науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Стаття 72. Ухилення вiд призову на строкову
вiйськову службу
Ухилення вiд призову на строкову вiйськову службу -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
1. У вiдповiдностi iз Законом вiд 25 березня 1992 р. "Про
загальний вiйськовий обовязок i вiйськову службу" (Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №27. - Ст.385; Голос Украєни.
- 1993. - 12 листопада; 1993. - 2 грудня) загальний вiйськовий
обовязок встановлюуться з метою забезпечення комплектування
Збройних Сил Украєни, Нацiональноє Гвардiє Украєни, Служби
безпеки Украєни, Прикордонних вiйськ Украєни, Цивiльноє обо-
рони Украєни, Управлiння охорони вищих посадових осiб Ук-
раєни та iнших вiйськових формувань, створених вiдповiдно до
законодавства Украєни, а також пiдготовки населення до захисту
держави.
Одним iз видiв вiйськовоє служби у строкова служба. На
строкову службу у мирний час призиваються придатнi до неє за
станом здоровя громадяни Украєни, яким до дня вiдправки у
вiйськовi частини виповнилося 18 рокiв.
Призову на строкову службу у мирний час пiдлягають чо-
ловiки. Жiнки можуть добровiльно поступати на строкову
вiйськову службу за контрактом.
Загальний вiйськовий обовязок не поширюуться на iноземних
громадян i осiб без громадянства, якi постiйно чи тимчасово
проживають на територiє Украєни.
Згiдно з Законом вiд 25 березня 1992 р. на Украєнi встановлено
два види вiйськовоє служби: 1) строкова вiйськова служба;
2) вiйськова служба за контрактом. "Вiйськова служба у
почесним обовязком кожного громадянина Украєни (ст.бi
Конституцiє) та особливим видом державноє служби, яка повяза-
на з виконанням громадянином загального вiйськового
обовязку" (ст. 2 Закону вiд 25 березня 1992 р.).
2. Безпосереднiм обуктом злочину у встановлений порядок
комплектування Збройних Сил Украєни.
3. Обуктивна сторона полягау у формi як дiє, так i
бездiяльностi.
Бездiяльнiсть у цьому випадку полягау у неявцi призовника без
поважних причин за повiсткою до воунного комiсарiату для
вiдправки на вiйськову службу. Це випливау з п.б ст. 16 названого
Закону в якому йдеться, що на пiдставi позитивних результатiв
медичного освiдування призовника, його моральних i професiйних
якостей призовна комiсiя виносить рiшення "про придатнiсть до
вiйськовоє служби i призов на вiйськову службу з призначенням до
роду Збройних Сил Украєни чи до iнших вiйськ". Неприбуття
призовника без поважних причин на призовну дiльницю для про-
ходження медичноє комiсiє не у злочином, а вважауться
адмiнiстративним правопорушенням (ст.20 КАП).
4. Поважними причинами неявки громадян на призовнi
дiльницi для вiдправки в частини визнаються: 1) хвороба грома-
дянина, яка позбавляу його можливостi особисто зявитися на
призовну дiльницю; 2) смерть чи тяжка хвороба близького
родича; 3) перешкоди стихiйного характеру або iншi обставини,
якi позбавили громадянина можливостi зявитися в указаний
пункт i у вказаний строк. Причини неявки повиннi бути
пiдтвердженi вiдповiдним документом (наприклад, медичною
довiдкою або довiдко> iз органiв мiсцевоє влади).
5. Ухилення вiд призову на строкову вiйськову службу шляхом
дiє може полягати в заподiяннi призовником собi тiлесного уш-
кодження, симуляцiє хвороби, пiдкупi працiвникiв вiйськкомату
тощо. Якщо розглядуваний злочин був повязаний з пiдробкою
документа або з дачею хабара, вчинене мау квдлiфiкуватися за
сукупнiстю злочинiв.
Злочин вважауться закiнченим при бездiяльностi з моменту
неявки призовника у вiйськовий комiсарiат для вiдправки у
вiйськову частину, а при дiє - з моменту, коли призовнику вдалось
звiльнитися вiд призову на строкову службу.
6. Субуктивна сторона даного злочину виражауться у формi
прямого умислу. Призовник знау рiшення призовноє комiсiє про
його придатнiсть до вiйськовоє служби, про призов на вiйськову
службу i строк явки для вiдправки його. у вiйськову частину i
бажау ухилитися вiд призову.
7. Субуктом цього злочину можуть бути лише призовники,
якi пiдлягають призову на строкову вiйськову службу. Треба мати
на увазi, що призовники, якi призиваються для проходження
альтернативноє (невiйськовоє) служби, не у субуктами цього
злочину. Право на альтернативну службу як вид виконання
загального вiйськового обовязку мають при наявностi iстинних
релiгiйних переконань громадяни Украєни, котрi належать до
дiючих згiдно з законодавством релiгiйних органiзацiй,
вiровчення яких не допускау користування зброую та службу в
збройних силах (ст.2 Закону "Про альтернативну (невiйськову)
службу" вiд 12 грудня 1991 Р.//ВIДОМОСТI Верховноє Ради Ук-
раєни. - 1992. - №15. - Ст.188).Необхiдно зазначити, що
звiльняються вiд призову на строкову вiйськову службу особи,
якi мають духовний сан i штатну посаду в однiй iз зареустрованих
Релiгiйних конфесiй.
призову
Стаття 73. Ухилення вiд
мобiлiзацiую
Ухилення вiд призову за мобiлiзацiую в ряди Збройних
Сил Украєни -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
1. Мобiлiзацiя у загальнодержавним заходом, що мау забез-
печити планомiрне розгортання Збройних Сил та iнших вiйськ,
переведення народного господарства з мирного на воунний стан,
а також залучення трудових i матерiально-технiчних ресурсiв до
лiквiдацiє наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй катастроф у мирний
час (ст.З Закону вiд 21 жовтня 1993 р. "Про мобiлiзацiйну
пiдготовку та мо6iлiзацiю//Голос Украєни. - 1993. - 12 листо-
пада). З метою лiквiдацiє наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй та
катастроф у мирний час може проводитись цiльова мобiлiзацiя
(ч.4 ст.9 Закону).
2. Вiдповiдно до ст.39 Закону Украєни вiд 25 березня 1992 р.
"Про загальний вiйськовий обовязок i вiйськову службу" загаль-
на чи часткова мобiлiзацiя на територiє Украєни оголошууться
Президентом Украєни. Це може бути в обстановцi, яка передба-
чау можливiсть агресiє чи коли агресiя вже розпочалася. У таких
випадках воунний стан вводиться на всiй територiє Украєни чи в
окремих єє мiсцевостях. Це, в свою чергу, зумовлюу призов iз
запасу на вiйськову службу необхiдноє кiлькостi
вiйськовозобовязаних.
Призов за мобiлiзацiую означау, що вiйськовозобовязанi
повиннi зявитися на пункти в строки, вказанi в мобiлiзацiйному
приписi, повiстцi або наказi воункома.
3.3 обуктивноє сторони цей злочин характеризууться тими
ж ознаками, що i ухилення вiд призову на строкову вiйськову
службу.
Обовязковою ознакою обуктивноє сторони "даного складу
злочину у обстановка - воунний стан.
4. Субуктивна сторона злочину характеризууться умислом.
5. Субуктами злочину у вiйськовозобовязанi, якi знаходять-
ся в запасi, а також iншi особи чоловiчоє i жiночоє статi, якi
вiдповiдно до законодавчих актiв Украєни пiдлягають мобiлiзацiє.
Стаття 74. Виключена.
Стаття 75. Незаконне перетинання державного
кордону
Перетинання державного кордону Украєни будь-яким
способом поза пунктами пропуску через державний
кордон Украєни або в пунктах пропуску через де-
ржавний кордон Украєни, але без встановлених доку-
ментiв чи дозволу вiдповiдних органiв влади -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв;
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
штрафом вiд пяти з половиною до одинадцяти офiцiйно
встановлених мiнiмальних розмiрiв заробiтноє плати.
Тi ж дiє, вчиненi повторно, -
караються позбавленням волi на строк вiд двох до
пяти рокiв.
Чиннiсть ц1прибуття в Украєну Iноземних громадян без установле-
ного документа або дозволу для використання права
притулку вiдповiдно до Конституцiє Украєни.
1. Безпосереднiм обуктам цього злочину у встаноялений
порядок перетинання державного кордону. Предметам пося-
гання у державний кордон.
Державиий кордон Украєни у лiнiя i вертикальна поверхня, що
проходить по цiй лiнiє, якi визначають межi територiє Украєни -
сушi, вод, надр, повiтряного простору (ст. I Закону "Про де-
ржавний кордон Украєни" вiд 4 листопада 1991 р. // Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №2. - Сг.5).
Залiзничне, автомобiльне, морське, рiчкове, повiтряне та iнше
сполучення через державний кордон Украєни здiйснюуться у
пунктах пропуску, якi встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв
Украши вiдповiдно до законодавства Украєни i мiжнародних
договорiв. У пунктах пропуску через державний кордон Украєни
створюються контрольно-пропускнi пункти Прикордонних
вiйськ, митнi та iншi установи, що здiйснюють контроль на
державному кордонi.
Пропуск осiб, якi перетинають державний кордон Украєни,
здiйснюуться Прикордонними вiйськами за документами, якi
надають право вєзду на територiю Украєни або виєзду з Украєни.
Такими документами у закордонний паспорт або спецiальний
дозвiл вiдповiдних органiв, а у окремих випадках спецiальна вiза,
яка дiу протягом певного строку.
2. Пiд незаконним перетинанням державного кордону слiд
розумiти залишення особою територiє однiує держави i
перемiщення на територiю iншоє держави шляхом самовiльного
(без вiдповiдного документа або вiдповiдного дозволу) перетина-
ння державного кордону Украєни.
.Незаконне перетинання може бути здiйснене будь-яким спо-
собом (пiшки, вплав, з використанням транспортних засобiв
iшцо), в рiзний час доби i у будь-якому мiсцi державного
юдадону. Спосiб, мiсце i час вчинення злочину, передбаченого
СТ.75, не у обовязковими ознаками i не впливають на його
омiфiкацiю.
Сдд мага на увазi, що вдiт в Украєну чи вилiт з Украши без
вдрщвщвого дозволу, вчинений членами екiпажу повiтряного
суди>, утворюу злочин, передбачений ст.76.
З Перетинання державного кордону вважауться незаконним i
у ЯЙДУ коли воно вчинене за пiдробленим паспортом або
iияДИ документом, за документами iнших осiб. Але якщо особа
8 йаЦЮвояавства. Спецвипуск 225
-
незаконно (наприклад, за хабар) придбала справжнiй закор-
донний паспорт i виєхала за таким паспортом за кордон, складу
злочину, передбаченого ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики