науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


II. Розкрадання наркотикiв особами, яким зазначенi засоби
були ввiренi в звязку з єх службовим станом або пiд охоро-
ну, може вчинюватись як службовою, так i неслужбовою осооою.
Найчастiше наркотичнi засоби ввiряються особi на пiдставi
письмового наказу або вiдповiдноє iнструквiє, аяе не виклю-
чауться i передача єх особi за усним розпорядженням. Конкретно
такими особами можуть бути персонал медичних закладiв,
працiвники аптек або аптечних складiв, керiвнi особи або
робiтники чи службовцi пiдприумств, лабораторiй, де
зберiгаються наркотичнi засоби, охоронцi тощо. Розкрадання
наркотикiв, вчинене шляхом зловживання посадовою особою
своєм службовим станом, охоплюуться ознаками злочину, перед-
баченого ч.2 ст.229, i не потребуу додатковоє квалiфiкацiє за
статтею, що встановлюу вiдповiдальнiсть за службовий злочин.
12. Iншi квалiфiкуючi ознаки, зазначенi в чч.2 та 3 ст.229,
специфiки не мають, вони аналогiчнi ознакам, розглянутим в
коментарi до ст. 229.
IЗ. Розкрадання наркотичних засобiв в особливо великих
розмiрах, коли вартiсть викрадених у держави або колективу
наркотикiв перевищуу суму в 250 або бiльше разiв мiнiмальниi
розмiр заробiтноє плати, квалiфiкууться за сукупнiстю злочинiв,
передбачених статтями 229 та 86.
14. Розкрадання наркотичних засобiв треба вiдрiзняти вiд єх
незаконного придбання. Якщо особа купуу наркотики за
пiдробленими рецептами, ознаки розкрадання наркотикiв в єє
дiях вiдсутнi.В тому разi, коли винний заволодiвау наркотиками
безкоштовно, його дiє треба квалiфiкувати як розкрадання нар-
котичних засобiв (ст.229), пiдробку або використання завiдамо
пiдроблених документiв (чч.I, 2 або 3 ст.194) або службовiй
пiдлог (ст. 172).
15. Розкрадання наркотичних засобiв i єх подальше зберiгання,
перевозка, пересилка з метою збуту або без такоє мети, а так
само збут треба квалiфiкувати як сукупнiсть цих злочинiв. У
таких випадках дiє винного не утворюють ознаки повторностi,
передбаченоє ч.2 ст.229 або ч.2 ст.229.
Стаття 229. Посiв або вирощування забо-
ронених до вирощування
опiйного маку i конопель
Посiв або вирощування заборонених до вирощування
опiйного маку, а також Iндiйських, пiвденних маньч-
журських, пiвденних чуйських, пiвденних архонських I
пiвденних Краснодарських конопель -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
Тi ж дiє, вчиненi повторно або особою, яка ранiше
вчинила один Iз злочин.iв, передбачених статтями 229<
2292, 229 2295 i 2299 цього Кодексу, -
караються позбавленням волi на строк до восьми
рокiв.
(Ст. 22{г Кодекс доповнено Указом вiд 17 червня 1974 р. //
Вiдомостi Верховне> Ради УРСР. - 1974. - №27. - Ст. 222).
(В редакцiє Указу вiд 21 серпня 1987 р. //Вiдомостi Вер"
жовнси Ради УРСР. -1987. - №35. - Ст. 674).
I. Предметом цього злочину у не будь-якi рослини маку або
конопель, а лише тi єх види, що перелiченi в диспозицiє ч. I ст. 229
та забороненi до вирощування законодавством колишнього СРСР
ще з 1934 р. Як виняток, допускаються посiв та вирощування
таких рослин в медичних або наукових цiлях з дозволу компе-
тентних органiв i з суворим дотриманням правилi поводження з
наркотичними засобами.
2. Пiд посiвом розумiють висiвання насiння, посадку розсади на
певшйземеяьншдiлянцi..Вирон{ування-цедогляд (пiдпушування,
пропояка, прорiджування, полив, пiдживдення i т.iн.) за посiвами
або сходами з метою доведення єх до стадiє визрiвання.
3. Мiсцем вчинення злочину може бути будь-яка земельна
дiлянка, в тому числi i пустирi. Розмiр дiлянки, так само як i
кiлькiсть рослин, ступiнь єх росту або зрiлостi, не мають значення
для квалiфiкацiє.
4. Злочин вважауться закiнченим з моменту висiвання насiння
чи посадки розсади або дiй, що являють собою процес вирощу-
вання зазначених вище рослин.
5. Субуктивна сторона - вина в формi прямого умислу. Мета
може бути рiзною. Якщо ж такi дiє вчинюються з метою виготовити
наркотики, мау мiсце сукупнiсть злочинiв, передбачених статтями
229 та 17 i 229 або 17 i 229 (готування до виготовлення).
6. Субукт злочину загальний. Особи, якi допомагали догля-
дати за рослинами, пiдлягають вiдповiдальностi як пособники
даного злочину.
7. Частина 2 ст. 229 вказуу на двi квалiфiкуючi ознаки -
тотожню та однорiдну повторнiсть, аналогiчнi ознакам, передба-
"еним ст.229
Стаття 229. Органiзацiя або держання домiв
для вживання наркотичних засобiв
Органiзацiя або держання домiв для вживання нар-
котичних засобiв чи надання примiщень для тих же
цiлей -
карауться позбавленням волi на строк вiд пяти до де-
сяти рокiр з конфiскацiую майна або без такоТ.
(Ст. 22У Кодекс доповнено Указом вiд 17 червня 1974 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1974. - №27. - Ст. 222).
(iз змiнами, внесеними Указом вiд 21 серпня 1987 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1987. - №35. - Ст. 674).
I. Органiзацiя або держання домiв для вживання наркотичних
засобiв - один з найнебезпечнiших злочинiв, що сприяу поширен-
ню наркоманiє. Такi кубла часто стають мiсцями скупчення
злочинних елементiв, розсадниками розпусти, паразитування,
антигромадського способу життя. Непоодинокi випадки, коли єх
вiдвiдувачi вчиняють тяжкi злочини.
2. Ст.229 дау описання двох складiв злочинiв: а) органiзацiя
або держання домiв для вживання наркотичних засобiв; 6) над-
ання примiщень для тих же цiлей.
3. Для поняття домiв (кубел) для вживання наркотичних
засобiв характерно: а) це примiщення (жилi або не призначенi
для житла, але стабiльно локалiзованi - гаражi, горища, сарає,
склади, пiдвали та iн.); б) призначенi органiзаторами або осо-
бами, якi єх тримають, для багаторазового вживання наркотикiв;
в) такi, що систематично вiдвiдуються тими ж самими або рiзними
споживачами наркотикiв.
4. Органiзацiя зазначених домiв - це дiяльнiсть однiує чи
кiлькох осiб, спрямована на створення або така, що призвела до
створення кубла для вживання наркотичних засобiв (пiдшукання
примiщень, готування пристроєв для вживання наркотикiв, пiдбiр
клiунтiв або спiвучасникiв, єх вербування, розробка та готування
конспiративних заходiв тощо).
5. Держання домiв для вживання наркотичних засобiв -
це система дiй, спрямованих на пiдтримання функцiонування
таких кубел (матерiальне забезпечення, обслуговування
клiунтури, забезпечення конспiрацiє тощо).
6. Надання примiщень, про якi йдеться в ст.229, - це
забезпечення можливостi однiй чи декiльком особам вживати
наркотики, сховавшись в такому примiщеннi. Вiдмiннiсть мiж
цiую ознакою i поняттям "держання домiв" полягау в тому, що
особа не виконуу комплексу дiй, спрямованих на
функцiонування кубла наркоманiв. Оскiльки такi дiяння менш
небезпечнi, практично кримiнальна вiдповiдальнiсть настау за
неодноразове надання примiщень. За ст. 229 квалiфiкууться i.
один епiзод вчинення таких дiй. Але при цьому треба врахову-
вати конкретнi обставини i особу винного для вирiшення питан-
ня про доцiльнiсть притягнення особи до кримiнальноє
вiдповiдальностi або призначення єй покарання (чи був власник
iнiцiатором використання його примiщення для вживання нар-
котикiв, кiлькiсть вiдвiдувачiв, час єх перебування та iн.).
Особливо уважно такi обставини необхiдно вивчати стосдр
поведiнки неповнолiтнiх.
7. Злочини, передбаченi ст.229, вважаються закiнченими з мо-
менту виконання дiй, зазначених в диспозицiє цiує статтi. При цьому
органiзацiя кубла наркоманiв буде закiнченим дiянням як в процесi
створення такого куйла, так i при його фактичному створеннi.
8. Вина при вчиненнi цих злочинiв у умисною. При цьому
умислом винного охоплюуться призначенiсть кубла або надання
примiщення для вживання наркотичних засобiв. Корислигi
мотиви для зазначених складiв злочинiв не у обовязковими.
9. Якщо особа, крiм органiзацiє або держання домiв для вживад-
ня наркотичних засобiв чи надання примiщень для тих же щиидц
незаконно виготовляу, набувау, зберiгау, збувау чи викраду;:
наркотики, л дiє квалiфiкуються додатково за статтями 22У,
2292,229 або 229.
10. У випадках, коли кубла (примiщення) використовуються
одночасно i для вживання наркотичних засобiв i для розпусти,
виннi пiдлягають вiдповiдальностi за сукупнiстю злочинiв,
передбачених ст.229 та 210.
Стаття 229. Схиляння до вживання нар-
котичних засобiв
Схиляння до вживання наркотичних засобiв -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
те саме дiяння, вчинене вiдносно двох чи бiльше осiб
або неповнолiтнього, або особою, ранiше судимою за
схиляння до вживання наркотичних засобiв, а так само
особою, яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передба-
чених статтями 229 - 229 i 229 цього Кодексу,
карауться позбавленням волi на строк до десяти
рокiв.
(Ст.22У Кодекс доповнено Указом вiд 17 червня 1974 р. //
Вiдомостi Верховне> Ради УРСР. - 1974. - №27. - Ст. 222).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 21 серпня 1987 р.//
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1987. - №35. - Ст. 674).
I. Поняттям "схиляння" охоплюуться як одиничне, так i неодно-
разове пiдмовництво до вживання наркотичних засобiв. Конкретнi
прояви цих дiй рiзноманiтнi: прохання, пропозицiє, умовляння,
переконування вжити наркотики, пiдоурювання до цього
обiцянками винагороди або тиск на потерпiлого у формi погрози
вiдмовитись вiд продовження дружнiх стосункiв чи iнтимних
звязкiв, примушення шляхом залякування або навiть застосування
насильства тощо. Загальна риса цих дiй - спрямованiсть на збуд-
ження бажання iншоє особи споживати наркотичнi засоби.
2. Вiдповiдальнiсть за злочин, передбачений ст.229, настау в
повному обсязi незалежно вiд результату - спожила особа нар-
котичнi засоби чи вiдмовилась вiд цього. Злочин визнауться
закiнченим з моменту виконання дiй, спрямованих на збудження
бажання потерпiлого вжити наркотики.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики