тiльки в уявi особи, що
захищауться, питання про вiдповiдальнiсть за шкоду, завдану
особi, яка помилково прийнята за нападаючого, вирiшууться за
правилами уявно? (мнимоє) оборони.
Для уявноє оборони характерно те, що вона у результатом
поведiнкою потерпiлого, а також всiма обставинами випадку. Як
при уявнiй, так i при необхiднiй оборонi особа керууться
намiрами дати вiдсiч суспiльне небезпечному посяганню. Тiльки
при необхiднiй оборонi це посягання у дiйсним, а при уявнiй воно
iснуу лише в уявi того, хто захищауться.
Уявну оборону за субуктивними ознаками мохна роздiлити
на два види:
а) коли особа не усвiдомлювала i, виходячи з обстановки, не
могла усвiдомити помилковiсть свого припущення про наявнiсть
посягання. Завдання шкоди без перевищення мех оборони у
казусом i не тягне кримiнальноє вiдповiдальностi, тобто
вирiшууться за правилами впливу фактичноє помилки на
субуктивну сторону дiяння;
б) коли особа не усвiдомлювала, але повинна була i могла
усвiдомити помилковiсть свого припущення про наявнiсть пося-
гання. Вiдповiдальнiсть настау за необережне завдання шкоди, а
при переищенш меж оборони - за умисний злочин, вчинений
при перевищеннi меж необхiдноє оборони.
5. Захист здiйснюуться шляхом завдання шкоди таму, хто
посягау.
Дiє людини, яка активно обороняуться вiд суспiльне небезпеч-
ного нападу, правомiрнi тiльки в тому випадку, коли вони
спрямованi на заподiяння шкоди самому нападаючому, а не
третiм особам. Коли ж дiями, спрямованими на завдання шкоди
нападаючому, насправдi заподiюуться шкода iншiй людинi, яка
опинилась на мiсцi пригоди, постау питання про вiдповiдальнiсть
особи, яка заподiяла таку шкоду.
Пленум Верховного Суду Украєни в постановi вiд 28 червня
1991 р. №4 розяснив (абз.2 п.б); "Якщо при оборонi випадково
заподiяно шкоду непричетнiй до нападу особi, залежно вiд
наслiдкiв вiдповiдальнiсть може настати за заподiяння шкоди з
необережностi".
6. Оборона допускауться, коли треба захистити iнтереси
громадян, суспiльства або держави.
Законодавство, закрiплюючи право громадян захищати вiд
суспiльне небезпечних посягань цi iнтереси, дау досить широкi
можливостi для цього. Однак мали мiсце випадки, коли слiдчi i
суддi не визнавали в дiях особи, яка протвдiяла суспiльне
небезпечному нападу, стану необхiдноє оборони тiльки тому, що
вона захищала безпосередньо не себе, а близьких єй людей або
стороннiх громадян. Така практика у хибною.
7. Захист не повинен перевищувати меж необхiдностi.
Заподiяна шкода визнауться необхiдною, а значить правомiрною,
якщо вона вiдповiдау небезпечностi посягання i обстановцi
захисту.
Для кожного конкретного випадку iснують своє межi необхiдноє
оборони, якi виникають з конкретних обставин справи. При
цьому враховуються як обуктивнi, так i субуктивнi моменти.
Закон не вимагау, зокрема, щоб захист здiйснювався такими ж
знаряддями, як i посяання. В ч.2 ст. 15 перелiченi випадки, коли
застосування зброє або будь-яких iнших засобiв чи предметiв,
незалежно вiд наслiдкiв, не виходить за межi необхiдноє оборони
i тим самим не у злочином. До цих випадкiв належить, зокрема,
той, коли особа, яка захищалася, не могла внаслiдок переляку
або сильного душевного хвилювання, викликаного суспiльне
небезпечними дiями, оцiнити вiдповiднiсть захисту характеровi
посягання.
Застосування вогнестрiльноє зброє i спецiальних засобiв для
працiвникiв мiлiцiє регламентовано Законом Украєни "Про
мiлiцiю" вiд 20 грудня 1990 р.
Перевищенням меж необхiдноє оборони вiдповiдно до закону
(ч.4 ст. 15 КК) у завдання тому, хто посягав, шкоди, яка явно не
вiдповiдау небезпечностi посягання чи обстановцi захисту.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики