науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

9 Правил).
Втрата потерпiлим голосу, слуху, мови визнауться тяжким
тiлеснимушкодженням, якщо вiн не може спiлкуватися з iншими
людьми без допомогу технiчних чи спецiальних засобiв.
5. Заподiяння душевноє хвороби визнауться тяжким тiлесним
ушкодженням у всiх випадках, коли потерпiлий внаслiдок пося-
гання на його здоровя захворiв тимчасовою чи хронiчною ду-
шевною хворобою, коли таке посягання спричинило розлад його
психiчноє дiяльностi. Психiчне захворювання може статися
внаслiдок тяжкоє травми голови, мозку або перелому,- сильного
психiчного струсу
Всяка за характером i тяжкiстю душевна хвороба у ознакою
тяжкого тiлесного ушкодження. Не визнауться тяжким тiлесним
ушкодженням виникнення внаслiдок посягання нервовоє хвороби.
6. Ознакою тяжкого тiлесного ушкодження визнауться стiйка
втрата працездатиостi не менше нiж на одну третину
(не менше 33%). При цьому йдеться не про професiйну, а про
загальну працездатнiсть. Визначення групи iнвалiдностi
потерпiлому не впливау на ступiнь тяжкостi тiлесних ушкоджень.
Ступенi тяжкостi тiлесакх ушкоджень, що були заподiянi дiтям,
iнвалiдам, визначаються на загальних щдставах - за тими
Правилами - як у здорових та дорослих людей.
Втрата працездатностi вважауться стiйкою, якщо вона не може
бути поновлена, або якщо вона мохе бути поновлена лише
частково, або якщо для єє поновлення потрiбен тривалий строк.
7. Тiлесне ушкодження вважауться тяжким, яу.що воно за-
подiяло переривання вагiтностi. Строк вагiтностi при цьому
значення не мау. Не впливають на вiдповiдальнiсть, за таке
посягання на здоровя потерпiлоє єє стосунки з винним. Це може
бути дружина, знайома чи зовсiм незнайома жiнка.
Кримiнальна вiдповiдальнiсть за переривання вагiтностi настау
лише в тих випадках, коли воно спричинилося внаслiдок дiй
винного, а не патологiчних властивостей органiзму потерпiлоє.
Судово-медична експертиза в цих випадках здiйснюуться спiльно
з акушером-гiнекологом.
8. Тiлесне ушкодження визнауться тяжким, якщо воно за-
подiяло потерпiлому непоправш знiвечення обличчя.
Знiвеченим обличчя вважауться тодi, коли воно мау
неприумний, огидливий зовнiшнiй вигляд (наприклад,
вiдсутнiсть носа або губ).
Тяжкiсть шкоди при знiвеченнi обличчя обумовлено не тiльки
i не стiльки фiзичною шкодою, скiльки психiчною травмою,
оскiльки ця обставина принижуу потерпiлого, викликау у нього
тяжкi душевнi переживання, муки.
Знiвеченим при тiлесних ушкодженнях може бути лише
обличчя, а не iншi частини тiла, тобто тiльки передня частина
голови i верхня частина шиє.
Питання про те, знiвечено чи не знiвечено обличчя, вирiшують
органи слiдства i суд, бо це питання не медичне, а юридичне (етичне).
Непоправним вважауться таке знiвечення обличчя, яке не
може бути виправлено чи усунено звичайними методами
лiкування, або якщо воно зовсiм не може бути усунено. Якщо
для усунення знiвеченостi потрiбна пластична операцiя, то
знiвечення також визнауться непоправним.
Питання про те, чи у знiвечення обличчя певного потерпiлого
непоправним, визначау судово-медична експертиза (абз.I п.27
постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 1 квiтня 1994 р.
№1 "Про судову практику в справах про злочини проти життя i
здоровя людини" // Бюлетень... - С.80).
9. Тiлесне ушкодження визнауться тяжким i квалiфiкууться за
ч.I ст.IОI при наявностi хоча б однiує iз вказаних у цiй нормi
ознак. Наявнiсть в скоуному винним кiлькох iз цих ознак на
квалiфiкацiю його дiй не впливау, але враховууться при визна-
ченнi мiри покарання.
10. Субективнастороназпочєiну, передбаченогоч.I ст.IОI,
характеризууться умисною формою вини, причому умисел може
бути прямим або непрямим.
II. Субуктом злочину у особа, якiй до вчинення злочину
виповнилось чотирнадцять рокiв.
12. Тяжке тiлесне ушкодження, заподiяне в станi сильного душев-
ного хвилювання, квалiфiкууться не за ч.I ст.IОI, а за ст.IОЗ, а
заподiяне при перевищеннi меж необхiдноє оборони, - за ст. 104.
iз. Тяжке тiлесне ушкодження визнауться вчиненим при обтя-
жуючих обставинах (ч.2 ст.IОI), якщо воно: 1) було вчинене
способом, що мау характер мучення або мордування, чи
2) сталося внаслiдок систематичних, хоч би й не тяжких тiлесних
ушкоджень.
Слiд мати на увазi, що тяжкi тiлеснi ушкодження самi по собi
заподiюють потерпiлому муки i страждання. Квалiфiкованим
тяжке тiлесне ушкодження визнауться в тих випадках, коли
винний спричиняу потерпiлому особливi мучення i спецiально
дiу таким чином, щоб заподiяти особливi мучення, заподiяти
нестерпний фiзичний бiль.
Мучення може бути спричинено тим, що потерпiлому не дають.
єжI, води, використовують вплив низькоє чи високоє температури,
а також застосуванням iнших засобiв, якими заподiюуться
надзвичайний фiзичний бiль чи фiзичнi страждання.
Згiдно з Правилами мордуванням називаються такi дiє, якi
повязанi з багаторазовим чи тривалим зайодiянням особливого
фiзичного болю (щипання, биття батогом чи нагайкою,
спричиненням численних, але невеликих ушкоджень тупими чи
гостроколючими предметами, вплив термiчних факторiв тощо).
Верховний Суд Украєни в справi М. зазначив, що мучення i
мордування це такi дiє, спецiальною метою яких було заподiяти
тяжкi тiлеснi ушкодження, поуднанi з особливо сильним болем
чи тяжкими фiзичними та моральними стражданнями
потерпiлого (див. Рад. право. - 1979. - №12. - С.66). Питання
про те, чи були певнi дiє мученням або мордуванням, вирiшуу не
судово-медична експертиза, а органи слiдства i суд.
Тяжке тiлесне ушкодження повинно оцiнюватися як
квалiфiковане (ч.2 ст.IОI) також тодi, коли воно сталося
внаслiдок систематичних легких чи середньоє тяжкостi тiлесних
ушкоджень. Систематичнiсть таких дiй вказуу на те, що вони
вчиняються часто i тривало.
14. Тяжке тiлесне ушкодження визнауться особливо
квалiфiкованим (ч.З ст.IОI), якщо: 1) внаслiдок нього сталася
смерть потерпiлого чи 2) воно було вчинене особлiво небез-
печним рецедивiстом.
Тяжке тiлесне ушкодження, внаслiдок якого сталася смерть
потерпiлого, характеризууться тим, що воно посягау на два обуктi
i одночасно спричиняу два дуже вiдмiнних за тяжкiстю злочинних
наслiдки: шкоду здоровю i смерть потерпiлого. Щодо кожного iз
цих наслiдкiв у винного було рiзне ставлення: заподiяння тяжких
тiлесних ушкоджень було умисним, а смертi - необережним (див.,
наприклад, справу Д. // Практика... - С.101-102).
Злочин може квалiфiкуватися за ч.З ст.IОI лише тодi, коли
тяжкий характер ушкодження охоплювався намiром винного,
коли цей наслiдок винним передбачався. В тих випадках, коли
смерть потерпiлого сталася внаслiдок необережного заподiяння
тяжкого тiлесного ушкодження, злочин не може бути
квалiфiкований за ч.З ст.IОI.
Наприклад, безпiдставно за ч.З ст. 101 були квалiфiкованi дiє
Т., який кулаком ударив П. по обличчю, вiд чого П. упав i
ударився головою об брукiвку. Внаслiдок цього удару перела-
мались кiстки черепу, стався крововилив у мозок, вiд чого
потерпiлий помер. Як було доведено, смерть П. сталася не вiд
УдаРУ рукою в обличчя, а внаслiдок удару головою об брукiвку
при падiннi. В справке було доказiв, якi б свiдчили про те, що,
бючи кулаком в обличчя, П. мав намiр заподiяти, потерпiлому
тяхке тiлесне ушкодження. Тому дiє П. були переквалiфiкованi
за ст.98, як необережне заподiяння смертi.
Склад злочину, передбаченого ч.З ст.IОI, у особливий,
видiлений законодавцем в окремий вид необережного заподiяння
смертi, оскiльки за самою суттю, природою речей удиним засобом
заподiяти смерть у нанесення тiлесних ушкоджень. Законодав-
цем всi види тiлесних ушкоджень, внаслiдок яких сталася смерть,
подiленi на три групи:
1) Всi умиснi тiлеснi ушкодження, внаслiдок яких сталася
смерть потерпiлого, яку винний передбачав i бажав чи погоджу-
вався з єє настанням, утворюють умисне вбивство (статтi 93-97);
2) Умиснi тяжкi тiлеснi ушкодження, внаслiдок яких сталася
смерть з необережностi, утворюють той наслiдок, який по сутi у
необережним вбивством;
3) Всi iншi види тiлесних ушкоджень (необережнi тяхкi, а також
середньоє тяжкостi, рiвно як i умиснi середньоє тяжкостi або легкi),
внаслiдок яких сталася смерть з необережностi, утворюють необе-
режне вбивство, яке квалiфiкууться за ст.98. Умиснi тiлеснi ушкод-
ження при цьому потребують самостiйноє квалiфiкацiє.
В тих випадках, коли тяжкi тiлеснi ушкодження, внаслiдок
яких сталася смерть, були заподiянi в станi сильного душевного
хвилювання, вони квалiфiкуються за ст.IОЗ.
Заподiяння потерпiлому тяжких телiсних ушкоджень i задишення
його в небезпечному для життя станi, якщо внаслiдок цього сталася
смерть особи, залишеноє без допомоги, квалiфiкуються лише за ч.I чи
ч.Зст.IОI.Додатковаквалiфiкацiятакихдiяньщейзач.2ст.III буде
зайвою. Залишення в небезпецi в такому разi у лише цродовженням
злочину проти особи, а тому воно сукупностi злочинiв не утворюу.
15. Тяжке тiлесне ушкодження визнауться особливо
квалiфiкованим, якщо воно спричинено було особою, яка до
вчинення цього злочину уже була визнана судом особливо
небезпечним рецидивiстом (див.коментар до ст. 26).
16. Умисне тяжке тiлесне ушкодження за багатьма ознаками
подiбне до замаху на вбивство. Рiзниця мiж цими злочинами полягау
в єх субуктивних ознаках - спрямованостi умислу i змiстi його
iнтелектуального моменту. Розмежування мiж замахом на вбивство
i тiлесними ушкодженнями мау складнiсть лише в тих випадках,
коли тiлеснi ушкодження вчиненi були з прямим умислом, оскiльки
замах на вбивство з непрямим умислом неможливий.
Для зясування змiсту умислу винного враховуються всi
обставини злочину: засоби i знаряддя його вчинення, кiлькiсть,
характер i мiсця нанесення ран, спрямованiсть ударiв в життуво
важливi органи людини, причини припинення злочинних дiй, а
також попередня поведiнка винного i потерпiлого, єх
взаумовiдносини тощо (див.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики