науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


3. Обовязковою ознакою обуктивноє сторони у публiчний
характер дiй. Пiд нубяiниiстю слiд розумiти виконання вка-
заних у диспозицiє ст. 187 дiй перед невизначеною кiлькiстю осiб
(наприклад, пiд час урочистих подiй, маршiв, свят тощо) або за
умови, що цi дiє вчиненi таумно, але вони стануть вiдомi невизна-
ченiй кiлькостi осiб. Спосiб вчинення дiй може бути як вiдкритий,
так i таумний, якщо наслiдки таких дiй стають очевидними.
4. Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення дiб,
повязаних з глумом щодо державних герба, прапора або гiмну.
5. Субвктнвча сторона злочину передбачау прямий умисел:
особа усвiдомлюу, що вчиняу дiє, якi пiдривають авторкiет держави,
i бажау єх вчинити. Якщо даний злочин вчинюуться з хулiганських
спонукань, дiє ванного слiд квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв
- ст. 187 та ч.2 ст.206 (п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 28 червня 1991 р. №3 "Про судову практику в справах
про хулiганство" // Бюлетень...- С.1з1).
6. Субекпюм злочину може бути громадянин Украєни, iно-
земниi громадянин i особа без громадянства, яким на момент
вчиненая злочину виповнилось 16 рокiв.
Стаття 187. Органiзацiя або активна участь в
фулових дiях, що порушують тро-
мапськмй порядок
Органiзацiя, а так само активна участь в групових
дiях, що грубо порушують громадський порядне або
звязанi з явною непокорою законним вимогампред-
ставникiв влади або якщо вони спричинили порушення
роботи транспорту, державних або громадських
пiдприумств, установ, органiзацiй, -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв,
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
штрафов у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
(Ст. 18Г Кодекс доповнено Указом вiд 9 листопада 1966 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1966. - №44. - Ст. 273).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1983. - №4. - Ст. 50).
1. Безпосереднiм обуктам злочину у громадський порядок.
2.3 обуктивноє сторони злочин виражауться в:
1) органiзацiє групових дiй, якi грубо порушують громадський
порядок або повязанi з явною непокорою законним вимогам
представникiв влади; 2) активнiй участi в таких групових дiях;
3) спричиненнi такими дiями порушення роботи транспорту,
державних чи громадських пiдприумств, установ, органiзацiй.
з. Пiд оритоофю групових дiй слiд розумтi_iздгояаку,
пiдшукування осiб для участi в групових дiях, керiвнидiво такими
гоуповими дiями пiд час вчинення ними грубих порушень громад-
iмтюр,тяпротиправнихдшпiдчаспорушеннягромадськогопорядку (заклики
або звернення до iромадян не ваконувати розпорядження органiв
дладн, не пiдкорятися законним вимогам цих органiв, блокування
пержавних примiщень, вчинення опору пртчиппсу мiлiцiє тощо).
Труповими слiд вважати дiє значноє кiлькостi людей, якi
спiльно грубо порушують громадський порядок або виявляють
явну непокору законним вимогам представникiв влади.
4. Про грубе порушення громадського порядку див. п. I комен-
таря до ст.206.
5. Представниками влади слiд вважати народних депутатiв
рад, працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, в тому числi
працiвникiв мiлiцiє, вiйськових патрулiв та iнших осiб, якi
покликанi охороняти громадський порядок.
6. Пiд явною непокорою слiд розумiти демонстративну
вiдмову вiд виконання неодноразово повторюваних вимог пред-
ставникiв влади, вiдкрите iгнорування єх розпоряджень.
Груповi дiє, повязанi з опором працiвнику мiлiцiє, народному
дружиннику або вiйськовослужбовцю при чiптрияннi ними покла-
дених на них обовязкiв по охоронi iфомадсiхого порядку, якщо
вони супроводжувались насильством чи погрозою застосувати
насильство, квалiфiкуються за сукупнiстю злочинiв, передбачених
ст-187 i ч.2 ст.188 Коди ж такi дiє повязанi з опором iншим
представникам влади або представникам громадськостi, вони
квалiфiкуються за ст.187 i ч.1 СТ.188. Якщо iруповi дiє супровод-
жувалися образою представника влади або представника громадсь-
костi, працiвника мiлiцiє, народного дружинника чи
вiйськовослужбовця, вони квалiфкуюгься за сукупнiстю злочинiв -
за ст-187 i ст.189 чи ст.189 за наявностi всiх ознак цих злочинiв.
7. Порушення роботи транспорту, державних чи гро-
мадських пiдпршмств, установ чи органiзацiй мау мiсце при
вчиненнi групових дiй, якi, наприклад, дезорганiзують або зава-
жають нормальнiй роботi будь-якого виду транспорту (мiського,
залiзничного, повiтряного чи водного), органiв управлiння,
звязку, радiомовлення, телестудiє тощо.
8. Для визнання злочину закiнченим достатньо вчинення хоча
б однiує з вказаних в ст. 187 дiй. На вiдмiну вiд масових
безпорядкiв, при яких дiу велика група, натовп людей з вчине-
нням насильства, погромами, пiдпалами, знищенням майна тощо,
цей злочин може вчинюватись окремою групою людей i не
супроводжуватись згаданими дiями руйнiвного характеру (див.
п.15 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 28 червня
1991. №3 // Бюлетень...- С.152).
9. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом: особа усвiдомлюу, що вона органiзовуу чи бере участь
у групових дiях, якi грубо порушують iромадський порядок або
виявляють явну непокору законним вимогам представникiв
влади, i бажау цього.
10. Субуктами злочину е його органiзатори i активнi
учасники, яким до вчинення злочину минуло шiстнадцять рокiв.
Стаття 187.Лоруштмя порядку орлтiмцiТ i
про-А-<м аборiв, мiтингiв,
ВУЛИЧНИХ ПОМОНIВ i ДОЦЩIIС ЦИВЙ
Порушення встановленого порядку органiаацIТ або
проведення гборiв, мiтингiв, вуличних походiв 1 демон-
страцiй, вчинене органiаатором зборiв, мiтингу,
вуличного походу або демонстрацiє протягом року пiсля
застосування заходiв адмiнiстративного стягнення <а
такi ж дiє, -
карасться позбавленням волi на строк до шести
мiсяцiв, або виправними роботами на строк до одного
року, аб штрафом у розмiрi до двох тисяч карбованцiв.
(Ст. 18г Кодекс доповнено Указом вiд 3 серпня 1988 р. //
Вiдомостi Верховнi Ради УРСР. - 1988. - №33. - Ст. 808).
1. Суспiльна мебезмечнiсть злочину полягау в його спрямо-
ваностi на порушення порядку дерхавного управлiння i громад-
ського порядку.
є. Обвктияна сторона злочину виражауться в порушеннi
встановленого законодавством порядку органiзацiє або проведев
ня зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй (див.: Указ
Президiє Верховноє Ради СРСР вiд 28 липня 1988 р. "Про
порядок органiзацiє i проведення зборiв, мiтингiв, вуличних
походiв i демонстрацiй в СРСР" // Вiдомостi Верховноє Радi
СРСР. - 1988. - №31. - Ст.504). Для проведення зазаиченвх
заходiв повинна подаватись заява в письмовiй формi до виконав-
чого комiтету мiсцевоє Ради народних депутатiв не пiзнiше, ях
задесятьднiвдо намiченоєдати єх проведення. В заявi вказууться
мета i форма проведення заходу, маршрут руху, час проведення
i закiнчення заходу, кiлькiсть учасникiв. Рада народних депу-
татiв (виконком) повiдомляу не пiзнiше, як за i1р> днiв про
прийняте рiшення - дозвiл або вiдмову в дозволi, про запропоно-
ванi iнший час i мiсце проведення заходу. Вiдмова в проведеннi
може бути оскаржена до вищестоящого органу.
Злочин, передбачений ст. 187, слiд вважати закiнченим з
моменту пiдготовки, попереднього обуднання зусиль учасникiв
зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй, а також вчине-
ння будь-яких пiдготовчих дiй субуктом даного злочину, неза-
лежно вiд того, вiдбулися цi дiє чи не вiдбулися, брав у них участь
особисто субукт злочину чи нi. При цьому слiд враховувати намiр
органiзатора даних заходiв провести єх з порушенням законо-
давства про єх проведення.
З. Мiтинг - це масовi збори для обговорення полiтичних та iнших
невiдкладних iнiтань життя. Проводяться мiтинги, як правило, яа
вулицях, площах, стадiонах. Єх атрибутами у численна аудiторiя,
лозунги, прапори, оратори, заклики (як уснi, так i письмовi).
Збори - спiльна присутнiсть, як правило, обмеженоє кiлькостi
людей, обуднаних спiльними полiтичними чи громадськими iнте-
ресами; засiдання членiв будь-якоє органiзацiє.
пуличчi находи - процесiя, проходження вулицями мiста з
метою демонстрування певного громадсько-полiтичного на-
строю, виразу солiдарностi, протесту чи незгоди з чимось.
Демонстрацiя - масове проходження громадян на знак
вираження громадсько-полiтичного настрою (солiдарностi, про-
тесту, незгоди з чимось тощо).
4. Умовою притяпгення до кримiнальноє вiдповiдальностi за
ст. 187 у наявнiсть адмиястрапшвнтпреюдш (ст.185 КАП).
5. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом: винна особа усвiдомлюу, що порушуу встановлений
порядок органiзацiє чи проведення зборiв, мiтингу, вуличного
походу або демонстрацiє, i бажау так чинити.
6. Субуктом злочину у органiзатор зазначених у коменто-
ванiй статтi масових заходiв, якому виповнилось 16 рокiв.
Стаття 187 .Захват державних або гро-
мадських будiвель чи споруд
Захват державних або громадських будiвель чи спо-
руд з метою незаконного користування ними або
перешкодження нормальнiй роботi установ,
органiзацiй, пiдприумств -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв
або випдвними роботами на строк до двох рокiв,
(Ст. Iвг Кодекс доповнено Указом вiд 20 квiтня 1990 р. //
Вiдомостi Верховно Ради УРСР. - 1990. -№18. -Ст. 278).
1. Безпосереднiм обуктом злочину у встановлений порядок
використання державних або громадських будiвель i споруд та
нормальна дiяльнiсть установ, органiзацiй, пiдприумств, яким
належать такi будiвлi чи споруди.
2. Предметом злочину у будiвлi чи споруди, якi належать
державi, колективу або громадським органiзацiям (пошта, телег-
раф, заклади освiти, торгiвлi, енергетична система, банка, будiвлi
чи споруди соцiально-культурноє сфери тощо).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики