науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

№6 "Про практику
застосування судами Украєни законодавства у справах, повязаних
з порушенням правил охорони працi" // Бюдетень... - С. 166).
Вiдповiдальнiсть за порушення спецiальних правил, що забез-
печують безпеку гiрничих, будiвельних робiт аоо робiт на вибу-
ховонебезпечних пiдприумствах (у цехах), передбачена статтями
218, 219, 220. Службовi особи, якi зобовязанi забезпечувати
дотримання правил охорони працi на гiрничих, будiвельних
Рвотах i роботах на вибуховонебезпечних пiдприумствах (у
Цэх), будуть вiдповiдати за ст. 135 лише у випадку, коли ними
порушега загалыи праввла охорони працi, що не е спецiшiьншк
для гiрничого, будiвельного або вибухововебезпечного
ифобнящва (п.7 постанови Пленуму Верховного Суду Украєнi
вiд 10 жовтня 1982 р. №6).
3. Обсктшяш сторона злочину передбачау наявнiсть трьох
ознак у єх сукупностi: 1) порушення правил охоронi працi;
2) створення небезпеки для вптя чи здоровя як пращвввха
виробництва, так i iнших осiб, постiйна або тимчасова дiяльнiсть
яквхповязаназдавимвиробниатаом (ч.I ст.135),абоспричивеаня
нещасних випадкiв з людьми (ч.2 ст.135); 3) причинний звязок
мiх порушенням правал охорони пращ i стюревою небезпекою дпх
хиття чи здоровя трудящих або нещасними випадками з лкедьмв.
4. Способи порушення правил охорони працi рiзноманiтнi.
Це порушення мохе виявитися в непроведеннi вiдповiдного
iнструктаху або у вiдсутностi чи несправностi спецiальник
пристроєв для безпечноє роботи механiзмiв, верстатiв, елек-
тромерех, засобiв iндивiдуального захисту (маска, окулярi,
щити пiд час плавлення металу, спецiальний одяг,
спецiальне взуття тощо), неналехна перевiрка знання
робiтниками технiки безпеки тощо.
Поняття "створювало небезпеку" (ч.I ст.135) передбачау
наявнiсть реальноє мохливосгi загабелi чи травмування людей, єк
захворювання внаслiдок порушення правил охорони працi.
Наприклад, Iршавським народним судом Закарпатськоi областi Р
було засудхено за ч.1 ст.135 до виправних робiт строком на одан
рiк за те, що вiн, як гояовний iнхенер меблевого комбiнату, ве вхвi
заходiв щодо встановлення вентиляторiв у лакувальному цеху. Мiх
там, покрiптя меблiв лаком у цеху супроводхувалося видiленням
єдких речовин, повiтря у ньому ие провiтрювалося, внаслiдок чого
чотирьом робiтницям прху загрожувала небезпека этрати зору.
5. Пiд нещасними випадками з людьми (ч.2 ст.135)
вiдповiдно до п.9 постанови Пленуму Верховного Суду Ук-
раєни вiд 10 ховтня 1982 р. №6 слiд розумiти заподiiря смергi,
тяхкого, середньоє тяхкостi або легкого тiлесного упжодхения.
що спричинило короткочасний розлад здоровя або короткочасну
втрату працездатностi хоча б однiй особi. При цьому додаткова
квалiфiкацiя за статтями про злочини прати особи не потрiбна.
6. Порушення загальних правил, що забезпечують безпеку
виробництва, якщо воно заподiяло майнову шкоду пiдприолству або
робiтниковi, але не створило небезпеки для хття чи здоровя тру-
дящих, неох(иiлюЕтасяст.135. У такому випадкуслухб(>аособащяе
вiдпомдати у дисциплiнарному, адмiнiстратавному або цивiльному
порядку, а якщо така шкода буде iстотна, - за ст.165 або ст.167.
7.3 субскпшвшп сторони злочин передбачау складну струк-
туру вини. До факту порушення правил охорони працi особнi
ставиться умисно або неооерехно, до наслiдкiв - лише необереж-
но (ч.2 ст.135), а до можливостi єх настання (ч.I ст.135) яе
виключауться непрямий умисел.
8. Субвктом злочину мохе бути лише слухбова особа, на яку
аокладенiобовязкиiцодозабезпеченняохоротпрацiтадотртац-
вя правил технiки безпеки на вiдповiднiй дiлянцi роботи.
9. Порушення правил охорони працi самим робiтняком або
слухбовпем, якщо таке порушення спричинило калiцтво або
загибель iншого робiтника чи слухбовця, утворюу злочин проти
життя або здоровя особи (статтi 98, 105).
i0. Потерчiяим вiд цього злочину мохе бути як робiтник
пiдприумства або органiзацiє, так й iнша особа, постiйна або
тимчасова дiяльнiсть яких повязана з таким виробництвом
(наприклад, студенти-практиканти, стахисти, особи, якi
вiдрядхенi на таке виробництво). Якщо х порушенням правил
охорони працi була заподiяна шкода здоровю стороннiм особам,
винна особа буде вiдповiдати залехно вiд характеру злочинних
дiй за статтями про слухбовi злочини або злочини проти особи.
11. Злочин прати хиття i здоровя особи буде i у випадку, якщо
порушення правил охорони працi спричинило смерть або тiлесне
ушкодження домашнiй робiтницi аоо шоферу, якi працюють у
окремоє особи за наймом.
Стаття 136. Порушення авторських прав
Випуск пiд своєм Iмям або Iнше привласнення авторст-
ва на чужий твiр науки, лiтератури та мистецтва, неза-
конне вiдтворення або розповсюдження такого твору -
караються виправними роботами на строк до двох
рокiв або штрафом у розмiрi до трьохсот карбо-
ванцiв.
((Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст.50).
1. Законом вiд 23 грудня 1993 р. "Про авторське право i
сумiжнi права" встановлено правове регулювання у питаннях
охорони особистих (немайнових) та майнових прав авторiв, якi
у обуктом iнтелектуальноє власностi, повязаних iз створен-
ням та використанням лiтературних i худохнiх творiв (автор-
ське право), прав виконавцiв, виробникiв фонограм i
органiзацiй мовлення (сумiхнi права) (Голос Украєни. - 1994.
- 23 лютого).
2. Авторське право поширюуться на твори, якi у iнтелек-
туальним творiнням у галузi науки, лiтератури i мистецтва.
В ст.5 названого Закону дауться перелiк таких творiв. Серед
них: лiтературнi письмовi твори (книги, брошури, статтi,
компютернi програми тощо), сценiчнi переробки таких
творiв; виступи, лекцiє, промови, проповiдi та iншi уснi
твори; музичнi твори: драматичнi, музично-драматичнi
твори, пантомiми, хореографiчнi та iншi твори, створенi для
сценiчного показу; аудiовiзуальнi твори; скульптури,
картини, малюнки, гравюри, лiтографiє та iншi твори обра-
зотворчого мистецтва; фотографiє; iлюстрацiє, карти, плани,
креслення, пластичнi твори, що стосуються географiє, гео-
логи, топографiє, архiтектури; переклади, адаптацiє; аран-
жування; iншi твори.
3. Авторськi права поширюються ях на обнародуванi, так I не
обнародуванi твори незалежно вiд єх призначення, жанру, до-
стоєнства, обсягу, мети (освiта, iнформацiя, реклама, пропаганда,
розваги тощо), а також способу вiдтворення, якщо вони вираженi
в уснiй, письмовiй або iншiй формi.
4. Вiдповiдно до СТ.9 згаданого Закону охорона прав авторiв
надауться: 1) авторам незалежно вiд громадянства, твори яких
вперше опублiкованi або не опублiкованi, але знаходяться в
обуктивнiй формi на територiє Украєни; 2) авторам, твори яких
вперше опублiкованi в iншiй краєнi та протягом тридцяти днiв
опублiкованi в Украєнi незалежно вiд громадянства чи постiйного
мiсця проживання автора.
Авторам незалежно вiд громадянства, твори яких вперше
опублiкованi або не опублiкованi, але знаходяться в обуктивнiй
формi на територiє iншоє держави, надауться охорона вiдповiдно
до мiжнародних договорiв Украєни.
5. Авторовi твору належить особисте (немайнове) право: на
опублiкування, вiдтворення i розповсюдження свого твору всiма
дозволеними способами пiд своєм iмям, пiд умовним iмям (псев-
донимом) або без зазначення iменi (анонiмно), а також на
недоторканнiсть твору.
Автором вважауться названа при обнародуваннi твору особа,
яка вказана як автор на примiрнику обнародуваного твору, на
рукопису або на оригiналi твору мистецтва, доки в судовому
порядку не буде доведено iнше.
6. Порушення авторських прав переслiдууться у
кримiнальному порядку при вчиненнi таких дiй, що порушують
особистi права автора: 1) незаконне використання творiв та
обуктiв сумiжних прав (контрафакцiя); 2) примушення до ав-
торства; 3) привласнення авторства (плагiат).
7. Поняття "незаконне використання творiв та
обуктiв сумiжних прав (контрафакцiя) передбачау
опублiкування (випуск твору у свiт), вiдтворення, розпов-
сюдження, а також ввезення в Украєну без дозволу 096, якi
мають авторське право i сумiжнi права, примiрникiв творiв,
фонограм, програм мовлення.
Примiрники творiв, фонограм, виготовлених i розповсюджених
з порушенням авторського права i сумiжних прав, у контр-
афактними. Твiр вважауться використаних (обнародуваним)>,
якщо вiн у тiй чи iншiй формi доведений до вiдома суспiльства,
став доступним для публiки. Для лiтературних творiв формою
обнародування у єх видання, для драматичних i музично-дра-
матичних - єх публiчне виконання, для творiв образотворчого
мистецтва - публiчне виставлення, для кiнофiльму - публiчне
демонстрування, для аудiовiзуальних творiв - єх вiдтворення
тощо. _
Не вважауться порушенням авторського i сумiжних прав
повiдомлення про новини або про поточнi подiє, якi носятв
характер простоє прес-iнформацiє на твори народноє творчостi,>
також на офiцiйнi документи (закони, укази, постанови, судовi
рiшення тощо), державнi символи та знаки (прапори, герби,
отздсни, грошовi знаки), затвердженi державними органами.
Охорона авторського права не поширюуться також на звернен-
ня полiтичнi промови, доповiдi, проповiдi та iншi пуолiчно
дигодошенi подiбнi твори, якщо рони вiдтворюються в пресi,
передаються в ефiр, доводяться до загального вiдома по проводах
i стають предметом публiчних повiдомлень з iнфорлмцiшюю
метою (ст.? Закону).
д. примушення оо авторства передбачау психiчний або
фiзичний вплив на автора з метою примусити його створити
вiдповiдний твiр (погрозою вбивством, заподiянням тiлесних
ушкоджень чи знищенням майна щодо самого автора твору або
до його близьких родичiв). Це може бути i так зване примусове
спiвавторство, коли автора твору шляхом погрози застосування
фiзичноє сили, використання службовоє або iншоє залежностi
примушують включити у спiвавтори осiб, якi не мали вiдношення
до створення твору.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики