науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


14. Груповi дiє, спрямованi на самовiльне зайняття земельноє
дiлянки чи самовiльне будiвництво, як правило, поуднуються iз
знищенням насаджень i посiвiв, будiвель i споруд, що знаходять-
ся на земельних дiлянках, нерiдко супроводжуються
конфлiктами iз землекористувачами i органами мiсцевоє влади,
що мало мiсце, наприклад, на перших етапах повернення депор-
тованих кримських татар на землi, зайнятi пiсля єх виселення
мiсцевим населенням.
При наявностi в дiях особи також i ознак iнших злочинiв,
наприклад, умисного пошкодження захисних лiсонасаджень,
плодово-ягiдних та iнших насаджень, незаконноє порубки лiсу,
опору представникам влади, самоуправства, хулiганства тощо, єє
дiє повиннi квалiфiкуватись за сукупнiстю злочинiв.
15. Закiнченим злочин, передбачений ч.З ст.199, буде з мо-
менту вчинення особою дiй по органiзацiє групових дiй, спрямо-
ваних на самовiльне зайняття земельноє дiлянки чи самовiльне
будiвництво, чи безпосереднього вчинення разом з iншими осо-
бами таких дiй.
16. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом i спецiальною метою - без належного дозволу чи всупе-
реч прямiй заборонi завняти для використання земельну дiлянку,
незаконно побудувати жилий будинок, дачу, господарськi чи
побутовi будiвлi. Наприклад, особа пiдбурюу мешканцiв будинку
здiйснити будiвництво льохiв для зберiгання
сiлiiсшогосподарськоi п]Л)дукци на прилеглiй до нього територiє,
ва якiй взагалi будь-яке будiвництво заборонене.
17. Субвктом злочину, передбаченого ч.3 ст. 199, може бути як
приваiна особа, яка досягла шiстнадцiгтирiчного вiку, так i службова
особа. Наприклад, директор радгоспу органiзовуу працiвникiв рад-
госпу дая зайняття земель сусiднього колгоспу, якi не використову-
юпся, для будiвництва дач, жилих будинкiв тощо. Дiє службовоi
особи при наявностi в них ознак зловживання владою чи перевтцен-
ня влади повиннi квалiфiкуватись за сукупнiстю злочинiв.
18. 3я"ол<тад> груповтн дiями, спрямованими ва самовiльве
зайняття земельноє дiлянки чи самовiльне будiвництво, значноє
шкоди iiщпрвумствам, установам, органiзацiям або окремим iрома-
дянам утворюу квалiфiкований склад розглядуваного злочину,
вiдповiдальнiсть за який передбачена ч.4 ст. 199. Питання про
визнання заподiяноє шкоди значною повинно вирiшуватись в
кожному конкретному випадку окремо, з урахуванням всiх обставин
справа. Зокрема, повиннi враховуватись розмiри заподiяних ма-
терiальних збиткiв внаслiдок знесення будiвель, що знаходились на
земельнiй дiлянцi, знищення чи пошкодження посiвiв, плодово-
ялдннх та iнших .насаджень, чагарникiв, затрат на єх вiдновлення,
вiдволiкання значноє кiлькостi працiвникiв на охорону земельних
дiлянок i недопущення єх самовiльного зайняття тощо.
19. При наявностi в дiях винного ознак iнших, бiльш тяжких
злочинiв, наприклад, масових безпорядкiв, злiсного хулiганства,
умисного знищення державного чи колективного майна шляхом
пiдпалу або iншим загальнонебезпечним способом, ййго дiє
повиннi квалiфiкуватись за сукупнiстю злочинiв.
Стаття 200. Незаконне користуванняембле-
мами i знаками Червоного Хреста i
Червоного Пiвмiсяця
Незаконне користування емблемами I
розпiзнавальними знаками Червоного Хреста 1 Черво-
ного Пiвмiсяця, а також найменуванням Червоного Хре-
ста 1 Червоного Пiвмiсяця -
карауться виправними роботами на строк до бдного
року або штрафом у розмiрi до ста карбованцiв.
1. Мiжнародний Червоний Хрест як координуючий орган
добровiльних товариств допомоги вiйськовополоненим, пора-
неним i хворим в основу своує дiяльностi покладау пiклування
про долю жертв вiйни i дiу на пiдставi Статуту, прийнятого в 1965 р.,
який базууться на рядi мiжнародних угод, головною з яких у
Женевська конвенцiя вiд 12 серпня 1949 р. "Про полiпшення
долi поранених i хворих в дiючих армiях". Нацiональнi то-
вариства Червоного Хреста надають допомогу потерпiлим вiд
гяхiйного лиха, проводять на добровiльних засадах пiдготовку
пчаот i санiтарного персоналу. Для забезпечення нормаль-
дiяльностi i недоторканностi санiтарних формувань, надання
Покровительства i охорони з боку воюючих сторiн введенi
цiальнi розпiзнавальнi знаки санiтарноє служби - Червоний
пест Червоний Пiвмiсяць, Червоний Лев i Сонце на бiлому полi.
є Емблеми i знаки Червоного Хреста згiдно з вказаною
рдевською конвенцiую повиннi використовуватись виключно
для позначення персоналу, транспортних засобiв i установ
анiтарних служб. Конвенцiя детально регламентуу порядок
ддористання розпiзнавальних знакiв Червоного Хреста i слiв
"Червоний Хрест" чи "Женевський Хрест" (в рядi краєн - знакiв
Червоного Пiвмiсяця або Червоного Лева i Сонця на бiлому полi)
(див. Международное право в документах. - М., - 1982. -
С.742-743).
3. За незаконне користування емблемами i розпiзнавальними
знаками Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця, а також
найменуваннями Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця, якi
використовуються нацiональним товариством Червоного Хреста
Украєни, передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть (ст.200).
4. Обуктивна сторона злочину дiстау вияв у будь-яких
формах незаконного користування емблемами або знаками (пра-
пор, нарукавна повязка тощо) чи самим найменуванням Черво-
ного Хреста i Червоного Пiвмiсяця як для позначення рiзних
санiтарних формувань, транспортних засобiв, персоналу,
фальшивих документiв, так i як виробничим чи товарним знаком,
якщо це суперечить назвi товару, або в умовах, що можуть
зачепити швейцарськi нацiональнi почуття (Червоний Хрест -
геральдичний знак Швейцарiє). Наприклад, використання знакiв
Червоного Хреста чи Червоного Пiвмiсяця на транспортних
засобах, якi перевозять вiйськовi вантажi, розвiдувальними чи
диверсiйними пiдроздiлами тощо.
5. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Мотив i мета незаконного використання знакiв i най-
менувань Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця для
квалiфiкацiє значення не мають.
6. Субуктом злочину у приватнi особи, якi досягли
шiстнадцятирiчного вiку, а також службовi особи. За незаконне
використання емблем, розпiзнавальних знакiв i лайменувань
Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця вiйськовослужбовцями
в районi воунних дiй або в воунний час вiдповiдальнiсть настау
за ст. 263 при наявностi ознак передбаченого нею злочину.
Стаття 201. Незаконне пiдняття Державного
прапора Украєни на рiчковому
або морському суднi
Пiдняття Державного прапора Украєни на рiчковому
або морському суднi без права на цей прапор -
карауться позбавленням волi на строк до одного року
з конфiскацiую судна чи без конфiскацiє.
(iз амiнами, внесеними Указом вiя 12 сiчня 1983 р. I Зако-
ном аiд 17 червня 1992 р. //Вiдомостi Верховноє Рами УРСР.
- 1983. - №4. - Ст. 50; Вiдомостi Верховнсн Ради Укрмни.
1992. -№35. -Ст. 511).
1. Женевською конвенцiую про вiдкрите море вiд 29 квiтня
1958 р.(див. Международное право в документах. - М., 1982. -
С.495-504) передбачено право кожноє держави на те, щоб єє судна
плавали пiд єє прапором у вiдкритому морi. Згiдно з цим доку-
ментом нацiональна належнiсть судна визначауться прапором
тiує держави, пiд яким воно вправi плавати.
2. Опис Державного прапора Украєни мiститься в постановi
Верховноє Ради Украєни "Про державний прапор Украєни" вiд
28 сiчня 1992 р. (Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. -
№12. - Ст.257). Використання Державного прапора Украєни
регулюуться Положенням про державних прапор Украєнськi
РСР, затвердженим Указом Президiє Верховноє Ради Украєнськоє
РСР вiд 6 квiтня 1981 р. (Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1981.
- №25. - Ст.375; 1984. - №37. - Ст.753).
3. Державний прапор Украєнi пiднiмауться як кормввшi пра-
пор на морському суднi, яке приписано до портiв Украєни, а
також на суднах, якi плавають на внутрiшнiх водних шляхах.
4. Незаконним пiдняття Державного прапора Украєнi буде в
тих випадках, коли вiн пiднiмауться на iноземному торговому чи
iншому суднi, яке знаходиться в територiальних водах Украєни,
а також на украєнських морських чи рiчкових суднах без належ-
ного права на такий прапор.
5. Статтею 201 передбачена вiдповiдальнiсть лише за незакон-
не пiдняття Державного, а не iнших прапорiв, що застосовуютьса
на флотi.
6. Закiнченим злочин буде з моменту незаконного пiдняття
Державного прапора.

7. Субвктняна сторона злочину характеризiться умисною
виною. Мотиви i мета незаконного пiдняттi Державного прапора
на квалiфiкацiю не впливають.
8. Субуктом злочину у особа (громадянин Украiви, iно-
земний громадянин чи особа без громадянства), яка досягла
шiстнадцятирiчного вiку.
Стаття 202. Порушення правил користуминя
радiоустановками на суднах
Порушення правил користування радiоустановками як
на суднах Украєни, так 1 на Iноземних суднах) що знахо-
дяться у водах Украєни, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв
або штрафом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
(iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
ном вiд 17 червня 1992 р. //Вiдомостi Верховне> Ради УРСР.
- 1983. - №4. - Ст. 50; Вiдомостi Верховна Ради Украйни.
1992. -№35. -Ст. 511).
i Статтею 202 передбачена вiдповiдальнiсть за порушення
ппавил користування радiоустановками на суднах Украєни, а
ох iноземних суднах, що знаходяться в водах Украєни.
2 Води Украєни згiдно з Законом "Про державний кордон
Украєни" вiд 4 листопада 1991 р. це: 1) територiальне море
Украєни i 2) внутрiшнi води Украєни (Вiдомостi Верховноє Ради
iни. - 1992.- №2. - Ст.5).
До територiального моря Украєни належать прибережнi
орськi води шириною 12 морських миль, вiдлiчуваних вiд лiнiє
найбiльшого вiдпливу як по материку, так i на островах, що
належать Украєнi, або вiд прямих вихiдних лiнiй, якi зуднують
вiдповiднi точки.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики