науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


5. Дюдськi жертви - це загибель хоча б однiує людини.
6. Iншi тяжкi наслiдки - це "заподiяння тяжких тiлесних
ушкоджень однiй чи кiльком особам, середньоє тяжкостi тiлесних
ушкоджень двом або бiльше особам, значних матерiальних
збиткiв державнiй, громадськiй органiзацiє або громадянам, а так
само тривалий простiй пiдприумств, цехiв або єх виробничих
дiльниць" (п. 12 згаданоє постанови). ,
7. Вказiвка у законi на те, що порушення прiвил завiдомо
могло спричинити людськi жертви чи iншi тяжкi наслiдки,
означау, що звичайно вказанi наслiдки порушення настають з
необхiднiстю, а в цьому разi не настали випадково або завдяки
втручанню iнших осiб.
8. Для застосування ст.218 потрiбно встановити наявнiсть
причинного звязку мiж допущеним порушенням правил безпеки
i вказаними у цiй статтi наслiдками.
9. Субуктивна сторона злочину, передбаченого ч. I ст.218,
характеризууться необережною виною щодо такого наслiдку, як
шкода здоровю людей, а стосовно можливостi людських жертв
чи iнших тяжких наслiдкiв - злочинною самонадiянiстю або
непрямим умислом. Субуктивна сторона злочину, передбаченого
ч.2 ст.218, характеризууться лише необережною формою вини у
виглядi злочинноє самонадiяностi або злочинноє недбалостi.
10. Субуктом злочину у особа, яка досягла 16 рокiв. До
вiдповiдальностi за ст.218 притягаються на практицi як службовi
особи, так i рядовi працiвники гiрничих пiдприумств.
Стаття 219. Порушення правил при прове-
деннi будiвельних робiт
порушення при проведеннi будiвельних робiт
будiвельних 1 санiтарних правил, а також порушення
правил експлуатацiє будiвельних механiзмiв, якщо воно
заподiяло шкоду здоровю людей або завiдомо могло
спричинити людськi жертви чи iншi тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк до одного року,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до двохсот карбованцiв.
те саме дiяння, якщо зоно спричинило людськi
жертви або Iншi тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв
або виправними роботами на строк до двох рокiв.
(з змiнами, внесеними Указами вiд 16 лютого 1978 р. I
12 сiчня 1983 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1978. -
№9. - Ст. 165; 1983. - №4. - Ст. 50).
I. Порушення правил при проведеннi будiвельних робiт являу
собою невиконання (бездiяльнiсть) чи неналежне виконання
(дiяльнiсть) вимог щодо порядку та умов проведення будiвельних
операцiй. Злочинна дiяльнiсть може виявитись в будь-яких фор-
мах: рухи, приведення в дiю механiзмiв, команди та розпоряд-
ження; вiдданi усно, письмово чи жестами. У разi бездiяльностi
особа або нiчого не робить, або не робить того, що прямо
приписано правилами для даноє ситуацiє.
2. Обовязковою ознакою складу цього злочину у проведення
будiвельних робiт, пiд якими розумiються роботи, що викону-
ються у будь-якiй галузi народного господарства (промисловостi,
сiльському господарствi, на транспортi тощо), "по спорудженню,
ремонту та реконструкцiє будинкiв i будiвель, а також розбиран-
ню i пересуванню ранiше побудованих обуктiв, зокрема: загаль-
нобудiвельнi (землянi, камянi, опоряджувальнi, монтаж
будiвельних конструкцiй та iн.), спецiальнi (монтаж систем
водопостачання, технологiчного устаткування тощо) i допомiжнi
(навантажувально-розвантажувальнi, заготiвельнi й транс-
портнi, якi повязанi з будiвництвом обуктiв i виконуються в його
межах)" (абз.2 п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду Ук-
раєни вiд 10 жовтня 1982 р. №6 // Бюлетень... - С.167).
3. Будiвельнi правила - це норми, що мiстяться в рiзних
вiдомчих нормативних актах i мають метою забезпечити безпеку
при спорудженнi, ремонтi, реконструюваннi всiляких будов. При
цьому безпека передбачауться як для учасникiв будiвельних
робiт (мулярiв, штукатурiв, водiєв тощо), так i для осiб, що
користуються спорудженими будiвлями (мешканцiв жилих
будинкiв, осiб, що користуються мостами та естакадами, персо-
налу установ, що працюу в адмiнiстративних будинках, та iн.).
Порушення вказаних правил, що в своєй бiльшостi мiстяться в
так званих БНIП (будiвельнi норми i правила), затверджених
22 Бюл. закенодавства. Спецвипуск. 673
ДерхбуДом, може призвести до травм працiвникiв будiвництва
або до руйнування в майбутньому збудованих споруд.
Типовими порушеннями будiвельних правил у вiдступи вiд
затверджених проектiв, використання не передбачених БНIП
матерiалiв та комплектуючих, порушення послiдовностi
будiвельних операцiй тощо.
4. Санiтарнi правила, про якi йдеться у ст.219, становлять
собою норми, що мають за мету забезпечити захист здцровя
будiвельних робiтникiв, а також користувачiв будiвельних кон-
струкцiй вiд впливу шкiдливих факторiв навколишнього сере-
довища.
Виробниче середовище на будiвництвi характеризууться на-
явнiстю шкiдливого пилу цементу та iнших сипких речовин,
небезпечного випару фарб, лакiв, iнших летких речовин тощо.
Тому санiтарнi правила передбачають виконання вiдповiдних
робiт у респiраторах, при достатнiй вентиляцiє.
Мешканцiв споруджених будiвель оточують матерiали та
рiзноманiтнi декоративнi покриття, використанi для оздоблення
iнтерурiв. Згiдно з iснуючими санiтарними правилами цi ма-
терiали та покриття не повиннi видiляти шкiдливi речовини та
бути джерелом небезпечних випромiнювань.
5. Порушення правил експлуатацiє будiвельних механiзмiв
створюу небезпеку для працiвникiв будiвництва i навiть .для
стороннiх осiб, що знаходяться у сферi дiє цих механiзмiв
(бетонозмiшувалок, кранiв, транспортерiв тощо), якi широко
використовуються в будiвництвi. Наприклад, вантажний кран
може впасти на споруди, що знаходяться поблизу будiвництва.
Вiдповiдальнiсть за ст.219 "за порушення правил експлуатацiє
будiвельних механiзмiв може наставати лише за умови, що єх
допущено при будiвельних, а не iнших роботах" (абз.I п.14
згаданоє постанови). Тому, наприклад, порушення водiум
пiдйомного крану правил безпеки не пiд час пiднiмання та
монтажу конструкцiй, а пiд час руху з автопарку до будiвелвєого
майданчика тягне вiдповiдальнiсть за ст. 215 (за наявностi перед-
бачених цiую статтею ознак). Так само "випуск в експлуатацiю
завiдомо технiчно несправних будiвельних ... машин, що
використовуються як транспортнi засоби, або iнше грубе пору-
шення правил єх експлуатацiє, якi забезпечують безпеку руху,
вчинене особою, вiдповiдальною за технiчний стан або експлуа-
тацiю цих засобiв, за наявностi пiдстав судам слiд квалiфiкувати
за ст.215 КК..., а не ст.219... (абз.З п.14 згаданоє постанови).
6. Оскiльки диспозицiя ст.219 у бланкетною, для зясування
змiсту дiяння у кожному окремому випадку слiд звертатись до
вiдповiдних нормативних актiв, що мiстять будiвельнi чи
санiтарнi правила або правила експлуатацiє будiвельних ме-
ханiзмiв.
7. Шкода здоровю людей охоплюу "заподiяння середньоє
тяжкостi тiлесних ушкоджень однiй особi чи легкого тiлесного
ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоровя або
короткочасну втрату працездатностi, однiй чи кiльком особам"
(п. 11 згаданоє постанови).
Змiст поняття людських жертв та iнших тяжких
наслiдкiв розкрито у пп.5 i 6 коментаря до ст.218.
9. Про порушення, яке завiдомо могло спричинити людськi
жертви чи iншi тяжкi наслiдки, див. п.7 коментаря до ст.218.
i0. Встановлення Причинного звязку мiж порушенням правил
та наслiдками, що настали, часто ускладнюуться дiями потер-
пiлих та iнших осiб. В таких випадках слiд зясовувати, чи у
шкода необхiдним наслiдком порушення правил. Якщо буде
встановлено, що при вилученнi з причинного ланцюга дiй третiх
осiб наслiдки не настали б, вчинене не можна вважати необхiдною
причиною вiдповiдноє шкоди.
11. Субуктивна сторона злочину така ж, як i при порушеннi
правил безпеки гiрничих робiт (див. п.9 коментаря до ст.218).
12. Субуктом у особа, яка досягла 16 рокiв. На практицi це
найчастiше виконроби, бригадири, iнженери, майстри та iншi
службовi особи, що вiдповiдають за якiсне, безпечне проведення
будiвельних робiт. Несумлiнне виконання ними цього обовязку
утворюу склад злочину, передбаченого ст.219, i додатковоє
квалiфiкацiє за ст. 167 не потребуу. Можуть бути субуктом даного
злочину також рядовi будiвельники.
Стаття 220. Порушення правил безпеки на
вибуховонебезпечних пiдприум-
ствах або у вибуховонебез-
печних цехах
Порушення виробничо-технiчноє дисциплiни або
правил, що забезпечують безпеку виробництва на
вибуховонебезпечних пiдприумствах або у вибуховоне-
безпечних цехах, -
карауться позбавленням волi на строк до одного року,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
Те саме дiяння, якщо воно спричинило людськi
жертви або iншi тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк до десяти рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
В/домоет/верховна Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст. 50).
1. З обуктивноє сторони передбачене цiую статтею дiяння
визначено законодавцем як порушення виробничо-технiчноє
дисциплiни, а також як порушення правил, що забезпечують
безпеку виробництва на вибуховонебезпечних пiдприумствах або
у вибуховонебезпечних цехах. Отже, диспозицiя ст.220 у блан-
кетною. Це означау, що для зясування змiсту вказаного у нiй
дiяння необхiдно звернутися до технiко-правових норм, якi
регламентують безпеку виробництва на вибуховонебезпечних
пiдприумствах (у цехах).
2. Правила та iнструкцiє, що дiють на вибуховонебезпечних
виробництвах, мiстять норми, якi за своєм призначенням
подiляються на двi групи. Однi норми служать для запобiгання
небезпецi вибуху i звуться правилами вибуховоє безпеки (див.,
наприклад: "Правила взрывобезопасности установок для приго-
товления и схитання топлива в пылевидном состоянии. - М., 1968).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики