науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

, наприклад, постанову президiє Тер-
нопiльського обдасвого суду в справi К. // Практика... - С.95-96).
Якщо мiх тiлесним> ушкодженнями та настанням смертi був
якийсь час, навiть тривалий, то це ще не свiдчить про те, що
смерть заподiяна необерехно.
При умисному тiлесному ушкодженнi (легкому, середньоє тяж-
костi i тяжкому), на вiдмiну вiд замаху на вбивство, настання
смертi виннiм не допускауться. Вiн або не передбачау П настання
або розраховуу на те, що зумiу єє вiдвернути.
Стаття 102. Умисне середньоє тяжкостi тiлесне
ушмОАження
Умисне середньоє тяжкостi тiлесне ушкодження, тоб-
то умисне тiлесне ушкодження, що не небеапечннм
для життя, але таке, що спричинило тривале порушення
функцiй будь-якого органу або Iншгiй тривалий розлад
здоровя без наслiдкiв, зазначених у статтi 101 цього Ко-
дексу, -
карауться позбавленням волi на строк до чотирьох
рокiв або виправними роботами на строк до двох рокiв.
Примiтка. Вжите в цiй статтi 1 статтях 103, 105 1 215 поняття "се-
редньоє тяжкостi тiлесне ушкодження" вiдповiдау поняттю "менш
тяжке тiлесне ушкодження", що його вжито в статтi 238 вiдповiдно до
статтi 8 Закону СРСР "Про кримiнальну вiдповiдальнiсть за вiйськовi
злочини" в редакцIГ 15 грудня 1983 року.
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 12 сiчня 1983 р.,
29 лютого 4984 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1983.
- №4. - Ст. 50; 1984. - №11. - Ст. 203).
1. Умисне середньоє тяжкостi тiлесне ушкодження мау такi
ознаки: а) в момент єх заподiяння рони не у небезпечними для
життя потерпiлого; б) не дають наслiдкiв, передбачених ст.IОI;
в) спричиняють тривале порушення функцiй будь-якого органу;
г) стiйку втрату працездатностi менше нiж на одну третину або
д) спричиняють iнший тривалий розлад здоровя.
2. Порушенням функцiй будь-якого органу Правила судо-
во-медичного визначення ступеня тяжкостi тiлесних ушкоджень
називають послаблення функцiй органiв лiодини (мови, зору,
уху, рук, нiг тощо). Це можуть бути i випадки повноє, але
тимчасовоє втрати органом його функцiй.
3. До iншого тривалого розладу здоровя вiдносяться
випадки заподiяння шкоди здоровю, яке не було повязане з
порушенням функцiй якого-небудь органу, але викликало втрату
працездатностi менше нiж на одну третину (наприклад, заражен-
нi якоюсь хворобою).
4. Трыяаяим вважауться таке порушення функцiй органiв чи
iнший розлад здоровя, для поновлення яких необхiдно бiльше
3-х тижнiв (бiльше 21 дня).
399
Згiдно з Правилами тривалими визнаються i таii тiлеснi уш-
кодження, якi викликали тимчасову втрату працездатностi мен-
ше однiує третини (вiд 10 до 33 вiдсоткiв).
5. Умисне середньоє тяжкостi тiлесне ушкодження, внаслiдок
якого з необережностi сталася смерть, квалiфiкууться за су-
купнiстю злочинiв - за ст-108 та ст.98 як необерене вбивство.
6. При наявностi в заподiяних потерпiлому тiлесних ушкод-
женнях ознак кiлькох видiв тiлесних ушкоджень скоуне мау бути
квалiфiковане за статтею КК, яка передбачау вiдповiдальнiсть за
найбiльш тяжкий єх зид (наприклад, за ч.I ст.ЮI, якщо тiлесне
ушкодження мау ознаки тяжкого i середньоє тяжкостi, оскiльки
тяжке тiлесне ушкодження завжди мiстить в собi i ознаки
тiлесного ушкодження середньоє тяжкостi). Такi випадки не
утворюють сукупностi злочинiв.
7. Субуктивне сторона злочину характеризууться умислом
(прямим або непрямим;.
8. Субуктам злочину у особа, якiй виповнилось чотирнадцять
рокiв.
Стаття 103. Умисне тяжке або середньоє тяжкостi
тiлесне ушкодження, заподiяне в
стам сильного душевного хвилювання
Умисне тяжке або середньоє тяжкостi тiлесне ушкод-
ження, заподiяне в станi сильного душевного хвилю-
вання, що раптово виникло внаслiдок протизаконного
насильства або тяжкоє образи з боку потерпiлого, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв
або виправними роботами на той же строк.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст.50).
1. Умисне тяжке або середньоє тяжкостi тiлеса ушкодження,
яке було заподiяне в станi сильного душевного хвилювання
(фiзiологiчного афекту), що раптово виникло внаслiдок протиза-
конного насильства або тяжкоє образи винного потерпiлим,
визнауться законодавцем як заподiяне при помякшуючих
вiдповiдальнiсть обставинах.
Обставини, що помякшують вiдповiдальнiсть, в складi
злочину, передбаченого ст. 103, у обовязковими ознаками.
2. Про ознаки тяжкого i середньоє тяжкостi тiлесного ушкод-
ження див.коментарi до ст.ЮI i ст.102.
3. Про сильне душевне хвилювання див.п.2 коментаря до ст.95.
4. Протизаконне насильство може бути фiзичним (удари, побоє,
тiлеснi ушкодження, позбавлення волi тощо) або психiчним
п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 1 квiтня
1994 р. №1 "Про судову практику в справах про злочини проти
життя i здоровя людини" // Бюлетень... - С.80).
Таке насильство мау бути iстотним, тобто здатним викликати
сильне душевне хвилювання, реальним, а не-уявним.
Для застосування ст. 103 треба довести, що насильство було
протизаконним. Правомiрне застосування працiвниками право-
охоронного органу сили до злочинця незалежно вiд його
психiчного стану не може бути визнане таким, що здатне
викликати сильне душевне хвилювання (фiзiологiчний афект).
5. Тяжка образа потерпiлим винного - це будь-яке iстотне
приниження честi i гiдностi,зроблене в непристойнiй формi. Така
образа здатна викликати сильне душевне хвилювання.
Як свiдчить слiдча та судова практика, найчастiше тяжка
образа спричиняуться приниженням нацiональноє гiдностi,
релiгiйних почуттiв.
6. Протизаконне насильство чи тяжка образа може вiдноситися
як до того.хто заподiяв тiлесне ушкодження, так i до iнших осiб.
Наприклад, Верховний Суд Украєни визнав правильною
квалiфiкацiю дiй К. за ст. 103. Вiн обухом сокири заподiяв 3.
тяжке тiлесне ушкодження за те , що 3. побив маму К. (Рад.
право. 1973. - №8. - С. 107).
7. Для застосування ст. 103 важливо визначити два часових
iнтервали: а) час мiж протиправним насильством чи тяжкою
образою i виникненням сильного душевного хвилювання. Цей
час може бути коротким i тривалим. Юридичного значення ця
обставина не мау: сильне душевне хвилювання може
викликати i таке протизаконне насильство (чи тяжка образа),
яке було вчинене як щойно, так i ранiше (наприклад, дочка
розповiла батьку про побиття єє хулiганами по дорозi зi школи
додому); б) час мiж виникненням сильного душевного хвилю-
вання i заподiянням тяжкого чи середньоє тяжкостi тiлесного
ушкодження. Для злочину, передбаченого ст. 103, характерною
ознакою у негайне виникнення намiру заподiяти шкоду
потерпiлому. Як свiдчить практика, такий стан тривау не бiльше
кiлькох хвилин. Тiльки в цей час заподiяна шкода може бути
визнана як заподiяна в станi сильного душевного хвилювання i
квалiфiкуватися за ст. 103.
8. Стаття 103 передбачау вiдповiдальнiсть лише за умисне
тяжке або середньоє тяжкостi тiлесне ушкодження.
Вiдповiдальнiсть за необережно заподiянi названi тiлеснi ушкод-
ження за таких обставин настау за ст. 105.
9. Умисне тяжке тiлесне ушкодження, внаслiдок якого сталася
смерть потерпiлого, але скоуне в станi сильного душевного
хвилювання, квалiфiкууться за ст. 103, а не ч.З ст.ЮI (див.,
наприклад, справу П. // Практика... - С.121-122).
10. Якщо тяжкi тiлеснi ушкодження були заподiянi в станi
сильного душевного хвилювання особою, яка при цьому перебу-
вала в станi необхiдноє оборони, але перевищила єє межi, вони
квалiфiкуються не за ст.IОЗ, а за ст.104.
II. У нипадках, коли тяжке чи середньоє тяжкостi тiлесне
ушкодження заподiяно пiсля того, коли стан сильного душевного
хвилювання пройшов, дii винного не потрiбно квалiфiкувати за
статтею КК, що передбачау вiдповiдальнiсть за вказанi злочини,
вчиненi без помякшуючих обставин. Протиправна поведiнка
потерпiлого в такому разi може бути визнана обставиною, що
iстотно знижуу суспiльну небезпечнiсть злочину i помякшуу
вiдповiдальнiсть винного (абз.2 п.24 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду Украєни вiд 1 квiтня 1994 р. М 1 "Про судову практику
в справах про злочини проти життя i здоровя людини" //
Бюлетень... - С.80).
12. Субуктом злочину у особа, якiй виповнилось чотирнад-
цять рокiв.
Стаття 104. Заподiяння тяжких тiлеснi> ушкод-
жень при перевищеннi меж не-
обхiдноє оборони
Заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень при
перевищеннi меж необхiдно? оборони -
карауться позбавленням волi на строк до одного року
або виправними роботами на той же строк.
1. Тяжкими тiлесними ушкодженнями в ст. 104 визнаються такi
ж ушкодження, як i в ст. 101 (див. коментар до цiує статтi).
2. Про межi необхiдноє оборони i єх перевищення див.коментар
до СТ.15.
3. Заподiяння умисного тяжкого тiлесного ушкодження при
перевищеннi меж необхiдноє оборони квалiфiкууться за ст. 104 i
в тому випадку, коли вiд тяжких тiлесних ушкоджень "настала
смерть, при вiдсутностi умислу на позбаменнядиття" (абз.2 п.IО
постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 28 червня 1991 р.
№4 "Про практику застосування судами законодавства, яке
забезпечуу право на необхiдну оборону вiд суспiльне небез-
печних посягань" // Бюлетень...- С.21).
4. Якщо тяжкi тiлеснi ушкодження були заподiянi при
перевищеннi меж необхiдноє оборони i винний одночасно пере-
бував у станi сильного душевного хвилювання, що раптово
виникло, то його дiє належить квалiфiкувати за ст. 104, тобто за
бiльш мяким законом, а не заст.IОЗ (абз.I п.IО згаданоє
постанови).
5. Вiдповiдальностi за ст. 104 пiдлягають як тi особи, якi
захищали вiд суспiльне небезпечного посягання себе, так i тi, якi
захищали iнших громадян чи iнтереси суспiльства або держави,
якщо вони, захищаючись, перевищили межi необхiдноє оборони,
тобто заподiяли тому, хто посягау, шкоду у виглядi тяжких
тiлесних ушкоджень, яка явно не вiдповiдау небезпечностi пося-
гання чи обстановцi захисту.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики