науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Тi ж дiє, якщо вони завдали великоє майновоє шкоди
пiдприумствам, установам, органiзацiям або
спричинили iншi тяжкi наслiдки, -
караються позбавленням волi на строк до восьми
рокiв.
I. Предметом посягання у цьому випадку можуть бути тiльки
вiдомостi, якi мiстять службову таумницю в силу закону, поста-
нови Кабiнету Мiнiстрiв, розпорядженнi органу влади або
вказiвки уповноваженоє особи. Втрата таких вiдомостей
.обуктивно може спричинити iстотну майнову чи iншу шкоду
державним, колективним чи громадським органiзацiям аоо
пiдприумствам. Такими вiдомостями визнаються: 1) вiдомостi
економiчного характеру (про дислокацiю пiдприумств i єх
виробничу дiяльнiсть, про запаси продовольства, про пропускну
здатнiсть шляхiв сполучення, про кориснi копалини та єх роз-
робку тощо); 2) вiдомостi науково-технiчного характеру (про
вiдкриття, винаходи, науковi i технiчнi експерименти, про змiст
i характер наукових дослiджень або єх результати тощо); 3) iншi
вiдомостi (про заходи в сферi громадськоє безпеки i громадського
порядку, охорони здоровя, про кадрову полiтику держави тощо).
Якщо предметом посягання у вiдомостi, що мiстять державну
чи вiйськову таумницю, винний, при наявностi всiх необхiдних
до того ознак, пiдлягау вiдповiдальностi за державну зраду у
формi шпигунства.
2. В ст. 68 наводиться вичерпний перелiк дiянь, якi складають
злочин. Це передача чи збирання з метою передачi iноземним
органiзацiям вiдомостей, якi мiстяж службову таумницю.
Передача таких вiдомостей передбачау повiдомлення єх вка-
занiй органiзацiє будь-яким способом. Вона можлива в уснiй чи
письмовiй формi (розповiдь, лист, креслення, план, зарисовка,
аудiозапис, вiдеоплiвка тощо) i може бути здiйснена особисто при
зустрiчi, пiд час розмови по телефону, по радiо, з використанням
тайникiв, тварин, птахiв, через посередникiв.
Збирання вiдомостей, що мiстять службову таумницю, полягау
в добуваннi єх рiзними способами (пiдслуховування, випитуван-
ня, фотографування). Злочин вважауться закiнченим з моменту
передачi або збирання вiдомостей, що мiстять службову
таумницю.
Зберiгання вiдомостей, зiбраних iншими особами, охоплюуться
поняттям пособництва i повинне квалiфiкуватися за ч.б ст.19 i ст. 68.
3. Склад розглядуваного злочину передбачау передачу або
збирання з метою передачi службовоє таумницi iноземнiй
органiзацiє або Гi представникам.
Iноземна органiзацiя - це будь-яка недержавна органiзацiя,
зацiкавлена в одержаннi вiдомостей, якi мiстять службову
таумницю. У тому випадку, коли мова йде про дiяльнiсть грома-
дянина Украєни по завданню iноземних державних органiзацiй,
вiдповiдальнiсть настау за державну зраду. До числа iноземних
органiзацiй у розумiннi ст.68 вiдносяться промисловi, науково-
дослiднi, торговельнi .або iншi обуднання тощо.
Представником iноземноє органiзацiє у особа, яка у
офiцiйним спiвробiтником iноземноє недержавноє органiзацiє або
за спецiальним повноваженням представляу iнтереси даноє
органiзацiє.
4. Субуктивна сторона злочину характеризууться умислом.
Винна особа усвiдомлюу, що вчиняу дiє, вказанi в диспозицiє
ст.68\ i бажау такi дiє вчинити. Обовязковою ознакою цього
злочину у мета дiяльностi винноє особи - довести вiдомостi, якi
мiстять службову таумницю, до вiдома iноземноє органiзацiє або
Гє представника. Мотиви дiяльностi при вчиненнi даного злочину
можуть бути рiзними i на квалiфiкацiю не впливають. Якщо ж
службова особа поряд з даними дiями вчинить також iнший
злочин, наприклад, отримау хабар, то вона повинна вiдповiдати
заст.68Чст.168.
5. Субуктом злочину у службова особа, якiй такi вiдомостi
були довiренi, або iнша особа, якiй такi вiдомостi стали вiдомi по
службi або по роботi, а також вiйськовослужбовець, якщо вiн
передау або зоирау вiдомостi, якi не становлять вiйськовоє
таумницi, але мiстять службову таумницю.
6. Питання про наявнiсть обставин, якi обтяжують злочин, -
"заподiяння великоє майновоє шкоди" або "iншi тяжкi наслiдки"
(ч.2 ст.68), - вирiшууться у кожному окремому випадку з
урахуванням всiх конкретних обставин справи.
Стаття 69. Бандитизм
Органiзацiя озброуно? банди з метою нападу на
пiдприумства, установи, органiзацiє чи на окремих
осiб, а так само участь у такiй бандi або у вчинюваному
нею нападi -
караються позбавленням волi на строк вiд пяти до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
1. Небезпека бандитизму полягау в тому, що банда, будучи
особливим видом злочинного угрупування, яка володiу зброую,
загрожуу основам громадськоє безпеки.
2. Бандитизм мау мiсце при вчиненнi хоча б однiує iз таких дiй:
1) органiзацiя озброуноє банди; 2) участь у такiй бандi; 3) участь у
нападах, вчинюваних бандою.
3. Бандою визнауться стiйка озброуна група iз двох i бiльше
осiб, якi попередньо органiзувалися для вчинення нападiв на
пiдприумства, установи, органiзацiє оудь-якоє форми власностi
аоо окремих осiб.
Збройний напад, вчинений однiую особою, не може бути
визнаний бандитизмом. При наявностi необхiдних для того ознак
цi дiє квалiфiкуються як розбiй.
4. Група визнауться стiйкою при наявностi тiсного звязку мiж
особами, якi постiйно входять до єє складу. Цей звязок знаходить
свiй прояв в органiзованостi (удностi намiрiв, загальних дiях) для
вчинення, як правило, декiлькох нападiв. У деяких випадках
бандою може бути визнана i така озброуна група осiб, яка
органiзувалася для вчинення одного тяжкого злочину. Це можливо,
наприклад, тодi, коли груповий збройний напад було вчинено за
попередньо розробленим учасниками групи планом з розподiлом
ролей, на особливо важливий обукт (банк, лiтак тощо),
5. Озброунiсть банди означау наявнiсть зброє хоча б у одного
iз Гє учасникiв. При цьому iншi члени банди знають про наявнiсть
зброє та єє призначення. Пiд зброую слiд розумiти як воi
нестрiльну (гвинтiвка, пiстолет, обрiз, рушниця тощо), так i
холодну зброю (кортик, фiнський або армiйський нiж, шабля
тощо). Використання при нападi непридатноє до стрiльби зброє з
намiром усунути чи подолати опiр потерпiлого утворюу розбiй.
6. Органiзацiя озброуноє банди - це обуднання зусиль двох
i бiльше осiб у стiйку озброуну групу чи керiвництво єє
учасниками. Дiє, повязанi з органiзацiю банди, полягають у
вербуваннi учасникiв, пiдшукуваннi зброє, визначеннi, хоча б у
загальних рисах, планiв вчинення нападу тощо. Органiзацiйнi
дiє, якi передують створенню банди, але якi не призвели до
фактичного єє створення, тягнуть вiдповiдальнiсть за ст. 17i ст. 69.
7. Участь у бандi означау не тiльки бiльш-менш тривалий
злочинний звязок кiлькох осiб, якi обуднанi загальною метою
нападiв на тi чи iншi обукти, але й сам факт вступу в банду i
практичну участь у єє дiяльностi. При цьому особа, яка вступила
в озброуну стiйку групу, не обовязково повинна брати участь у
вчинюваних бандою нападах. Участь у нiй може полягати у
приховуваннi членiв банди, засобiв злочину, майна, здобутого
злочинним шляхом, пiдшукуваннi обуктiв для нападу, втягненнi
нових осiб, а також у виконаннi iнших функцiй, якi спрямованi
на досягнення загальноє мети банди. Участь у бандi визнауться
закiнченим злочином з моменту, коли особа дiзналась про
злочиннi намiри та плани банди i дала згоду на вступ у цю
злочинну групу i виконала єє доручення, незалежно вiд того,
вчинила банда запланованi напади чи нi.
8. Участь в органiзованих бандою нападах передбачау
участь як самих єє членiв, так й iнших осiб (якi не у учасниками
бандит в одному iз нападiв банди.
Напади озброуноє банди квалiфiкуються за ст. 69 незалежно вiд
того, була фактично застосована зброя чи нi. Спiввиконавцем
бандитського нападу визнауться особа, яка разом з членами
банди здiйснювала, наприклад, насильство, захват майна або
вчиняла, у вiдповiдностi з розподiлом ролей, iншi дiє в момент
нападу банди. Окремi випадки допомоги бандитам з боку особи,
котра не у членом банди, яка не брала безпосередньоє участi у
бандитському нападi, повиннi квалiфiкуватися за ч.б ст.19 i ст.69
як пособництво у бандитизмi.
Особи, якi не у членами бавди i не усвщомлююiь факту Вленування,
але допомагали бандi у вчиненнi нападу, несуть вздiювадальнiсть за
спiвучасть у злочинi, який охопшовався єх умислом.
9. Бандитизм може полягати у вбивствi, нанесеннi тяжких
тiлесних ушкоджень, заволодiннi майном. Всi цi випадки, за
винятком умисного вбивства, охоплюються складом злочину
бандитизм. Вчинення ж умисного вбивства при бандитизмi не
охоплюуться ст.69, а потребуу додатковоє квалiфiкацiє за ст.93.
10. Субуктивна сторона бандитизму характеризууться на-
явнiстю прямого умислу. Його змiст визначауться усвiдомленням
особи, що вона з метою вчинення нападiв створюу злочинну
спiлку, бере участь у нiй або у вчинюваних нею нападах, i бажау
чинити саме так. При цьому учасники банди, а також iншi
учасники вчинюваних нападiв частiше всього керуються
корисливими мотивами, бажанням наживи. Iнодi єх дiє продикто-
ванi iншими мотивами, наприклад, помстою.Банда може бути
створена для вчинення згвалтувань та iнших злочинiв.
11. Субуктом бандитизму визнауться особа, яка досягла вiку
16 рокiв. Особи у вiцi вiд 14 до 16 рокiв, якi органiзували банду
чи брали участь у бандитських нападах, пiдлягають кримiнальнiй
вiдповiдальностi лише за тi дiє, якi пiдпадають пiд ознаки
злочинiв, передбачених ч.2 ст. 10.
Всi учасники банди несуть вiдповiдальнiсть як виконавцi злочину,
незалежно вiд тих конкретних дiй, якi кожен iз них вчинив. Але
кожному учаснику банди iнкримiнуються у вину тiльки тi дiє, якi
були виконанi ним особисто, i тi напади, в яких вiн брав безпосе-
редню участь, а також тi, вчиненню яких вiн сприяв.
Вiдповiдальностi за бандитизм пiдлягау осооа, яка вступила в
банду в якостi єє члена, але в силу тих чи iнших причин не брала
участi у нападах, але взяла на себе певну роль у загальнiй
дiяльностi банди.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики