науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

В тому випадку, коли громадянин
Украєни вступау у воуннi формування ворога з метою вирватися
з полону, то такi дiє не у злочинними.
Шпигунство як форма державноє зради полягау в передачi або
збираннi з метою передачi iноземнiй державi, iноземнiй органiзацiє
або єх представникам вiдомостей, якi мiстять державну чи вiйськову
таумницю, а також вiдомостей, якi не становлять такоє таумницi,
але передаються чи збираються за завданням iноземноє розвiдки
ддя використання єх на шкоду iнтересам Украєни.
Державна таумниця, - йдеться в ст. I Закону "Про державну
таумницю" вiд 21 сiчня 1994 р. - це вид таумноє iнформацiє, що
охоплюу вiдомостi у сферi оборони, економiки, зовнiшнiх
вiдносин, державноє безпеки i охорони правопорядку, розголо-
шення яких може завдати шкоди життуво важливим iнтересам
Украєни i якi визнанi законом державною таумницею та
пiдлягають охоронi з боку держави. Категорiє вiдомостей, що
становлять державну таумницю, вказанi в ст. 6 Закону (Го-iос
Украєни. - 1994. - 10 березня). Це може бути, наприклад,
iнформацiя про змiст стратегiчних i оперативних планiв та IНПЄЕХ
документiв бойового управлiння, пiдготовку та проведення
вiйськових операцiй, стратегiчне та мобiлiзацiйне розгортайня
вiйськ; озброуння та матерiально-технiчне забезпечення
Збройних Сил, Прикордонних вiйськ, Нацiональноє гвардiє та
iнших вiйськових формувань Украєни; про потужностi народного
господарства, запаси сировини i матерiалiв; про державнi запаси
дорогоцiнних металiв монетарноє групи, коштовного камшкя,
валюти; про експорт та iмпорт озброуння, вiйськовоє технiки;
окремих стратегiчних видiв сировини i продукцiє; про плани,
органiзацiю, форми, методи i результати розвiдувальноє, кон"?-
розвiдузальноє та оперативно-розшуковоє дiяльностi; про осiб, якi
спiвробтничають або ранiше спiвробiтничали на конфiдецiйнiй
основi з органами, що здiйснюють таку дiяльнiсть.
Конкретнi вiдомостi можуть бути вiднесенi до державноє
таумницi лише за умови, що вони пiдпадають пiд категорiє,
зазначенi в ст.б Закону.
Обовязковим реквiзитом кожного матерiального носiя iнфоп-
мацiє, що вiднесена до державноє таумницi, у гриф секретностi.
Вiн повинен мiстити вiдомостi про ступiнь секретностi цiує iнфор-
мацiє ("особливоє важливостi", "цiлком таумно", "таумно"). Якщо
гриф секретностi неможливо нанести безпосередньо на носiй
iнформацiє, вiн мау бути зазначений у супровiдних документах
(ст. 13 Закону).
Вiйськова таумниця - це вид таумноє iнформацiє, що охоплюу
вiдомостi вiйськового характеру, якi становлять державну
таумницю.
Передача вказаних вiдомостей - це повiдомлення єх будь-яким
способом (усно, письмово, через посередникiв, з використанням
тайникiв, радiо, за допомогою птахiв i тварин тощо) адресатам
шпигунства. ,
Ранiше чинний закон як самостiйну форму державноє зради
називав видачу державноє чи вiйськовоє таумницi iноземнiй
державi. Пiд видачею законодавець розумiв дiяння особи, яка
вже володiла такими вiдомостями по службi або роботi i передала
єх iноземнiй державi або єє представнику. У цьому випадку було
вiдсутну попередну збирання вказаних вiдомостей для єх пере-
дачi. Останну у характерним для розумiння передачi вказаних
вiдомостей при шпигунствi. Чинне законодавство не вiдносять
видачу державноє чи вiйськовоє таумницi до самостiйноє форми
державноє зради. Видачу такоє таумницi слiд розглядати як одну
iз складових частин передачi, яка характерна для шпигунства,
iнакше кажучи, видачу державноє чи вiйськовоє таумницi iно-
земнiй державi, iноземнiй органiзацiє чи єх представникам слiд
розглядати як один iз способiв шпигунства. Таке положения
знайшло, в певнiй мiрi, своу законодавче закрiплення, хоча i в
iншому за змiстом злочинi - в ст.68.
Збирання вiдомостей, якi мiстять державну чи вiйськову
таумницю, передбачау добування єх будь-яким способом.
Наприклад, пiдслуховування розмов про такi вiдомостi, зарисов-
ка чи фотографування певних -обуктiв; таумне, вiдхрите або
насильницьке викрадення вказаних вiдомостей тощо. Збирання
таких вiдомостей повинне проводитися з метою подальшоє пере-
дачi єх вказаному в законi адресату.
Подання iноземнiй державi, iноземнiй органiзацiє або єх
представникам допомоги у проведеннi пiдривноє дiяльностi
проти Украєни передбачау будь-яке сприяння вказаному в ст.56
адресату, направлене на заподiяння шкоди зовнiшнiй безпецi
Украєни. Це, по сутi, загальна форма державноє зради. Як окремi
конкретнi єє рiзновиди в законi названi перехiд на бiк ворога i
шпигунство. Тому ця форма державноє зради мау мiсце лише тодi,
коли вiдсутнi конкретнi ц рiзновиди. Пiдривна дiяльнiсть iнозем-
ноє держави, iноземноє органiзацiє чи єх представникiв, яким
надау допомогу винна особа, може полягати в рiзних дiях (розрив
дипломатичних вiдносин або зрив переговорiв мiж Украєною та
iншою державою; вербування агентури для ведення шпшунства,
для вчинення диверсiє або посягання на життя державного дiяча,
ведення збройних локальних конфлiктiв тощо). Ця форма де-
ржавноє зради може мати мiсце як в мирний,так i у воунний час.
7. Злочин, передбачений ст.56, вiдноситься до формальних
злочинiв. Вiн вважауться закiнченим з моменту вчинення зазна-
чених в законi дiй незалежно вiд того, чи була заподiяна шкода
державнiй безпецi Украєни.
8. Субуктивна сторона державноє зради характеризууться
виною у формi прямого умислу: винна особа усвiдомлюу, що вона
вступау в безпосереднiй контакт з вiйськовим противником або
з iноземною державою чи iноземною органiзацiую або єх пред-
ставниками з метою сприяння єм i бажау так чинити. Мотив
злочину значення для квалiфiкацiє не мау. Коди допомога вка-
заним в законi адресатам полягала, наприклад, в диверсiє, то такi
дiє утворюють сукупнiсть злочинiв, передбачених ст.56 i ст.бО.
9. Субуктом державноє зради може бути лише громадянин
Украєни, якому виповнилося шiстнадцять рокiв. Спiвучасником
такого злочину (органiзатором, пiдмовником i пособником) мохе
бути iноземець або особа без громадянства.
10. В ч.2 ст. 56 передбаченi пiдстави звiльнення вiд
кримiнальноє вiдповiдальностi особи, яка отримала злочинне
завдання iноземноє держави, iноземноє органiзацiє або єх пред-
ставникiв. Для такого звiльнення потрiбна наявнiсть двох умов
у єх сукупностi:
1) щоб така особа не вчинила нiяких дiб щодо здiйснення
злочинного завдання;
2) добровiльно заявила органам влади про свiй злочинний
звязок з iноземним адресатом. Добровiльнiсть означау, що особа
мала можливiсть виконати отримане завдання, але сама
вiдмовилась вiд його виконання, незалехво вiд мотивiв такоє
вiдмови. Заява про вiдмову усно чи письмово мохе бути подана
у будь-якi органи державноє влади (суд, прокуратуру, органи
служби безпеки, органи мiсцевоє влади).
"" онодавстна. Спецвипуск. 193
Стаття 56.Дм, афямовам на наоиымцьку змiну 44
пшаленя консплуцйного ладу або на
зашпленни дер)ювноi владе
Дiє, вчиненi з метою насильницькоє змiни чи повален-
ня конституцiйного ладу або захоплення державноє
влади, а так само змова про вчинення таких дiй -
караються позбавленням волi на строк вiд пяти до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
Публiчнi заклики до насильницькоє змiни чи повален-
ня конституцiйного ладу або до захоплення державноє
влади, а так само розповсюдження матерiалiв Iз
закликами до вчинення таких дiй
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв
або штрафом до ста мiнiмальних розмiрiв заробiтноє
плати.
Дiє, передбаченi частиною 2 цiує статтi, вчиненi осо-
бою, яка в представником влади, або повторно, або за
попереднiм зговором групою осiб, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
восьми рокiв,
(В редакцiє Закону вiд 24 грудня 1993 р.//Голос Украєни. -
1994. -21 сiчня).
1. Безпосереднiм обуктом цього злочину у внутрiшня без-
пека держави в двох головних сферах - в сферi функцiонування
конституцiйного ладу i всферi дiяльностi державноє влади.
Констшпуцшнчйлад - це заснованi на Конституцiє Украєни:
повновладдя народу; суспiльний i державний устрiй; првнцшш i
форми органiзацiє i дiяльностi органiв державноє влади i уп-
равлiння; рiвнiсть всiх нацiй i народностей; права i свободи
громадян; взаумовiдносини громадян i держави.
Державна влада - це провiдник в життя волi народу за
допомогою державного апарату i правоохоронних органiв. Де-
ржавна влада проявляуться в трьох самостiйних, але
взаумодiючих формах - законодавчiй, виконавчiй i судовiй.
2. Обуктивна сторона злочину може бути виражена в трьох
формах, а саме: 1) дiє, спрямованi на насильницьку змiну чи
повалення конституцiйного ладу; 2) дiє, спрямованi йа
насильницьке захоплення державноє влади; 3) змова про вчине-
ння таких дiй.
Насильницькi дєє щодо конституцiйного ладу - це захоплення
важливих державних обуктiв (засобiв масовоє iнформацiє та
звязку, банкiв, примiщень органiв державноє влади тощо) шля-
хом погрози застосування зброє або єє застосуванням чи шляхом
застосування фiзичноє сили.
Насильницькi дiє щодо державноє клади - це погроза засто-
сування чи застосування зороє або застосування фiзичноє сиди
(захоплення заложникiв, нанесення тiлесних ушкоджень,
вбивство тощо) до голови держави або керiвникiв органiв держав-
ноє влади. При наявностi пiдстав такi дiє квалiфiкуються за су-
купнiстю злочинiв, передбачених статтями 56 та 58.
Змова - це таумна угода двох або бiльше осiб про спiльнi
насильницькi дiє проти конституцiйного ладу чи державноє влади.
При цьому слiд зазначити, що наявнiсть лише однiує згоди
кiлькох осiб про спiльне вчинення зазначених дiй не може
розглядатися як злочин.
Сама по собi змова - водьова угода. Це своурiдне обуднання
думок, бажання i волi двох або бiльше осiб. Думки, бажання i воля
людини не можуть визнаватися злочином, вони лежать за межами
кримiнального закону.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики