науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


За претензiями, якi пiдлягають задоволенню за рахунок
конфiскованого майна, держава вiдповiдау лише в межах вартостi
цього майна за оцiнкою фiнансових органiв.
3. При задоволеннi претензiй за рахунок конфiскованого
майна дотримууться черговiсть, передбачена цивiльно-процесу-
альним законодавством (зокрема, статтями 374, 375, 377 ЦПК).
Стаття 37. Позбавлення вiйськових, iнших
звань та державних нагород
При засудженнi за тяжкий злочин особа, яка мау
вiйськове або спецiальне звання, може бути за вироком
суду позбавлена цього звання,
г
ж
При засудженнi за тяжкий злочин особи, яка мав де-
ржавну нагороду або почесне звання чи вiйськове зван-
ня вищого офiцерського складу, суд при постановленнi
вироку вирiшуу питання про внесення подання
Президентовi Украєни про позбавлення засудженого
державноє нагороди, почесного звання чи вiйськового
звання вищого офiцерського складу.
(В редакцiє Закону вiд 17 червня 1992 р. // Вiдомос тi Вер-
ховноє Ради Украєни. -1992. -№35. -Ст. 511).
1. Позбавлення вiдповiдно до ч. I ст. 37 вiйськового або
спецiального звання у додатковим покаранням (п.2 ч.З ст.23) i
може бути застосоване до особи, засудженоє за тяжкий злочин,
зазначений у ст.7.
2. За вироком суду можуть бути позбавленi вiйськового
звання особи, якi належать до рядового складу (солдат,
старший солдат, старший матрос), сержантського i
старшинського складу (молодший сержант, старшина 2 статтi,
сержант, старшина 1 статтi, старший сержант, головний
старшина, старшина, головний корабельний старшина), скла-
ду прапорщикiв i мiчманiв (прапорщик, мiчман, старший
прапорщик, старший мiчман), молодшого офiцерського складу
(молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капiтан,
капiтан-лейтенант), старшого офiцерського складу (майор,
капiтан 3 рангу, пiдполковник, капiтан 2 рангу, полковник,
капiтан 1 рангу) Збройних Сил, Нацiональноє гвардiє. Служби
безпеки, Прикордонних вiйськ, вiйськ Цивiльноє оборони,
Управлiння охорони вищих посадових осiб Украєни та iнших
вiйськових формувань, створених вiдповiдно до законодавства
Украєни, у тому числi тi особи, якi перебувають у запасi чи
вiдставцi. Засудженi за тяжкi злочини особи вищого
офiцерського складу згаданих вiйськових формувань (гене-
рал-майор, контр-адмiрал, генерал-лейтенант, вiце-адмiрал,
генерал-полковник, адмiрал та генерал армiє Украєни) можуть
бути позбавленi вiйськового звання за поданням суду тiльки
Президентом Украєни, який присвоюу такi звання.
3. Специмый звания присвоюються Президентом Украєни,
керiвниками й iншими уповноваженими на те працiвниками
вiдомств особам, якi перебувають на службi у спецiальних органах
держави (дипломатичним, митним працiвникам, прокурорам i
слiдчим органiв прокуратури, спiвробiтникам органiв внутрiшнiх
справ, суддям, працiвникам залiзничного, морського, рiчкового,
повiтряного транспорту, воунiзованоє охорони, iнших органiв).
4. Позбавлення вiйськового або спецiального звання судом при
наявностi пiдстав, вказаних у ч.I ст.37, у покаранням i тягне за
собою несприятливi для засудженого наслiдки у виглядi втрати
певних прав, а в рядi випадкiв i звiльнення зi служби чи усунення
з посади.
5. Позбавлення особи, яка засуджууться за вчинення тяж-
кого злочину, державноє нагороди (ордена, медалi, почесного
знака Президента), почесного звання (наприклад, звання
"Заслужений наставник молодi") та вiйськовйго звання вищого
офiцерського складу не належить до комретенцiє суду i не у
додатковим покаранням. Суд лише вирiшуу питання про вне-
сення вiдповiдного подання до органу, який присвоюу цi
звання.
При вирiшеннi питання про позбавлення засудженого
вiйськового або спецiального звання суд мау керуватися за-
гальними началами призначення покарання (ст. З 9), враховуючи
характер i ступiнь суспiльноє небезпечностi вчиненого злочину,
конкретнi данi, що характеризують особу винного, обставини
справи, якi помякшують або обтяжують вiдповiдальнiсть.
Рiшення про внесення подання про позбавлення засудженого
державноє нагороди чи почесного звання приймауться судом з
урахуванням даних, що свiдчать про вчинення винним дiянь, якi
ганьблять його як нагородженого (п.б постанови Пленуму Вер-
ховного Суду Украєни вiд 18 iрудня 1987 р. №12 "Про судову
практику по застосуванню статтi 37 Кримiнального кодексу
Украєни" // Бюлетень... - С.41).
6. Кримiнальний закон не передбачау позбавлення наукових
ступенiв та вчених звань, у звязку з чим суд не вправi позбав-
ляти єх засуджених. Дане питання вирiшууться вiдповiдно до
СТ.56 Положення про порядок присудження наукових ступенiв i
присвоуння вчених звань, затвердженого постановою Кабiнету
Мiнiстрiв Украєни вiд 20 травня 1992 р. №257.
7, Порядок i умови виконання покарання у виглядi позбавлен-
ня вiйськового або спецiального звання встановленi гл. VI Поло-
ження про порядок i умови виконання кримiнальних покарань,
не звязаних iз заходами виправно-трудового впливу на засуд-
жених, затвердженого Указом Президiє Верховноє Ради УРСР вiд
22 червня 1984 р.
Стаття 38. Позбавлення батькiвських прав
Позбавлення батькiвських прав може бути застосова-
но як додаткове покарання лиш у випадках, коли су-
дом встановлено зловживання цими правами з боку
винного.
Поновлення в батькiвських правах можливе лише в
порядку, передбаченому Кодексом про шлюб та сiмю
Украєни,
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 3 липни I973 р. i Зако-
ном вiд 17 червня 1992 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР.
-1973. -№29. -Ст. 249; Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -
1992. - №35. - Ст. 511).
1. Позбавлення батькiвських прав у додатковою мiрою пока-
рання (п.З ч.З ст.23), яка може призначатися лише у випадках,
коли буде встановлено, що пiдсудний зловживав цими правами
(див-.наприклад: рад.право. - 1988. - №9. - С.90).
В санкцiях Особливоє частини КК позбавлення батькiвських
прав не вказууться. Воно може застосовуватись при засуд-
женнi за всi тi злочини, вчинення яких було повязане зi
зловживанням цими правами (наприклад, за статтями 106,
III, 118, 120, 121, 208). Рiшення про призначення розгляду-
ваного покарання, викладене в резолютивнiй частинi вироку,
повинно мiстити посилання на ст.38 (абз.2 п.23 постанови
Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 29 червня 1990 р. №6
// Бюлетень... - С.29).
Позбавлення батькiвських прав не стосууться дiтей, якi народ-
жуються пiсля постановления вироку i щодо яких засуджений,
природно, не допускав зловживання цими правами.
2. Сутнiсть розглядуваного покарання полягау в тому,
що засуджений втрачау всi права, якi грунтуються на фактi
спорiдненостi з дитиною, вiдносно якоє вiн позбавлений
прав, у тому числi право вимагати вiд неє в майбутньому
надання йому утримання. В той же час позбавлення
батькiвських прав не звiльняу батькiв (батька чи матiр) вiд
обовязку по утриманню дитини (ст. 74 КШС). Особи, поз-
бавленi батькiвських прав, не можуть бути опiкунами i
пiклувальниками (ст. 140 КШС).
3. На вiдмiну вiд позбавлення батькiвських прав у порядку
цивiльного судочинства на пiдставах, вказаних у ст.70 КШС
(ухилення вiд виконання своєх обовязкiв по вихованню
дiтей, в тому числi вiдмова без поважних причин взяти
дитину з пологового будинку та iнших дитячих лiкувально-
профiлактичних i навчально-виховних закладiв, зловживан-
ня батькiвськими правами, жорстоке поводження з дiтьми,
шкiдливий вплив на дiтей аморальною поведiнкою, а також
те, що батьки у хронiчними алкоголiками або наркоманами),
позбавлення батькiвських прав як мiра кримiнального пока-
рагiня можливе лише у звязку з вчиненням злочину,
повязаного iз зловживанням цими правами.
4. Призначаючи позбавлення батькiвських прав як додаткову
мiру покарання, суд не визначау строку єє дiє. Поновлення в
батькiвських правах може мати мiсце в порядку, передбаченому
ст.75 КШС.
Порядок i умови виконання розглядуваного покарання вста-
новленi гл. VII Положення про порядок i умови виконання
кримiнальних покарань, не звязаних iз заходами виправно-тру-
дового впливу на засуджених, затвердженого Указом Президiє
Верховноє Ради УРСР вiд 22 червня 1984 р.
Глава V
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ I ПРО
ЗВIЛЬНЕННЯ ВЩ ПОКАРАННЯ
начала призначення
Стаття 39. Загальнi
покарання
Суд призначав покарання в межах, встановлених
статтею закону, яка передбачау вiдповiдальнiсть за
вчинений злочин, у точнiй вiдповiдностi з положеннями
Загальноє частини цього Кодексу. При призначеннi
покарання суд, керуючись правосвiдомiстю, враховуу
характер 1 ступiнь суспiльноТ небезпечностi вчиненого
злочину, особу винного 1 обставини справи, що
помякшують i обтяжують вiдповiдальнiсть.
(Iз змiнами, внесеними Законом вiд 17 червня 1992 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. -№35. -Ст. 511).
1. Призначення нокяроння -один з етапiв застосування
кримiнального законодавства. Воно здiйснюуться судом (суддею)
пiсля того, як вiн згiдно з п.4 ст.324 КПК Украєни дiйде висновку,
що особа, яка вчинила злочин, пiдлягау покаранню за це.
Призначення покарання полягау в обраннi щодо особи, визна-
ноє винною у вчиненнi злочину (злочинiв), конкретноє мiри
покарання. Це означау, що суд (суддя) повинен визначити i
вказати у вироку: а) яке основне покарання призначауться особi,
що вчинила злочин, а у вiдповiдних випадках - який його розмiр
та iншi показники (вид виправно-трудовоє установи, процент
вiдрахування iз заробiтку тощо); о) чи призначауться особi
додаткове покарання, а якщо призначауться, то який його вид,
а у вiдповiдних випадках - розмiр; в) якщо мають мiсце
обставини, зазначенi в статтях42, 43, яке покарання остаточно
призначауться особi, котра вчинила кiлька злочинiв.
2. При призначеннi покарання суд (суддя) повинен керуватися
лише законом та власною правосвiдомiстю.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики