науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Кримiнально-правова
охорона здоровя мау унiверсальний характер. Вона не залежить
вiд суспiльних ознак особи потерпiлого (вiк, громадянство, служ-
бове становище тощо). Кримiнальний закон однаково охороняу
здоровя як квiтучого юнака, так i здоровя безнадiйно хвороє
людини похилого вiку.
Заподiяння шкоди своуму власному здоровю утворюу склад
злочину лише в тих випадках, коли такi дiє у засобом вчинення
iншого злочину (наприклад, ухилення вiд вiйськовоє служби
шляхом членоушкодження - ст.243).
Кримiнально-правова охорона здоровя починауться з часу
народження людини i забезпечууться до самоє смертi.
Заподiяння шкоди здоровю не тягне кримiнальноє
вiдповiдальностi, якщо воно мало мiсце: 1) в станi необхiдноє
оборони, крайньоє необхiдностi чи при затриманнi злочинця
(ст. 15 i ст.iб); 2) при лiкуваннi за згодою пацiунта (шiвриклад,
ампутацiя ноги, резекцiя шлунка, пересадка нирки тощо).
2. Найбiльш поширеними злочинами проти здоровя у тiлеснi
ушкодження.
Тiлесним ушкодженням називауться протиправне i винне
заподiяння шкоди здоровю iншоє особи, яким порушено ана-
томiчну цiлiсть або фiзiологiчнi функцiє тканин чи органiв
потерпiлого при посяганнi на здоровя.
Особливiсть тiлесних ушкоджень в тому, що вони мають
зовнiшнi прояви заподiяноє здоровю шкоди - рани, переломи
кiсток, розриви шкiри i тканин, кровотечу - i ця шкода може бути
певно визначена.
Характер i тяжкiсть тiлесних ушкоджень визначауться
судово-медичною експертизою на пiдставi "Правил судово-
медичного визначення ступеня тяжкостi тiлесних ушкод-
жень", затверджених наказом мiнiстра охорони здоровя СРСР
вiд 1 Iгрудня 1978 р. (Бюллетень Министерства юстиции РСФСР.
- 1979. -№1-2). Згiдно з Правилами характер i ступiнь тяжкостi
тiлесних ушкоджень визначаються з використанням трьох
критерiєв: 1) патологiчного (головного), який позначауться
небезпечнiстю тiлесних ушкоджень для життя в момент єх за-
подiяння, а також характером i ступенем порушень цiлiсностi i
функцiй тканин чи органiв та тривалiстю впливу цих порушень
на стан здоровя; 2) економiчного додаткового), який визначау
ступiнь втрати працездатностi; 3) естетичного (додаткового),
який визначау знiвечення обличчя потерпiлого.
Згiдно з законом тяжкими тiлесними ушкодженнями визнають-
ся такi з них, якi були небезпечними для життя в момент єх
заподiяння або спричинили втрату будь-якого органа або втрату
його функцiй, душевну хворобу або iнший розлад здоровя,
поуднаний з стiйкою втратою працездатностi не менше нiж на
одну третину, або переривання вагiтностi чи непоправне
знiвечення ооличчя (ч.I ст. 101).
3. Небезпечними для життя визнаються такi ушкодження
життуво важливих органiв людини, якi самi по собi загрожують
життю потерпiлого в момент єх заподiяння чи при звичайному єх
перебiгу закiнчуються смертю. Можливе чи дiйсне вiдвернення
смертi в таких випадках не береться до уваги при оцiнцi небез-
печностi таких ушкоджень для життя.
До таких ушкоджень Правила вiдносять: а) проникаючi пора-
нення черепа, у тому числi i без ушкодження мозку; б) вiдкритi i
закритi переломи кiсток склепiння i основи черепа, за винятком
переломiв кiсток лицьового скелета та iзольованоє трiщини лише
зовнiшньоє пластинки склепiння черепа; в) удар головного мозку
тяжкого ступеня як зi здавлюванням, так i без здавлювання
головного мозку; удар головного мозку середньоє тяжкостi при
наявностi симптомiв ураження стовбурового вiддiлу. Пiд час
судово-медичноє оцiнки ступеня тяжкостi струсу i удару голо-
вного мозку слiд керуватися методичними рекомендацiями "До
трактування i експертноє оцiнки клiнiчного дiагнозу струсу i
удару головного мозку", затвердженими Мiнiстерством охорони
здоровя СРСР 21 листопада 1975 р.; г) епiдуруальний, субду-
ральний чи субарахноєдальний внутрiшньочерепний крововилив
за наявностi явищ, що загрожують життю; д) проникаючi пора-
нення хребта, у тому числi i без ушкодження спинного
мозку; е) переломи-вивихи i переломи тiл чи обох дуг шийних
хребцiв, а також однобiчнi переломи дуг 1 i 2 шийних хребцiв, у
тому числi i без порушення функцiй спинного мозку; ж) вивихи
шийних хребцiв; з) закритi ушкодження спинного мозку у
шийному вiддiлi; i) перелом чи перелом-вивих одного або кiлькох
грудних чи поперекових хребцiв з порушенням функцiє спинного
мозку або наявнiстю клiнiчне установленого шоку тяжкого сту-
пеня; к) закритi ушкодження грудних, поперекових i крижових
сегментiв спинного мозку, що супроводжувалися тяжким
спинальним шоком чи порушенням функцiє тазових органiв;
л) проникаючi поранення глотки, гортанi, трахеє, стравоходу;
м) закритi переломи хрящiв гортанi i трахеє з розривами слизовоє
оболонки, що супроводжуються шоком тяжкого ступеня або
розладом дихання чи iншими явищами, що загрожують життю;
н) поранення грудноє клiтки, проникаючi у плевральну
порожнину, порожнину перикарда чи в клiтковину середостiння,
у тому числi i без ушкодження внутрiшнiх органiв (виявлена пiд
час поранення грудноє клiтки пiдшкiрна емфiзема не може
розглядатися як ознака проникаючого ушкодження у тих випад-
ках, коли явища гемопневмотораксу вiдсутнi, емфiзема мау
обмежений характер i немау сумнiву в тому, що канал поранення
не проходив у плевральну порожнину); о) поранення живота,
проникаючi у порожнину очеревини, у тому 4ислi i без ушкод-
ження внутрiшнiх органiв; вiдкритi поранення органiв заочерев-
ного простору (нирок, наднирковоє та пiдшлунковоє залоз тощо);
проникаючi поранення сечового мiхура, верхнього i середнього
вiддiлiв прямоє кишки; п) закритi ушкодження грудноє чи оче-
ревинноє порожнини, порожнини тазу, а також органiв заоче-
ревинного простору за наявностi явищ, що загрожують життю;
р) вiдкритi переломи довгих трубчастих кiсток - плечовоє, стег-
новоє i великогомiлковоє (ступiнь тяжкостi вiдкритих переломiв
променевоє, лiктьовоє i малогомiлковоє кiсток, закритих переломiв
плечовоє, стегновоє i великогомiлковоє кiсток, а також вiдкритих
i закритих ушкоджень великих суглобiв - плечового, лiктьового,
променевозапястного, тазостегнового, колiнного чи
гомiлкостопного - встановлюуться залежно вiд викликаноє нимг
небезпеки для життя або за ознакою стiйкоє втрати працездат-
ностi); с) переломи кiсток тазу, якi супроводжуються шоком
тяжкого ступеня або ж масивною втратою кровi чи розривом
перетинчастоє частини уретри; т) ушкодження, що тягнуть за
собою шок тяжкого ступеня чи масивну втрату кровi, яка
викликала колапс; клiнiчно виражену жирову чи газову емболiю;
травматичний токсикоз з явищами гостроє нирковоє недостат-
ностi; у) ушкодження великоє кровоносноє судини; аорти, сонноє
(загальноє, внутрiшньоє, зовнiшньоє), пiдключичноє, пiдмязовоє,
плечовоє клубовоє, стегновоє, пiдколiнноє артерiй чи супроводжу-
ючих єх вен. Ушкодження iнших периферiйних судин (голови,
обличчя, шиє, передплiччя, кистi, гомiлки, стопи) квалiфiкууться
у кожному випадку залежно вiд викликаноiвими конкретноє
небезпеки для життя, наприклад, масивноє втрати кровi,
обуктивно встановленого шоку тяжкого ступеня; ф) термiчнi
опiки III-IУ ступеня з площею ураження, що перевищуу 15%
поверхнi тiла; опiки III ступеня - понад 20% поверхнi тiла; опiки
II ступеня - понад 30% поверхнi тiла, а також опiки меншi за
площею, що супроводжуються шоком тяжкого ступеня; опiки
дихальних шляхiв з явищами набряку i звуженням голосовоє
щiлини; х) опiки хiмiчними сполуками (концентрованими кисло-
тами, єдкими лугами, рiзними припiкаючими речовинами), якi
викликали, крiм мiсцевоє, загальнотоксичну дiю, що загрожуу
життю; ц) здавлювання органiв шиє та iншi види механiчноє
асфiксiє, що супроводжуються вираженим комплексом явищ, якi
загрожують життю (розлад мозкового кровообiгу, втрата
свiдомостi, амнезiя тощо), коли це пiдтверджено обуктивнимк
даними (п.7).
Тяжке тiлесне ушкодження буде небезпечним для життя при
наявностi хоча би однiує iз вказаних ознак.
4. Втратою будь-якого органу чи втратою органом його
функцiй слiд вважати: а) втрату мови, тобто втрату можливостi
висловлювати своє думки виразними звуками, зрозумiлими для
оточуючих; б) втрату руки, ноги, тобто вiдокремлення єх вiд
тулуба чи втрату ними функцiй (паралiч чи iнший стан, що
виводить з дiяльностi). Пiд анатомiчною втратою руки чи ноги
слiд розумiти як вiдокремлення вiд тулуба всiує руки чи нога, так
i ампутацiю на рiвнi нижче лiктьового чи колiнного суглобiв. Всi
iншi випадки мають розглядатися як втрата частини кiнцiвки i
оцiнюватися за ознакою стiйкоє втрати працездатностi; в) втрату
продуктивноє здатностi, яка полягау у втратi здатностi до зля-
гання або до заплiднення, зачаття i народження дiтей (п. 10).
Пiд втратою зору слiд розумiти повну стiйку слiпоту на оббу
очей або ж такий стан, коли у зниження зору до рахування
пальцiв на вiдстанi двох метрiв i менше (гострота зору 0,04 i
нижче). Втрата зору на одне око тягне за собою стiйку втрату
працездатностi понад одну третину i за цiую ознакою належить
до тяжких тiлесних ушкоджень (ушкодження слiпого ока, що
призвело до його видалення, оцiнюуться залежно вiд тривалостi
розладу здоровя) (п.8). Втрата одного ока, поуднана з його
вилученням, теж визнауться тяжким тiлесним ушкодженням за
ознакою непоправного знiвечення обличчя.
При повнiй втратi зору на одне око ушкодження буде тяжким
незалежно вiд того, чи ока зовсiм немау, чи воно у i мау здоровий
вигляд, рiвно як i вiд того, коли зiр було втрачено в момент
заподiяння тiлесного ушкодження чи вже при лiкуваннi.
Пiд втратою слуху слiд розумiти повну глухоту чи такий
необоротний стан, коли потерпiлий не чуу розмовноє мови на
вiдстанi 3-5 см вiд вушноє раковини (втрата слуху на одне вухо
тягне за собою стiйку втрату працездатностi менше однiує
третини i за цiую ознакою належить до середньоє тяжкостi
тiлесного ушкодження (п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики