науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Тає,
забороняуться будь-яке рибальство .у новостворен водоймах -,
до певного розпорядження, а вилов вузькопалого рака - в усiх
водоймах з 20 квiтня до 1 червня.
9. До недозволених для промислу мiсць вiдносяться
тi, де вилов риби або iнших водяних тварин заборонено
взагалi або оомежено певним перiодом часу. Так, в певних
водоймах рибальство зовсiм заооронено (в заповiдниках,
заказниках, в зимувальних ямах тощо), в деяких воно
дозволяуться лише пiсля нересту, а в iнших тiльки допу-
скауться любительский вилов.
10. До заборонених способiв здiйснення указаного промислу
вiдносяться: добування риби або iнших водних тварин iз засто-
суванням вибухових, отруйних речовин, струму високоє напруT,
вогнепальноє зброє тощо.
11. До забороненних знарядь здiйснення промислу рибд або
iнших водних тварин вiдносяться вогнепальна, пневматичва
зброя, остроги, сiтки з дрiбним перерiзом, саморобнi гачком
сiтки, накиднi сiтки i т.п.
12.Пiд незаконним заняттям рибним та iншим водним добувиям
прокислом, що завдало значноє шкоди, слiд розумiти такi
дiє-1) якi завдали шкоди на значну суму; 2) якi призведи до видову
дiйних порiд риби; 3) вилов великоє кiлькостi риби та iнших водяних
тварин; 4) якi призвели до знищення мiсць нересту, i т.п.
При визначеннi розмiру шкоди слiд враховувати такси, перед-
баченi постановою Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 3 грудня 1974 р.
№548 "Про посилення охорони запасiв цiнних видiв риб i
водяних безхребетних у рибогосподарських водоймах рес-
блики" (ЗП УРСР. - 174. - №12. - Ст.75).
iЗ.Си<дие<в>и<н>сiмьозначаувчиненняпередбаченихст.162дiй
три i бiльше разiв, при цьому кожна з них повинна мiстити ознаки
_..до кримiнальноє вщповiдальвостi за ч.2ст.162за ознакою цього
дiяння, вчинюваного систематично (п.8 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду Украєни вiд 26 сiчня 1990 р. №1 "Про практику розгляду
судами справ про вурiовiдальнiсть за порушення законодавства про
охорону природи" // Бюлетень..- С.17а-176).
14. Ранiше судимою визначауться особа, яка мау судимiсть
за ч.I або 2 ст. 162, за умов, що судимiсть не знята i не погашена
в установленому законом порядку.
15. Субуктивна сторона злочину характеризууться виною
у формi умислу або необережностi.
16. Субуктом злочину у особа, яка досягла 16-рiчного вiку.
Див. також п.б коментаря до ст. 161.
Стаття 162 Незаконне видобування корисних
копалин
Незаконне, тобто з порушенням установленого зако-
ном порядку) видобування громадянами корисних ко-
палин, крiм загальнолоширених, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом вiд трьох до одинадцяти мiнiмальних розмiрiв за-
робiтноє плати, з конфiскацiую незаконно добутого I
знарядь видобування.
Тi самi дiє, якщо вони завдали великоє шкоди державi,
або вчиненi повторно, або за попереднiм зговором гру-
пою осiб, а так само органiзацiя посадовою особою
видобування корисних копалин з порушенням установ-
леного законом порядку -
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв з
конфiскацiую незаконно добутого i знарядь видобування.
(Ст. 16У Кодекс доповнено Законом вiд 16 жовтня
1992 р. //Вiдомостi Верховим Ради Украєни. - 1992. -
№47. - Ст. 647).
I, Обуктом злочину у суспiльнi вiдносини, що забезпечують
охорону надр з метою рацiональних i ефективних методiв ввдобу-
вання незагальнопоширених корисних копалин громадянами, недо-
пущення понаднормативних втрат корисноє природноє сировини, псу-
вання сусiднiх родовищ корисних копалин, рацiональне
використання i розмiщення видобутих порiд i вiдходiв
вирооництва, охорону надр i iнших обуктiв навколишнього
природного середовища.
2. Предметом злочину у незагальнопоширенi кориснi ко-
палини: нафта, вугiлля, залiзна руда, мiдь, свинець i т.д.
Слiд вiдрiзняти вiд незагальнопоширених такi копалини, що
вiдносяться до загапьнопоишреник, якими вважаються пiсок,
глина, гравiй, щебiнь, камiнь, галька, гранiт, туф i багато iнших
компонентiв надр, якi зустрiчаються iсюди i найчастiше використо-
вуються як будiвельний матерiал, єх облiк ведеться мiсцевими
Радами народних депутатiв i територiальними геологiчними уп-
равлiннями. Вони використовуються за дозволом мiсцевих Рад.
3. Обуктивна сторона злочину характеризууться
активними дiями.
Пiд незаконним видобуванням корисних копалин слiд
розумiти порушення громадянами встановленого законом порядку
i правил видобування незагальнопоширених корисних копалин, а
саме: 1) видооування корисних копалин без акта, що засвiдчуу
гiрське вiдведення; 2) вибiркове вiдпрацювання багатих дiлянок
родовищ, що призводить до необгрунтованих втрат балансових
запасiв корисних копалин; 3) псування родовищ корисних копалин;
4) невиконання правил охорони надр, а також вимог до охорони
навколишнього природного середовища; 5) знищення або пош-
кодження спостережних режимних свердловин на пiдземнi води, а
також маркшейдерських i геодезичних знакiв; 6) невиконання
вимог щодо приведення лiквiдовуваних або законсервованих
гiрських виробок до стану, що забезпечуу безпеку населення, i т.д.
4. Субуктивна сторона злочину характеризууться
умисною виною.
5. Субуктом незаконного використання корисних копалин у
особа, що досягла 16-рiчного вiку. Субуктом злочину, передба-
ченого ч.2 ст. 162 може бути i посадова особа.
7. Квалiфiкуючi ознаки, передбаченi ч.2 ст. 162 КК: велика шкода,
завдана державi; дiє вчиненi повторно; дiє вчиненi за передшм
зговором групою осiб; органiзацiя посадовою особою видобування
корисних копалин з порушенням встаноменого законом порядку.
Велика шкода визначауться виходячи iз таких критерiєв:
1) цiнностi корисних копалин; 2) рiдкiсностi корисних копалин;
3) значноє грошовоє єх оцiнки; 4) псування сусiднiх родовищ;
5) великий розмiр втрат корисних копалин; 6) значна шкода,
завдана навколишньому природному середовищу.
Повторнiстю незаконного видобування корисних копалин
слiд вважати скоуння цього злочину вдруге (в межах строку
давностi притягнення до кримiнальноє вiдповiдальностi; при за-
судженнi за попереднiй злочин - при наявностi судимостi, яка не
була знята або погашена в установленому законом порядку). .
Щодо попереднього зговору групи осiб слiд зазначити, що
вiн завжди мау мiсце до вчинення злочину. Спiввиконавцiв
злочину мау бути не менше двох.
Квалiфiкацiя дiяння посадовоє особи за ч.2 ст. 162 мау мiсце тодi,
коли така особа органiзувала видобування незагальнопоширених
копалин. Додатковоє квалiфiкацiє за ст. 165 не вимагауться.
Стаття 163. Проведення вибухових робiт з пору-
шеним правил (морсни рибних запасiв
проведення вибухових робiт з порушенням правил,
що встановленi з метою охорони рибних запасiв, -
карауться виправними роботами на строк до шести
мiсяцiв або штрафом у розмiрi до двохсот карбованцiв.
i. Суспiльна небезпечнiсть злочину полягау в тому, що в
результатi його вчинення може бути завдана iстотна шкода
приводним рибним запасам.
2. Ст. 163 передбачау вiдповiдальнiсть за спецiальний вид пору-
шення правил, встановлених з метою охорони рибних запасiв. Цi
правила мiстяться в "Положеннi про охорону рибних запасiв i
регулювання рибальства у водоймах СРСР", затвердженому пос-
тановою Ради Мiнiстрiв СРСР вiд 15 вересня 1958 р. №1045 (СП
СССР. - 1958. - №16. - Ст.127).
3. Безпосереднiм обуктом цього злочину у суспiльнi
вiдносини, що забезпечують охорону рибних запасiв вiд знищен-
ня при проведеннi вибухових робiт, предметом - риба, що пере-
бувау у природних умовах.
4. З обуктивноє сторони злочин виражауться в проведеннi
вибухових робiт з порушенням правил, встановлених з метою
охорони рибних запасiв. Забороняуться проводити без дозволу
органiв рибоохорони у рибогосподарських водоймах вибуховi
роботи, за винятком проведення невiдкладних днопоглиблю-
вальних робiт для пiдтримання судноплавства i лiсосплаву на
обмiллих дiлянках рiчок, робiт по примусовому скресанню
сплавних рiчок i по запобiганню аварiям. Про проведення вибу-
хових робiт в зазначених випадках негайно сповiщаються органи
рибоохорони (пiдпункт "з" п. 11 згаданого Положення).
Вiдповiдальнiсть за вчинення злочину настау незалежно вiд того,
чи була в результатi вибуху завдана шкода. Наслiдки, що
настали, та єх характер враховуються при призначеннi покарання.
5. Субуктивна сторона злочину характеризууться виною в
формi умислу або необережностi.
6. Субуктом цього злочину у особи, що досягли 16-рiчного
вiку. Службовi особи, за наявностi у єх дiях ознак службового
злочину, несуть вiдповiдальнiсть за сукупнiстю злочинiв.
Стаття 163. Порушення законодавства про
континентальний шельф Украєни
Будiвництво споруд та iнших установок на контине-
нтальному шельфi Украєни, а також створення навколо
них зон безпеки) без належного на те дозволу; неза-
безпечення охорони споруд та Iнших установок на
континентальному шельфi Украєни, пiдтримання
постiйних засобiв попередження про єх наявнiсть i
лiквiдацiю споруд i установок, експлуатацiя яких оста-
точно припинена, а також невжиття в зонi .безпеки за.
ходiв для захисту живих ресурсiв моря вiд шкiдливих
вiдходiв -
караються позбавленням волi на строк до одного року з
штрафомурозмiрiдодесятитисячкарбованцiвчибезтакого,
або штрафом у розмiрi до десяти тисяч карбованцiв.
Дослiдження, розвiдування, розробка природних ба-
гатств та iншi роботи на континентальному шельфi Ук-
раєни, якi провадяться iноземними громадянами, коли
це не передбачено договором мiж Украєною I
заiнтересованою Iноземною державою або
спецiальним дозволом, виданим компетентними вла-
стями Украєни,
караються позбавленням волi на строк до одного року
з конфiскацiую судна, всiх знарядь та iнструментiв,
якими користувався порушник, а також всього незакон-
но добутого i з штрафом у розмiрi до десяти тисяч кар-
бованцiв чи без такого, або штрафом у розмiрi до де-
сяти тисяч карбованцiв з конфiскацiую судна, всiх зна-
рядь та iнструментiв, якими користувався порушник, а
також всього незаконно добутого.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики