науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Такими у, зокрема, всi тяжкi
злочини (ст.7 КК).
6. Звiльнення вiд покарання за ч.2 ст.50 здiйснюуться лише
судом (ст.7 КПК). Суд першоє iнстанцiє робить це шляхом
постановления обвинувального вироку без призначення пока-
рання, а суд касацiйноє чи наглядноє iнстанцiє - шляхом
вiдповiдноє змiни вироку без його скасування i закриття справи.
Це пояснюуться тим, що таке рiшення означало б визнання
вироку неправильним не лише в частинi застосування покаран-
ня, але й у частинi встановлення винностi засудженого.
7. Звiльнення вiд кримiнальноє вiдповiдальностi чи покарання
з пiдстав, наведених у ст.50, у правом вiдповiдних органiв, а не
єх обовязком.
8. Звiльнення вiд вiдповiдальностi або покарання на пiдставi
ст.50 носить безумовний характер. Його слiд вiдрiзняти вiд
закриття справи за ч.2 ст.7. В першому випадку дiяння в момент
його вчинення мiстило всi ознаки злочину, але згодом воно або
особа, яка його вчинила, перестали бути суспiльне небезпечними.
Вiдповiдно ж до ч.2 ст.7 дiяння не оуло злочином уже в момент
його вчинення, оскiльки через малозначнiсть не являло
суспiльноє небезпеки.
9. Особа, звiльнена вiд покарання на пiдставi ч.2 ст.50,
визнауться такою, що не мау судимостi (п. I ч. I ст.55).
Стаття 51. Звiльнення вiд кримiнальноє
вiдповiдальностi iз застосуванням
заходiв адмiнiстративного стягнен-
ня, примусових заходiв виховного
характеру або громадського впливу
Особу, яка вчинила дiяння, що мiстить ознаки
злочину, який не являу великоє суспiльноє небезпеки,
може бути звiльнено вiд кримiнальноє вiдповiдальностi,
якщо буде визнано, що ТТ виправлення 1 перевиховання
можливе без застосування кримiнального покарання. В
цьому разi вiдповiдно до законодавства Украєни може
бути прийнято одне з таких рiшень:
1) про притягнення особи до адмiнiстративноє
вiдповiдальностi;
2) про передачу матерiалiв справи на розгляд то-
вариського суду;
3) про застосування примусових заходiв виховного
характеру;
4) про передачу особи на поруки громадськiй
органiзацiє або трудовому колективу.
Звiльнення вiд кримiнальноє вiдповiдальностi з
притягненням до адмiнiстративноє вiдповiдальностi до-
пускауться лише в справах про злочини, за якi законом
передбачауться покарання у виглядi позбавлення волi
на строк не бiльше одного року або iнше бiльш мяке
покарання,
Звiльнення вiд кримiнальноє вiдповiдальностi з пере-
дачею матерiалiв справи на розгляд товариського суду
допускауться лише в разi, якщо особа вчинила дiяння,
що мiстить ознаки злочину, вперше.
Звiльнення вiд кримiнальноє вiдповiдальностi з пере-
дачею особи на поруки допускауться, якщо вона щиро
розкаялась у вчиненому дiяннi, що мiстить ознаки
злочину, 1 вiд громадськоє органiзацiє або трудового ко-
лективу надiйшло клопотання про передачу єм цiеТ
особи на поруки. Не може бути передано на поруки осо-
бу, яка вдруге вчинила умисне дiяння, що мiстить
ознаки злочину, або ранiше передавалася на поруки.
Особа, яка вчинила дiяння, що мiстить ознаки
злочину, 1 передана на поруки, може бути притягнута до
кримiнальноє вiдповiдальностi за це дiяння, якщо вона
протягом року не виправдала довiря трудового ко-
лективу, порушила своу обiцяння виправитись 1 не
пiдкоряуться правилам спiвжиття або залишила роботу
з метою ухилитись вiд громадського впливу 1 якщо, у
звязку з цим, е рiшення громадськоє органiзацiє чи тру-
дового колективу про вiдмову вiд поручительства.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
нами вiд 17 червня 1992 р. ; 23 грудня 1993 р. // Вiдомостi
Верховноє Ради УРСР. - 1983. -№4. - Ст. 50; Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. - 1992. - №35. - Ст. 511; Голос Украєни.
- 1994. - 22 сiчня).
1. Норма, встановлена ст.51, надау правоохоронним органам
додатковi можливостi для диференцiйованого пiдходу до
вирiшення питання про вiдповiдальнiсть осiб, якi вчинили дiяння
невеликого ступеня суспiльноє небезпечностi, дозволяу широко
залучати громадськiсть до справи перевиховання правопо-
рушникiв, у досить ефективним засобом єх виправлення.
2. Згiдно з законом звiльнення вiд кримiнальноє вiдповiдальностi
в порядку ст.51 допускауться за наявнiстi двох умов: перша з них
стосууться дiяння, друга - особи, що його вчинила.
3. Дiяння в таких випадках не повинно являти собою великоє
суспiльноє небезпеки. При цьому мауться на увазi не абстрактна
його небезпечнiсть, а конкретна, що визначауться залежно вiд
обставин справи: можливоє або реально спричиненоє шкоди,
спрямованостi умислу та iнших факторiв обуктивного й
субуктивного характеру.
4. Закон не встановлюу перелiку таких дiянь i не дау чiтких
критерiєв єх визначення, за винятком випадкiв звiльнення вiд
кримiнальноє вiдповiдальностi iз застосуванням адмiнiстративно-
го стягнення (див. п. 13 коментаря до цiує статтi). Тому практично
ст.51 можна застосувати при вчиненнi будь-якого злочину, що
не у тяжким або особливо тяжким, якщо ступiнь конкретноє
небезпечностi невеликий.
5. Дiяння, що мiстить ознаки злочину, який не являу великоє
суспiльноє небезпеки, треба вiдрiзняти вiд поведiнки, котра хоч
формально i мiстить ознаки будь-якого дiяння, передбаченого
кримiнальним законом, але через малозначнiсть не являу
суспiльноє небезпеки. В останньому випадку згiдно з ч.2 ст.7
дiяння не визнауться злочином i пiдстава для притягнення до
кримiнальноє вiдповiдальностi вiдсутня. В ст.51 йдеться про
дiяння, що мiстять i формальнi, i сутнiснi ознаки злочину, тому
при вчиненнi особою проступку (про що йдеться в ч.2 ст.7)
застосування ст.51 категорично неприпустиме, оскiльки ця стат-
абiлiтуючих пiдстав.
6. Друга умова застосування ст.51 полягау в тому, щоб було
визнано можливим виправлення та перевиховання особи, яка
вчинила зазначене вище дiяння, без застосування до неє
кримiнального покарання. Це питання вирiшууться з урахуван-
ням даних, що характеризують зазначену особу: єє поведiнки
психофiзичних особливостей, ставлення до працi, визнання своує
вини тощо. При цьому прийняттю рiшень про звiльнення вiд
кримiнальноє вiдповiдальностi можуть перешкоджати судимiсть,
що не погашена або не .знята у встановленому законом порядку,
визнання особи хронiчним алкоголiком або наркоманом, ведення
антигромадського способу життя та iн.
7. За наявнiстi зазначених вище умов суд, прокурор або слiдчий
за згодою прокурора можуть закрити кримiнальну справу
щодо особи, яка вчинила дiяння, що не являу великоє суспiльноє
небезпеки, прийнявши одне з таких рiшень: а) про притягнення
до адмiнiстративноє вiдповiдальностi; 6) про передачу матерiалiв
на розгляд товариського суду; .в) про застосування примусових
заходiв виховного характеру; г) про передачу особи на поруки
громадськiй органiзацiє або трудовому колективу.
8. У всiх цих випадках застосування ст.51 у правом, а не
обовязком прокурора, слiдчого або суду.
9. Для вирiшення питання про звiльнення вiд кримiнальноє
вiдповiдальностi в порядку ст.51 необхiдна згода особи, що
вчинила дiяння, яке мiстить ознаки злочину.
10. Порядок звiльнення вiд кримiнальноє вiдповiдальностi на
пiдставi ст.51 КК регламентууться статтями 7, 7, 8, 9, 10 КПК.
II. Постанова прокурора, слiдчого не у остаточним
вирiшенням питання про звiльнення особи вiд кримiнальноє
вiдповiдальностi. Народний суддя або товариський суд, якщо
вони дiйдуть висновку про необхiднiсть притягнення особи до
кримiнальноє вiдповiдальностi, можуть повернути цi матерiали
прокурору. Якщо ж цi органи погодяться з висновком про
звiльнення особи вiд кримiнальноє вiдповiдальностi, таке рiшення
стау остаточним i безумовним. Що стосууться передачi на
поруки, кiнцевий результат залежить вiд подальшоє поведiнки
особи (див. п.33-34 коментаря до цiує статтi).
12. Кожний з зазначених видiв звiльнення вiд кримiнальноє
вiдповiдальностi мау своє особливостi. Частково вони полягають
в додаткових умовах застосування такого звiльнення. Але го-
ловним чином вони рiзняться мiж собою природою та характером
впливу на осiб, до яких застосовуються тi чи iншi заходи замiсть
кримiнальноє вiдповiдальностi.
IЗ. Рiшення про звiльнення вiд кримiнальноє вiдповiдальностi
з притягненням до вiдповiдальностi адмiнiстративноє мо-
же бути прийнято лише за умови, що за вчинене особою дiяння
згiдно з санкцiую вiдповiдноє статтi можливе позбавлення волi на
строк до одного року або бiльш мякий вид покарання
(наприклад, виправнi роботи).
Кодо цих дiянь досить широке. Найчастiше цей вид звiльнення вiд
кримiнальноє вiдповiдальностi застосовууться в справах про
хулiганство (ч. I ст.206), умисне легке тiлесне ушкодження (ст.iОб),
побоє та мордування (ч. I ст. 107) тощо. Не становлять винятку в
цьому розумiннi i випадки вчинення дiяння, що визнауться
злочинним за умови повторностi його вчинення та застосування до
особи ранiше адмiнiстративного стягнення за аналогiчне правопору-
шення (наприклад, злочину, передбаченого ч. I ст. 161).
14. Для застосування п. I ч. I ст.51 вимагауться також, щоб
особа визнавала себе винною (ч.З ст.7 КПК).
15. Пункт 1 ст.51 не може бути застосований до непов-
нолiтнього, який хоча й досяг вiку кримiнальноє вiдповiдальностi
за деякi злочини (наприклад, передбачений ч.I ст.iОб), але не
досяг 16 рокiв, тобто вiку, з якого можлива адмiнiстративна
вiдповiдальнiсть. До неповнолiтнiх вiком вiд 16 до 18 рокiв
застосування такого заходу не виключауться, якщо не буде
визнано бiльш доцiльним застосувати примусовi заходи виховно-
го характеру.
16. Притягаючи особу до адмiнiстративноє вiдповiдальностi у
вiдповiдностi iз ст.51, суддя може застосувати одне з таких
стягнень: а) штраф до 1000 крб., а за корисливi злочини - до
2000 крб.; б) виправнi роботи за мiсцем роботи особи на строк вiд
одного до двох мiсяцiв;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики